EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ “ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ”
Н. Г. Здирко

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.108

УДК: 658.7

Н. Г. Здирко

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ “ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ”

Анотація

Держава виступає посередником у відносинах між виробниками та споживачами через публічні закупівлі, цим самим позитивно впливаючи на економічні відносини та розвиваючи соціальну та екологічну сферу. Cистема державних закупівель удосконалюється з кожним роком, про що свідчить зростання сукупної вартості укладених державних контрактів, позитивна динаміка кількості торгів та їх учасників, а також розширення асортименту та різновидностей товарів і послуг. Роль публічних закупівель полягає в задоволенні не тільки інтересів замовників щодо товарів, робіт та послуг через їх придбання за найменшими витратами та з отриманням продукції належної якості, а й в задоволення інтересів учасників, територіальних громад та об’єднаних територіальних громад. Мета статті полягає у визначенні місця та ролі публічних закупівель в державному управлінні, а також дослідженні понятійного апарату сфери публічних закупівель. Для досягнення поставленої мети використано методи аналізу та синтезу, табличний та графічний методи дослідження тощо. Визначено, що існує плутанина та ототожнення понять “державні закупівлі”, “прок'юремент” та “публічні закупівлі”. Детально розглянуто Постанову Кабінету Міністрів України в частині публічних закупівель та встановлено відсутність єдиного понятійно-категоріального апарату для означення поняття “публічні закупівлі” в законодавчій базі, що негативно впливає на їх організацію та проведення. Встановлена взаємозалежність понять “державні закупівлі” та “державне замовлення” через призму процедур конкурсних торгів, тобто державне замовлення розуміється як декларація намірів, а державні закупівлі як реалізація намірів придбання предмету публічних закупівель. Дано власне визначення поняттю “публічні закупівлі”, як сукупності відносин між учасниками та замовниками з приводу прозорого придбання останніми товарів, робіт послуг у відповідності до річного плану з дотриманням принципів максимальної економії та ефективності при умові рівності та добросовісної конкуренції.

Ключові слова: публічні закупівлі; державні закупівлі; прок'юремент; державні замовлення; тендер; конкурсні торги; принципи закупівель.

Література

1. Катроша Л. Система державних закупівель в Україні: теоретичні аспекти / Л. Катроша // Соціально-економічні проблеми і держава. - 2012. - Вип. 2 (7). - С. 98-107.
2. Фалко Ю. Удосконалення управління системою державних закупівель в умовах модернізації економіки України / Ю. Фалко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. - 2012. - Вип. 3. - С. 133-139
3. Пінькас Г.І. Фінансово-економічний механізм конкурентоспроможного ринку державних закупівель. – Автореферат. – Дис. на здобуття наукового ступеня к.е.н. за спеціальністю 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит. – ДНВЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України”, Суми, 2009
4. Квач В. Ю. Загальнотеоретичні положення про публічні закупівлі: поняття та призначення / В. Ю. Квач, Р. В. Афанасієв // Молодий вчений. - 2017. - № 11. - С. 884-887
5. Критенко О.О. Сутність та особливості функціонування системи державних закупівель / О.О. Критенко. // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2012. – № 9. - С. 42-53
6. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. Фінансовий словник. – 4-те вид., випр. та доп. – К.: Т-во “Знання”, КОО; л.: Вид-во Львів.банк. ін-ту НБУ., 2002. – 566 с.
7. Енциклопедія державного управління: у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України; наук.-ред. колегія: Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін. – К.: НАДУ, 2011. – Т. 6: Державна служба; наук.-ред. колегія: С. М. Серьогін (співголова), В. М. Сороко (співголова) та ін. – 524 с.
8. Храмкін А. Теоретичні й методологічні основи сучасної системи державних заку-півель / А. Храмкін, О. Воробйова // Державні закупівлі України. – 2008. – № 2. – С. 12-16
9. Критенко О. О. Теоретичні підходи до визначення поняття “державні закупівлі” / О. О. Критенко // Вісник Академії митної служби України. Сер. : Державне управління. - 2014. - № 1. - С. 19-26
10. Business Dictionary : URL: http://www.businessdictionary.com/definition/procurement.html
11. Кулак Н.В. Передумови вдосконалення системи державних закупівель шляхом створення електронної си-стеми торгів / Н.В. Кулак // Наукові розвідки з державного та муніципального управління. – 2014. – Вип. 2. – С. 274-282.
12. Багиев Г.Л. Планирование и организация государственных закупок / Г.Л. Багиев // Багиев Г.Л. Организа-ция предпринимательской деятельности / Г.Л. Багиев, А.Н. Асаул. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.aup.ru/books/m72/4_3.html
13. Кузнецов К. В. Конкурентные закупки: торги, тендеры, конкурсы / К. В. Кузнецов. – СПб. : Питер, 2005. – 368 с.
14. Довгань М. Ю. Адміністративна відповідальність за порушення порядку державної закупівлі товарів, робіт і послуг: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / М. Ю. Довгань. – Київ, 2013. – 238 с.
15. Петруненко Я. В. Господарсько-правові основи державних закупівель в Україні: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право / Я. В. Петруненко. – Одеса, 2013. – 215 с.
16. Ткаченко Н. Б. Макроекономічні аспекти державних закупівель / Н. Б. Ткаченко, Ю. М. Уманців // Фінанси України. – 2009. – №8 . – С. 82-88
17. Науменко С. М. Система тендерних закупівель: теоретико-методологічні підходи до дефініції і класифікації / С. М. Науменко // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. - 2014. - Вип. 1(2). - С. 242-247
18. Смиричинський В. В. Прок’юремент як механізм формування конкурентоспроможного ринку державних закупівель європейського типу в Україні / В. В. Смиричинський // Конкуренція. Вісник Антимонопольного Комітету України. – 2004. – № 4. – С. 11-16
19. Кичик К. В. Государственный (муниципальный) заказ как средство государственного регулирования экономики: авто-реф. дисс. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 / К. В. Кичик. – М., 2011. – 31 с.
20. Новаковець В. М. Фінансово-правовий механізм регулювання державних закупівель: дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / В. М. Новаковець. – Київ, 2012. – 252 с.
21. Питання Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, затв. Постановою КМУ від 20 серпня 2014 р. № 459
22. Господарський Кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-IV
23. Про публічні закупівлі: Закон України від 25 грудня 2015 року № 922-VIII
24. Влялько І. В. Правове регулювання державних закупівель в ЄС: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.11– міжнародне право / І. В. Влялько. – Київ, 2009. – 219 с.

