EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕНДЕНЦІЇ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ ПРОДУКЦІЄЮ ДЕРЕВООБРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В УКРАЇНІ І КРАЇНАХ ЄС
Л. Й. Созанський, Л. П. Коваль

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.59

УДК: 338

Л. Й. Созанський, Л. П. Коваль

ТЕНДЕНЦІЇ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ ПРОДУКЦІЄЮ ДЕРЕВООБРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В УКРАЇНІ І КРАЇНАХ ЄС

Анотація

Зовнішня торгівля продукцією української деревообробної промисловості є одним із дискусійних питань економічного, соціального і політичного простору. У зв’язку з цим у статті проведено порівняльну оцінку зовнішньої торгівлі продукцією деревообробної промисловості України і країн ЄС. У результаті проведеного дослідження з’ясовано, що українська деревообробна промисловість за рівнем експортоорієнтованості переважає більшість країн ЄС, що мають вищий рівень лісистості територій та значно більші запаси лісу. Основу експорту вітчизняної деревообробної промисловості складає продукція з низьким степенем переробки сировини і високою ресурсомісткістю товарної групи 44 “Деревина і вироби з деревини, деревне вугілля”. Водночас українська економіка суттєво залежить від імпорту продукції деревообробної промисловості кінцевого споживання. Найвагомішу частку у структурі такого імпорту займає продукція з високим ступенем обробки сировини товарної групи 48 “Папір і картон; вироби з них”. Водночас в останні роки розпочались тенденції щодо покращення структури експорту деревообробної продукції, зокрема у 2018 році Україна майже не експортувала продукцію найменш технологічної товарної позиції 4403 “Лісоматеріали необроблені”. Окрім того, у структурі імпорту спостерігалось деяке зменшення продукції з високим ступенем обробки сировини. Висунуто гіпотезу, що позитивним тенденціям (з позиції технологічності) у зовнішній торгівлі вітчизняної деревообробної продукції сприяло введення мораторію на експорт необробленої деревини з України. Для оцінки сировинного потенціалу вітчизняної деревообробної промисловості проведено аналіз динаміки і структури експорту деревини. Виявлено, що у 2014-2015 роках Україна була лідером серед країн ЄС за експортом ліквідної деревини. Однак у 2017 році стрімко зменшилась експортоорієнтованість ліквідної, ділової і паливної деревини. Все ще актуальним питанням сировинного потенціалу деревообробної промисловості України є висока та зростаюча частка паливної деревини у обсязі заготовленої і експортованої деревини.

Ключові слова: деревообробна промисловість; експортоорієнтованість; імпортозалежність; експорт; імпорт; деревина.

Література

1. Розвиток промисловості для забезпечення зростання та оновлення української економіки : науково-аналітична доповідь / за ред. д-ра екон. наук Дейнеко Л.В. ; НАН України, ДУ “Ін-т екон. та прогнозув. НАН України”. – К., 2018. – 158 с.
2. Проблеми, напрями та чинники сприяння розвитку внутрішнього ринку України (реальний сектор економіки) : кол. монограф. / [Дейнеко Л.В., Осташко Т.О., Точилін В.О. та ін.] ; за ред. чл.-кор. НАНУ А.І. Даниленка; д-ра екон. наук, проф. Л.В. Дейнеко; д-ра екон. наук, проф. В.О. Точиліна ; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. НАНУ. – К., 2013. – 292 с.
3. Імплементація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС: економічні виклики та нові можливості : наукова доповідь / за ред. акад. НАН України В.М. Гейця та чл.-кор. НААН України Т.О. Осташко ; НАН України, ДУ “Ін-т екон. та прогнозув. НАН України”. – К., 2016. – 184 с.
4. Галасюк В.В. Особливості державної політики щодо забезпечення сировиною підприємств деревообробної промисловості України. Вісник ХНАУ. Серія: Економічні науки. 2017. – № 3. – С. 254-264.
5. Guzhva, I.; Ivanov, Y. Актуальні проблеми забезпечення сировиною підприємств деревообробної промисловості в Україні. Економіка. Екологія. Соціум 2018, 2, 12-19.
6. Таблиця "витрати-випуск» України за 2017 рік в основних цінах: стат. зб. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2019/zb/05/zb_tvvuoz2017pdf.pdf (дата звернення: 03.10.2019).
7. FAO Forestry statistics / The Food and Agriculture Organization (FAO) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.fao.org(дата звернення: 03.10.2019).

