EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ КЛЮЧОВИХ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Н. О. Роскладка, А. А. Роскладка, А. В. Пушкарьова

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.6

УДК: 338.51:664.1

Н. О. Роскладка, А. А. Роскладка, А. В. Пушкарьова

СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ КЛЮЧОВИХ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті систематизовано існуючі методичні підходи до оцінювання економічного стану підприємства. Досліджено показники ефективності діяльності підприємства, підкреслено їх переваги та недоліки. Сформовано принципи проведення моніторингу стану підприємства, які в умовах ринку дозволяють оцінити реальні можливості підприємства на ринку (ринкову силу підприємства); виявити причини зміни результативності функціонування; розробити або скорегувати стратегію і тактику діяльності підприємства.
Створено систему моніторингу “Monitoring+”, описано алгоритм її дії та інтерфейс. На основі даних та звітності підприємства «Сезон риболовлі» було продемонстровано процес функціонування системи моніторингу, а також процес надання рекомендацій користувачу. Розроблена система моніторингу дозволить користувачам систематично спостерігати за важливими параметрами фінансової діяльності на підприємстві, своєчасно реагувати на очікувані труднощі та розробляти дії для нормалізації ситуації.

Ключові слова: економічна ефективність; ключові показники ефективності; моніторинг діяльності підприємства; система моніторингу; web-додаток.

Література

1. Біловодська О.А., Рибалка М.В. Показники оцінки ефективності функціонування торговельних підприємств. Економічні проблеми сталого розвитку. 2013. Т. 4. С. 21–22.
2. Брагінець А. М. Еволюція предмета і завдань функції управління «моніторинг» та її координація з економічним аналізом. Актуальні проблеми економіки. 2014. №10 (160). С. 8–21.
3. Галіцин В. К., Ус Р. Л. Моніторинг та аудит інформаційних технологій у системі управління організації. Моделювання та інформаційні системи в економіці. 2012. Вип. 86. С. 256–262.
4. Кануннікова В. М., Полозова Т. В., Воскобойник О. М. Сутність фінансово-економічного моніторингу діяльності підприємства. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2012. № 37. С. 194–197.
5. Молодоженя М. С. Моніторинг результативності інноваційної діяльності у торгівлі для потреб економічного управління підприємством. Економіка України. 2016. № 4. С. 92–103.
6. Павлишенко М. М., Гонсьор О. Я. Прибуток – основний показник фінансового стану підприємства. Науковий вісник НЛТУ України. 2006. Т. 16. № 6. С. 190–197.
7. Пакуліна А. А., Пакуліна Г. С. Раціоналізація інформаційних потоків і вдосконалення системи показників соціально-економічного моніторингу розвитку регіону. Traektoriâ Nauki: Path of Science. 2016. № 2 (7). С. 257–275.
8. Панфіль Л. А., Муртазіна Є. Е. Оцінка ефективності діяльності підприємства. Міжнародний журнал прикладних і фундаментальних досліджень. 2016. № 6. С. 753–756.
9. Роскладка А. А. Експертна система моніторингу, діагностики та контролю процесів діяльності невиробничих соціально-економічних систем. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі». Серія : Економічні науки. 2012. № 1 (53). С. 134–141.
10. Роскладка А. А. Контролювання мети процесу в системах моніторингу. Економіка. Менеджмент. Підприємництво. 2012. № 24 (ІІ). С. 72–81.
11. Роскладка А. А., Огуй Н. І. Побудова мережі процесів при впровадженні моніторингу діяльності невиробничих систем. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія : Економічні науки. 2011. №6 (51). С. 233–240.
12. Сагалакова Н. О. Система показників-індикаторів економічної діагностики діяльності торговельного підприємства. Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. 2010. № 2. Т. 2. С. 19–24.
13. Тарасевич А. П. Етапи реалізації економічного моніторингу підприємств. Перспективи економічної інтеграції: бачення наукової молоді. 2014. № 2. С. 86–87.
14. Халіков М. А., Максимов Д. А. Про один підхід до аналізу й оцінки ресурсного потенціалу підприємства. Міжнародний журнал прикладних і фундаментальних досліджень. 2015. № 11. С. 296–300.
15. Халіна В. М. Концепція фінансово-економічного моніторингу підприємства. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2013. № 42. С. 331–334.
16. Чуліпа І. Д. Моніторинг економічних показників діяльності підприємства : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами. Львів : Національний університет «Львівська політехніка», 2009. 24 с.
17. Flachenecker F., Rentschler J., de Kleuver W. Monitoring Resource Efficiency Developments: Indicators, Data, and Trends. Investing in Resource Efficiency. Springer, Cham, 2018. С. 31-50.
18. Stemplewska L. Zarządzanie ryzykiem w obszarze rozwoju kapitału ludzkiego. Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula. 2015. № 1 (43). S. 42–53.

