EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНКИ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
З. Ф. Петряєва, Г. А. Іващенко

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.53

УДК: 658.8:339.564

JEL: А14

З. Ф. Петряєва, Г. А. Іващенко

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНКИ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Уточнено поняття «експортний потенціал підприємства» та розкрито його структуру. Визначено систему показників оцінки експортного потенціалу підприємства. Показано, що експортна діяльність стимулює приплив іноземної валюти, що вигідно як для підприємства, так і для держави. Встановлено, що динаміка експорту товарів та послуг України протягом 2005 - 2018 років має позитивний характер. Наведено структуру експорту української продукції за різними групами товарів. Підкреслюється, що ЄС залишається найбільшим торговим партнером України. Показано, що можна оцінити ефективність зовнішньоекономічної діяльності підприємства через його експортний потенціал. Визначено систему показників оцінки експортного потенціалу підприємства. Обґрунтовано методичні підходи до прогнозованої оцінки експортного потенціалу підприємства з урахуванням підвищення його конкурентоспроможності. Визначено чинники, що перешкоджають розвитку експортного потенціалу та знижують конкурентоспроможність українських підприємств на світовому ринку. Розглянуто підходи до аналізу експортного потенціалу, серед яких системний, процесний та ситуаційний та розкрито їх зміст. Показано, що експортний потенціал підприємства в цілому можна розділити на дві основні частини: зовнішній потенціал і внутрішній. Підкреслюється, що для визначення експортного потенціалу слід використовувати багатофункціональну оцінку, включаючи експертні методи аналізу, комплексний метод. Експортний потенціал аналізованої компанії виявляється досить високим. Запропоновано підходи до вибору оптимального обсягу виробництва експортного товару залежно від його визначальних факторів. Були зроблені рекомендації щодо збільшення експортного потенціалу компанії, що аналізується. Основні критерії оцінки експортного потенціалу підприємства та основні фактори, що впливають на його розвиток. В інформаційній системі підприємства пропонується створити окрему структуру, яка б займалася інформацією, пов'язаною з експортною діяльністю організації.

Ключові слова: експорт; потенціал; підприємство; оцінка; методичне забезпечення.

Література

1. Мельник О.Г. Експортний потенціал підприємства: сутність і методологічні основи аналізу. Проблеми економіки. 2017. №1. С. 226–231.
2. Піддубна Л.І. Експортний потенціал машинобудівного комплексу Харківської області України в контексті викликів глобальної конкуренції. Економіка розвитку. 2012. № 3. С. 79–84.
3.Лапин Е.В. Оценкаэкономического потенциала предприятия. Сумы : Университетская книга, 2004. 360 с.
4. Матюшенко І.Ю., Шеховцева К.В. Розвиток теоретико-методологічних підходів до оцінки експортного потенціалу українських підприємств. Бизнес-інформ. 2016. №2. С. 34–44.
5. Волкодавова Е.В. Экспортный потенциал промышленных предприятий: теория, методология, практика: монография. Самара : Самарский гос.экон. университет,2007. 159 с.
6. Сухих Д.Г., Кац В.М. Методика оценки экспортного потенциала предприятия. Российский опыт.Вестник науки Сибири. 2015. №2(1). С.62–75.
7. Бикова В. Г., Буряковський В.В. Проблеми формування й управління фінансово-економічним потенціалом підприємств.Економіка: проблеми теорії та практики. 2005.Вип. 203. С. 346–351.
8. Сычев М.С. Концептуальний подход к анализу экспортного потенциала предприятия. Вопросы экономики и права. 2012. № 6. С.131 – 134.
9. Касьяненко В.О. Розвиток науково-методичних підходів до розуміння потенціалу як економічної категорії.Економіка розвитку. 2012. № 3(63). С. 74–81.
10. Маковоз О.С. Особливості економічного потенціалу підприємств торгівлі.Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : зб. наук. пр. Х. : ХДУХТ, 2008. Ч. 2. С. 417–424.
11. Петренко Л.А. Основні тенденції розвитку експортоорієнтованих сироробних підприємств України. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. Черкаси: ЧДТУ, 2006. Вип. 16. С. 294–301.
12. Пирець Н.М. Фактори розвитку експортного потенціалу України Проблеми розвитку зовнішньоекономічних зв'язків та залучення іноземних інвестицій: регіональний аспект. Донецьк : ДонНУ, 2004. С. 166–170.
13. Експорт та імпорт України. Режим доступу: https://index.minfin.com.ua/economy/gdp/eximp

