EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МОДЕЛІ І МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В УМОВАХ КРИЗИ
О. В. Гуріна, О. Л. Кишковська, К. М. Скрипник

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.11

УДК: 519.86

О. В. Гуріна, О. Л. Кишковська, К. М. Скрипник

МОДЕЛІ І МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В УМОВАХ КРИЗИ

Анотація

Стаття висвітлює актуальні моделі і методи управління персоналом в умовах кризи. Визначено, що наслідки кризи загрожують підприємству не тільки фінансово-економічними проблемами, а й втратою фахівців, без яких подолання кризи неможливе. Головним завданням в умовах кризи є утримання цілісної структури ключових працівників за рахунок формування антикризових моделей і методів управління персоналом. Запропоновано прикладні моделі антикризового управління персоналом.
Можемо стверджувати, що заходи з антикризового управління повинні, перш за все, брати до уваги людський чинник, оскільки безпосередньо цілеспрямованість роботи персоналу можна досягти завдяки запланованим діям щодо попередження, запобігання або ж подолання кризи. З метою забезпечення ефективного функціонування підприємства в системі антикризової діяльності, доцільно приділяти увагу моделям і методам управління персоналом в умовах кризи.

Ключові слова: криза; персонал; управління персоналом; антикризове управління; моделі; методи; моделювання.

Література

1. Василенко В.О. Антикризове управління підприємством: навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / В.О. Василенко. – К.: ЦУЛ. 2013. 504 с.
2. Лігоненко Л. О. Антикризове управління підприємством в умовах економіки знань та інтелектуалізації менеджменту. Економічний форум. 2016. Вип. 1. С. 161-170.
3. Скібіцький О.М. Антикризовий менеджмент: навч. посіб. / О.М. Скібіцький. – К.: Центр учбової літератури, 2009. 568 с.
4. Уткин Э.А. Антикризисное управление / Э.А. Уткин. – М.: Ассоциация авторов и издателей «Тандем», изд-во «Экмос», 1997. 400 с.
5. Чернявський А.Д. Антикризове управління підприємством: навч. посіб. / Чернявський А.Д. – К.: МАУП, 2006. 256 с.
6. Шершньова З. Є. Антикризове управління підприємством: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / З.Є. Шершньова, С.В. Оборська. – К.: КНЕУ, 2004. 196 с.
7. Штангрет А.М. Антикризове управління підприємством: навч. посібник / А.М. Штангрет, О.І. Копилюк. – К.: Знання, 2007. 335 с.
8. Баринов В.А. Антикризисное управление: учеб. пособие / В.А. Баринов. – Москва: ИД ФБК-ПРЕСС, 2002. 520 с.
9. Єпіфанова І.Ю., Оранська Н.О. Сутність антикризового управління підприємства. Економіка і суспільство. 2016. Вип. 2. С. 265-269.
10. Коваленко О.В., Галь С.В. Методи антикризового управління підприємством. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2014. Вип. 8. С. 107-114.
11. Маховка В.М. Методологія формування системи антикризового управління підприємством. Інноваційна економіка. 2013. Вип. 1. С. 102-105.
12. Тимошенко О.В., Буцька О.Ю., Сафарі Ф.Х. Антикризове управління як передумова підвищення ефективності діяльності підприємства. Економічний аналіз. 2016. Том. 23. Вип. 2. С. 187-192.
13. Бондар М.І. Оцінка ймовірності фінансової неспроможності та банкрутства підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2008. Вип. 5. С. 20-25.
14. Боронос В.Г. Управління фінансовою санацією підприємств: навчальний посібник / В.Г. Боронос, І.Й. Плікус, І.М. Кобушко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. 437 с.
15. Довгань Д. А. Антикризове управління як спосіб запобігання та упередження неплатоспроможності корпорації. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. 2013. Вип. 3. С. 152-156.
16. Геращенко І.А., Джумандурдиев Г. Антикризове управління персоналом. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2014. Вип. 45. С. 148-152
17. Коротков Э.М. Антикризисное управление. М.: ИНФРА-М, 2000. 432 с.
18. Миронова О.М. Поведінковий підхід до антикризового менеджменту персоналу підприємства: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук, 08.00.04. Харків, Харківський національний економічний університет, 2007. 20 с.
19. Ситник Л. С. Організаційно-економічний механізм антикризового управління підприємством. Донецьк: ІЕП НАН України, 2000. 503 с.
20. Шапурова О.О. Сутність, завдання та принципи антикризового управління. Держава та регіони. Серія. Економіка та підприємництво: зб. наук. праць. Запоріжжя. 2009. Вип. 1. С. 228-232
21. Балдин, К.В. Методы оптимальных решений: учебник / К.В. Балдин, В.И. Башлыков, А.В. Рукосуев. – Москва: ФЛИНТА, 2015. 328 с.
22. Сембер С. Трудовий потенціал обласного центру в умовах перехідної економіки (на матеріалах міста Ужгорода). НАН України. Ін-т регіональних досліджень. Ужгород, 2001. 162 с.
23. Лук’янченко Н.Д., Антонюк В.П., Шаульська Л.В., Шамільова Л.Л. Регіональні проблеми формування трудового потенціалу і шляхи їх вирішення: монографія. Донецьк, ін-т економіки промисловості НАН України, 2004. 340 с.
24. Антохова І.М. Підвищення ефективності використання трудового потенціалу (регіональні аспекти): дис. на здобуття наукового ступеня канд. економ. наук, 08.09.01. Львів, 2000. 173 с.

