EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

KNOWLEDGE ECONOMY IN UKRAINE: CURRENT CONDITION AND PROBLEMS OF ITS DEVELOPMENT
I. Oleksiv, D. Mirzoieva

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.7

УДК: 339.9:338.2

I. Oleksiv, D. Mirzoieva

KNOWLEDGE ECONOMY IN UKRAINE: CURRENT CONDITION AND PROBLEMS OF ITS DEVELOPMENT

Summary

In modern global economy postindustrial industries have become main drivers of development and achieving an international competitiveness. As a result, scientists have developed a concept of a knowledge economy based on the accumulation, analysis and use of knowledge and the development of human capital to ensure sustainable economic development as a consequence. Ukraine possesses highly skilled human capital and considerable innovation potential, which is confirmed by the high efficiency of Ukrainian innovations in comparison to the resources used. These conditions create a favorable base for the development of a knowledge economy. In view of this, the purpose of this article is to evaluate its current condition in Ukraine by using a factor analysis of the Knowledge Economy Index in 2011-2019 to identify problems that impede its development and to develop appropriate recommendations. The study found that the most developed component of the knowledge economy in Ukraine is the skills to create innovation, that is, human capital. A more profound examination of the Index by the elimination method has shown that the development of the knowledge economy in Ukraine was maintained by increase in the use of information and communication technologies, namely the growth of the e-commerce sector, the development of services provided in electronic form, etc. At the same time, the main problems are the decrease in the openness of the economy, namely the decrease in the volume of foreign direct investment, the increase of political instability, the low level of use of innovations absorbed by firms and the conduct of research. In addition, an important problem for Ukraine is the brain drain of highly skilled human capital and, as a consequence, the decrease in the number of researchers in the population structure. Based on the results of the analysis, recommendations were made for macro- and macro-levels, as well as the feasibility of using high-performance work practices for human capital management. In particular, in a macro environment, it is recommended to use these methods in the educational system of Ukraine.

Keywords: knowledge economy; competitiveness; high performance work practices; human capital; innovation potential.

References

1. Hitt, L. and Brynjolfsson, E. (1996), “Paradox Lost? Firm-Level Evidence on the Returns to Information Systems Spending”, Management science, vol.42, No. 4, pp. 541-558.
2. Eliasson, G. Fölster, S. Lindberg, T. Pousette, T. and Taymaz, E. (1990), “The knowledge based information economy”, IUI Working Paper, vol. 256.
3. Powell, W. W. and Snellman, K. (2004), “The knowledge economy”, Annual Review of Sociology, vol. 30, pp. 199-220.
4. Olssen, M. and Peters, M. A. (2005), “Neoliberalism, higher education and the knowledge economy: From the free market to knowledge capitalism”, Journal of education policy, vol. 20, no.3, pp. 313-345.
5. Brinkley, I. (2006), Defining the knowledge economy, The work foundation, London, UK.
6. Ibsen, C. L. and Thelen, K. (2017), “Diverging solidarity: Labor strategies in the new knowledge economy”, World Politics, vol. 69, No. 3, pp. 409-447.
7. Page, S. E. (2019), The diversity bonus: How great teams pay off in the knowledge economy, 5th ed, Princeton University Press, Princeton, the USA.
8. Davis, D. R. and Dingel, J. I. (2019), “A spatial knowledge economy”, American Economic Review, vol. 109, No 1, pp. 153-70.
9. Chen, D. and Dahlman C. (2006), “The Knowledge Economy, the KAM Methodology And World Bank Operations”, World Bank Institute Working Paper, vol. 37256, available at: https://ssrn.com/abstract=841625 (Accessed 15 Jan 2020).
10. European Bank for Reconstruction and Development (2019), Introducing the EBRD Knowledge Economy Index, European Bank for Reconstruction and Development, London, UK.
11. World Bank (2019), “World Development Indicators”, available at: https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators (Accessed 15 Jan 2020).
12. Ashton, D. and Sung, J. (2004), High-Performance Work Practices: linking strategy and skills to Performance Outcomes, DTI in association with CIPD, London, UK.

І. Б. Олексів, Д. Р. Мірзоєва

ЕКОНОМІКА ЗНАНЬ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ЇЇ РОЗВИТКУ

Анотація

У сучасній глобальній економіці постіндустріальні галузі стали головними факторами розвитку держав та здобуття міжнародної конкурентоспроможності на світовій арені. У результаті науковці розробили концепцію економіки знань, яка базується на накопиченні, аналізуванні та використанні знань, та розвитку людського капіталу для забезпечення сталого економічного розвитку як їх наслідку. Україна володіє висококваліфікованим людським капіталом та значним інноваційним потенціалом, який підтверджується високою ефективністю українських інновацій порівняно з затраченими ресурсами. Наведені умови створюють сприятливу базу для розвитку економіки знань. Зважаючи на це метою цієї статті є оцінювання її поточного стану в Україні за допомогою факторного аналізу Індексу економіки знань за період 2011-2019 рр. для виявлення проблем, які перешкоджають її розвитку та розроблення відповідних рекомендацій. У ході дослідження було виявлено, що найбільш розвинутою складовою економіки знань в Україні є навики для створення інновацій, тобто, людський капітал. Більш ґрунтовне дослідження Індексу методом елімінування продемонструвало, що розвиток економіки знань в Україні відбувся завдяки зростанню використання інформаційно-комунікаційних технологій, а саме зростання сектору електронної торгівлі, розвиток послуг, які надаються в електронному вигляді тощо. Водночас основними проблемами є зниження відкритості економіки, а саме зменшення обсягу прямих іноземних інвестицій, зростання політичної нестабільності, низький рівень використання фірмами нововведень та проведення досліджень. Крім цього важливою проблемою для України залишається трудова еміграція висококваліфікованого людського капіталу і, як наслідок, зменшення чисельності дослідників у структурі населення. За результатами проведеного аналізу було надано рекомендації для макро- та макрорівня, а також обґрунтовано доцільність використання високоефективних методів роботи для управління людським капіталом. Зокрема у макросередовищі рекомендується використовувати дані методи в освітній системі України.

Ключові слова: економіка знань; конкурентоспроможність високоефективні методи роботи; людський капітал; інноваційний потенціал.

№ 1 2020

Дата публікації: 2020-01-30

Кількість переглядів: 3852

Відомості про авторів

I. Oleksiv

Doctor of Economic Sciences, Professor of Management and International Business Department, Lviv Polytechnic National University (Lviv, Ukraine)

І. Б. Олексів

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту та міжнародного підприємництва,Національний університет «Львівська політехніка» (Львів, Україна)

ORCID:

0000-0001-7387-6933


D. Mirzoieva

Master student, Lviv Polytechnic National University (Lviv, Ukraine)

Д. Р. Мірзоєва

студентка магістратури,Національний університет «Львівська політехніка» (Львів, Україна)

ORCID:

0000-0002-7349-2857

Як цитувати статтю

Oleksiv, I. and Mirzoieva, D. (2020), “Knowledge economy in Ukraine: current condition and problems of its development”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7567 (Accessed 19 Oct 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.7

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.