EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНІ КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ ТА ДЕРЖАВНІ ФОНДИ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
М. Е. Мар’янович

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.157

УДК: 336.02:336.14

М. Е. Мар’янович

ДЕРЖАВНІ КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ ТА ДЕРЖАВНІ ФОНДИ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

Анотація

У статті проведено дослідження методологічних підходів, що застосовуються для бюджетного фінансування реалізації інфраструктурних проектів як на загальнодержавному, так і на місцевому рівні, в рамках досягнення Цілей сталого розвитку (ЦСР). Проаналізовано, яким чином визначені у Національній доповіді «Цілі сталого розвитку: Україна» пріоритети були враховані при використанні відповідних фінансових джерел розвитку інфраструктури у 2018 році. Визначено найбільш складні завдання у сфері розвитку інфраструктури, включені до Національної доповіді, та потенційні джерела фінансування відповідної інфраструктури. Обгрунтовано необхідність використання, при обранні проектів, що фінансуються за рахунок державного бюджету, а також за рахунок коштів, що передбачаються на реалізацію державних інвестиційних проектів, які обираються щорічно у порядку, встановленому Законом України «Про інвестиційну діяльність», критерію спрямованого на досягнення індикаторів національних завдань ЦСР. Запропоновано додаткові шляхи використання коштів спеціальних бюджетних фондів цільового спрямування в рамках державного бюджету відповідно до національних завдань щодо досягнення ЦСР. Розроблено рекомендації щодо удосконалення наявних механізмів відбору інфраструктурних проектів, розроблення методології щодо їх пріоритезації, здійснення ефективного використання фінансових ресурсів та проведення комплексного оцінювання ефективності витрачання бюджетних коштів на розвиток тієї чи іншої інфраструктури задля забезпечення належного фінансування поставлених завдань щодо досягнення Україною національних цілей сталого розвитку, що, в свою чергу, має сприяти і досягненню ЦСР ООН.

Ключові слова: державні фонди; Цілі сталого розвитку; Національна доповідь; критична інфраструктура; фінансові механізми; джерела фінансування.

Література

1. Національна доповідь 2017 “Цілі сталого розвитку: Україна”, 2017. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.un.org.ua/images/SDGs_NationalReportUA_Web_1.pdf (дата звернення: 19.12.2019).
2. І.Я. Чугунов, А.В. Павелко, Т.В. Канєва, та ін. Державне фінансове регулювання економічних перетворень : монографія / І.Я. Чугунов, А.В. Павелко, Т.В. Канєва, та ін.; за заг. ред. А.А. Мазаракі. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. – 376 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://knute.edu.ua/file/MTc=/f1be231fc507a2c1957061787c381b5b.pdf (дата звернення: 19.12.2019).
3. Запатріна І.В. Керівництво “Посилення ролі бізнесу в досягненні ЦСР в Україні” - публікація в рамках проекту ПРООН/GIZ “Підтримка реалізації Цілей сталого розвитку в Україні”. 2018. 72 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/enterpreneurship-support/sdg-business-role-enhancement.html (дата звернення: 19.12.2019).
4. Федорчак О. В. Проблеми фінансування інвестиційних проектів місцевого та регіонального розвитку в Україні, Вісник НАДУ при Президентові України. Серія “Державне управління”. 2017. № 2. С. 118–127. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://visnyk.academy.gov.ua/pages/dop/68/files/c5997533-1cfc-4677-95d8-2e3f95e69620.pdf (дата звернення: 19.12.2019).
5. The United Nations (2017), “Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development”, available at: http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=R (дата звернення: 19.12.2019).
6. Специальное издание: ход достижения целей в области устойчивого развития. Доклад Генерального секретаря, 2019. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2019/secretary-general-sdg-report-2019--RU.pdf (дата звернення: 19.12.2019).
7. Закон України “Про інвестиційну діяльність”, [Електронний ресурс]: Відомості Верховної Ради України, 1991. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/1560-12 (дата звернення: 19.12.2019).
8. Бюджетний кодекс України, [Електронний ресурс]: Відомості Верховної Ради України, 2010. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17 (дата звернення: 19.12.2019).
9. Державний Фонд Регіонального Розвитку. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dfrr.minregion.gov.ua/Projects-list (дата звернення: 19.12.2019).
10. Річний звіт про виконання Державного бюджету України за 2018 рік, [Електронний ресурс]: Державна казначейська служба України. – Режим доступу: https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/richnij-zvit-pro-vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu-ukrayini-za-2018-rik?page=4 (дата звернення: 19.12.2019).
11. Витяг з Державного реєстру інвестиційних проектів, [Електронний ресурс]: Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, 2019. – Режим доступу: http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=79051caa-58eb-435c-8cd4-38d008c2b679&tag=ProtseduraNadanniaDerzhavnoiPidtrimkiDliaRozrobkiAboRealizatsiiInvestitsiinikhProektiv (дата звернення: 19.12.2019).
12. Про схвалення Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року, [Електронний ресурс]: розпорядження Кабінету Міністрів України, 2017. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/481-2017-р#n8 (дата звернення: 19.12.2019).