N. Roskladka, A. Roskladka, A. Pushkarova

SYSTEM OF MONITORING OF KEY PERFORMANCE INDICATORS OF ENTERPRISE

Summary

Based on a study of the different definitions of monitoring, their generalization, analysis and comparison, the article determines that the interpretation of monitoring should be based on a systemic approach. Under this approach, monitoring should be understood as an information system for analysing, evaluating and predicting the phenomenon being studied, which is based on systematic tracking of indicators. They are summarized into a single classification of the concept of “monitoring” by the level of research, the object of monitoring, the scope of application of monitoring results, the subject of research, the nature of monitoring development, the frequency of its implementation, the means of processing and providing information. This will allow the user, depending on the goals assigned to him, to use the type of monitoring that should fully correspond to the nature of the tasks performed.
The main structural elements of the monitoring system are summarized, and the main stages of its construction are given. The proposed system of monitoring performance indicators of the enterprise is based on the following principles: complexity (the system covers all sides of the economic process and detects causal dependencies affecting the activity of the organization); systematic (the object under study is considered a complex constantly changing system influenced by a number of factors); speed (at any time when the situation changes, you can recalculate the results); accessibility (the main source of information is the financial and statistical reporting of enterprises). The authors study proposes a monitoring system that provides not only tracking of the analyzed economic phenomenon in the enterprise, but also the possibility to provide advice and recommendations on the elimination of problems in the activity of the enterprise.
Existing methodological approaches to the assessment of the economic condition of the enterprise are systematized. The performance indicators of the enterprise were studied, their advantages and disadvantages were stressed. It has been found that most of the existing methods in economic literature and practice are not universal and require further study. The provisions of monitoring the state of the enterprise in market conditions formed in this article allow to assess the true capabilities and abilities of the enterprise in the market (real market power of the enterprise); identify the true causes of performance changes; develop or adjust the strategy and tactics of the enterprise.
The monitoring system “Monitoring+” has been created, its algorithm and interface are described. Based on the data and reporting of the “Sezon Rybolovli” (“Fishing Season”) retail enterprise, the monitoring system was demonstrated. The monitoring system will allow users to systematically monitor important parameters of financial activity in the enterprise, respond to expected difficulties in a timely manner and develop actions to normalize the situation.

Keywords: economic efficiency; key performance indicators; enterprise monitoring; monitoring system; web-application.

