EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПЛАТФОРМЕНА ЕКОНОМІКА: НАРАТИВ ІННОВАЦИЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ УНІВЕРСИТЕТІВ ТА ФІЛОСОФІЯ РОЗВИТКУ НА ЗАСАДАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ
Н. М. Краус, К. М. Краус, О. В. Марченко

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.6

УДК: 330.837:330.341.1

Н. М. Краус, К. М. Краус, О. В. Марченко

ПЛАТФОРМЕНА ЕКОНОМІКА: НАРАТИВ ІННОВАЦИЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ УНІВЕРСИТЕТІВ ТА ФІЛОСОФІЯ РОЗВИТКУ НА ЗАСАДАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ

Анотація

У статті досліджено новітню платформну економіку крізь призму цифровізації та визначено її важливу роль у розвитку інноваційно-підприємницьких університетів в Україні. Авторами представлено базову модель формування якісної взаємодії в структурі інноваційно-підприємницьких університетів платформної економіки на засадах цифровізації, в розрізі зони інноваторів, зони інкубації, зони управління інноваційним циклом, зони досвіду й тестування. Запропоновано розуміння платформної економіки в умовах становлення інноваційно-цифрової економіки. Автори висловили думку про те, що на сьогодні: частина спродукованого продукту/послуги на платформах інноваційно-підприємницьких університетів має стати загальним надбанням або призначатись для заохочення колективного навчання їх учасників, переслідуючи мету формування “цифрової людини”; наратив становлення інноваційно-підприємницького університету можливий за умови наявності у співробітників цифрових навиків. Аргументовано дослідженнями, що платформи інноваційно-підприємницьких університетів доцільно вивчати та розглядати як інститут посередництва нового покоління.
Розкрито структурні складові платформної економіки, яка функціонує на засадах Індустрії 4.0 та високих технологія. Представлено основні шляхи розвитку інноваційно-підприємницьких університетів та інструменти становлення в Україні платформної економіки на засадах цифровізації, серед чого названо інклюзивність і скоординованість уряду в питаннях зосередження на створенні рівних правил гри для всіх національних виробників та масова й швидка цифровізація всіх підприємств, перехід на нові цифрові стандарти, просвітницька діяльність серед господарюючих суб’єктів.

Ключові слова: платформна економіка; інноваційно-підприємницькій університет; екосистема; цифрова платформа; Індустрія 4.0; цифровізація; інноватизація.

