EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КЛАСТЕРНИЙ ПІДХІД ДО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Є. С. Шнітко, О. І. Хоменко

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.152

УДК: 338,436(477)

Є. С. Шнітко, О. І. Хоменко

КЛАСТЕРНИЙ ПІДХІД ДО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Анотація

В статті проаналізовано поняття «кластер», розкрито дефініцію різними авторами та виокремлено визначення кластеризації агропромисловго комплексу. Досліджено ряд функціонуючих кластерів Хмельницької, Полтавської, Чернівецької, Рівненської, Тернопільської, Львівської та Вінницької областей. Наведено характеристику сільськогосподарських підприємств, що ведуть виробничу діяльність в Черкаській області, при цьому особливу увагу приділено роботі по створенню сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. Запропоновано алгоритм виявлення контрастних груп за видами діяльності, та наступні методи оцінки ефективності виробництва сільськогосподарських підприємств за видами діяльності на основі їх багатомірної кластерної класифікації. Обгрунтовано доцільність використання програмного забезпечення IBM SPSS v20 для подальшого прогнозування рівня ефективності виробництва за видами діяльності у сільськогосподарських підприємствах Черкаської області. Кластерний аналіз дає змогу сконцентрувати основні компетенції, ресурси, нові знання і технології для виробництва конкурентоспроможної продукції на ринку. Особливу увагу було приділено саме Черкаської області, для оцінки реалізації кластерного підходу розвитку регіонального виробництва сільськогосподарської продукції.
Визначено доцільність створення кластерних об’єднань аграрними підприємствами Черкаської області, на основі аналізу статистичних даних та опираючись на заплановані стратегії розвитку державних органів. Розглянуто методику комплексної оцінки ефективності за видами діяльності аграрних підприємств. В роботі показано переваги об’єднань зусиль для подальшої виробничої діяльності кооперативів.

Ключові слова: кластер; кластерне об’єднання; агропромислова кластеризація; кластерне виробництво.

Література

1. Портер М. Стратегія конкуренції /Пер. з англ. К.: Основи, 1998. 545c.
2. Фалькович Е.Б., Котляров Д.А. Развитие агропромышленной интеграции в рамках таможенного союза // Современная экономика: проблемы и решения. 2013. № 12. С. 136-144.
3. Саблук П.Т. Кластерізація як механізм підвищення конкурентоспроможності та соціальної спрямованості аграрної економіки / П.Т. Саблук, М.Ф. Кропивко // Економіка АПК. – 2010. – № 1. – С. 4-10.

1. Porter M. (1998), Stratehiia konkurentsii [Competition strategy], Per. z anhl, Osnovy, Kyiv, Ukraine.
2. Falkovich E.B., Kotlyarov D.A. (2013) “Development of agro-industrial integration within the customs union”, Sovremennaya ekonomika: problemy i resheniya, vol. 12, pp. 136-144.
3. Sabluk P.T. M.F. Kropyvko (2010) “Clustering as a mechanism for increasing the competitiveness and social orientation of the agrarian economy”, Ekonomika APK, vol. 1, pp. 4 – 10.

Y. Shnitko, O. Khomenko

CLUSTER APPROACH TO AGRICULTURAL DEVELOPMENT OF THE CHERKAS REGION

Summary

The article analyzes the concept of "cluster", reveals the definition by different authors and identifies the definition of clustering of the agro-industrial complex. A number of functioning clusters of Khmelnytsky, Poltava, Chernivtsi, Rivne, Ternopil, Lviv and Vinnitsa regions have been investigated. The characteristics of agricultural enterprises conducting production activities in Cherkasy region are given, with particular attention paid to the work on the creation of agricultural service cooperatives. An algorithm for identifying contrast groups by activity is proposed, as well as the following methods for evaluating the efficiency of agricultural enterprises by activity based on their multidimensional cluster classification. The expediency of using IBM SPSS v20 software to further predict the level of production efficiency by type of activity in agricultural enterprises of Cherkasy region is substantiated. Cluster analysis enables you to concentrate your core competencies, resources, new knowledge and technologies to produce competitive products in the market. Particular attention was paid to the Cherkasy region, to evaluate the implementation of the cluster approach to the development of regional agricultural production. It is determined the feasibility of creating cluster associations of agricultural enterprises of Cherkasy region, based on the analysis of statistical data and based on the planned strategies of development of state bodies. The method of complex evaluation of efficiency by types of activity of agrarian enterprises is considered. This paper shows the benefits of joining forces to further cooperative production. The cluster approach provides the necessary tools and analytical methodology for effective interaction between large and small enterprises. The use of cluster analysis allows to obtain a new level of development of the region, which contributes to improving the quality of life of the population, overcoming unemployment, accelerating and carrying out ongoing reforms in the regions of Ukraine. The production of gross agricultural products by all categories of farms in 2018 is determined.

Keywords: cluster; cluster association; agro-industrial clustering; cluster production.

№ 12 2019

Дата публікації: 2019-12-27

Кількість переглядів: 6174

Відомості про авторів

Є. С. Шнітко

студент Київського національного університету технологій та дизайну

Y. Shnitko

student of Kyiv National University of Technology and Design

ORCID:

0000-0002-3014-3294


О. І. Хоменко

кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри економічної кібернетики та маркетингу,Київський національний університет технологій та дизайну

O. Khomenko

Ph.D., Associate Professor, professor of Economic Cybernetics and Marketing,Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

ORCID:

0000-0002-7539-2438

Як цитувати статтю

Шнітко Є. С., Хоменко О. І. Кластерний підхід до розвитку сільського господарства черкаської області. Ефективна економіка. 2019. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7541 (дата звернення: 22.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.152

Shnitko, Y. and Khomenko, O. (2019), “Cluster approach to agricultural development of the cherkas region”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7541 (Accessed 22 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.152

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.