O. Hurina, O. Kishkovska, K. Skrypnyk

HUMAN RESOURCES MODELS AND METHODS IN THE CRISIS CONDITIONS

Summary

The consequences of the crisis threaten the company not only with financial and economic problems, but also with the loss of specialists, without which it is impossible to overcome the crisis. The main task in a crisis is to maintain a holistic structure of key employees through the formation of anti-crisis models and personnel management methods.
The article considers the appropriateness of applying modern models and methods of personnel management in a crisis and adapting them to the features of the functioning of domestic enterprises.
In the article is examined by studying the analysis of modern models and methods of personnel management in a crisis, it is important to understand and consider personnel management as a holistic system, which is based on principles, methods and technologies that achieve the goal of the enterprise - overcoming the crisis.
The article proposes to use the universal econometric model for assessing the personal level of employee competitiveness in the process of optimizing the structure of the personnel of an enterprise that is in a crisis state, which will make it possible to take an effective managerial decision on the principle of objective assessment to keep the key employee in a holistic structure of the enterprise personnel.
The article highlights the current models and methods of personnel management in a crisis. It is determined that the consequences of the crisis threaten the enterprise not only financial and economic problems, but also the loss of specialists, without which the crisis can not be overcome. The main task in a crisis is to maintain a holistic structure of key employees through the formation of anti-crisis models and personnel management methods. Applied models of anti-crisis personnel management are offered.
It can be argued that anti-crisis management measures should, first of all, take into account the human factor, since the direct commitment of the staff can be achieved thanks to the planned actions to prevent or overcome the crisis. In order to ensure the effective functioning of the enterprise in the anti-crisis system, it is advisable to pay attention to the models and methods of personnel management in a crisis.

Keywords: crisis; personnel; personnel management; crisis management; models; methods; modeling.