Література

1. Пивоваров, Ю. (2018). Таланти їдуть з України. Як виправити ситуацію. НВ БИЗНЕС. URL: https://biz.nv.ua/ukr/experts/pivovarov_yu/talanti-jidut-z-ukrajini-jak-vipraviti-situatsiju-2467650.html (Дата звернення: 11.01.2020).
2. Топ-10 трендів проведення зустрічей і заходів 2015-го року. URL: http://www.management.com.ua/tend/tend707.html (Дата звернення: 10.01.2020).
3. Бабкина, А. В. (2017), Цифровая трансформация экономики и промышленности: проблемы и перспективы. СПб. : Изд-во Политехн. ун-та.
4. Болдирєва, Л. М., Краус, Н. М., Краус, К. М. (2019), Цифрові компетенції в сфері вищої освіти: задум, реалізація, результат. Держава та регіон, Серія: Економіка та підприємництво, 1 (106), С. 4–9.
5. Голобородько, О. П., Краус, Н. М., Краус, К. М. (2019), Діагностика впливу R&D сектора вищої освіти на інновації підприємств в Україні. Ефективна економіка, 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6817 (Дата звернення: 05.01.2020).
6. Голобородько, О. П., Краус, Н. М., Краус, К. М. (2018), Цифрова економіка: тренди та перспективи авангардного характеру розвитку. Ефективна економіка, 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2018/8.pdf (Дата звернення: 11.01.2020).
7. Гройсман, В. (2017), Цифрова економіка здатна стрімко підвищити ВВП. Новини економіки. URL: http://ua-ekonomist.com/16214-cifrova-ekonomka-zdatna-strmko-pdvischiti-vvp-groysman.html (Дата звернення: 12.09.2019).
8. Куприяновский, В. П., Сухомлин, В. А., Добрынин, А. П., Райков, А. Н. Навыки в цифровой экономике и вызовы системы образования. International Journal of Open Information Technologies, vol. 5, no. 1. С. 19–25.
9. Куприяновский, В. П., Добрынин, А. П., Синягов, С. А., Намиот, Д. Е. (2017), Целосноя модель трансформаци в цифровой экономике – как стать цифровыми лидерами. International Journal of Open Information Technologies, vol. 5, no. 1. С. 26–33.
10. Цифрова адженда України – 2020 (“Цифровий порядок денний” – 2020). Концептуальні засади (версія 1.0) (2016). Першочергові сфери, ініціативи, проекти “цифровізації” України до 2020 року. HITECH office. URL: https://ucci.org.ua/uploads/files/58e78ee3c3922.pdf (Дата звернення: 10.01.2020).
11. Криворучко, О. С., Краус, Н. М., Краус, К. М. (2017), Інституціональний фон “інноваційного коридору” мікро- та макрорівня. Інвестиції: практика та досвід, 3. С. 10–16.
12. Криворучко, О. С., Краус, Н. М., Краус, К. М. (2017), “Інноваційний ландшафт” у координатах світ-економіки. Глобальні та національні проблеми економіки, 16. URL: http://www.global-national.in.ua/issue-16-2017 (Дата звернення: 08.01.2020).
13. Норец, Н. К., Станкевичб А. А. (2017), Цифровая экономика: состояние и перспективы развития. Инновационные кластеры в цифровой экономике: теория и практика: труды научно-практической конференции с международным участием 17–22 мая 2017 года. СПб. : Изд-во Политехн. ун-та. URL: http://inecprom.spbstu.ru/files/inprom-2017/inprom-2017.pdf. С. 173–179.
14. Манжура, О. В., Краус, Н. М., Краус, К. М. (2019), Професії майбутнього у віртуальній реальності інноваційно-цифрового простору. БІЗНЕС ІНФОРМ, 1. С. 132–138.
15. Манжура, О. В., Краус, Н. М., Краус, К. М. (2019), Діагностика впливу досліджень та інноваційних розробок на трансфер технологій в Україні. Ефективна економіка, 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6873 (Дата звернення: 10.03.2020).
16. Устинова, Л. Н. (2017), Роль цифровых технологий в эффективной работе инновационного кластера. Инновационные кластеры в цифровой экономике: теория и практика: труды научно-практической конференции с международным участием 17–22 мая 2017 года. СПб. : Изд-во Политехн. ун-та. URL: http://inecprom.spbstu.ru/files/inprom-2017/inprom-2017.pdf. С. 211–216.
17. Landscape Industry 4.0 in Ukraine (2019), Аналітичний огляд інноваторів та стану інновацій в Україні в сфері Індустрії 4.0. Довідкове видання. АППАУ. Київ.
18. Краус Н. М., Краус, К.М. (2018), Цифровізація в умовах інституційної трансформації економіки: базові складові та інструменти цифрових технологій. Інтелект ХХІ століття, 1. С. 211–214.
19. Краус Н. М. (2019), Інноваційна економіка в глобалізованому світі: інституціональний базис формування та траєкторія розвитку : монографія. К.: Аграр Медіа Груп.
20. Краус Н. М. (2017), Імперативи формування та домінанти розвитку цифрової економіки у сучасному парадигмальному контексті. Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХІХ ст.: зб. наук. пр. за матеріалами ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 2–3 лист. 2017 р.. К.: КНУ ім. Т. Шевченка. С. 681–685.

N. Kraus, K. Kraus, O. Marchenko

PLATFORM ECONOMY: THE DRAFT OF INNOVATIVE ESTABLISHMENT OF ENTREPRENEURIAL UNIVERSITIES AND THE PHILOSOPHY OF DEVELOPMENT ON THE BASIS OF DIGITALIZATION

