EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТРАНСФОРМАЦІЯ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ РИЗИКУ БАНКІВСЬКОЇ ЛІКВІДНОСТІ
Л. М. Миненко

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.54

УДК: 336.717

Л. М. Миненко

ТРАНСФОРМАЦІЯ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ РИЗИКУ БАНКІВСЬКОЇ ЛІКВІДНОСТІ

Анотація

Досліджена посткризова зміна підходів національного регулятора (Національного банку України) до моніторингу ліквідності ліквідності. Проілюстрована природа виникнення ризику ліквідності національної банківської системи через невідповідність строковості між довгостроковими активами (кредитні операції) та короткостроковими зобов’язаннями (кошти клієнтів).
Доведено, що перехід від дискретного до неперервно-апроксимованого моніторингу зумовлює реорганізацію систем управління ризиками в банках, які повинні розробити та впровадити своєрідні моделі управління їх ліквідністю на основі прогнозування надходжень і відтоку коштів клієнтів на різних часових інтервалах для забезпечення фінансової стійкості установи.
Запропоновано розглядати достатність ліквідності банку не лише на основі дотримання економічних нормативів, а й за результатами дотримання внутрішньої оцінки достатності ліквідності банку (ILAAP), яка у подальшому перевірятиметься регулятором в рамках проведення оцінки банків за методологією (SREP).
В статті охарактеризовано загальні підходи до розрахунку нормативів миттєвої ліквідності (Н4), поточної ліквідності (Н5), короткострокової ліквідності (Н6), причини впровадження регулятором коефіцієнтів короткострокової ліквідності (LCR) та довгострокової ліквідності (NSFR) замість існуючих тривалий час нормативів, зміни у підходах при контролю за ризиком ліквідністю, у зв’язку із впровадженням нових регуляторних вимог.
Зазначені процеси, з одного боку, можна вважати процесом імплементації європейського законодавства, зокрема Базель II - ІІІ, з іншого, варто розглядати як механізм удосконалення процесу управлінням ліквідністю з метою зменшення уразливості банків від шоків та зовнішніх ризиків (політичних, макроекономічних, фінансових) для забезпечення стабільного функціонування установ.

Ключові слова: банківське регулювання; ліквідність; нормативи ліквідності; коефіцієнт покриття ліквідності; трансформація наглядових процедур.

Література

1. Національний банк України (2001). Про затвердження Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, Постанова від 28.08.2001 № 368 Доступно з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0841-01 станом на 30.10.2019.
2. Національний банк України (2018). Про затвердження Положення про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групах, Постанова від 11.06.2018 НБУ № 64 Доступно з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0064500-18 станом на 30.10.2019.
3. Національний банк України: Впровадження нового наглядового процесу SREP. Доступно з https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=80321367 станом на 30.10.2019.
4. Національний банк України: Економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції станом на 01.10.2019. Доступно з https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=66431771 станом на 30.10.2019.
5. Карчева Г.Т., Запорожець С.В., Чібісова В.Ю. Сучасні підходи до управління ризиком ліквідності. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. Вип. 7. С. 686-691.
6. Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework - Comprehensive Version, June 2006, available at: https://www.bis.org/publ/bcbs128.pdf (Accessd October 30, 2019).
7. Basel III: international regulatory framework for banks, available at: https://www.bis.org/bcbs/basel3.htm (Accessd October 30, 2019).
8. Basel III: Building blocks of new regulation, available at: http://feweb.uvt.nl /pdf/brounen/literatuurtip3.pdf (Accessd October 30, 2019).
9. Benefits and costs of liquidity regulation: ECB Working Paper Series No 2169, July 2018, available at: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2169.en.pdf (Accessd October 30, 2019).
10. Гірняк В.В., Путьківський Т.А. Управління ліквідністю банків за умов економічної нестабільності (на прикладі АТ «Ощадбанк»). Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. Вип. 22. С. 766-773.
11. Руденок О.О., Волкова В.В. Особливості управління ліквідністю банків України в умовах запровадження нормативу LCR. Економiка i органiзацiя управлiння, № 2 (30) 2018. С. 103-110.
12. Національний банк України: Реформи нормативів ліквідності банків. Доступно з https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=80321376 станом на 28.10.2019.
13. Національний банк України: Індикатори фінансової стійкості та довідкові дані. Доступно з https://bank.gov.ua/statistic/sector-financial/data-sector-financial#4fsi станом на 30.10.2019.
14. Еркес О., Гордієнко Т. Нові нормативи ліквідності в системі ризик-орієнтованого нагляду за діяльністю банків України. Гроші, фінанси і кредит, №20, 2019. С. 635 – 642.