Nataliya Zdyrko

THEORETICAL APPROACHES TO DEFINITION OF THE PUBLIC PROCUREMENT CONCEPT

Summary

The state mediates relations between producers and consumers through public procurement, thereby positively influencing economic relations and developing the social and environmental sphere. The public procurement system is being improved every year, as evidenced by the increase in the aggregate value of public contracts concluded, the positive dynamics of the number of tenders and their participants, as well as the expansion of the range and variety of goods and services. The role of public procurement is to satisfy not only the interests of the customers in the goods, works and services through their purchase at the lowest cost and with the production of the proper quality, but also in the interests of the participants, the territorial communities and the united territorial communities. The purpose of the article is to determine the place and role of public procurement in public administration, as well as to study the conceptual apparatus of public procurement. Methods of analysis and synthesis, tabular and graphical methods of research, etc. were used to achieve this goal. It is determined that there is confusion and an identification of the concepts of “public procurement”, “procurement” and “public procurement”. The Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine on public procurement was examined in detail and the absence of a single conceptual and categorical apparatus for defining the concept of “public procurement” in the legislative framework, which negatively affects their organization and carrying out, was established. The interdependence of the concepts of “public procurement” and “state procurement” is established through the prism of competitive bidding procedures, that is, public procurement is understood as a declaration of intent, and public procurement as a realization of the intention to purchase the subject of public procurement. The concept of "public procurement" is defined as the totality of relations between participants and customers regarding the transparent purchase of the latest goods, works of services in accordance with the state procurement, with the principles of maximum economy and efficiency, provided equality and fair competition.

Keywords: public procurement; public procurement; procurements; government procurement; tender; competitive bidding; procurement principles.

