EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА КРАЇН З РОЗВИНУТОЮ ТА ТРАНСФОРМАЦІЙНОЮ ЕКОНОМІКОЮ
Н. А. Мостицька

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.158

УДК: 336.512

Н. А. Мостицька

ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА КРАЇН З РОЗВИНУТОЮ ТА ТРАНСФОРМАЦІЙНОЮ ЕКОНОМІКОЮ

Анотація

У статті розкрито сутність та визначено напрями фінансової політики країн з розвинутою та трансформаційною економікою. Обґрунтовано, необхідність підвищення ефективності бюджетно-податкової політики як важливої складової фінансової політики. Показано, що формування бюджетної політики в кожній із європейських країн-членів знаходиться під достатнім впливом загального бюджету, це стосується і країн-донорів, і країн-реципієнтів та особливості соціально-економічної моделі, що реалізується в державі. Низка країн має достатньо схожі цілі у формуванні та реалізації моделі соціально-економічного розвитку, які полягають у забезпеченні рівноправності громадян щодо доступу до освіти, медичних послуг, пенсійного забезпечення, соціального захисту найменш захищених верств населення. Інструментами реалізації такої моделі розвитку виступають зокрема безоплатні соціальні послуги, цільова соціальна політика, соціальне забезпечення, що надаються за рахунок бюджетних коштів. Достатньо високі соціальні стандарти та відповідні зобов’язання безпосередньо впливають на частку валового внутрішнього продукту, що перерозподіляється через бюджет країни. Визначено, що однією з вагомих ознак кожної країни є фінансова система та здатність проведення відповідними державними інститутами соціально-економічної політики, спрямованої на задоволення потреб та інтересів суспільства. Фінансова політика як складова економічної розвитку є дієвим інструментом регулювання соціальних та економічних процесів. Модернізація податкової політики повинна сприяти зниженню рівня макроекономічних ризиків сповільнення посткризового відновлення. Одним із вагомих заходів вдосконалення податкової політики визначено скорочення обсягу податкових пільг у сфері іпотечного кредитування. Визначення обсягів видатків в кожній країні здійснюється в межах загальних економічних принципів, виходячи з цілей бюджетної політики та особливостей внутрішнього середовища. Вітчизняний та зарубіжний досвід становлення системи державного фінансово-економічного регулювання свідчить, що найбільш важливими завданнями в процесі розробки та реалізації фінансової політики є підвищення якісного рівня життя населення, удосконалення системи державних фінансів, створення сприятливих умов для розвитку підприємництва, у тому числі шляхом покращання рівня інвестиційної привабливості країни та її адміністративно-територіальних одиниць, здійснення структурних змін в економіці, що спрямовано на підвищення темпів економічного зростання держави.

Ключові слова: фінанси; фінансова система; фінансова політика; фінансове регулювання; фінансовий механізм; бюджетна політика; соціально-економічний розвиток країни.

Література

1. Ватульов А.В. Фінансова політика в системі державного регулювання економіки. Економічний вісник університету. Переяслав-Хмельницький державний університет імені Григорія Сковороди. 2017. № 35/1. С. 170–176.
2. Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег /пер. с англ. М.: Гелиос, 2012. 352 с.
3. Мазаракі А.А., Волосович С.В. Домінанти інституційної модернізації фінансової системи України. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2016. № 1. С. 5-23.
4. Степанова Г. М. Пріоритети державного фінансового регулювання економіки. Вісник Одеського національного університету. Серія : Економіка. 2016. Т. 21, Вип. 7 (2). С. 146–151.
5. Стиглиц Дж. Е. Крутое пике: Америка и новый экономический порядок после глобального кризиса/ пер.с англ. М.: Эксмо, 2011. 512 с.
6. Теорія фінансів / за ред. В.М. Федосов, С.І.Юрій. К.: Центр учбової літератури, 2010. 576 с.
7. Фінанси / за ред. І. О. Лютий. Київ: Ліра-К, 2017. 728 с
8. Чугунов І.Я., Островецький В.І. Формування податкових надходжень бюджету як складова системи бюджетно-податкового регулювання. Наукові праці НДФІ. 2006. Вип.3. С.3 – 14.
9. Чугунов І.Я. Пасічний М.Д. Фінансова політика України в умовах глобалізації економіки. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2016. № 5. С. 5–18.