L. Mynenko

TRANSFORMATION OF APPROACHES TO RISK ASSESSMENT OF BANK LIQUIDITY

Summary

The post-crisis change of approaches of the national regulator (National Bank of Ukraine) to liquidity monitoring and its consequences for banks has been investigated. The nature of formation of liquidity risk of the national banking system due to maturity mismatch between the ratio of long-term assets (credit transactions) to short-term liabilities (customer funds) has been illustrated.
It has been proved that transition from discrete to continuous-approximated monitoring leads to reorganization of the risk management systems in banks, which have to develop and implement peculiar models of liquidity management on the basis of forecasting the inflow and outflow of clients’ funds at different time intervals, in order to ensure financial sustainability.
The introduction by the National Bank of Ukraine of more in-depth approach to the construction and operation of the risk management system causes banks to transform the risk management system, which should be adequate to the peculiarities of the bank's activities, nature and volume of banking and other financial services.
It is proposed to consider the adequacy of the bank liquidity not only on the basis of compliance with economic standards, but also based on the results of compliance with the internal liquidity adequacy assessment process (ILAAP), which will be further verified by the regulator in the framework of the supervisory procedures (SREP).
The article describes the general approaches to the calculation of ratios of instant liquidity (H4), current liquidity (H5), short-term liquidity (H 6), the reasons for introduction of LCR and NSFR standards by the regulator instead of the standards that exist for a long time, changes in the approaches in controlling the liquidity risk due to introduction of new regulatory requirements.
On the one hand, these processes can be considered as a process of implementation of European legislation, in particular Basel II – III; on the other hand, they should be considered as a mechanism for improving the process of liquidity management for reducing banks' vulnerability to shocks and external risks (political, macroeconomic, financial), in order to ensure stable functioning of institutions.

Keywords: anking regulation; liquidity; liquidity ratios; liquidity coverage ratio; transformation of supervisory procedures.

References

1. The National Bank of Ukraine (2001), Resolution “On approval of the Instruction on the procedure for regulating the activity of banks in Ukraine”, available at http:// https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0841-01 (Accessed 30 December 2019).
2. The National Bank of Ukraine (2018), Resolution “On approval of Regulation on organization of risk management system in banks of Ukraine and banking groups”, available at http:// https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0064500-18/stru (Accessed 30 December 2019).
3. The National Bank of Ukraine (2019), “Implementation of the new SREP monitoring process”, available at: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=80321367 (Accessed 30 December 2019).
4. The National Bank of Ukraine (2019), “Economic norms and limits of the open currency position as of 01.10.2019”, available at: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=66431771 (Accessed 30 December 2019).
5. Karcheva, H.T. Zaporozhets', S.V. and Chibisova V.Yu. (2015), “Current approaches to liquidity risk management”, Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky, Vol. 7, pp. 686-691.
6. Basel Committee on Banking Supervision (2006), “International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework - Comprehensive Version”, available at: https://www.bis.org/publ/bcbs128.pdf (Accessed 30 December 2019).
7. Basel Committee on Banking Supervision (2019), “Basel III: international regulatory framework for banks”, available at: https://www.bis.org/bcbs/basel3.htm (Accessed 30 December 2019).
8. Rabobank Nederland (2010), “Basel III: Building blocks of new regulation”, available at: http://feweb.uvt.nl/pdf/brounen/literatuurtip3.pdf (Accessed 30 December 2019).
9. Hoerova, M. Mendicino, C. Nikolov, K. Schepens, G. and Van den Heuvel, S. (2018), “Benefits and costs of liquidity regulation”, ECB Working Paper Series, vol. 2169, available at: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2169.en.pdf (Accessed 30 December 2019).
10. Hirniak, V.V. and Put'kivs'kyj, T.A. (2018), “Management of banks' liquidity in the conditions of economic instability (on the example of JSC Oshchadbank)”, Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky, Vol. 22, pp. 766-773.
11. Rudenok, O.O. and Volkova, V.V. (2018), “Features of Ukrainian banks' liquidity management in the conditions of introduction of the LCR standard”, Ekonomika i orhanizatsiia upravlinnia, vol. 2 (30), pp. 103-110.
12. The National Bank of Ukraine (2019), “Reforms of banks' liquidity standards”, available at: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=80321376 (Accessd (Accessed 30 December 2019).
13. The National Bank of Ukraine (2019), “Financial sustainability indicators and background data”, available at: https://bank.gov.ua/statistic/sector-financial/data-sector-financial#4fsi (Accessed 30 December 2019).
14. Erkes, O. and Hordiienko, T. (2019), “New liquidity standards in the system of risk-oriented supervision of Ukrainian bank”, Hroshi, finansy i kredyt, vol. 20, pp. 635 – 642.

№ 1 2020

Дата публікації: 2020-01-30

Кількість переглядів: 3775

Відомості про авторів

Л. М. Миненко

к. е. н., Національний банк України

L. Mynenko

PhD in Economics, National Bank of Ukraine

ORCID:

0000-0003-2242-5248

Як цитувати статтю

Миненко Л. М. Трансформація підходів до оцінки ризику банківської ліквідності. Ефективна економіка. 2020. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7573 (дата звернення: 19.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.54

Mynenko, L. (2020), “Transformation of approaches to risk assessment of bank liquidity”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7573 (Accessed 19 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.54

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.