Summary

The article explores the latest platform economy through the prism of digitalization and identifies its important role in the development of innovative and entrepreneurial universities in Ukraine. The authors present a basic model of formation of qualitative interaction in the structure of platform-based innovation-entrepreneurial universities on the basis of digitalization, in the context of the innovator zone, the incubation zone, zone of management of innovation cycle, the experience and testing zone. An understanding of the platform economy in the conditions of becoming innovative-digital economy is offered.
Authors have expressed the opinion that today: part of manufactured product/service on the platforms of innovation-entrepreneurial universities should become common property or be intended to encourage the collective learning of their participants, pursuing the goal of forming a “digital person”; narrated the emergence of an innovation-entrepreneurship university possible with the availability of digital skills. It is justified by research that the platforms of innovation-entrepreneurial universities should be explored and considered as a new generation intermediation institution.
It has been proven that innovation-business university platforms are encouraging industrial transformation on the ground, offering solutions for systemic modernization, the opportunity to experiment and scale innovation. It is revealed that platforms allow linking needs with resources (product/service providers with consumers) under the influence of various formats of interaction, namely: “people with people”, “people with machines”, “machines with machines”.
The structural components of a platform economy operating on the basis of Industry 4.0 and high technology are revealed. Main ways of development of innovation-entrepreneurial universities and tools of becoming a platform economy in Ukraine on the basis of digitalization are presented, among which the inclusivity and coordination of government in the issues of focusing on creating equal rules of the game for all national producers and mass and rapid digitization of all enterprises, transition to digital standards, educational activity among business entities.

Keywords: platform economy; innovation-entrepreneurial university; ecosystem; digital platform; Industry 4.0; digitization; innovation.

