EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ В УКРАЇНІ
В. В. Васильчук

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.160

УДК: 336.226.322(091)(477)

В. В. Васильчук

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ В УКРАЇНІ

Анотація

Стаття присвячена дослідженню історії податку на додану вартість в Україні починаючи з часів радянської України і до сьогодення. Спочатку показана історична роль податку з обороту як одного із основних податків УРСР та попередника ПДВ, проаналізована динаміка його надходжень до радянського бюджету. Далі в статті розглянуті головні законодавчі акти, які регулювали дію податку на додану вартість за часів незалежної України, та проаналізовані основні зміни внесені до них. Також була висвітлена роль ПДВ в основних документах, присвячених європейській інтеграції та співробітництву із МВФ. Окремо були показані реформи ПДВ в бюджетно-податковій політиці країни. Був зроблений огляд основних проблем функціонування сучасного податку на додану вартість.

Ключові слова: податок на додану вартість; податок з обороту; бюджетно-податкова політика; історія ПДВ

Література

1. Коваленко А. Г. ПДВ у системі оподаткування: історичний аспект становлення та розвитку / А. Г. Коваленко, Ю. А. Малашенко, О. О. Князєва. // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. – 2010. – Випуск №18. – С. 111–116.
2. Братушка Е. С. Ґенеза податку на додану вартість в Україні та світі [Електронний ресурс] / Е. С. Братушка, Є. В. Кононець // Ефективна економіка. – 2014. - Режим доступу до ресурсу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2959.
3. Олійников Є. Проблеми відшкодування ПДВ в Україні та шляхи їх вирішення / Є. Олійников, М. Соколов. // Київ. – 2015. – С. 2.
4. Податки в СРСР (1917-1991) [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://stud.com.ua/20900/ekonomika/podatki_srsr_1917_1991.
5. Матухно М. О. Система адміністрування ПДВ в Україні: стан та перспективи розвитку : дис. канд. ек. наук : 08.00.08 / Матухно М. О. – Ірпінь, 2015. – С. 15.
6. Народное хазяйство Украинской ССР в 1973 году: Стат. Ежегодник / Отв. За вип. Б.А.Сивко. – К.: Техніка, 1974. – С. 560
7. Статистический ежегодник «Народное хазяйство Украинской ССР в 1979 году: Стат. Ежегодник / Отв. За вип. Б.А.Сивко. – К.: Техніка, 1980. – С. 350
8. Народное хазяйство Украинской ССР в 1982 году: Стат. Ежегодник / Отв. За вип. Б.А.Сивко. – К.: Техніка, 1983. – С. 365
9. Народное хазяйство Украинской ССР в 1985 году: Стат. Ежегодник / ЦСУ УССР; Отв. За вип. М.Т. Ковальчук. – К.: Техніка, 1986. – С. 380
10. Зварич О. В. Податкові надходження: методологія прогнозування. Монографія / О. В. Зварич. – Київ, Нац. торг.-ек. ун-т 2013. – С. 98
11. Про податок на добавлену вартість [Електронний ресурс] : Декрет Кабінету Міністрів України [прийнято Верховною Радою 26.12.1992 № 14-92, втратив чинність від 01.07. 1997, підстава 168/97-вр]. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/14-92.
12. Про державний бюджет України на 1992 рік [Електронний ресурс] : Закон України [прийнято Верховною Радою 18.06.1992 № 2477 -XII]– Режим доступу до ресурсу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2477-12.
13. Про державний бюджет України на 1993 рік [Електронний ресурс] : Закон України [прийнято Верховною Радою 09.04.1993 № 3091-XII] – Режим доступу до ресурсу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3091-12.
14. Про державний бюджет України на 1994 рік [Електронний ресурс] : Закон України [прийнято Верховною Радою 01.02.1994 № 3898-XII] – Режим доступу до ресурсу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3898-12.
15. Про державний бюджет України на 1995 рік [Електронний ресурс] : Закон України [прийнято Верховною Радою 06.04.1995 № 126/95-ВР] – Режим доступу до ресурсу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/126/95-%D0%B2%D1%80.