M. E. Marianovych

STATE CAPITAL EXPENDITURES AND STATE FUNDS IN THE SYSTEM OF FINANCIAL SUPPORT FOR INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT IN UKRAINE

Summary

The article examines the methodological approaches that are used to budget expenditures for infrastructure projects implementation at the national and local levels within the framework of the achievement of the Sustainable Development Goals (SDG). The National report “Sustainable Development Goals: Ukraine” (the National Report) have been presented by the Government of Ukraine together with the Office of the United Nations Development Program in Ukraine in 2017. This report has approved the baseline SDG indicators that should be achieved by our country in 2020 and 2030 and identified types of infrastructure that should be modernized (created) on the national and local level. There are various sources of funds for infrastructure development projects within the State Budget of Ukraine, including capital expenditures and resources from special budget funds (the State Road Fund, the State Fund of Regional Development etc.). The article analyzes how the priorities identified in the National Report are reflected in a process of the selection of projects for providing support of their implementation for the expense of different sources of the State budget. It has been identified the most complicated tasks in the field of infrastructure development that are critical for achievement of SDGs in Ukraine as well as potential financial sources for these task resolving. The projects financed on the expense of the state capital expenditures and special budget funds in 2018 and the mechanisms used for the selection of projects for financing from the budget have been analyzed. Recommendations on improving approaches to the selection of public investment projects have been developed. Measures on improving the use of special-purpose funds within the State budget have been proposed. Applying of these measures will allow taking into account the national tasks for the SDGs achievement in the process of selection of projects that will be supported for the expense of the State budget. The directions for development of methodological approaches for infrastructure projects prioritization have been determined. It will allow to ensure efficient use of available budgetary funds in order to achieve Ukraine's national goals of sustainable development.

Keywords: state funds; Sustainable Development Goals; National Report; critical infrastructure; financial mechanisms; financing sources.

References

1. The United Nations (2017), 2017 National Baseline Report “Sustainable Development Goals: Ukraine”, available at: http://www.un.org.ua/images/SDGs_NationalReportUA_Web_1.pdf (Accessed 19 Dec 2019).
2. Chugunov, I.Ya. Pavelko, A.V. and Kanieva, T.V. (2015), Derzhavne finansove rehuliuvannia ekonomichnykh peretvoren' [State Financial Regulation of Economic Transformations], Kyiv. nats. torh.-ekon. un-t, Kyiv, Ukraine.
3. Zapatrina, I.V. (2018), “Guidance "The business role enhancement in the process of SDGs Implementation in Ukraine” - the publication within UNDP/GIZ Project "Supporting the SDGs Implementation in Ukraine", 72 p., available at: http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/enterpreneurship-support/sdg-business-role-enhancement.html (Accessed 19 Dec 2019).
4. Fedorchak O. V. (2017), “Problems of financing of investment projects of local and regional development in Ukraine”, available at: http://visnyk.academy.gov.ua/pages/dop/68/files/c5997533-1cfc-4677-95d8-2e3f95e69620.pdf (Accessed 19 Dec 2019).
5. The United Nations (2017), “Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development”, с http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=R (Accessed 19 Dec 2019).
6. The United Nations (2019), “Special edition: progress towards the Sustainable Development Goals. Report of the Secretary-General”, available at: https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2019/secretary-general-sdg-report-2019--RU.pdf (Accessed 19 Dec 2019).
7. Verkhovna Rada of Ukraine (1991), The Law of Ukraine “On Investment Activity”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/1560-12 (Accessed 19 Dec 2019).
8. Verkhovna Rada of Ukraine (2010), Budget Code of Ukraine, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17 (Accessed 19 Dec 2019).
9. Derzhavnyj Fond Rehional'noho Rozvytku. available at: http://dfrr.minregion.gov.ua/Projects-list (Accessed 19 Dec 2019).
10. The State Treasury Service of Ukraine (2018), Richnyj zvit pro vykonannia Derzhavnoho biudzhetu Ukrainy za 2018 rik, available at: https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/richnij-zvit-pro-vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu-ukrayini-za-2018-rik?page=4 (Accessed 19 Dec 2019).
11. Ministry for Development of Economy, Trade and Agriculture of Ukraine (2019), Vytiah z Derzhavnoho reiestru investytsijnykh proektiv, available at: http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=79051caa-58eb-435c-8cd4-38d008c2b679&tag=ProtseduraNadanniaDerzhavnoiPidtrimkiDliaRozrobkiAboRealizatsiiInvestitsiinikhProektiv (Accessed 19 Dec 2019).
12. Cabinet of Ministers of Ukraine (2017), “Pro skhvalennia Stratehii pidvyschennia rivnia bezpeky dorozhn'oho rukhu v Ukraini na period do 2020 roku”. available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/481-2017-р#n8 (Accessed 19 Dec 2019).

№ 12 2019

Дата публікації: 2019-12-27

Кількість переглядів: 7075

Відомості про авторів

М. Е. Мар’янович

аспірант кафедри фінансів, PhD студент,Національний університет «Києво-Могилянська академія»

M. E. Marianovych

Postgraduate Student of the Department of Finance, Phd student,National University of “Kyiv-Mohyla Academy”

ORCID:

0000-0002-1205-2428

Як цитувати статтю

Мар’янович М. Е. Державні капітальні видатки та державні фонди в системі фінансового забезпечення розвитку інфраструктури України. Ефективна економіка. 2019. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7546 (дата звернення: 22.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.157

Marianovych, M. E. (2019), “State capital expenditures and state funds in the system of financial support for infrastructure development in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7546 (Accessed 22 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.157

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.