EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
В. В. Фесенко, Л. А. Воронцова

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.3

УДК: 658

В. В. Фесенко, Л. А. Воронцова

АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Анотація

Аналіз фінансових результатів підприємств надає додаткові підтвердження прогресу чи регресу економіки, а також дає змогу визначити тренди розвитку підприємств, що є предметом зацікавленості широкого кола стейкхолдерів (держава, власники, аудитори, аналітики). У статті проведено аналіз фінансових результатів діяльності підприємств України за 2010-2018 рр., визначено динаміку і тенденції змін фінансових результатів підприємств загалом по економіці і за видами економічної діяльності. Визначено, що у період 2010-2018 рр. відбуваються загальні позитивні тенденції за показниками фінансових результатів діяльності підприємств України. Але у 2014-2015 рр. сформувались великі суми збитків, які не було компенсовано у наступні роки діяльності підприємств, що також призвело до значних темпів приросту дебіторської заборгованості у 2015-2016 рр., що свідчить про ризик зменшення фінансового результату у наступних роках за рахунок списання безнадійної дебіторської заборгованості.

Ключові слова: аналіз; фінансові результати; чистий прибуток; збиток; прибутковість; рентабельність.

Література

1. Черничко Т. В. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємств України / Т. В. Черничко, Є. І. Кізман // Економіка та суспільство : електронний науковий фаховий журнал. - Мукачево, 2016. - №5. - С. 400-404
2. Касич А. О. Методичні підходи щодо оцінки ефективності діяльності підприємства/ А. О. Касич, І. Г. Хімич// Бізнес Інформ. – 2012. - № 12. – С. 176-179.
3. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства : [навч. посіб.] / Г.В. Савицька. – К. : Знання, 2004. – 302 с.
4. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства : матеріали ІІІ всеукраїнської наукової Інтернет-конференції [«Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа «Підприємницькі ініціативи»], (Київ, Київський національний університет технологій та дизайну), 2018.
5. Білик М. Д. Фінансові результати діяльності малих підприємств: оцінка та прогнозування: монографія. /М.Д. Білик, Т.О. Білик. - Київ: ТОВ «ПанТот», 2012. – 280 с.
6. Дорош Н. І. Прогнозний аналіз фінансових результатів та визначення межі банкрутства підприємства / Н.І. Дорош, Лю, Д. // Молодий вчений. - № 2 (2). – С. 700-703.
7. Соколова Л. В. Ретроспективний аналіз фінансових результатів функціонування суб’єктів господарювання України / Л.В. Соколова, Г.М. Верясова, О.Є. Соколов // Інфраструктура ринку. – 2019. – Випуск 31. – С. 376-385.
8. Державна служба статистики. Статистична інформація. Економічна діяльність. Діяльність підприємств. URL : www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 05.01.2020).

V. Fesenko, L. Vorontsova

ANALYSIS OF FINANCIAL RESULTS ENTERPRISES OF UKRAINE

Summary

The analysis of financial results of enterprises provides additional confirmation of the progress or regress of the economy, and also allows to identify trends in the development of enterprises that are the subject of interest of a wide range of stakeholders (government, owners, auditors, analysts). The article analyzes the financial results of the enterprises of Ukraine for the years 2010-2018, determines the dynamics and tendencies of changes in the financial results of the enterprises in general by economy and by types of economic activity. The positive financial result is not only a source of revenue, but also an appropriate resource to increase the capacity of enterprises, their growth and increase their economic potential. The purpose of the study is to analyze the composition, dynamics and structure of financial results and profitability of Ukrainian enterprises as a whole by economy and by type of economic activity. It is determined that in the period 2010-2018 there are general positive trends in terms of financial performance of Ukrainian enterprises. The level of profitability of operating activities of Ukrainian enterprises in 2018 is much better than in 2010, which indicates a significant progress in increasing profits of Ukrainian enterprises through operating activities. The largest levels of profitability are observed in large enterprises and, in contrast, in all other types of enterprises (medium, small and micro-enterprises), a negative value of profitability is observed in 2014. But in 2014-2015, large amounts of losses were formed, which were not compensated in the following years of activity of enterprises, which also led to a significant growth of receivables in 2015-2016, which indicates the risk of a decrease in the financial result in the following years because of bad receivables. In the article it was determined that during the years of losses the the following branches were stable lose: wholesale, transport, information and telecommunications, professional and scientific activity, real estate operations, activity in the field of administrative and auxiliary services, health care and social services assistance, arts, sports, entertainment and recreation.

Keywords: analysis; financial results; net profit; loss; profitability; efficiency.

References

1. Chernychko, T. V. and Kizman Je. I. (2016), “Analysis of financial results of activity of Ukrainian enterprises”, Ekonomika ta suspiljstvo : elektronnyj naukovyj fakhovyj zhurnal, vol.5, pp.400-404.
2. Kasych, A. O. and Khimych, I. Gh. (2012), “Methodical approaches to assess the effectiveness of the enterprise”, Biznes Inform, vol.12, pp.176-179.
3. Savycjka, Gh.V. (2004), Ekonomichnyj analiz dijaljnosti pidpryjemstva [Economic analysis of the enterprise], Znannja, Kyiv, Ukraine.
4. Matvijchuk, A. O. and Mjaghkykh, I. M. (2018). Analiz finansovykh rezuljtativ dijaljnosti pidpryjemstva. [Analysis of financial results of the enterprise], KNUTD, Kyiv, Ukraine.
5. Bilyk, M. D. and Bilyk, T. O. (2012), Finansovi rezuljtaty dijaljnosti malykh pidpryjemstv: ocinka ta proghnozuvannja: monoghrafija. [Financial results of small business activity: evaluation and forecasting: monograph], TOV «PanTot», Kyiv, Ukraine.
6. Dorosh, N. I. and Lju, D. (2018), “Forecast analysis of financial results and determination of the bankruptcy of the enterprise”, Molodyj vchenyj, vol.2 (2), pp.700-703.
7. Sokolova, L. V. Verjasova, Gh.M. and Sokolov, O.Je. (2019), “Retrospective analysis of financial performance of Ukrainian business entities”, Infrastruktura rynku, vol.31, pp.376-385.
8. Official site of the State Committee of Statistics of Ukraine (2019), available at: http//www.ukrstat.gov.ua (Accessed 30 Dec 2019).

№ 1 2020

Дата публікації: 2020-01-30

Кількість переглядів: 3454

Відомості про авторів

В. В. Фесенко

д. е. н., доцент, професор кафедри обліку, аудиту, аналізу і оподаткування Університету митної справи та фінансів (м. Дніпро)

V. Fesenko

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Accounting, Audit, Analysis and Taxation, University of customs and finance, Dnipro

ORCID:

0000-0002-0317-0895


Л. А. Воронцова

студент магістратури Університету митної справи та фінансів (м. Дніпро)

L. Vorontsova

Graduate student, University of customs and finance, Dnipro

ORCID:

0000-0002-7857-5029

Як цитувати статтю

Фесенко В. В., Воронцова Л. А. Аналіз фінансових результатів підприємств України. Ефективна економіка. 2020. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7563 (дата звернення: 19.10.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.3

Fesenko, V. and Vorontsova, L. (2020), “Analysis of financial results enterprises of Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7563 (Accessed 19 Oct 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.3

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.