EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ НОРМУВАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
В. І. Кифяк, С. І. Тодорюк, Р. Р. Борис

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.50

УДК: 331.103

В. І. Кифяк, С. І. Тодорюк, Р. Р. Борис

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ НОРМУВАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

Анотація

Правильне ведення обліку робочого часу та його раціоналізація є завданням нормування праці, яке покликане збільшити ефективність використання усіх трудових ресурсів підприємства. Обґрунтовано необхідність дослідження структури робочого часу як міри праці, визначено основні характеристики механізму регулювання робочого часу в національній економіці, проаналізовано показники результатів використання робочого часу в Україні, використання фонду робочого часу на підприємствах України, проведено аналіз причин втрати робочого часу на підприємствах України в цілому, охарактеризовано сучасні проблеми нормування праці на підприємствах України та методи нормування робочого часу зарубіжних підприємств, запропоновано напрями покращення ведення робочого часу та його використання для ефективної діяльності підприємств, установ та організацій України та імплементацію інноваційних підходів аналізу та розподілу робочого часу у практику господарювання українських підприємств.

Ключові слова: робочий час; нормування праці; методи нормування праці; системний аналіз; раціоналізація праці.

Література

1. Зайверт Л. Ваше время – в Ваших руках : советы деловым людям, как эффективно использовать рабочее время; пер. Л. И. Цедилин, Н. А. Врублевская. Интерэксперт : Инфра-М, 1995. 266 с.
2. Drucker P. F. The Effective Executive: The Definitive Guide to Getting the Right Things Done. New York : Harper Business, 2006. 208 р.
3. Чайка Г.Л. Організація праці менеджера: навч.посіб. К.: Знання, 2007. 420с.
4. Виноградський М.Д., Виноградська А.М., Шканова О.М. Управління персоналом: навч. посіб., 2-ге вид. К.: Центр учбової літератури, 2009. 502 с.
5. Балабанова Л. В., Сардак О.В. Організація праці менеджера : навч. посіб. К.: Професіонал, 2004. 303 с.
6. Калініна С.П. Pеструктуризація та регулювання зайнятості: Монографія. Донецьк, 2006. 557 с.
7. Адамчук В. В. Организация и нормирование труда. М. : Финстатинформ, 2000. 297 с.
8. Одегов Ю. Г., Журавлев П.В. Управление персоналом : учеб. для вузов. М. : Финстатинформ, 1997. 878 с.
9. Багрова І. В. Нормування праці : навч. посібник. Київ : Центр навчальної літератури, 2003. 212 с.
10. Грішнова О.А. Людський капітал: формування в системі освіти і професійної підготовки. К. : Знання, 2001. 254 с.
11. Дзюба С. Г. Гайдай І.Ю. Нормування праці в вітчизняній і міжнародній економіці. Донецьк : ТОВ “Юго-Восток, Лтд”, 2005. 172 с.
12. Marx K. and Engels F. Capital: A Critical Analysis of Capitalist Production. Tom 1. 1889. Appleton & Company, English.
13. Жадан О.В. Соціально-економічне значення нормування праці в сучасному суспільстві [Електронний ресурс]. Держава та регіони. Сер. : Економіка та підприємництво. 2013. № 6. С. 16-20. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drep_2013_6_5.
14. Абрамов В.М., Данюк В.М., Гринько А.М. Нормування праці: навч. посібник. К.: Економіка, 2011. 208 с.
15. Чорна Н.М., Фільштейн Л.М. Розробка пропозицій щодо ефективного використання робочого часу. Наукові записки. 2012. Вип.12. част.ІІ. С. 96-101.
16. Донцова В. Г. Нормування праці на підприємстві. [Електронний ресурс]. URL : http://masters.donntu.edu.ua/2010 /iem/dontsova/diss/indexu.htm (Accessed: 17.12.2019).
17. Офіційний сайт державної служби статистики України [Електронний ресурс] – URL : http://www.ukrstat.gov.ua/.
18. Крайній В.О. Вдосконалення системи нормування праці в сучасних умовах. Сучасні методи нормування робочого часу. [Електронний ресурс]. Глобальні та національні проблеми економіки. Вип. 1. 2014. URL : http://global-national.in.ua/archive/1-2014/17.pdf
19. Медведєв В.С. Порівняльний аналіз методів нормування [Електронний ресурс]. Економіка: реалії часу. 2013. № 3 (8). С. 209-213. URL : http://economics.opu.ua/files/archive/2013/n3.html.
20. Zandin K.B. Maynard’s Industrial Engineering Handbook. 5th edition. New York : McGraw-Hill, 2001. 2048 p.
21. Генкин Б.М. Экономика и социология труда : учеб. для вузов. 7-е изд., доп. М. : НОРМА, 2007. 447 с.
22. Тертичний О.О. Пустова В.В., Данильченко Г.В. Місце нормування праці у кадровій стратегії підприємства.   Економіка та управління підприємствами. 2018. Вип. 20. С. 139-143.
23. Данилевська І.В. Планування роботи спеціалістами агроформувань з акцентом на раціональне використання часу. Ефективна економіка. № 5. 2016. URL : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4975.
24. Кодекс законів про працю України : чинне законодавство станом на 17.12.2019. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08?lang=en.

