EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗВИТКУ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
А. А. Лісова, О. І. Мельник

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.159

УДК: 338.2

А. А. Лісова, О. І. Мельник

РОЗВИТКУ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Анотація

У статті висвітлена проблема щодо становлення об’єднаних територіальних громад (ОТГ) як фінансово самостійних механізмів. Доведено, що це суттєво розвантажить дотаційну частину бюджету України. Можливість вирішення даного питання пропонується через альтернативні джерела фінансування, такі як фонди з іноземною часткою, національні фонди, які проводять конкурсні відбори запропонованих проєктів. Обґрунтовано, що такі проєкти, насамперед допомагають не лише в розвантаженні, але і зміні суспільного мислення населення, що є актуальним в умовах сьогодення.
Метою даної статті є обґрунтування перспективних напрямів фінансового забезпечення ОТГ для розвитку цілісної системи в державі. Наведено приклади ОТГ, які вже активно беруть участь у розбудові власної інфраструктури за рахунок фондів, через реалізацію проєктів та отримання від них економічної вигоди. Визначено, що всі проєкти чітко регламентовані нормативно-правовими актами, які потрібно доопрацьовувати та налаштовувати під сучасні суспільні вимоги і набутий досвід. Розглянено досвід ОТГ, які насамперед, вже мають досвід у самофінансуванні та розробленні довгострокових планів на розвиток своїй місцевості. Структурно виділено державну підтримку на місцевому та регіональному рівнях на розвиток у 2019 році. Також розмежовано державну підтримку на види та вказано розмір допомоги для ОТГ за 2014-2019 роки. Визначено головні тенденції цілей роботи фондів, які реалізують проекти в ОТГ за конкурсним відбором. Проаналізовано діяльність науковців, які вивчали дане питання протягом років та присвятили свої праці даній темі, виділено їх пропозиції та напрями подальшого розвитку.
В соціальній реальності важливо розуміння того, що об’єднані територіальні громади за період свого існування та становлення в країні, повинні допомагати в розвитку економіки та загалом держави. І стати економічною моделлю, яка на всіх своїх рівнях може реалізувати поставлені цілі та завдання, які були визначені. Але все ж таки головна мета, яка постає на сьогодні, залишається розробка проєктів та реалізація їх за рахунок фондів, тобто забезпечення розвитку об’єднаним територіальним громадам через самофінансування.

Ключові слова: об’єднані територіальні громади; дотаційність бюджету; інвестиційні фонди; самофінансування; фінансове забезпечення; інфраструктура; місцеве самоврядування.

Література

1. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» URL:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/280/97 (дата звернення: 30.11.2019).
2. Дем’яненко В. Є. Модернізація сільських територіальних громад та фінансового механізму забезпечення їх розвитку. Вісник Дніпропетровського держ. аграрно-економічного ун-ту. 2015. – № 4. – С. 115–120.
3. Карамушка Л. І. Місцевий бюджет як фінансова основа розвитку територіальних громад. Економічний вісник університету. 2014. – Вип. 23 (1). – С. 206–210.
4. Коваленко М. А., Швороб Г.М., Мацієвич Т.О. Шляхи поліпшення фінансового забезпечення діяльності територіальних громад. Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. 2014. – №1.
5. Децентралізація URL: https://decentralization.gov.ua/ (дата звернення: 30.11.2019).
6. Кулай А. В. Децентралізація фінансових ресурсів територіальних громад в умовах проведення бюджетної реформи. Наукові записки Нац. унту "Острозька академія". Сер. Економіка. 2012. – Вип. 19. – С. 41–44.
7. Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» URL:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/157-19 (дата звернення: 01.12.2019).
8. Асоціація міст України. URL:http://www.auc.org.ua/uspihy/tlumacka-otg-z-inozemnym-investorom-planuyut-budivnyctvo-vitrovoyi-elektrostanciyi (дата звернення: 02.12.2019).
9. Асоціація міст України. URL:http://www.auc.org.ua/uspihy/olshanska-gromada-drugyy-rik-pospil-provodyt-mizhnarodnyy-festyval-povitryanyy-zmiyiv (дата звернення: 02.12.2019).
10. Європейська хартія місцевого самоврядування URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_036 (дата звернення 30.11.2019)
11. Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80 (дата звернення 30.11.2019)