16. Про державний бюджет України на 1996 рік [Електронний ресурс] // Закон України [прийнято Верховною Радою 22.03.1996 № 96/96-ВР] – Режим доступу до ресурсу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/96/96-%D0%B2%D1%80.
17. Про податок на додану вартість [Електронний ресурс]: Закон України [прийнято Верховною Радою 03.04.1997 № 168/97-ВР, втратив чинність на підставі Кодексу від 02.12.2010, підстава 2755-VI]. – Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/168/97-%D0%B2%D1%80.
18. Податковий кодекс України [Електронний ресурс]: Кодекс України [прийнятий Верховною Радою України від 02.12.2010 № 2755-17] Режим доступу до ресурсу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
19. Соколовська А. М. Податкова гармонізація в Україні в умовах реалізації Угоди про асоціацію між Україною і ЄС: монографія / за ред. А. М. Соколовської. – Київ: ДННУ "Академія фінансового управління", 2017. – 448 с.
20. Про основні напрями бюджетної політики на 2011 рік [Електронний ресурс] : Постанова Верховної Ради України [прийнято Верховною Радою 04.06.2010 № 2318-VI] – Режим доступу до ресурсу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2318-17.
21. Про основні напрями бюджетної політики на 2012 рік [Електронний ресурс] : Постанова Верховної Ради України [прийнято Верховною Радою 13.05.2011 № 3358-VI] – Режим доступу до ресурсу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3358-vi.
22. Про основні напрями бюджетної політики на 2013 рік [Електронний ресурс] : Постанова Верховної Ради України [прийнято Верховною Радою 22.05.2012 № 4824-VІ] – Режим доступу до ресурсу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4824-17.
23. Про основні напрями бюджетної політики на 2014 рік [Електронний ресурс] : Постанова Верховної Ради України [прийнято Верховною Радою 09.04.2013 № 2769] – Режим доступу до ресурсу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/DG24X00A.html.
24. Про основні напрями бюджетної політики на 2015 рік [Електронний ресурс] : Постанова Верховної Ради України [прийнято Верховною Радою 04.06.2014 № 4749-д] – Режим доступу до ресурсу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/DG3NX7LA.html.
25. Про основні напрями бюджетної політики на 2016 рік [Електронний ресурс] : Постанова Верховної Ради України [прийнято Верховною Радою 09.04.2015 № 2623] – Режим доступу до ресурсу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54761.
26. Проект основних напрямів бюджетної політики на 2017 рік [Електронний ресурс] : Постанова Верховної Ради України – Режим доступу до ресурсу: https://www.documentcloud.org/documents/2778650-Proekt-Postanovi-VRU.html#document/p1.
27. Про Основні напрями бюджетної політики на 2018 - 2020 роки [Електронний ресурс] // Ліга Закон. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/DH53300A.html.
28. Про Основні напрями бюджетної політики на 2019 - 2021 роки [Електронний ресурс] // Ліга Закон. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/DH6G500A.html.
29. МВФ наполягає на скасуванні податкових пільг для українських аграріїв [Електронний ресурс] // Уніан. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: http://economics.unian.ua/agro/1090535-mvf-napolyagae-na-skasuvanni-podatkovih-pilg-dlya-ukrajinskih-agrarijiv.html.
30. Дем’яненко М.Я. Проблеми адаптації податкової системи до умов агропромислового виробництва / М.Я. Дем’яненко // Економіка АПК — 2008. — № 2. — С. 17–25.
31. Вісім схем ухилення від податків: найбільше недоплачує в бюджет офшорний бізнес і тіньові імпортери [Електронний ресурс] // Institute of Social and Economic Transformation. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: http://iset-ua.org/ua/novini/podatki/item/116-visim-skhem-ukhylennia-vid-podatkiv.
32. Шевчук О. Аналіз системи адміністрування ПДВ в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку / О. Шевчук, Я. Мороз. // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації. Міжнародний збірник наукових праць. – 2014. – С. 175–172.

