EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗВИТОК СФЕРИ ТУРИЗМУ, КУРОРТІВ ТА ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ПІДГРУНТЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ
С. В. Захарін, С. В. Бебко

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.4

УДК: 338.48: 351: 39

С. В. Захарін, С. В. Бебко

РОЗВИТОК СФЕРИ ТУРИЗМУ, КУРОРТІВ ТА ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ПІДГРУНТЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

Анотація

У статті подано результати дослідження організаційно-економічного механізму розвитку сфери туризму, курортів та готельного господарства в контексті збереження та популяризації національної культурної спадщини. Подано класифікацію об’єктів національної культурної спадщини, що можуть брати участь участь в економічних відносинах. Зазначено, що робота із збереження та популяризації національної культурної спадщини має здійснюватися із використанням усіх доступних інструментів, у тому числі організаційно-економічних. Обгрунтовано, що розвиток національної сфери туризму, курортів та готельного господарства повинен виступати як чинник збереження та популяризації національної культурної спадщини. Проаналізовано нормативно-правову базу з питань збереження та популяризації національної культурної спадщини, а також з питань організації та провадження економічної діяльності у сфері туризму, курортів та готельного господарства. Подано економічну оцінку динаміці розвитку сфери туризму, курортів та готельного господарства в Україні, виявлено ключові тенденції розвитку ринку туристичних послуг в Україні. Узагальнено основні проблеми функціонування організаційно-економічного механізму державного регулювання діяльності у сфері туризму, курортів та готельного господарства. Відзначено, що ключовим напрямом державної політики підтримки розвитку сфери туризму мають стати збереження та примноження національного туристичного потенціалу (який формується у тому числі на основі об’єктів національної культурної спадщини). В той же час зазначається, що об’єкти національної культурної спадщини як елементи туристичного показу потребують відповідної технологічної підготовки. Зазначено, що реформування механізму державної підтримки розвитку сфери туризму (у тому числі в контексті стимулювання екскурсійної діяльності, спрямованої на популяризацію об’єктів національної культурної спадщини) має здійснюватися на основі концепції сталого туризму, що визначена у документах міжнародних організацій. Зроблено висновок про доцільність прискорення імплементації ключових документів у сфері управління розвитком туризму, що розроблені провідними світовими та європейськими організаціями. Сформульовано пропозиції щодо формування ефективного організаційно-економічного механізму розвитку сфери туризму, курортів та готельного господарства в контексті збереження та популяризації національної культурної спадщини.

Ключові слова: національна культурна спадщина; туризм; курорти; готельне господарство; економіка.

Література

1. Антоненко В., Хуткий В. Самостійний туризм як альтернатива організованого туризму: переваги, виклики, загрози. Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія «Туризм». 2018. № 2. С. 67-81.
2. Антоненко В.С., Антонішин А.П., Попович С.І. Організаційно-правові, економічні та соціальні чинники розвитку сфери туризму і курортів в Україні. Modern Science. 2019. № 3. С.105-112.
3. Гаврилюк А. Державна регіональна політика у сфері туризму України. Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія «Туризм». 2019. № 1. Том 2. С. 32-39.
4. Закон України «Про туризм» [електронний ресурс]. – доступний з: https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/324/95-вр
5. Закон України «Про охорону культурної спадщини» [електронний ресурс]. – доступний з: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1805-14
6. Зараховський О. Концепції використання нерухомих об’єктів культурної спадщини як туристично-екскурсійного ресурсу. Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія «Туризм». 2018. № 2. С. 34-45.
7. Захарін С., Байков М. Формування інтелектуального капіталу як орієнтир управління комерційною діяльністю туристичного підприємства. Молодий вчений. 2015. № 9. С. 50-62.
8. Захарін С.В. Сталий розвиток сфери туристичних послуг: глобальні тенденції, міжнародна взаємодія, уроки для України / Захарін С.В., Соболь В.П., Мельник Ю.Р. // Економічний вісник університету. - 2013. - № 20/3. - С. 297-303.
9. Захарін С.В. Бюджетна політика інвестиційної активності. Економіка і прогнозування. 2008. № 1. С.50-62.
10. Сапельнікова Н., Никончук О. Формування концептуальних засад пожвавлення процесів крос-культурних відносин на засадах туристичної діяльності. Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія «Туризм». 2018. № 2. С. 24-33.
11. Субота М.В. Інноваційні підходи до стимулювання розвитку курортів / М.В.Субота // Проблеми науки. – 2012. - № 12. – С. 28-32.
12. Ткаченко Т.І. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу / Т.І.Ткаченко [монографія]. – К.: КНТЕУ, 2009. – 463 с.
13. Туризм в Україні / Державна служба статистики України. [електронний ресурс]. – доступний з: ukrstat.gov.ua

S. Zakharin, S. Bebko

DEVELOPMENT OF TOURISM, RESORT AND HOTEL ECONOMY AS AN ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC UNDERSTANDING OF SAVINGS AND POPULARIZATION OF NATIONAL CULTURAL HERITAGE