References

1. Katrosha, L. (2012), “Public Procurement system in Ukraine: theoretical aspects”, Sotsial’no-ekonomichni problemy i derzhava, vol. 2 (7), pp. 98-107.
2. Falko, Yu. (2012), “Improving the management of the public procurement system in the conditions of modernization of the Ukrainian economy”, Visnyk Natsional’noyi akademiyi derzhavnoho upravlinnya pry Prezydentovi Ukrayiny, vol. 3, pp. 133-139.
3. Pin’kas, H.I. (2009), “Financial and economic mechanism of competitive public procurement market”, Ph.D. Thesis, Money, finance and credit, Ukrainian Banking Academy of the National Bank of Ukraine, Sumy, Ukraine.
4. Kwach, V. Yu. and Afanasiev R.V. (2017), “General Theoretical Provisions on Public Procurement: Concepts and Purposes”, Molodyy vchenyy, vol. 11, pp. 884-887.
5. Kritenko, O.O. (2012), “The essence and peculiarities of functioning of the public procurement system”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, vol. 9, pp. 42-53.
6. Zagorodnii, A.G., Voznyuk, G.L. and Smovzhenko, T.S. (2002), Finansovyy slovnyk [Financial dictionary], Znannya, Kyiv, Ukraine.
7. Kovbasyuk, Yu. V., Seryogin S.M. and Soroko V.M. (2011), Entsyklopediya derzhavnoho upravlinnya [Encyclopedia of Public Administration], Derzhavna sluzhba, Kyiv, Ukraine.
8. Khramkin, A. and Vorobyova, O. (2008), “Theoretical and methodological foundations of the modern system of public procurement”, Derzhavni zakupivli Ukrayiny, vol. 2, pp. 12-16.
9. Kritenko, O.O. (2014), “Theoretical approaches to the definition of the concept of “public procurement””, Visnyk Akademiyi mytnoyi sluzhby Ukrayiny, vol. 1, pp. 19-26.
10. Business Dictionary (2019), available at: http://www.businessdictionary.com/definition/procurement.html (Accessed 05 December 2019).
11. Kulak, N.V. (2014), “Prerequisites for improving public procurement by creating an electronic bidding system”, Naukovi rozvidky z derzhavnoho ta munitsypal’noho upravlinnya, vol. 2, pp. 274-282.
12. Bagiev, G.L. and Asaul, A.N. “Public procurement planning and organization”, Organizatsiya predprinimatel'skoy deyatel'nosti, [Online], available at: http: //www.aup.ru/books/m72/4_3.html (Accessed 05 December 2019).
13. Kuznetsov, K.V. (2005), Konkurentnyye zakupki: torgi, tendery, konkursy [Competitive procurement: bidding, tenders, tenders], Peter, St. Petersburg, Russia.
14. Dovgan, M.Yu. (2013), “Administrative responsibility for violation of the state procurement of goods, works and services”, Abstract of Ph.D. dissertation, administrative law and process; finance law; information law, Kyiv, Ukraine.
15. Petrunenko, Y.V. (2013), “Economic and Legal Foundations of Public Procurement in Ukraine”, Abstract of Ph.D. dissertation, commercial law; economic procedural law, Odessa, Ukraine.
16. Tkachenko, N.B. and Umanciv, Yu. M. (2009), “Macroeconomic aspects of public procurement”, Finansy Ukrayiny, vol. 8, pp. 82-88.
17. Naumenko, S.M. (2014), “Tender procurement system: theoretical and methodological approaches to definition and classification”, Teoretychni i praktychni aspekty ekonomiky ta intelektual’noyi vlasnosti, vol. 1 (2), pp. 242-247.
18. Smyrichinsky, V.V. (2004), “Procuracy as a mechanism for forming a competitive market for european public procurement in Ukraine”, Konkurentsiya. Visnyk Antymonopol’noho Komitetu Ukrayiny, vol. 4, pp. 11-16.
19. Kichik, K.V. (2011), “State (municipal) order as a means of state regulation of the economy”, Ph.D. Thesis, civil law and civil process; family law; international private law, Moscow, Russia.
20. Novakovets, V.M. (2012), “Financial and legal mechanism of regulation of public procurement”, Abstract of Ph.D. dissertation, administrative law and process; finance law; information law, Kyiv, Ukraine.
21. Cabinet of Ministers of Ukraine (2014), Decree “On questions from the Ministry of economic development, trade and agriculture”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/838-2019-%D0%BF (Accessed 05 December 2019).
22. Verkhovna Rada of Ukraine (2003), “Economic Code of Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15 (Accessed 05 December 2019).
23. Verkhovna Rada of Ukraine (2015), Law of Ukraine “On public procurement”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19 (Accessed 05 December 2019).
24. Vlyalko, V. (2009), “Legal regulation of public procurement in the EU”, Abstract of Ph.D. dissertation, international law, Kyiv, Ukraine.

№ 12 2019

Дата публікації: 2019-12-27

Кількість переглядів: 7226

Відомості про авторів

Н. Г. Здирко

к. е .н., доцент, декан факультету обліку та аудиту,Вінницький національний аграрний університет

Nataliya Zdyrko

PhD in Economics, Associate Professor, Dean of the Faculty of Accounting and Audit,Vinnytsia National Agrarian University

ORCID:

0000-0001-5968-3502

Як цитувати статтю

Здирко Н. Г. Теоретичні підходи до визначення поняття “публічні закупівлі”. Ефективна економіка. 2019. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7558 (дата звернення: 22.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.108

Zdyrko, Nataliya (2019), “Theoretical approaches to definition of the public procurement concept”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7558 (Accessed 22 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.108

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.