Z. Petryaeva, G. Ivashchenko

METHODOLOGICAL ASSESSMENT OF EVALUATION OF THE COMPANY'S EXPORT POTENTIAL

Summary

The concept of "export potential of the enterprise" is clarified and its structure is disclosed. The system of indicators for estimation of export potential of the enterprise is defined. It is shown that export activity stimulates the flow of foreign currency, which is beneficial for both the enterprise and the state. It is established that the dynamics of export of goods and services of Ukraine during 2005 - 2018 has a positive character. The structure of export of Ukrainian products by different product groups is given. It is emphasized that the EU remains Ukraine's largest trading partner. It is shown that it is possible to evaluate the efficiency of foreign economic activity of an enterprise through its export potential. The system of indicators for estimation of export potential of the enterprise is defined. Methodical approaches to the projected estimation of the export potential of the enterprise are substantiated, taking into account the increase of its competitiveness. The factors that hinder the development of export potential and reduce the competitiveness of Ukrainian enterprises in the world market have been identified. The approaches to the analysis of export potential are considered, among which are systemic, process and situational and their contents are revealed. It is shown that the export potential of the enterprise as a whole can be divided into two main parts: external potential and internal. It is emphasized that multifunctional assessment, including expert methods of analysis, integrated method, should be used to determine export potential. The export potential of the analyzed company is found to be quite high. Approaches are proposed for choosing the optimal volume of production of an export product, depending on its determining factors. Recommendations were made regarding increasing the export potential of the company under analysis. The main criteria for assessing the export potential of the enterprise and the main factors that influence its development. It is suggested in the enterprise information system to create a separate structure that would deal with information related to the export activity of the organization.

Keywords: export; potential; enterprise; evaluation; methodological support.

References

1. Mel’nyk, O.H. (2017), “Export potential of the enterprise: essence and methodological bases of the analysis”, Problemy ekonomiky, vol. 1, pp. 226 –231.
2. Piddubna, L.I. (2012), “Export potential of machine building complex of Kharkiv region of Ukraine in the context of challenges of global competition”, Ekonomika rozvytku, vol. 3, pp. 79–84.
3. Lapin, Ye.V. (2004), Otsenka ekonomicheskogo potentsiala predpriyatiya [Assessment of the economic potential of the enterprise], Universitetskaya kniga, Sumy, Ukraine.
4. Matyushenko, I.YU. and Shekhovtseva, K.V. (2016), “Development of theoretical and methodological approaches to the estimation of export potential of Ukrainian enterprises”, Byznes-inform, vol. 2, pp. 34–44.
5. Volkodavova, Ye.V. (2007), Eksportnyy potentsial promyshlennykh predpriyatiy: teoriya, metodologiya, praktika : monografiya [Export potential of industrial enterprises: theory, methodology, practice: monograph], Samarskiy gos. ekon. Universitet, Samara, Russia.
6. Sukhikh, D.G. and Kats, V.M. (2015), “Methodology for assessing the export potential of an enterprise. Russian experience”, Vestnik nauki Sibiri, vol. 2(1), pp. 62–75.
7. Bykova, V. H. (2005), “The problems of formulating and managing the financial and economic potential of feed-in”, Ekonomika: problemy teoriyi ta praktyky, vol. 203, pp. 346–351.
8. Sychev, M.S. (2012), “A conceptual approach to the analysis of the export potential of the enterprise”, Voprosy ekonomiki i prava, vol. 6, pp. 131 – 134.
9. Kas’yanenko, V.O. (2012), “Development of science-and-methodical education, reaching the rosuminny potential as economical and catenoric”, Ekonomika rozvytku, vol. 3(63), pp. 74–81.
10. Makovoz, O.S. (2008), “Features of economic potential of trade enterprises”, Ekonomichna stratehiya i perspektyvy rozvytku sfery torhivli ta posluh : zb. nauk. pr., pp. 417–424.
11. Petrenko, L.A. (2006), “The main tendencies of development of export-oriented cheese-making enterprises of Ukraine”, Zbirnyk naukovykh prats’ Cherkas’koho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Seriya : Ekonomichni nauky. vol. 16, pp. 294–301.
12. Pyrets’ ,N.M. (2004), “Factors of development of export potential of Ukraine”, Problemy rozvytku zovnishn’oekonomichnykh zv'yazkiv ta zaluchennya inozemnykh investytsiy: rehional’nyy aspekt [Problems of development of foreign economic relations and attraction of foreign investments: regional aspect], DonNU, Donets'k, Ukraine, pp. 166–170.
13. Minfin (2019), “Export and Import of Ukraine”, available at: https://index.minfin.com.ua/economy/gdp/eximp/ (Accessed 30 Nov 2019).

№ 1 2020

Дата публікації: 2020-01-30

Кількість переглядів: 4127

Відомості про авторів

З. Ф. Петряєва

к. е. н., професор кафедри міжнародного бізнесу та економічного аналізу,Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Україна

Z. Petryaeva

PhD in Economics, Professor of the Department of International Business and Economic Analysis, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Ukraine

ORCID:

0000-0001-6532-7842


Г. А. Іващенко

к. е. н., доцент кафедри міжнародного бізнесу та економічного аналізу,Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Україна

G. Ivashchenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of International Business and Economic Analysis, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Ukraine

ORCID:

0000-0001-6581-0862

Як цитувати статтю

Петряєва З. Ф., Іващенко Г. А. Методичне забезпечення оцінки експортного потенціалу підприємства. Ефективна економіка. 2020. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7572 (дата звернення: 19.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.53

Petryaeva, Z. and Ivashchenko, G. (2020), “Methodological assessment of evaluation of the company's export potential”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7572 (Accessed 19 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.53

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.