References

1. Vasylenko, V.O. (2013), Antykryzove upravlinnia pidpryiemstvom [Enterprise crisis management], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
2. Lihonenko, L. O. (2016), Antykryzove upravlinnia pidpryiemstvom v umovakh ekonomiky znan' ta intelektualizatsii menedzhmentu, Ekonomichnyj forum, vol. 1, pp. 161-170.
3. Skibitskyi, O.M. (2009), Antykryzovyi menedzhment [Anticrisis management], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
4. Utkin, E.A. (1997), Antikrizisnoye upravleniye [Crisis management], Assotsiatsiya avtorov i izdateley «Tandem»; Eksmos, Moscow, Russia.
5. Cherniavs'kyj, A.D. (2006), Antykryzove upravlinnia pidpryiemstvom [Enterprise crisis management], MAUP, Kyiv, Ukraine.
6. Shershnova, Z.Ye. and Oborska, S.V. (2004), Antykryzove upravlinnia pidpryiemstvom [Enterprise crisis management], Kyiv National University of Economics, Kiev, Ukraine.
7. Shtanhret A.M. (2007), Antykryzove upravlinnia pidpryiemstvom [Enterprise crisis management], Znannia, Kiev, Ukraine.
8. Barynov, V.A. (2002), Antikrizisnoye upravleniye [Crisis management], ID FBK-PRESS, Moscow, Russia.
9. Yepifanova, I. Yu. and Orans'ka, N.O. (2016), “The essence of enterprise anti-crisis management”, Ekonomika ta suspil'stvo, vol. 2, pp. 265-269.
10. Kovalenko, O.V. and Gal, S.V. (2014), “Methods of anti-crisis enterprise management”, Economic bulletin of Zaporizhye goverment engineering Academy, vol. 8, pp. 107-114.
11. Makhovka, V.M. (2013), “Methodology of formation of the system of anti-crisis management of the enterprise”, Innovatsijna ekonomika, Innovatsijna ekonomika, vol. 1, pp. 102-105.
12. Tymoshenko, O.V. Buts'ka, O. Yu. and Safari, F. Kh. (2016), “Anti-crisis management as a prerequisite for improving the efficiency of the enterprise”, Ekonomichnyj analiz, vol. 23, no 2. pp. 187-192.
13. Bondar, M.I. (2008), “Assessment of the probability of financial failure and bankruptcy of the enterprise”, Investytsii: praktyka ta dosvid. vol. 5. pp. 20-25.
14. Boronos, V.H. (2010), Upravlinnia finansovoiu sanatsiieiu pidpryiemstv [Management of financial rehabilitation of enterprises], Vyd-vo SumDU, Sumy, Ukraine.
15. Dovhan, D.A. (2013), “Anti-crisis management as a way to prevent and prevent corporate insolvency”, Visnyk Chernivets'koho torhovel'no-ekonomichnoho instytutu. Ekonomichni nauky, vol. 3, 152-156
16. Gerashhenko, I.A. and Dzhumandurdyev, G. (2014), “Crisis management of personnel“, Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, vol. 45, pp. 148-152
17. Korotkov, Е.М. (2000), Antikrizisnoe upravlenie [Сrisis management], INFRA-M, Moscow, Russia.
18. Myronova, O.M. (2007), “Behavioral approach to anti-crisis management of enterprise personnel”, Abstract of Ph.D. dissertation, Economics and management of enterprises (by type of economic activity), Kharkiv National Economic University, Kharkiv, Ukraine.
19. Sytnyk, L.S. (2000), Orhanizatsiino-ekonomichnyi mekhanizm antykryzovoho upravlinnia pidpryiemstvom [Organizational and economic mechanism of enterprise crisis management], IEP NAN, Donetsk, Ukrainе.
20. Shapurova, O.O. (2009), “The essence, objectives and principles of anti-crisis management”, Derzhava ta rehiony. Ser. Ekonomika ta pidpryiemnytstvo: zb.nauk.prats', vol. 1, рр. 228-232
21. Baldyn, K.V. (2015), Metody optymal'nykh reshenyj [Optimal Solution Methods], FLYNTA, Moscow, Russia.
22. Sember, S. (2001), Trudovyj potentsial oblasnoho tsentru v umovakh perekhidnoi ekonomiky (na materialakh mista Uzhhoroda), NAN Ukrainy. In-t rehional'nykh doslidzhen' [Labor potential of the regional center in transition (based on Uzhgorod materials)], Uzhhorod, Ukrainе.
23. Luk'ianchenko N.D., Antoniuk V.P., Shaul's'ka L.V., Shamil'ova L.L. (2004), Rehional'ni problemy formuvannia trudovoho potentsialu i shliakhy ikh vyrishennia [Regional problems of formation of labor potential and ways of their solution], NAN Ukrainy; In-t ekonomiky promyslovosti, Donets'k, Ukraine.
24. Antokhova, I. M. (2000), “Improving labor efficiency (regional aspects)”, Ph.D. Thesis, Demography, labor economics, social economy and politics, L'viv, Ukraine.

№ 12 2019

Дата публікації: 2019-12-27

Кількість переглядів: 7375

Відомості про авторів

О. В. Гуріна

д. е. н., доцент, завідувач кафедри фінансів та обліку,Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, м. Миколаїв, Україна

O. Hurina

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Head of Department of Finance and Accounting, V.O. Sukhomlynsky Mykolaiv National University, Mykolaiv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-6315-6067


О. Л. Кишковська

здобувач вищої освіти, Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, м. Миколаїв, Україна

O. Kishkovska

O. KishkovskaHigher Education Applicant,V.O. Sukhomlynsky Mykolaiv National University, Mykolaiv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-9461-7508


К. М. Скрипник

здобувач вищої освіти, Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, м. Миколаїв, Україна

K. Skrypnyk

Higher Education Applicant,V.O. Sukhomlynsky Mykolaiv National University, Mykolaiv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-8540-1481

Як цитувати статтю

Гуріна О. В., Кишковська О. Л., Скрипник К. М. Моделі і методи управління персоналом в умовах кризи. Ефективна економіка. 2019. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7554 (дата звернення: 22.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.11

Hurina, O., Kishkovska, O. and Skrypnyk, K. (2019), “Human resources models and methods in the crisis conditions”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7554 (Accessed 22 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.11

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.