Summary

The article presents the results of the study of the organizational and economic mechanism of tourism, resorts and hospitality development in the context of preserving and promoting national cultural heritage. The classification of objects of national cultural heritage that can participate in economic relations is presented. It is stated that the work to preserve and promote national cultural heritage should be carried out using all available instruments, including organizational and economic ones. It is substantiated that the development of national tourism, resorts and hotels should act as a factor in preserving and promoting the national cultural heritage. The legal base on the conservation and promotion of the national cultural heritage, as well as on the organization and implementation of economic activities in the field of tourism, resorts and hotel management are analyzed. The economic estimation of the dynamics of development of tourism, resorts and hotel industry in Ukraine is given, the key tendencies of development of the tourist services market in Ukraine are revealed. The main problems of functioning of organizational and economic mechanism of state regulation of activity in the sphere of tourism, resorts and hotel management are generalized. It is pointed out that the key direction of the state policy of supporting the development of the tourism sector should be the preservation and enhancement of national tourism potential (which is formed including on the basis of objects of national cultural heritage). At the same time, it is noted that the objects of national cultural heritage as elements of tourist display require appropriate technological training. It is stated that the reform of the mechanism of state support for tourism development (including in the context of promotion of excursion activities aimed at the promotion of objects of national cultural heritage) should be carried out on the basis of the concept of sustainable tourism, which is defined in the documents of international organizations. It is concluded that it is expedient to accelerate the implementation of key documents in the field of tourism development management, developed by leading world and European organizations. The proposals on the formation of an effective organizational and economic mechanism for the development of tourism, resorts and hotels in the context of preserving and promoting the national cultural heritage are formulated.

Keywords: national cultural heritage; tourism; resorts; hotel industry; economy.

References

1. Antonenko, V. And Khutkyj, V. (2018). «Independent tourism as an alternative to organized tourism: advantages, challenges, threats». Visnyk Kyivs'koho natsional'noho universytetu kul'tury i mystetstv. Seriia «Turyzm», vol. 2. pp. 67-81.
2. Antonenko, V.S. Antonishyn, A.P. and Popovych S.I. (2019). «Organizational and legal, economic and social factors of development of tourism and resorts in Ukraine”, Modern Science, vol.3., pp.105-112.
3. Havryliuk, A. (2019). Derzhavna rehional'na polityka u sferi turyzmu Ukrainy. Visnyk Kyivs'koho natsional'noho universytetu kul'tury i mystetstv. Seriia «Turyzm», vol.1, pp. 32-39.
4. The Verkhovna Rada of Ukraine (1995), The Law of Ukraine «About tourism», available at: https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/324/95-вр (Accessed 10 January 2020).
5. The Verkhovna Rada of Ukraine (2000), The Law of Ukraine «On the protection of cultural heritage», available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1805-14 (Accessed 10 January 2020).
6. Zarakhovs'kyj, O. (2018), «Concepts of using immovable cultural heritage as a touristic resource», Visnyk Kyivs'koho natsional'noho universytetu kul'tury i mystetstv. Seriia «Turyzm», vol.2, pp. 34-45.
7. Zakharin, S. and Bajkov, М. (2015), «Formation of intellectual capital as a guide for the management of commercial activity of a tourist enterprise», Molodyj vchenyj, vol.9, pp. 50-62.
8. Zakharin, S.V., Sobol, V.P. and Mel'nyk Y.R. (2013), «Sustainable development of tourism services: global trends, international interaction, lessons for Ukraine», Ekonomichnyj visnyk universytetu, vol.20/3, pp. 297-303.
9. Zakharin, S.V. (2018), «Budget policy of investment activity», Ekonomika i prohnozuvannia, vol.1, pp.50-62.
10. Sapel'nikova, N. and Nykonchuk, O. (2018), «Formation of conceptual bases for revitalization of processes of cross-cultural relations on the basis of tourism activity». Visnyk Kyivs'koho natsional'noho universytetu kul'tury i mystetstv. Seriia «Turyzm», vol.2, pp. 24-33.
11. Subota, M.V. (2012), «Innovative approaches to stimulate resort development», Problemy nauky, vol.12, pp. 28-32.
12. Tkachenko, T.I. (2009), Stalyj rozvytok turyzmu: teoriia, metodolohiia, realii biznesu [Sustainable tourism development: theory, methodology, business realities], KNTEU, Kyiv, Ukraine.
13. The official site of the State Statistics Service of Ukraine (2020), «Tourism in Ukraine», available at: ukrstat.gov.ua (Accessed 4 January 2020).

№ 1 2020

Дата публікації: 2020-01-30

Кількість переглядів: 3729

Відомості про авторів

С. В. Захарін

д. е. н., старший науковий співробітник,Київський національний університет культури і мистецтв

S. Zakharin

Doctor of Economic Sciences, Senior Science Specialist, Kyiv National University of Culture and Arts

ORCID:

0000-0002-1263-8170


С. В. Бебко

к. е. н., Київський національний університет харчових технологій

S. Bebko

Kyiv National University of Food Technologies

ORCID:

0000-0002-0687-3801

Як цитувати статтю

Захарін С. В., Бебко С. В. Розвиток сфери туризму, курортів та готельного господарства як організаційно-економічне підгрунтя збереження та популяризації національної культурної спадщини. Ефективна економіка. 2020. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7564 (дата звернення: 19.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.4

Zakharin, S. and Bebko, S. (2020), “Development of tourism, resort and hotel economy as an organizational and economic understanding of savings and popularization of national cultural heritage”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7564 (Accessed 19 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.4

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.