References

1. Pyvovarov, Yu. (2018), “Talents come from Ukraine. How to correct the situation”, NV Biznes, [Online], available at: https://biz.nv.ua/ukr/experts/pivovarov_yu/talanti-jidut-z-ukrajini-jak-vipraviti-situatsiju-2467650.html (Accessed 11 Jan 2020).
2. Smile-Expo Exhibition Company (2015), “Top 10 Trends in Meetings and Events 2015”, available at: http://www.management.com.ua/tend/tend707.html (Accessed 10 Jan 2020).
3. Babkin, A. V. (2017), Tsifrovaya transformatsiya ekonomiki i promishlenosti: problemy i perspektivy [Digital transformation of economics and industry: problems and prospects], Publishing house Polytechnic university, SPb., Russia.
4. Boldyreva, L. M., Kraus, N. M., Kraus, K. M. (2019), “Digital competencies in higher education: design, implementation, result”, Derzhava ta region. Seriya: Ekonomika ta pidpryiemnytstvo, vol. 1 (106), pp. 4–9.
5. Holoborodko, O. P., Kraus, N. M., Kraus, K. M. (2019), “Diagnosis of the impact of higher education R&D on enterprise innovation in Ukraine”, Efectyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6817 (Accessed 5 Jan 2020).
6. Holoborodko, O. P., Kraus, N. M., Kraus, K. M. (2018), “The digital economy: trends and prospects for the avant-garde nature of development”, Efectyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2018/8.pdf (Accessed 11 Jan 2020).
7. Hroisman, V. (2017), “Digital economy can rapidly increase GDP”, Novyny ekonomiky, available at: http://ua-ekonomist.com/16214-cifrova-ekonomka-zdatna-strmko-pdvischiti-vvp-groysman.html (Accessed 12 Sept 2019).
8. Kupriyanovskiy, V. P., Sukhomlin, V. A., Dobrynin, A. P., Raykov, A. N. (2017), “Skills in the digital economy and challenges of the education system”, International Journal of Open Information Technologies, vol. 5, no. 1, pp. 19–25.
9. Kupriyanovskiy, V. P., Dobrynin, A. P., V. P., Sukhomlin, Namiot, D. E. (2017), “A holistic transformation model in the digital economy – how to become digital leaders”, International Journal of Open Information Technologies, vol. 5, no. 1, pp. 26–33.
10. Tsyfrova adzhenta Ukrainy – 2020 (“Tsyfrovyi poriadok dennyi” – 2020). Kontseptualni zasady (versiia 1.0). Pershocherhovi sfery, initsiatyvy, proekty “tsyfrovizatsii” Ukrainy do 2020 roky [Digital adzhda of Ukraine 2020 (“Digital agenda” – 2020). Conceptual basis (version 1.0). Priority areas, initiatives, projects of “digitalization” of Ukraine by 2020”]. [HITECH office], available at: https://ucci.org.ua/uploads/files/58e78ee3c3922.pdf (Accessed 10 Jan 2020).
11. Kryvoruchko, O. S., Kraus, N. M., Kraus, K. M. (2017), “Institutional background of the “innovation corridor” micro- and macro-level”, Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 3, pp. 10–16.
12. Kryvoruchko, O. S., Kraus, N. M., and Kraus, K. M. (2017), “Innovative landscape” in the coordinates of the world economy”, Hlobalni ta nashionalni problem ekonomiky, [Online], vol. 16, available at: http://www.global-national.in.ua/issuje-16-2017 (Accessed 8 Jan 2020)
13. Norets, N. K., Stankevych, A. A. (2017), “Digital economy: state and development prospects”, Trudi nauchno-prakticheskoy konferentsii s mezhdunarodnym ychastiem [Proceedings of a scientific and practical conference with international participation], Innovatsionnye klastery v tsyfrovoy ekonomike: teoriya i praktika [Innovation clusters in digital economy: theory and practice], Publishing house Polytechnic university, SPb., Russia, [Online], available at: http://inecprom.spbstu.ru/files/inprom-2017/inprom-2017.pdf, pp. 173–179.
14. Manzhura, O. V., Kraus, N. M., and Kraus, K. M. (2019), “The professions of the future in the virtual reality of the innovation-digital space”, Biznes Inform, vol. 1, pp. 132–138.
15. Manzhura, O. V., Kraus, N. M., and Kraus, K. M. (2019), “Diagnosis of the impact of research and innovation on technology transfer in Ukraine”, Efectyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6873 (Accessed 10 Jan 2020).
16. Ustinova, L. N. (2017), “The role of digital technology in the effective operation of the innovation cluster”, Trudi nauchno-prakticheskoy konferentsii s mezhdunarodnym ychastiem [Proceedings of a scientific and practical conference with international participation], Innovatsionnye klastery v tsyfrovoy ekonomike: teoriya i praktika [Innovation clusters in digital economy: theory and practice], Publishing house Polytechnic university, SPb., Russia, [Online], available at: http://inecprom.spbstu.ru/files/inprom-2017/inprom-2017.pdf, pp. 211–216.
17. Landscape Industry 4.0 in Ukraine (2019), Analytical Review of Innovators and the State of Innovation in Ukraine in Industry 4.0, Reference edition, APAPU, Kyiv.
18. Kraus, N. M., Kraus, K. M. (2018), “Digitalization in the context of the institutional transformation of the economy: the basic components and tools of digital technologies”, Intellect of the XXI century, no. 1, pp. 211–214.
19. Kraus, N. M. (2019), “Innovative economy in a globalized world: institutional basis of formation and development trajectory”, Kyiv: Agrar Media Group.
20. Kraus, N. M. (2017), Materialy III Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii [Materials of the 3rd International Scientific and Practical Conference], Paradyhmalni zrushennya v ekonomichnii teorii XIX ctolittya [Paradigmatic shifts in the economic theory of the XIX century], Kyiv: Taras Shevchenko Kyiv National University, pp. 681–685.

№ 1 2020

Дата публікації: 2020-01-30

Кількість переглядів: 4040

Відомості про авторів

Н. М. Краус

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів та економіки,Київський університет імені Б. Грінченка

N. Kraus

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor,Professor of the Department of Finance and Economics, Borys Grinchenko Kyiv University

ORCID:

0000-0001-8610-3980


К. М. Краус

к. е. н., доцент кафедри управління, Київський університет імені Б. Грінченка

K. Kraus

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Management,Borys Grinchenko Kyiv University

ORCID:

0000-0003-4910-8330


О. В. Марченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту і логістики,Національний університет “Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка”

O. Marchenko

PhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor at the Department of Management and Logistics,National University “Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic”

ORCID:

0000-0002-3342-0525

Як цитувати статтю

Краус Н. М., Краус К. М., Марченко О. В. Платформена економіка: наратив інновацийного становлення підприємницьких університетів та філософія розвитку на засадах цифровізації. Ефективна економіка. 2020. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7566 (дата звернення: 19.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.6

Kraus, N., Kraus, K. and Marchenko, O. (2020), “Platform economy: the draft of innovative establishment of entrepreneurial universities and the philosophy of development on the basis of digitalization”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7566 (Accessed 19 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.6

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.