Valeriia Vasylchuk

HISTORY OF VALUE ADDED TAX IN UKRAINE

Summary

The article is devoted to the value added tax historical way in Ukraine from the period of Soviet Ukraine till the present time. During soviet times the turnover tax and income tax were the main revenue taxes of the Ukrainian USSR. The turnover tax became the state tool to regulate the enterprises profitability. After independent Ukraine establishment the turnover tax was replaced to classical value added tax. The article then discusses the three main pieces of legislation governing value-added tax in the time of independent Ukraine. The new legislation established basic principles of value-added tax operating as rates, taxation objective, tax base, taxation of export and import transactions, accounting and reporting principles. One of the most important components of the new tax became the reimbursements of overpaid funds from budget. Gaps in legislation caused the emergence of the illegal schemas connected with unlawful reimbursement of tax. Finally, Tax Code that was launched in 2011 became the primary legislation document that regulate the VAT. Value added tax policy priority reforms in the country's fiscal policy were analyzed through the Resolutions of Verkhovna Rada of Ukraine. Among the reforms that was not realized by fiscal policy strategy was absence of tax rates differentiation on essential goods (2011) and partly executed tax harmonization with EU legislation (2016-2017). As the main problems of the modern value added tax were indicated undifferentiated rates, that lead to social injustice, frequent legislation changes, and scaled corruption schemes connected with tax. The role of value added tax in major documents on European integration and cooperation with the IMF was also briefly highlighted. As the positive changes caused by IMF reforms were noted introduction of e-administration, the abolition of benefits for the agricultural sector, and the gradual harmonization of Ukrainian legislation with EU legislation. In the consequence it was shown that big share of shadow economy and monopolization decelerate the development and European harmonization of the value added tax.

Keywords: value added tax; turnover tax; fiscal policy; history of VAT.

