EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА КИЄВА
В. В. Лойко, С. А. Маляр, А. І. Лукашук

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.1

УДК: 332.8

В. В. Лойко, С. А. Маляр, А. І. Лукашук

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА КИЄВА

Анотація

У статті розглянуто сучасний стан житлово-комунальної інфраструктури міста Києва. Основу житлово-комунальної інфраструктури міста Києва складає житловий фонд, який станом на 01.01.2019 р. налічував 11511 багатоповерхівок, 103 ветхих і 2 аварійних житлових будинки. Управління експлуатацією житлово-комунальною інфраструктурою у місті Києві передано державним районним адміністраціям. Комунальні керуючі компанії складають 57,21 % від загальної кількості компаній, ОСББ – 15,45 %, ЖБК – 8,99 % та приватні експлуатаційні організації – 18,35%. Найбільші темпи приросту у створенні ОСББ було зафіксовано у 2016 р. у розмірі 2% порівняно з попереднім роком. Рівень оплати житлово-комунальних послуг по м. Києву протягом досліджуваного періоду (2015-2019 рр.) значно більший, ніж в загальному по Україні. Найкращий показник щодо рівня оплати комунальних послуг киянами був досягнутий у 2017 р. у розмірі 107,2 % з урахуванням погашення боргів попередніх років. У 2018 р. та 2019 р. рівень оплати комунальних послуг киянами знизився відповідно до 106,4 % і 102,7 % з урахуванням сплати боргів попередніх періодів. Обсяг надходжень від утримання будинків та прибудинкових територій збільшився у 2018 р. на 46,97 % порівняно з 2017 р. та у 2,29 рази порівняно із 2014 р., що обумовлено підвищенням тарифів на комунальні послуги майже удвічі відповідно до попередніх періодів. Аналіз динаміки змін у житловому фонді міста Києва за період 2014-2018 рр. надав можливість зробити наступні висновки. Питома вага загальної площі житлового фонду, обладнаної водопроводом склала у 2018 р. 98,1%, каналізацією – 95,7 %, опаленням – 96,1 %, газом – 63,8 %, гарячим водопостачанням – 96,7%. За роками експлуатації станом на 01.01.2019 ліфти будинків міста Києва поділено наступним чином: більше, ніж 25 років експлуатації – 45,7% від загальної кількості ліфтів, від 20 до 25 років експлуатації – 9,7%, до 20 років експлуатації – 44,6 %. Загалом сучасний стан ліфтового господарства міста Києва не повною мірою відповідає сучасним вимогам безпеки.

Ключові слова: Україна; місто Київ; житлово-комунальна інфраструктура; стан; аналіз; оплата житлово-комунальних послуг; ліфти; перспективи розвитку.

Література

1. Офіційний сайт. Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу міської ради (КМДА). URL: https://dzki.kyivcity.gov.ua/content/zhytlove-gospodarstvo.html (дата звернення 24.12.2019).
2. Офіційний сайт. Головне управління статистики м. Києва. Населені пункти та житло. Житловий фонд міста Києва (1995-2018). URL: http://www.kiev.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=445&lang=1 (дата звернення 23.12.2019).
3. Офіційний сайт. Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу міської ради (КМДА). Діяльність. Програма економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 рр. URL: https://dei.kyivcity.gov.ua/content/programa-ekonomichnogo-i-socialnogo-rozvytku-m-kyieva-na-20182020-roky.html (дата звернення 24.12.2019).
4. Офіційний сайт Державної служби статистики України. Статистична інформація. URL: www.ukrstat.gov.ua (дата звернення 24.12.2019).
5. Офіційний сайт. Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу міської ради (КМДА). Річні звіти про діяльність КМДА. URL: https://dei.kyivcity.gov.ua/content/richnyy-zvit-mkyieva.html (дата звернення 24.12.2019).
6. Лойко В. В., Маляр С. А. Організаційно-економічні аспекти розвитку житлово-комунальної інфраструктури України в умовах циркулярної економіки. Ефективна економіка. 2019. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7307 (дата звернення: 25.12.2019).

