EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРИНЦИПИ, ФАКТОРИ ТА МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУБ`ЄКТІВ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
Т. М. Федоренко

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.153

УДК: 502.131.1:338.48(477)(045)

Т. М. Федоренко

ПРИНЦИПИ, ФАКТОРИ ТА МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУБ`ЄКТІВ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Анотація

В статті здійснено деталізований аналіз поняття «сталий розвиток» вченими та систематизовано отримані результати у підходи до визначення даного поняття. Висвітлено характерні особливості кожного з отриманих підходів, що дає можливість визначити ключові принципи, фактори та механізми забезпечення сталого розвитку суб’єктів ринку туристичних послуг України. Визначено основні принципи, що забезпечать розвиток суб’єктам ринку туристичних послуг в умовах сталості. При проведенні даного дослідження здійснено розподіл факторів, що впливають на сталий розвиток суб’єктів ринку туристичних послуг на якісні та кількісні. В роботі наведено основні механізми (правові, адміністративні, економічні, екологічні, організаційні) та здійснено опис кожного з них. Процес вивчення основних понять, що супроводжують та забезпечують сталий розвиток суб’єктів ринку туристичних послуг є невід’ємною частиною даного дослідження, що дозволяє більш широко розуміти сучасні тенденції розвитку даного питання через призму отриманих результатів.

Ключові слова: ринок туристичних послуг; сталий розвиток; суб’єкти ринку туристичних послуг; забезпечення сталого розвитку; туризм; туристична послуга.

Література

1. Бабарицька В. К. Туристична діяльність кінця ХХ – початку ХХІ ст. і концепція сталого розвитку // Україна: географічні проблеми сталого розвитку: Зб. наук. праць. – К.: Обрії, 2004. – Т. 3. – С. 103-104.
2. Сокіл О. Г. Концептуальні основи сталого розвитку в економічних та облікових теоріях / О. Г. Сокіл. // Ефективна економіка. – 2016.
3. Пристайко О. П. Розвиток в’їзного туризму як напрямок сталого економічного розвитку України / О. П. Пристайко, І. П. Панасюк. // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». – 2017. – С. 116–119.
4. Заячковська Г. А. Міжнародний туризм в Україні: проблеми розвитку та шляхи вирішення [Текст] / Г. Заячковська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2010. – №4. – С. 129-133.
5. Морозова Г. С. Економічний механізм сталого розвитку сільськогосподарських підприємств. автореф. дис. . к-та екон. наук: 08.00.04 / Морозова Г. С. ; Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва. - Х., 2010. - 23 с.
6. Данилишин Б.М. Сталий розвиток в системі природно-ресурсних обмежень/ Б.М.Данилишин, Л.Б. Шостак. - К.: СОПС України НАНУ, 1999.- 367 с.
7. Трегобчук В. М. Регіональні аспекти екологічної політики та переходу на модель сталого й екологобезпечного розвитку/ В. М. Трегобчук // Національні і регіональні особливості реформування соціально-економічних відносин і регулювання екологічних процесів в Україні та Польщі. - К.: Ін -т економіки НААН України, 1997. - С. 34-68.
8. Миронов Ю. Б. Сутність та чинники сталого розвитку туризму в регіоні / Ю. Б. Миронов. // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – №23. – С. 117–122.
9. Ткаченко Т.І. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу : монографія – Вид. 2-ге, [перероб. та доп.] / Т.І. Ткаченко. – К. : Вид-во КНТЕУ, 2009. – 463 с.
10. Ісаєнко В.М., Ніколаєв К.Д., Бабікова К.О., Білявський Г.О., Смирнов І.Г. Стратегія сталого розвитку (туристична галузь) / В. М. Ісаєнко, К. Д. Ніколаєв, К. О. Бабікова та ін. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. – 295 с.
11. Сірик А. Є. Аналіз факторів впливу на розвиток туристичної галузі в Україні / А. Є. Сірик. // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. – 2016. – С. 156–163.
12. Про схвалення Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року [Електронний ресурс] // КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ – Режим доступу до ресурсу: https://www.kmu.gov.ua/npas/249826501.

Tatiana Fedorenko

PRINCIPLES, FACTORS AND MECHANISMS OF PROVIDING SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TOURIST SERVICES OF UKRAINE