N. Mostytska

FINANCIAL POLICY OF DEVELOPING AND TRANSFORMING ECONOMIES

Summary

The article reveals the essence and defines the directions of the financial policy of the countries with developed and transformative economies. The necessity to increase the effectiveness of fiscal policy as an important component of financial policy is substantiated. It has been shown that budgeting in each of the European member states is sufficiently influenced by the general budget, this applies to both donor and recipient countries and the peculiarities of the socio-economic model implemented in the country. A number of countries have similar goals in shaping and implementing a model of socio-economic development, which is to ensure equality of citizens in terms of access to education, medical services, pensions, social protection for the least protected sections of the population. The tools for implementing such a development model include, in particular, free social services, targeted social policies, and social security provided at the expense of budgetary funds. A high enough social standards and corresponding commitments directly affect the share of gross domestic product redistributed through the country's budget. It is determined that one of the significant features of each country is the financial system and the ability of the relevant state institutions of socio-economic policy aimed at meeting the needs and interests of society. Financial policy as a component of economic development is an effective tool for regulating social and economic processes. Tax policy modernization should help reduce the level of macroeconomic risks of post-crisis recovery. One of the most important measures for improving tax policy is to reduce the amount of tax benefits in the field of mortgage lending. Expenditure in each country is determined within the framework of general economic principles, based on the objectives of budgetary policy and the particularities of the internal environment. Domestic and foreign experience of establishing a system of state financial and economic regulation shows that the most important tasks in the process of developing and implementing financial policy are to improve the quality of life of the population, improve the system of public finances, create favorable conditions for the development of entrepreneurship, including by improving the level of investment attractiveness of the country and its administrative-territorial units, implementation of structural changes in the economy, aimed at increasing the pace of eco economic growth of the state.

Keywords: finance; financial system; financial policy; financial regulation; financial mechanism; budgetary policy; socio-economic development of the country.

References

1. Vatulov, A.V. (2017), "Financial policy in the system of state regulation of the economy", Ekonomichnyi visnyk universytetu. Pereiaslav-Khmelnytskyi derzhavnyi universytet imeni Hryhoriia Skovorody, vol. 35/1, pp 170–176.
2. Kejns, Dzh.M. (2012), Obshhaja teorija zanjatosti, procenta i deneg [The general theory of employment, interest and money], P. 352.
3. Mazaraki, A.A. and Volosovych, S.V. (2016), "Dominants of the institutional modernization of Ukraine's financial system", Visnyk Kyivskoho natsionalnoho torhovelno-ekonomichnoho universytetu, vol. 1, pp. 5-23.
4. Stepanova, H. M. (2016), "Priorities of state financial regulation of economy", Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Ekonomika, vol. 21, issue. 7 (2), pp. 146–151.
5. Stiglic, Dzh. E.(2011), Krutoe pike: Amerika i novyj jekonomicheskij porjadok posle global'nogo krizisa [Steep Peak: America and the New Economic Order after the Global Crisis], Jeksmo, Moscow, Russsia, P. 512.
6. Fedosov, V.M. and Yurii, S.I. (2010), Teoriia finansiv [Theory of finance], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine, P. 576.
7. I. O. Liutyi (2017), Finansy [Finance], Lira-K, Kyiv, Ukraine, P. 728.
8. Chuhunov, I.Ya. and Ostrovetskyi, V.I. (2006), "Formation of tax revenues of the budget as part of the system of fiscal regulation", Naukovi pratsi NDFI, vol.3, pp. 3 – 14.
9. Chuhunov, I.Ya. and Pasichnyi, M.D. (2016), "Financial policy of Ukraine in the conditions of globalization of economy", Visnyk Kyivskoho natsionalnoho torhovelno-ekonomichnoho universytetu, vol. 5, pp. 5–18.

№ 12 2019

Дата публікації: 2019-12-27

Кількість переглядів: 6914

Відомості про авторів

Н. А. Мостицька

аспірант кафедри фінансів,Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

N. Mostytska

post-graduate student of the Department of Finance,Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

ORCID:

0000-0003-4789-3419

Як цитувати статтю

Мостицька Н. А. Фінансова політика країн з розвинутою та трансформаційною економікою. Ефективна економіка. 2019. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7547 (дата звернення: 22.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.158

Mostytska, N. (2019), “Financial policy of developing and transforming economies”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7547 (Accessed 22 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.158

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.