A. Lisova, O. Melnyk

PROSPECTIVE DIRECTIONS OF FINANCIAL SUPPORT FOR DEVELOPMENT OF UNITED TERRITORIAL COMMUNITIES

Summary

The article highlights the problem of becoming United Territorial Communities (UTC) as financially autonomous mechanisms. It is proved that this will significantly offload the subsidy part of the budget of Ukraine. The possibility of resolving this issue is offered through alternative sources of funding, such as funds with foreign equity, national funds that conduct competitive selection of proposed projects. It is substantiated that such projects, first of all, help not only in the unloading but also in changing the social thinking of the population, which is relevant in the current environment.
The purpose of this article is to substantiate the promising directions of financial support for the UTC for the development of a holistic system in the country. Examples of UTC that are already actively involved in building their own infrastructure at the expense of funds through the implementation of projects and their economic benefits are given. It is determined that all projects are clearly regulated by the legal acts that need to be refined and adjusted to the modern social requirements and experience. The experience of UTC, which, first of all, already has experience in self-financing and development of long-term plans for the development of their locality, is considered. State support at local and regional levels for development in 2019 is structured. State support for species was also delineated and the amount of aid for UTC for 2014-2019 was specified. The main tendencies of the goals of the work of the funds implementing the projects in the UTC by competitive selection are identified. The activity of scientists who have studied this issue over the years and dedicated their work to the topic is analyzed, their suggestions and directions for further development are highlighted.
In social reality, it is important to understand that united territorial communities, during their existence and emergence in the country, should help in the development of the economy and the state as a whole. And become an economic model that at all its levels can realize the goals and objectives that have been set. However, the main goal for today is to develop projects and implement them at the expense of funds, that is, to ensure the development of integrated territorial communities through self-financing.

Keywords: united territorial communities; budget subsidy; investment funds; self-financing; financial support; infrastructure; local self-government.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (1997), The Law of Ukraine “On the Self-Determination of Labor in Ukraine”, available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/280/97 (Accessed 30 November 2019).
2. Dem'yanenko, V. E. (2015), “Modernization of civilian communities and financial mechanics of security of their development”, Vísnik Dnípropetrovs'kogo derzh. agrarno-yekonomíchnogo un-tu, vol.4., pp. 115-120.
3. Karamushka, L. I. (2014), “The budget of the state as a financial basis for the development of territorial communities”, Yekonomíchniy vísnik uníversitetu, vol,23 (1), pp. 206-210.
4. Kovalenko, M. A. Shvorob, H.M. and Matsiievych, T.O. (2014), “Ways to improve the financial support of the activities of territorial communities”, Teoriya i praktika derzhavnogo upravleniya i narodnogo samovosstanovleniya, vol.1, pp.41–44.
5. Decentralization (2019), available at: https://decentralization.gov.ua/ (Accessed 30 November 2019).
6. Kulay, A. V.(2012), “Decentralization of financial resources in the territorial communities in the minds of the budget reform”, Naukoví zapiski Nats. untu "Ostroz'ka akademíya". Ser. Yekonomíka, vol. 19, pp. 41-44.
7. The Verkhovna Rada of Ukraine (2015), The Law of Ukraine “On Voluntarily Obligatory Territorial Communities”, available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/157-19 (Accessed 1 December 2019).
8. Asotsiatsiya mist Ukrayiny (2019), “Tlumatsk OTG with a foreign investor is planning to build a wind power plant”, available at: http://www.auc.org.ua/uspihy/tlumacka-otg-z-inozemnym-investorom-planuyut-budivnyctvo-vitrovoyi-elektrostanciyi (Accessed 2 December 2019).
9. Asotsiatsiya mist Ukrayiny (2019), “For the second year in a row, the Olshansk community holds an international kite flying festival”, available at: http://www.auc.org.ua/uspihy/olshanska-gromada-drugyy-rik-pospil-provodyt-mizhnarodnyy-festyval-povitryanyy-zmiyiv (Accessed 2 December 2019).
10. Congress of the Council of Europe (1985), “European Charter of Local Self-Government”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_036 (Accessed 30 November 2019).
11. Cabinet of Ministers of Ukraine (2014), “The concept of reforming local self-government and territorial authority in Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80 (Accessed 30 November 2019).

№ 12 2019

Дата публікації: 2019-12-27

Кількість переглядів: 7137

Відомості про авторів

А. А. Лісова

здобувач вищої освіти Миколаївського національного аграрного університету, м. Миколаїв

A. Lisova

applicant of higher education Mykolaiv National Agrarian University, Mykolaiv city

ORCID:

0000-0002-0211-5464


О. І. Мельник

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Миколаївського національного аграрного університету, м. Миколаїв

O. Melnyk

candidate of economic sciences, associate professor of the department of finance, banking and insurance of the Mykolaiv National Agrarian University, Mykolaiv city

ORCID:

0000-0001-8639-7755

Як цитувати статтю

Лісова А. А., Мельник О. І. Розвитку об’єднаних територіальних громад. Ефективна економіка. 2019. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7548 (дата звернення: 22.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.159

Lisova, A. and Melnyk, O. (2019), “Prospective directions of financial support for development of united territorial communities”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7548 (Accessed 22 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.159

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.