V. Kyfyak, S. Todoruk, R. Borys

IMPLEMENTATION OF MODERN APPROACHES TO NORMALIZATION OF WORKING TIME AT ENTERPRISES

Summary

Proper accounting of working time and its rationalization is the task of labor normalizing, which aims to increase the efficiency of use of all the enterprise labor resources, which makes the topic relevant.
The purpose of this study is to study the level of accounting and analysis of the use of working time influence on the effectiveness of the enterprise as the core of the national economy and the analysis of foreign experience of normalization of labor as a tool for regulating working time.
The necessity of the structure of working time study as a measure of work is determined and the main characteristics of the mechanism of regulation of working time in the national economy is substantiated in the article.
The indicators of the results of the use of working time in Ukraine, the distribution of the working time fund at the enterprises of Ukraine, the reasons for the loss of working time at the enterprises of Ukraine as a whole are investigated, the modern problems of work normalization at the enterprises of Ukraine and methods of normalization of working hours of foreign enterprises are characterized as well.
The directions of working time improving and its use for efficient activity of enterprises, institutions and organizations of Ukraine and implementation of innovative approaches of analysis and allocation of working time in the practice of Ukrainian enterprises management are offered.
Conclusions from this study. So, we identified the problems of using working time by Ukrainian workers on the base of analysis of the application of labor normalization at different levels.
These problems can be solved through the use of modern approaches to the working time analysis and regulation , whose call is to rationalize and improve the efficiency of working time.
Analysis and standardization of working time of employees is realized at macro-, meso-, microlevels, each level is characterized by specific factors. The mechanism of multilevel rationing forms the system of employees working time management.
Modern technologies (such as Microsoft Kinect for Windows video scanner) allow you to analyze your working time costs in a complete and detailed way. The analysis carried out with the use of software will allow us to develop the optimal system of working hours for the specific enterprise and for certain conditions.
For efficient use of working time it is necessary to implement the experience of foreign enterprises and to apply such effective technologies as the Pareto principle, the ABС-analysis principle, the Eisenhower principle and others.
We consider that a comprehensive and systematic approach to the implementation of modern methods of the employees working time regulation will not only improve the economic efficiency of enterprises activity and the national economy as a whole, but also improve the social status of Ukrainian workers.

Keywords: working time; labor rationing; methods of labor rationing; systematic analysis; labor rationalization.