V. Loiko, S. Maliar, A. Lukashuk

ANALYSIS OF THE CURRENT STATE OF HOUSING AND COMMUNAL INFRASTRUCTURE OF THE CITY OF KIEV

Summary

The article deals with the current state of housing and communal infrastructure in Kyiv. The basis of the housing and communal infrastructure of the city of Kiev is the housing stock, which as of 01.01.2019 consisted of 11,511 high-rise buildings, 103 dilapidated and 2 emergency dwelling houses. The management of housing and communal infrastructure operation in the city of Kyiv has been transferred to the state district administrations. Utility management companies make up 57.21% of the total number of companies, condominiums - 15.45%, housing and communal services companies - 8.99% and private operating organizations - 18.35%. The highest growth rate in the creation of condominiums was recorded in 2016 at the rate of 2% compared to the previous year. The level of payment for housing and communal services in the city of Kyiv during the study period (2015-2019) is much higher than in Ukraine as a whole. The best indicator of the level of payment for utilities in Kiev was 107.2% in 2017, taking into account the repayment of debts of the previous years. In 2018 and 2019, the level of payment for utilities in Kiev decreased to 106.4% and 102.7%, respectively, taking into account the payment of previous periods' debts. Household and residential area revenue increased in 2018 by 46.97% compared to 2017 and 2.29 times compared to 2014, driven by an increase in utility tariffs almost twice in comparison with previous periods. The analysis of the dynamics of changes in the housing stock of the city of Kyiv for the period 2014-2018 has given the opportunity to draw the following conclusions. The share of the total area of the housing stock equipped with water supply was 98.1% in 2018, sewerage - 95.7%, heating - 96.1%, gas - 63.8%, hot water - 96.7%. As of January 1, 2019, the elevators of the Kyiv city buildings are divided as follows: more than 25 years of operation - 45.7% of the total number of elevators, from 20 to 25 years of operation - 9.7%, up to 20 years of operation - 44, 6%. In general, the current condition of the lift economy of the city of Kyiv does not fully meet the modern safety requirements.

Keywords: Ukraine; Kyiv city; housing and communal infrastructure; state; analysis; payment for housing and communal services; elevators; prospects for development.

References

1. Official website of the Department of Housing and Communal Infrastructure of the Executive Body of the City Council (2019), available at: http://www.kiev.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=445&lang=1 (Accessed 23 December 2019).
2. Official website of the Main Statistics Department of Kyiv (2019), “Settlements and housing. Kiev Housing Fund (1995-2018)”, available at: http://www.kiev.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=445&lang=1 (Accessed 23 December 2019).
3. Official website of the Department of Economics and Investment of the Executive Body of the City Council (KSCA) (2019), “Activity. Economic and Social Development Program of Kyiv for 2018-2020”, available at: https://dei.kyivcity.gov.ua/content/programa-ekonomichnogo-i-socialnogo-rozvytku-m-kyieva-na-20182020-roky.html (Accessed 24 December 2019).
4. The official website of the State Statistics Service of Ukraine (2019), “Statistical information”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 24 December 2019).
5. The official website of the Department of Economics and Investments of the City Council Executive Body (KSCA) (2019), “KSCA Annual Activity Reports”, available at: https://dei.kyivcity.gov.ua/content/richnyy-zvit-mkyieva.html (Accessed 24 December 2019).
6. Loiko, V. and Maliar, S. (2019), “Organizational and economic aspects of the development of housing and communal infrastructure of Ukraine in the circular economy”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7307 (Accessed 25 Dec 2019).

№ 1 2020

Дата публікації: 2020-01-30

Кількість переглядів: 6490

Відомості про авторів

В. В. Лойко

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів та економіки,Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ

V. Loiko

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Finance and Economic,Boris Grinchenko University of Kyiv, Kyiv

ORCID:

0000-0003-3248-1585


С. А. Маляр

викладач, аспірант кафедри фінансів та економіки,Київський університет імені Бориса Грінченка

S. Maliar

Teacher, postgraduateBoris Grinchenko University of Kyiv, Kyiv

ORCID:

0000-0003-3136-853X


А. І. Лукашук

магістрант кафедри фінансів та економіки,Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ

A. Lukashuk

Master student of the Department of Finance and Economic,Boris Grinchenko University of Kyiv

ORCID:

0000-0001-6687-1325

Як цитувати статтю

Лойко В. В., Маляр С. А., Лукашук А. І. Аналіз сучасного стану житлово-комунальної інфраструктури міста києва. Ефективна економіка. 2020. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7561 (дата звернення: 14.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.1

Loiko, V., Maliar, S. and Lukashuk, A. (2020), “Analysis of the current state of housing and communal infrastructure of the city of kiev”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7561 (Accessed 14 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.1

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.