Lyubomyr Sozanskyy, Lyudmyla Koval

TRENDS FOR FOREIGN TRADE IN PRODUCTION OF WOODWORKING INDUSTRY IN UKRAINE AND EU COUNTRIES

Summary

Foreign trade in the products of the Ukrainian woodworking industry is one of the debating issues of the economic, social and political space. In this regard, the article provides a comparative assessment of foreign trade in timber industry in Ukraine and the EU. The study found that the Ukrainian timber industry is more dominant in terms of export orientation than most EU countries with higher forest cover and significantly higher forest reserves. Exports of the domestic woodworking industry are based on products with a low degree of processing of raw materials and high resource intensity of commodity group 44 “Wood and wood products, charcoal”. At the same time, the Ukrainian economy is significantly dependent on imports of wood-based industries from final consumption. The most significant share in the structure of such imports is occupied by products with a high degree of processing of raw materials of product group 48 “Paper and cardboard; products from them. " At the same time, in recent years, trends have started to improve the structure of exports of timber products, in particular in 2018 Ukraine almost did not export the products of the least technological heading 4403 "Timber unprocessed". In addition, there was a slight decrease in imports with a high degree of raw material processing in the structure of imports. It has been hypothesized that the introduction of a moratorium on the export of unprocessed timber from Ukraine contributed to the positive trends (from the point of view of manufacturability) in foreign trade of domestic wood products. To evaluate the raw material potential of the domestic woodworking industry, an analysis of the dynamics and structure of timber exports was conducted. It was revealed that in 2014-2015, Ukraine was a leader among EU countries in the export of liquid timber. However, in 2017, the export orientation of liquid, commercial and fuel wood decreased sharply. The high and growing share of fuel wood in the volume of harvested and exported wood is still an urgent issue of raw material potential of the Ukrainian woodworking industry.

Keywords: woodworking industry; export orientation; import dependency; export; import; timber.

References

1. Deyneko, O.T. (Ed.) (2018). Rozvytok promyslovosti dlya zabezpechennya zrostannya ta onovlennya ukrayins’koyi ekonomiky [Development of industry for growth and renewal of the Ukrainian economy]. Scientific Report. Kyiv: Institute for Economics and Forecasting of the NAS of Ukraine. [in Ukrainian]
2. Deyneko, O.T., Ostashko, T. O., & Tochýlin, V.O. (Eds.) (2018). Problemy, napryamy ta chynnyky spryyannya rozvytku vnutrishn’oho rynku Ukrayiny (real’nyy sektor ekonomiky) [Problems, directions and factors contributing to the development of the domestic market of Ukraine (real sector of the economy)]. Scientific Report. Kyiv: Institute for Economics and Forecasting of the NAS of Ukraine. [in Ukrainian]
3. Heyets, V. M., & Ostashko, T.O. (Eds.) (2016). Implementatsiya Uhody pro asotsiatsiyu mizh Ukrayinoyu ta ES: ekonomichni vyklyky ta novi mozhlyvosti [The implementation of the Agreement about Association between Ukraine and the EU: Economic Challenges and opportunities] (Scientific report). Kyiv: Institute for Economics and Forecasting NAS of Ukraine [in Ukrainian].
4. Halasyuk, V.V. (2017). Osoblyvosti derzhavnoyi polityky shchodo zabezpechennya syrovynoyu pidpryyemstv derevoobrobnoyi promyslovosti Ukrayiny [Tools ensuring the access to raw materials for woodworking industry enterprises of Ukraine]. Visnyk Kharkivs’koho national’noho ahrarnoho universytetu im. V.V. Dokuchayeva – The Bulletin of Kharkiv National Agrarian University named after. V.V. Dokuchaev, 3, 254-264. Series of Economic Sciences (Index Copernicus Value (ICV) 2017: 70.84). [in Ukrainian].
5. Guzhva, I., & Ivanov, Y. (2018). Aktual’ni problemy zabezpechennya syrovynoyu pidpryyemstv derevoobrobnoyi promyslovosti v Ukrayini [Topical issues of providing raw materials to woodworking industry enterprises in Ukraine]. Ekonomika. Ekolohiya. Sotsium – Economics. Ecology. Socium,Vol.2, No.2. [in Ukrainian].
6. State Statistics Service of Ukraine (2019). Ukrainian input output table at basic prices for 2017. Statistical Publication. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2019/zb/05/zb_tvvuoz2017pdf.pdf [in Ukrainian]
7. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) (2019). FAO Forestry statistics. Retrieved from: http://www.fao.org

№ 12 2019

Дата публікації: 2019-12-27

Кількість переглядів: 7503

Відомості про авторів

Л. Й. Созанський

к. е. н., старший науковий співробітник,ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»

Lyubomyr Sozanskyy

PhD (Economics), Senior Research Fellow,SI “M. I. Dolishniy Institute of Regional Research of the National Academy of Sciences of Ukraine”

ORCID:

0000-0001-7854-3310


Л. П. Коваль

к. е. н., доц., старший науковий співробітник,ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»

Lyudmyla Koval

PhD (Economics), Associate professor, Senior Research Fellow,SI “M. I. Dolishniy Institute of Regional Research of the National Academy of Sciences of Ukraine”

ORCID:

0000-0002-0285-3264

Як цитувати статтю

Созанський Л. Й., Коваль Л. П. Тенденції зовнішньої торгівлі продукцією деревообробної промисловості в Україні і країнах єс. Ефективна економіка. 2019. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7552 (дата звернення: 22.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.59

Sozanskyy, Lyubomyr and Koval, Lyudmyla (2019), “Trends for foreign trade in production of woodworking industry in Ukraine and eu countries”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7552 (Accessed 22 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.59

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.