References

1. Bilovods'ka, O.A. and Rybalka, M.V. (2013), “Indicators of performance evaluation of trading enterprises”, Ekonomichni problemy staloho rozvytku, vol. 4, pp. 21–22.
2. Brahinets', A.M. (2014), “The evolution of the subject and tasks of the monitoring function and its coordination with economic analysis”, Aktual'ni problemy ekonomiky, vol. 10, no. 160, pp. 8–21.
3. Halitsyn, V. K. and Us, R. L. (2012), “Monitoring and audit of information technologies in the organization management system”, Modeliuvannia ta informatsijni systemy v ekonomitsi, vol. 86, pp. 256–262.
4. Kanunnikova, V.M. Polozova, T.V. and Voskobojnyk, O.M. (2012). “The essence of financial and economic monitoring of the enterprise”, Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, vol. 37, pp. 194–197.
5. Molodozhenia, M.S. (2016). “Monitoring the effectiveness of innovation in trade for the needs of enterprise economic management”, Ekonomika Ukrainy, vol. 4, pp. 92–103.
6. Pavlyshenko, M.M. and Hons'or, O.Ya. (2006). “Profit - the main indicator of the financial condition of the enterprise”, Naukovyj visnyk NLTU Ukrainy, vol. 16, no 6, pp. 190–197.
7. Pakulina, A.A. and Pakulina, H.S. (2016). “Streamlining information flows and improving the system of indicators of socio-economic monitoring of regional development”, Traektoriâ Nauki: Path of Science, vol. 2, no. 7, pp. 257–275.
8. Panfil', L.A. and Murtazina, Ye.E. (2016). “Evaluation of the effectiveness of the enterprise”, Mizhnarodnyj zhurnal prykladnykh i fundamental'nykh doslidzhen', vol. 6, pp. 753–756.
9. Roskladka, A.A. (2012). “Expert system for monitoring, diagnostics and control of processes of activity of non-productive socio-economic systems”, Naukovyj visnyk Poltavs'koho universytetu ekonomiky i torhivli. Ekonomichni nauky, vol. 1, no. 53, pp. 134–141.
10. Roskladka, A.A. (2012). “Controlling the purpose of the process in monitoring systems”, Ekonomika. Menedzhment. Pidpryiemnytstvo, vol. 24, no. 2, pp. 72–81.
11. Roskladka, A.A. and Ohuj, N.I. (2011). “Building a network of processes for implementing monitoring of non-production systems activities”, Naukovyj visnyk Poltavs'koho universytetu ekonomiky i torhivli. Ekonomichni nauky, vol. 6, no. 51, pp. 233–240.
12. Sahalakova, N.O. (2010). “The system of indicators-indicators of economic diagnostics of trading enterprise activity”, Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu. Ekonomichni nauky, vol. 2, no. 2, pp. 19–24.
13. Tarasevych, A.P. (2014). “Etapy realizatsii ekonomichnoho monitorynhu pidpryiemstv”, Perspektyvy ekonomichnoi intehratsii: bachennia naukovoi molodi, vol. 2, pp. 86–87.
14. Khalikov, M.A. and Maksymov, D.A. (2015). “About one approach to the analysis and evaluation of the enterprise resource potential”, Mizhnarodnyj zhurnal prykladnykh i fundamental'nykh doslidzhen', vol. 11, pp. 296–300.
15. Khalina, V.M. (2013). “Concept of financial and economic monitoring of the enterprise”, Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, vol. 42, pp. 331–334.
16. Chulipa, I.D. (2009). “Monitoring of economic indicators of enterprise activity”, Ph.D. Thesis, Economy and enterprise management, Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine.
17. Flachenecker, F. Rentschler, J. And de Kleuver, W. (2018). “Monitoring Resource Efficiency Developments: Indicators, Data, and Trends”, Investing in Resource Efficiency, pp. 31-50.
18. Stemplewska, L. (2015). “Risk management in the area of human capital development”, Kvartalnik Naukovy Uchelni Vistula, vol. 1, no. 43, pp. 42–53.

№ 12 2019

Дата публікації: 2019-12-27

Кількість переглядів: 7519

Відомості про авторів

Н. О. Роскладка

д. е. н., доцент, професор кафедри туризму та рекреації,Київський національний торговельно-економічний університет

N. Roskladka

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of Tourism and Recreation Department, Kyiv National University of Trade and Economics

ORCID:

0000-0001-7333-4050


А. А. Роскладка

д. е. н., професор, завідувач кафедри кібернетики та системного аналізу,Київський національний торговельно-економічний університет

A. Roskladka

Doctor of Economic Sciences, Professor, Chief of Cybernetics and System Analysis Department,Kyiv National University of Trade and Economics

ORCID:

0000-0002-1297-377X


А. В. Пушкарьова

магістр, Київський національний торговельно-економічний університет

A. Pushkarova

master, Kyiv National University of Trade and Economics

ORCID:

0000-0002-0593-3382

Як цитувати статтю

Роскладка Н. О., Роскладка А. А., Пушкарьова А. В. Система моніторингу ключових показників ефективності діяльності підприємства. Ефективна економіка. 2019. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7551 (дата звернення: 22.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.6

Roskladka, N., Roskladka, A. and Pushkarova, A. (2019), “System of monitoring of key performance indicators of enterprise”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7551 (Accessed 22 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.6

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.