Summary

The article provides a detailed analysis of the concept of "sustainable development" by scientists and systematized the results obtained in approaches to the definition of this concept. The characteristic features of each of the approaches are highlighted, which makes it possible to identify key principles, factors and mechanisms for ensuring the sustainable development of subjects of the tourist services market of Ukraine. The basic principles that will ensure the development of the tourism market actors in the conditions of sustainability are defined. In conducting this research, the factors that influence the sustainable development of the subjects of the tourist services market in terms of qualitative and quantitative are made. The basic mechanisms are described and each of them is described. The process of exploring the basic concepts that accompany and sustain the development of tourism market actors is an integral part of this research, allowing us to understand more broadly the current trends in the development of this issue through the lens of the results obtained.
Today, the Ukrainian tourist ambassador market is an indicator of the socio-economic development of the country, as it is the tourism industry that is able to respond quickly, given the current level of demand for tourism services (goods) and the feasibility of existing offers.
Despite its resource availability and endless potential tourism opportunities, Ukraine is currently unable to compete with developed tourism nations. For the rational and effective use of tourism, natural, therapeutic and recreational resources of Ukraine it is necessary to create a tourist and recreational space by creating and ensuring the functioning of zones of development of tourism and resorts and to develop, introduce and offer the consumer a competitive national tourist product.
In the conditions of destabilization of the national economy and influence of the political situation of the country on the main economic indicators, it is a key problem of today, which, as a consequence, negatively influences the market of tourist services of Ukraine and its main subjects. Today, the Ukrainian tourist ambassador market is an indicator of the socio-economic development of the country, as it is the tourism industry that is able to respond quickly, given the current level of demand for tourism services (goods) and the feasibility of existing offers.
A key determinant of ensuring the sustainable development of Ukrainian tourism services market actors is the study of basic principles, factors and mechanisms.

Keywords: tourist services market; sustainable development; actors of the tourist services market; sustainable development; tourism; tourist service.

References

1. Babaryts'ka V. K.(2004), Turystychna diial'nist' kintsia KhKh – pochatku KhKhI st. i kontseptsiia staloho rozvytku [Tourist activity of the late XX - early XXI centuries. and the concept of sustainable development], Т.3, Obrii, Kyiv, Ukraine.
2. Sokil O. H. (2016), “ Conceptual foundations of sustainable development in economic and accounting theories”, Efektyvna ekonomika.
3. Prystajko O. P., Panasiuk I. P. (2017), “ The development of inbound tourism as a direction of sustainable economic development of Ukraine ”, Mizhnarodnyj naukovyj zhurnal “Internauka”, рр. 116-119.
4. Zaiachkovs'ka H. A. (2010), “International tourism in Ukraine: development problems and solutions”, Visnyk Ternopil's'koho natsional'noho ekonomichnoho universytetu, vol.4, рр.129-133.
5. Morozova H. S. (2010), “ Economic mechanism of sustainable development of agricultural enterprises ” Ph.D. Thesis, Business Economics and Management, Kharkivs'kyj natsional'nyj ahrarnyj universytet im. V. V. Dokuchaieva, Kharkiv, Ukraine.
6. Danylyshyn B.M. (1999), Stalyj rozvytok v systemi pryrodno-resursnykh obmezhen' [Sustainable development in the system of natural resource constraints], SOPS Ukrainy NANU, Kyiv, Ukraine.
7. Trehobchuk V. M. (1997), Rehional'ni aspekty ekolohichnoi polityky ta perekhodu na model' staloho j ekolohobezpechnoho rozvytku [Regional aspects of environmental policy and the transition to a sustainable and environmentally friendly development model], In -t ekonomiky NAAN Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
8. Myronov Yu. B. (2013), “ The essence and factors of sustainable tourism development in the region ”, Naukovyj visnyk NLTU Ukrainy, no. 23, рр. 117-122.
9. Tkachenko T.I.(2009), Stalyj rozvytok turyzmu: teoriia, metodolohiia, realii biznesu [Sustainable tourism development: theory, methodology, business realities], Vyd-vo KNTEU, Kyiv, Ukraine.
10. Іsaienko V.M., Nikolaiev K.D., Babikova K.O., Biliavs'kyj H.O., Smyrnov I.H.(2014), Stratehiia staloho rozvytku (turystychna haluz')[ Sustainable development strategy (tourism)], Vyd-vo NPU imeni M. P. Drahomanova, Kyiv, Ukraine.
11. Siryk A. Ye.(2016), “Analysis of factors influencing the development of the tourism industry in Ukraine”, Teoretychni i praktychni aspekty ekonomiky ta intelektual'noi vlasnosti, рр.156-163.
12. KABINET MINISTRIV UKRAYNY (2017), Оrder " On approval of the Tourism and Resort Development Strategy for the period up to 2026 ", available at: https://www.kmu.gov.ua/npas/249826501 (Accessed 16 March 2017).

№ 12 2019

Дата публікації: 2019-12-27

Кількість переглядів: 6362

Відомості про авторів

Т. М. Федоренко

аспірант кафедри підприємництва і торгівлі,Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Tatiana Fedorenko

Postgraduate Department of entrepreneurship and trade, Donetsk National University of Economics and Trade named after Mykhailo Tugan-Baranovsky

ORCID:

0000-0002-3612-2312

Як цитувати статтю

Федоренко Т. М. Принципи, фактори та механізми забезпечення сталого розвитку суб`єктів ринку туристичних послуг України. Ефективна економіка. 2019. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7542 (дата звернення: 22.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.153

Fedorenko, Tatiana (2019), “Principles, factors and mechanisms of providing sustainable development of tourist services of Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7542 (Accessed 22 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.153

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.