References

1. Zajvert, L. (1995), Vashe vremja – v Vashih rukah : sovety delovym ljudjam, kak jeffektivno ispol'zovat' rabochee vremja [Your time is in your hands: advice to business people on how to effectively use working time], Interjekspert : Infra-M, Moskva, 266 s.
2. Drucker, P. F. (2006), The Effective Executive: The Definitive Guide to Getting the Right Things Done, Harper Business, New York, Russia.
3. Chajka, H.L. (2007), Orhanizatsiia pratsi menedzhera [Organizations of the manager]. Znannia, Kyiv, Ukraine.
4. Vynohrads'kyj, M.D., Vynohrads'ka, A.M. and Shkanova, O.M. (2009), Upravlinnia personalom [Personnel Management], 2rd ed, Center for Educational Literature, Kyiv, Ukraine.
5. Balabanova, L. V. And Sardak, O. V. (2004), Orhanizatsiia pratsi menedzhera [Profesional Organizations of the manager labor], Kyiv, Ukraine.
6. Kalinina, S.P. (2006), Pestrukturyzatsiia ta rehuliuvannia zajniatosti. [Restructuring and regulation of employment], Ukraine.
7. Adamchuk, V. V.(2000), Organizacija i normirovanie truda [Organization and rationing of labor], Finstatinform, Moskva, Russia.
8. Odegov, Ju. G. and Zhuravlev, P. V. (1997), Upravlenie personalom [Human Resources Management], Finstatinform, Moskva, Russia.
9. Bahrova, I. V. (2003), Normuvannia pratsi [Rationing of labor], Tsentr navchal'noi literatury, Kyiv, Ukraine.
10. Hrishnova, O.A. (2001). Liuds'kyj kapital: formuvannia v systemi osvity i profesijnoi pidhotovky [Human capital: formation in the system of education and training], Znannia, Kyiv, Ukraine.
11. Dziuba, S. H. and Hajdaj, S. H. (2005). Normuvannia pratsi v vitchyznianij i mizhnarodnij ekonomitsi, [Rationing of labor in the domestic and international economy], “Yuho-Vostok, Ltd”, Donets'k, Ukraine.
12. Marx, K. and Engels, F. (1889), Capital: A Critical Analysis of Capitalist Production, Tom 1, Appleton & Company, English.
13. Zhadan, O.V. (2013), “Socio-economic importance of labor normalization in modern society“, [Online]. Derzhava ta rehiony. Ser. : Ekonomika ta pidpryiemnytstvo. № 6. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drep_2013_6_5. (Accessed 17 December 2019).
14. Abramov, V.M.; Daniuk, V.M. and Hryn'ko, A.M. (2011). Normuvannia pratsi [Rationing of labor], Ekonomika, Kyiv, Ukraine.
15. Chorna, N.M. and Fil'shtejn, L.M. (2012), “Develop proposals for efficient use of working time“, Naukovi zapysky, vyp.12, chast.II.
16. Dontsova, V. H. Normuvannia pratsi na pidpryiemstvi. [Rationing of work at the enterprise]. [Online]. URL : http://masters.donntu.edu.ua/2010 /iem/dontsova/diss/indexu.htm (Accessed 17 December 2019).
17. The official site of State Statistics Service of Ukraine [Online]. URL : http://www.ukrstat.gov.ua/.
18. Krajnij, V.O. (2014). “Improvement of the labor normalization sysytem in modern conditions. Modern methods of normalization of working time“, Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky. Vypusk 1. [Online]. URL : http://global-national.in.ua/archive/1-2014/17.pdf. (Accessed 17 December 2019).
19. Medvediev, V.S. (2013), “Comparative analysis of rationing methods“ [Online], Ekonomika: realii chasu. № 3 (8). URL : http://economics.opu.ua/files/archive/2013/n3.html. (Accessed 17 December 2019).
20. Zandin, K.B. (2001), Maynard’s Industrial Engineering Handbook. 5th ed. McGraw-Hill, New York, English.
21. Genkin, B.M. (2007), Jekonomika i sociologija truda : ucheb. dlja vuzov [Economics and sociology of labor]. 3rd ed, NORMA, Moskva, Russia.
22. Tertychnyj, O.O., Pustova, V.V. and Danyl'chenko, H.V. (2018). “Place of labor normalization in the personnel strategy of the enterprise. Business Economics and Management“,   Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy. Vyp. 20.
23. Danylevs'ka, I.V. (2016), “Planning of specialists work agro-formations with the emphasis on rational time using“, Efektyvna ekonomika, № 5, URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4975. (Accessed 17 December 2019).
24. The Verkhovna Rada of Ukraine (2012), The Labor Code of Ukraine, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08?lang=en (Accessed 17 December 2019).

№ 1 2020

Дата публікації: 2020-01-30

Кількість переглядів: 3280

Відомості про авторів

В. І. Кифяк

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

V. Kyfyak

PhD in Economics, Associate Professor, Department of business economics and human management, Yuriy Fed’kovich Chernivtsi National University

ORCID:

0000-0002-6104-6403


С. І. Тодорюк

к. е. н., асистент кафедри економіки підприємства та управління персоналом,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

S. Todoruk

PhD in Economics, Assistant Professor, Department of business economics and human management, Yuriy Fed’kovich Chernivtsi National University

ORCID:

0000-0003-4399-5952


Р. Р. Борис

дослідник кафедри економіки підприємства та управління персоналом,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

R. Borys

researcher, Department of business economics and human management, Yuriy Fed’kovich Chernivtsi National University

ORCID:

0000-0003-1070-1399

Як цитувати статтю

Кифяк В. І., Тодорюк С. І., Борис Р. Р. Імплементація сучасних підходів нормування робочого часу на підприємствах. Ефективна економіка. 2020. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7569 (дата звернення: 19.10.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.50

Kyfyak, V., Todoruk, S. and Borys, R. (2020), “Implementation of modern approaches to normalization of working time at enterprises”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7569 (Accessed 19 Oct 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.50

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.