References

1. Kovalenko, A. H. Malashenko, Yu. A. and Kniazieva, O. O. (2010), "VAT in the taxation system: the historical aspect of formation and development", Naukovi pratsi Kirovohradskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu. Ekonomichni nauky, vol. 18, pp. 111–116.
2. Bratushka, E. S. and Kononets, Ye. V. (2014), "Genesis of the value added tax in ukraine and abroad", Efektyvna ekonomika, [Online], available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2959.
3. Oliinykov, Ye. and Sokolov, M. (2015), Problemy vidshkoduvannia PDV v Ukraini ta shliakhy yikh vyrishennia [Problems of VAT Compensation in Ukraine and Ways to Solve It], Kyiv, Ukraine, p. 2.
4. Taxes in the USSR (1917-1991), [Online], available at: http://stud.com.ua/20900/ekonomika/podatki_srsr_1917_1991.
5. Matukhno, M. O. (2015), "The system of administering the MPE in Ukraine: the perspective of development", Abstract of Ph.D. dissertation, 08.00.08, Irpin, Ukraine, P. 15.
6. "National Economy of the Ukrainian SSR in 1973", Stat. Ezhegodnik, Tehnіka, 1974, Kyiv, Ukraine, P. 560.
7. "National Economy of the Ukrainian SSR in 1979", Stat. Ezhegodnik, Tehnіka, 1980, Kyiv, Ukraine, P. 350
8. "National Economy of the Ukrainian SSR in 1982", Stat. Ezhegodnik, Tehnіka, 1983, Kyiv, Ukraine, P. 365
9. "National Economy of the Ukrainian SSR in 1985", Stat. Ezhegodnik, Tehnіka, 1986, Kyiv, Ukraine, P. 380
10. Zvarych, O. V. (2013), Podatkovi nadkhodzhennia: metodolohiia prohnozuvannia [Tax revenues: forecasting methodology], Nats. torh.-ek. un-t, Kyiv, Ukraine, P. 98
11. Cabinet of Ministers of Ukraine (1997), Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On value added tax", [adopted by the Verkhovna Rada on December 26, 1992 No. 14-92, expired on 01.07. 1997, base 168/97-вр], available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/14-92.
12. The Verkhovna Rada of Ukraine (1992), The Law of Ukraine " On the State Budget of Ukraine for 1992", available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2477-12.
13. The Verkhovna Rada of Ukraine (1993), The Law of Ukraine "On the State Budget of Ukraine for 1993", available at: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3091-12.
14. The Verkhovna Rada of Ukraine (1994), The Law of Ukraine " On the State Budget of Ukraine for 1994", available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3898-12.
15. The Verkhovna Rada of Ukraine (1995), The Law of Ukraine " On the State Budget of Ukraine for 1995", available at: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/126/95-%D0%B2%D1%80.
16. The Verkhovna Rada of Ukraine (1996), The Law of Ukraine " On the State Budget of Ukraine for 1996", available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/96/96-%D0%B2%D1%80.
17. The Verkhovna Rada of Ukraine (2010), The Law of Ukraine " On value added tax", lost its validity on the basis of the Code of 02.12.2010, base 2755-VI, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/168/97-%D0%B2%D1%80.
18. The Verkhovna Rada of Ukraine (2010), The Law of Ukraine " Tax Code of Ukraine", available at: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
19. Sokolovska, A. M. (2017), Podatkova harmonizatsiia v Ukraini v umovakh realizatsii Uhody pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu i EU [Tax Harmonization in Ukraine in the Conditions of Implementation of the Association Agreement between Ukraine and the EU], DNNU "Akademiia finansovoho upravlinnia", Kyiv, Ukraine, P.448.
20. The Verkhovna Rada of Ukraine (2010), Resolution of the Verkhovna Rada of Ukraine "On the main directions of budgetary policy for 2011", available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2318-17.
21. The Verkhovna Rada of Ukraine (2011), Resolution of the Verkhovna Rada of Ukraine "On the main directions of budgetary policy for 2012", available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3358-vi.
22. The Verkhovna Rada of Ukraine (2012), Resolution of the Verkhovna Rada of Ukraine "On the main directions of budgetary policy for 2013", available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4824-17.
23. The Verkhovna Rada of Ukraine (2013), Resolution of the Verkhovna Rada of Ukraine "On the main directions of budgetary policy for 2014", available at: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/DG24X00A.html.
24. The Verkhovna Rada of Ukraine (2014), Resolution of the Verkhovna Rada of Ukraine "On the main directions of budgetary policy for 2015", available at: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/DG3NX7LA.html.
25. The Verkhovna Rada of Ukraine (2015), Resolution of the Verkhovna Rada of Ukraine "On the main directions of budgetary policy for 2016", available at: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54761.
26. The Verkhovna Rada of Ukraine, Resolution of the Verkhovna Rada of Ukraine "Draft Budget Policy Guidelines for 2017", available at: https://www.documentcloud.org/documents/2778650-Proekt-Postanovi-VRU.html#document/p1.
27. "On Basic directions of budgetary policy for 2018 - 2020", Liha Zakon, [Online], available at: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/DH53300A.html.
28. "On Basic directions of budgetary policy for 2019 - 2021", Liha Zakon, [Online], available at: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/DH6G500A.html.
29. "IMF insists on abolition of tax breaks for Ukrainian farmers", Unian, [Online], available at: http://economics.unian.ua/agro/1090535-mvf-napolyagae-na-skasuvanni-podatkovih-pilg-dlya-ukrajinskih-agrarijiv.html.
30. Demianenko, M.Ya. (2008), "Problems of adaptation of the tax system to the conditions of agroindustrial production", Ekonomika APK, vol. 2, pp. 17–25.
31. "Eight Tax Evasion Schemes: Offshore Business and Shadow Importers Most Underpaid", Institute of Social and Economic Transformation, [Online], available at: http://iset-ua.org/ua/novini/podatki/item/116-visim-skhem-ukhylennia-vid-podatkiv.
32. Shevchuk, O. and Moroz, Ya. (2014), "Analysis of the VAT Administration System in Ukraine: Current State and Prospects for Development", Mizhnarodnyi zbirnyk naukovykh prats, Instytut bukhhalterskoho obliku, kontrol ta analiz v umovakh hlobalizatsii, pp. 175–172.

№ 12 2019

Дата публікації: 2019-12-27

Кількість переглядів: 6103

Відомості про авторів

В. В. Васильчук

аспірант кафедри фінансів, банківської справи та страхуванняНаціонального університету «Києво-Могилянська академія»

Valeriia Vasylchuk

Ph.D. candidate in Finance, banking, and insurance National University of “Kyiv- Mohyla Academy”

ORCID:

0000-0002-2416-2819

Як цитувати статтю

Васильчук В. В. Історія розвитку податку на додану вартість в Україні. Ефективна економіка. 2019. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7556 (дата звернення: 22.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.160

Vasylchuk, Valeriia (2019), “History of value added tax in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7556 (Accessed 22 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.160

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.