EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ МЕДИЧНИМ ЗАКЛАДОМ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
С. О. Назарко

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.55

УДК: 338.24:614.2

С. О. Назарко

ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ МЕДИЧНИМ ЗАКЛАДОМ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Анотація

У статті проаналізовано управління закладом охорони здоров’я в процесі реформування, з’ясовано фінансово-економічні питання медичної реформи та ефективного функціонування медичних закладів.
Автором запропоновано логічну модель взаємоузгодження економічних засобів і напрямів роботи медичного закладу, яка ґрунтується на долученні до збалансованого трикутника дій «послуга – постачальник – замовник».
Акцентовано увагу на трансформації системи охорони здоров’я, яку зараз впроваджує команда МОЗ України, що в свою чергу передбачає підвищення якості та доступності медичної допомоги за рахунок ефективного використання обмежених фінансових, матеріальних, трудових та інших ресурсів охорони здоров’я в умовах швидко зростаючої конкуренції на ринку медичних послуг.
Розглянуто вимоги до кандидатів на зайняття керівних посад у медичних закладах та виокремлено нові знання та вимоги, якими повинні володіти в Україні керівники медичних закладів. З’ясовано, що основний критерій маркетингу медичного закладу, в час ринкової економіки – конкуренція якістю.

Ключові слова: медична послуга; заклади охорони здоров’я; економічне управління; керівник медичного закладу; менеджер в охороні здоров’я; нові умови функціонування.

Література

1. Грабовський В. А. Системний підхід до управління закладами охорони здоров’я / В. А. Грабовський, П. М. Клименко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2014. – № 3. – С. 136-142.
2. Дмитрук О.В. Управління адаптацією персоналу закладів охорони здоров’я в нових умовах господарювання. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www: http://pev.kpu.zp.ua/journals/2018/5_10_uk/33.pdf.
3. Ефективне управління медичними закладами. Можливості МІС. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://euromd.com.ua/post-8164-efektivne-upravlinnya-medichnimi-zakladami-mozhlivosti-mis.
4. Мартинюк О. А. Впровадження системи управління якістю в медичних закладах / О. А. Мартинюк, Н. Ф. Курдибанська // Причорноморські економічні студії. - 2016. - Вип. 6. - С. 75-79.
5. Мельник Л. А. Сучасний керівник медичного закладу в умовах реформування здоровоохоронної галузі. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 11. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dy. nayka.com.ua/?op=1&z=1336.
6. Модернізація менеджменту системи охорони здоров’я в умовах проведення медичної реформи. Аналітична записка за матеріалами науково-практичної конференції з міжнародною участю, Тернопіль–Кам’янець–Подільський, 12–13 грудня 2018 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/33636/1/pdf
7. Науковий Менеджмент в медицині. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://angio-veritas.com/innovatsiji/naukovo-innovatsijnyj-menedzhment.
8. Продовження медичної реформи: що зміниться у 2019 році? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://yur-gazeta.com/prodovzhennya-medichnoyi-reformi-shcho-zminitsya-u-2019-roci.html.
9. Смирнов С. О. Механізм економічного управління закладами охорони здоров’я / С. О. Смирнов, В. Г. Бикова // Управління розвитком. – 2016. – № 3. – С. 78–83.
10. Стефанишин Л. С. Теоретико-методичні основи застосування партисипативного управління закладом охорони здоров’я / Л. С. Стефанишин // Держава та регіони. Серія : Економіка та підприємництво. – 2019. – № 3. – С. 160-166.
11. Управління медичним закладом в процесі реформи: що необхідно і чого не слід робити. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https: // www.umj.com.ua/article/127584.
12. Юринець З. В. Напрями державного регулювання інноваційного розвитку сфери охорони здоров'я України / З.В. Юринець, О.А. Петрух // Інвестиції: практика та досвід. 2018. – № 22. – С. 116–121.
13. Ямненко Т. М. Медична реформа: реалії України та міжнародний досвід / Т. М. Ямненко // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. – 2018. – № 2. – С. 116-120.

