EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЛЬ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ У ВИЗНАЧЕННІ БІЗНЕС-СТРАТЕГІЇ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
С. В. Стеблюк, Л. І. Фізер

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.52

УДК: [37.011.3-052:330]:378.4.046(043.5)

С. В. Стеблюк, Л. І. Фізер

РОЛЬ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ У ВИЗНАЧЕННІ БІЗНЕС-СТРАТЕГІЇ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті з’ясовано значення та зміст фінансового аналізу в діяльності підприємств, алгоритм його проведення (збір і підготовка вхідної інформації, розрахунково-аналітичний, оцінка результатів, формулювання висновків). Виокремлено систему методів (балансовий, прийом елімінування, порівняння, метод відносних величин та ін.) означеного аналізу. Визначено, що фінансова аналітика комплексно оцінює діяльність підприємств; сприяє прийняттю управлінських рішень, забезпечує визначення потреби у фінансових ресурсах. Закцентовано увагу на проведенні експрес-діагностики, яка дозволяє оперативно визначити позиції підприємства на ринку, оцінює поточні аспекти його діяльності, виокремлює суттєві питання в управлінні фінансами. Сформульовано окремі заходи покращення фінансово-господарської діяльності підприємств, торговельних зокрема. Перспективи подальших досліджень вбачаємо у визначенні особливостей аналізу діяльності підприємств оптової торгівлі.

Ключові слова: бізнес-стратегія; фінансовий аналіз; експрес-діагностика; рентабельність; фінансова стійкість.

Література

1. Гром’як О. Б. Класифікація різновидів експрес-діагностики діяльності підприємства / О. Б. Гром’як // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». «Менеджмент та підприємництво в Україні етапи становлення і проблеми розвитку». – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2012. – №722. – С. 53-59.
2. Економічний аналіз за видами діяльності: Навч. посібник. / Н. А. Волкова, Р. М. Волчек, О. М. Гайдаєнко та ін. – Одеса: ОНЕУ, Кримполіграфпапір. – 2018. – 181с.
3. Івченко Л. В., Федорченко О. Є. Аналіз фінансового стану підприємств: інформаційне та методичне забезпечення. Фінанси, облік і аудит. 2015. Випуск 1 (25). С.197-210
4. Карпенко Г. В. Шляхи удосконалення фінансового стану підприємства / Г. В. Карпенко // Економіка держави. – 2010. – № 1. – С. 61–62.
5. Патарідзе-Вишинська М. В. Діагностика фінансового стану підприємств як інструмент управління фінансовою безпекою. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал. Острог : Вид-во НаУОА, березень 2019. № 12 (40). ‒ С. 140–145.
6. Сарапіна О. А. Системний аналіз фінансового стану підприємства: методика та напрями вдосконалення // Науковий вісник Херсонського державного університету Випуск 1. 2013. – С.96-99
7. Фінансовий аналіз [текст] навчальний посібник / За заг.ред. Школьник І. О. [І. О. Школьник, І. М. Боярко, О. В. Дейнека та ін.]. – К.: «Центр учбової літератури», 2016. – 318 с.
8. Яремко З. М. Модель бізнес-аналітики підприємства в контексті стратегічного управління / З. М. Яремко // Інноваційна економіка. ‒ 2013. ‒ № 3. ‒ С. 328-333. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2013_3_76

S. Stebljuk, L. Fizer

THE ROLE OF FINANCIAL ANALYSIS IN DETERMINATION OF BUSINESS STRATEGIES FOR TRADE ENTERPRISES

Summary

The article deals with the meaning and content of financial analysis in the activity of enterprises, stages of its conduct (gathering and preparation of input information, calculation and analytical, evaluation of results, formulation of conclusions). It is emphasized that the business strategy of a trading enterprise is aimed at the development of sound decisions on the efficient use of resources, their assessment, analysis, distribution and alignment with the strategic management of the trading enterprise. The purpose of the article is to identify approaches to financial analysis in substantiating the strategy of trading companies. Task: to find out the essence and main stages of financial analysis; identify specific measures to improve the financial performance of trading enterprises. The system of methods (balance, elimination, comparison, method of relative values, etc.) of the specified analysis is distinguished.
It is determined that financial analytics provides determination of the need for financial resources, comprehensively evaluates the activity of enterprises; facilitates managerial decision-making. The focus is on rapid diagnostics, which allows to determine the position of the company in the market, assess the current aspects of its activity, and highlights the important issues in financial management. The measures of improvement of financial and economic activity of trading enterprises are formulated, such as systematic study of consumer demand, expansion of assortment structure of production; reduction of expenses of the enterprise (their actual amount is compared for the reporting, planned and previous periods); ensuring productivity growth, a culture of customer service; introduction of innovative technologies; conducting rapid diagnostics, which will prevent the emergence of the crisis, develop ways of its elimination, etc. We see the prospects for further research in determining the features of the analysis of wholesale trade enterprises.

Keywords: usiness strategy; financial analysis; express diagnostics; profitability; financial sustainability.

References

1. Gromyak, O. B. (2012), “Classification of varieties of express diagnostics of activity of enterprise”, Visnyk Nacionalnogo universytetu «Lvivska politexnika», vol. 722, pp. 53-59
2. Volkova, O. N. Volchek, R. M. and Haydaenko, O. M. (2018), Ekonomichnyj analiz za vydamy diyalnosti [Economic analysis by activity], ONEU, Odessa, Ukraine.
3. Ivchenko, L. V. and Fedorchenko, O. E. (2015), “Analysis of the financial state of enterprises: information and methodological support”, Finansy, oblik i audyt, vol. 1 (25), pp.197-210.
4. Karpenko, H. V.(2010), “Ways to improve the financial state of the enterprise”, Ekonomika derzhavy, vol. 1, pр. 61–62.
5. Pataridze-Vyshynska, M. V. (2019), “Diagnosis of the financial status of enterprises as a tool for managing financial security”, Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia», Seriia «Ekonomika»: naukovyj zhurnal, berezen, vol. 12 (40) , pp. 140–145.
6. Sarapina, O. A. (2013), “System analysis of the financial state of the enterprise: methods and directions of improvement”, Naukovyj visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu, vol. 1, Pр.96-99.
7. Shkolnik, I. O. Boyarko, I. M. and Deinec, O. V. (2016), Finansovyj analiz [Financial Analysis], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
8. Yaremko, Z. M. (2013), “Model of business analytics of enterprise in the context of strategic management”, Innovatsijna ekonomika, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2013_3_76 (Accessed 30 Nov 2019).

№ 1 2020

Дата публікації: 2020-01-30

Кількість переглядів: 4079

Відомості про авторів

С. В. Стеблюк

к. пед. н., Мукачівський кооперативний торговельно-економічний коледж, м. Мукачево, Україна

S. Stebljuk

PhD in Pedagogical Sciences,Mukachevo Cooperative Trade and Economic College

ORCID:

0000-0002-2827-6805


Л. І. Фізер

викладач вищої категорії,Мукачівський кооперативний торговельно-економічний коледж, м. Мукачево, Україна

L. Fizer

teacher of the highest category,Mukachevo Cooperative Trade and Economic College

ORCID:

0000-0002-0068-4743

Як цитувати статтю

Стеблюк С. В., Фізер Л. І. Роль фінансового аналізу у визначенні бізнес-стратегії торговельних підприємств. Ефективна економіка. 2020. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7571 (дата звернення: 19.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.52

Stebljuk, S. and Fizer, L. (2020), “The role of financial analysis in determination of business strategies for trade enterprises”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7571 (Accessed 19 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.52

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.