S. Nazarko

EFFECTIVE MANAGEMENT OF THE MEDICAL INSTITUTION IN CONDITIONS OF REFORMING THE HEALTH SYSTEM

Summary

The article analyzes the management of a healthcare facility in the reform process, clarifies the financial, economic and legal issues of health care reform and the effective functioning of health care facilities.
The author proposes a logical model of the reconciliation of economic means and directions of work of a medical institution, which is based on the adherence to the balanced triangle of actions «service - supplier – customer».
Emphasis is placed on the transformation of the healthcare system, which is currently being implemented by the Ministry of Health of Ukraine, which in turn provides for improving the quality and accessibility of medical care through the effective use of limited financial, material, labor and other health care resources in the face of rapidly growing competition in the market of medical services.
Requirements for candidates for management positions in medical institutions are considered, and new knowledge and requirements that the heads of medical institutions in Ukraine must possess are highlighted. It has been found that the main criterion for marketing a medical institution, in a market economy, is competition with quality.
Until recently, the health care system was dominated by administrative management methods, which, against a backdrop of funding, became the basis for extensive development of healthcare facilities.
In a market economy, this path of development has exhausted its potential, since a system that practically does not use economic levers, tools and incentives to find new types of medical institutions, alternative forms of methodological assistance, improving the quality of specialized services, etc., forms the basis for increasing imbalances and increasing medical , social and, ultimately, economic losses.
The most striking manifestation of new trends in the management of health care institutions is the emergence of private organizations with their own peculiarities. They differ from public institutions with more flexible management, freedom to make managerial and financial decisions.
However, whichever type of institution the health care institution does not belong to, the prerequisite for its existence is the active use of a system of effective management methods adapted to the specifics of health care as an object of economic regulation.

Keywords: medical service; health care facilities; economic management; health care manager; health care manager; new operating conditions.

References

1. Grabovsky V.A. (2014), “System approach to management of health care institutions”, Bulletin of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, vol. 3, рр. 136-142.
2. Dmitruk O.V. (2018), “Managing the adaptation of health care staff in the new business environment”, available at: http://www: http://pev. kpu.zp.ua/ journals/ 2018/5_10_uk/33.pdf (Accessed 26 December, 2019).
3. “Effective management of medical facilities. MIS capabilities” (2017), available at: https://euromd.com.ua/post-8164-efektivne-upravlinnya-medichnimi-zakladami-mozhlivosti-mis (Accessed 26 December, 2019).
4. Martyniuk O.A. (2016), “Implementation of quality management system in medical institutions”, Black Sea Economic Studies, no. 6, рр. 75-79.
5. Melnik L.A. (2018), “The modern head of a medical institution in the conditions of reforming the health care industry”, Public Administration: Improvement and Development, [Online], vol. 11, available at: http://www.dy. nayka.com.ua/?op=1&z=1336 (Accessed 26 December, 2019).
6. “Modernization of health care management in the context of medical reform”, (2018) Analytical note on the materials of a scientific conference with international participation, Ternopil-Kamianets-Podilsky, December 12-13, 2018, available at: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/33636/1/pdf (Accessed 26 December, 2019).
7. “Scientific Management in Medicine” (2019), available at: http://angio-veritas.com /innovatsiji/naukovo-innovatsijnyj-menedzhment (Accessed 26 December, 2019).
8. “Continuing medical reform: what will change in 2019?” (2019), available at: http://yur-gazeta.com/prodovzhennya-medichnoyi-reformi-shcho-zminitsya-u-2019-roci.html (Accessed 26 December, 2019).
9. Smirnov S.O. (2016), “Mechanism of economic management of health care facilities”, Development Management, [Online], vol. 3. рр. 78-83.
10. Stefanyshyn L.S. (2019), “Theoretical and methodological bases of application of partisipative management of a health care facility” State and Regions. Series: Economics and Entrepreneurship, [Online], vol. 3. рр. 160-166.
11. “Managing a health care facility in the reform process: what should and should not be done” (2018), available at: https: // www.umj.com.ua/article/127584 (Accessed 26 December, 2019).
12. Yurynets Z.V. (2018), “Areas of state regulation of innovative development of health care in Ukraine”, Investments: Practice and Experience. [Online], vol. 22. рр. 116–121.
13. Yamnenko T.M. (2018), “Medical reform: the realities of Ukraine and international experience”, Legal Bulletin. Air and space law. vol. 2. рр. 116-120.

№ 1 2020

Дата публікації: 2020-01-30

Кількість переглядів: 3710

Відомості про авторів

С. О. Назарко

к. е. н., доцент, заступник директора з науково-педагогічної роботи,Чернігівський інститут МАУП, м. Чернігів

S. Nazarko

PhD in Economics, Associate Professor, Deputy Director for Scientific and Pedagogical Work, Chernihiv Institute of MAUP, Chernihiv

ORCID:

0000-0002-4841-9201

Як цитувати статтю

Назарко С. О. Ефективне управління медичним закладом в умовах реформування системи охорони здоров’я. Ефективна економіка. 2020. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7574 (дата звернення: 19.10.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.55

Nazarko, S. (2020), “Effective management of the medical institution in conditions of reforming the health system”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7574 (Accessed 19 Oct 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.55

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.