EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОРОТКИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ В ОЦІНЦІ БІЗНЕСУ КОМПАНІЇ (НА ПРИКЛАДІ ПАТ «КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ»)
О. М. Кондратюк, О. В. Руденко, Л. О. Обод

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.56

УДК: 658.14/.17-047

О. М. Кондратюк, О. В. Руденко, Л. О. Обод

КОРОТКИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ В ОЦІНЦІ БІЗНЕСУ КОМПАНІЇ (НА ПРИКЛАДІ ПАТ «КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ»)

Анотація

У статті обґрунтовано актуальність інформації про фінансовий стан компаній, що пояснюється підвищенням інтересу стейкхолдерів до фінансових результатів конкурентів, їх фінансового стану, до кращої практики в сфері сталого розвитку та підтверджується чисельними працями науковців, котрі стосуються методики аналізу фінансового стану сучасних компаній.
Обґрунтовано доцільність проведення короткого аналізу фінансового стану (бріф аналізу) для отримання за короткий час загальної характеристики компанії. Визначено мету і області бріф аналізу, представлено аналіз основних показників, що відображають стан майна, джерел його формування, ліквідності, фінансової стійкості, ділової активності, ймовірності банкрутства на прикладі компанії ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат».
Результати такого аналізу можуть бути використані зовнішніми стейкхолдерами для прийняття інвестиційних рішень та фінансовими менеджерами для підвищення ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості, ділової активності підприємства та оцінки управлінського персоналу, його професіоналізму та інноваційним підходам в управлінні.

Ключові слова: аналіз; ділова активність; ймовірність банкрутства; коефіцієнт; ліквідність; фінансовий стан; фінансова стійкість; рентабельність.

Література

1. Білик М.Д., Павловська Н.М. Фінансовий аналіз: навч. посіб. Київ: КНЕУ, 2005. 592 с.
2. Болюх М.А., Бурчевський В.З. Економічний аналіз: навч. посіб. Київ: КНЕУ, 2001. 540 с.
3. Дєєва Н.М., Дєдіков О.І. Фінансовий аналіз: навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2007. 328 с.
4. Кіндрацька Г.І., Білик М.С. Економічний аналіз: підр. 3-тє вид., доп. Київ: Знання, 200. 487 с.
5. Костирко Р.О. Фінансовий аналіз: навч. посіб. Херсон: Фактор, 2007. 784 с.
6. Мошенський С.З., Олійник О.В. Економічний аналіз: Підручник для стул. економ. спец. вищих навч. закладів / за ред. д.е.н., проф. Ф.Ф. Бутинця. – 2-ге вид. доп. і перероб. – Житомир: ПП «Рута», 2007. 704 с.
7. Подольська В.О., Яріш О.В. Фінансовий аналіз: навч. посіб. Київ: Центр навчальної літератури, 2007. 88 с.
8. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: навч. посіб. 3-тє вид., доп. Київ: Знання, 2007. 668 с.
9. Салига С.Я., Дацій Н.В. Фінансовий аналіз: навч. посіб. Київ: Центр навчальної літератури, 2006. 210 с.
10. Тютюнник Ю.М. Фінансовий аналіз: навч. посібник. Київ: Знання, 2012. 815 с.
11. Шило В.П., Верхоглядова Н.І. Аналіз фінансового стану виробничої та комерційної діяльності підприємства: навч. посіб. Київ: Кондор, 2005 р. 240 с.
12. Шморгун Н.П., Головко І.В. Фінансовий аналіз: навч. посіб. Київ: ЦНЛ, 2006. 528 с.
13. Експрес-аналіз фінансового стану. – URL: https://dtkt.com.ua/show/1bid13844.html (дата звернення: 25.12.2019).
14. Бриф анализ фармарынка: итоги апреля 2019 г. – URL https://www.apteka.ua/article/501382. (дата звернення: 25.12.2019).
15. Аналітичний бріф. Аналіз проекту державного бюджету на 2020 рік (подання 15 вересня 2019 року).– URL: https://ces.org.ua/wp-content/uploads/2019/10/%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0_final-007-1.pdf (дата звернення: 25.12.2019).
16. Офіційний сайт ПАТ «Кривбасзалізрудком» (2019). – URL: www.krruda.dp.ua. (дата звернення: 25.12.2019).
17. Шапурова О.О. Моделі оцінки банкрутства та кризового стану підприємства. Економіка та держава. 2009. №4. с. 59–64. – URL: http://www.economy.in.ua/pdf/4_2009/17.pdf. (дата звернення: 25.12.2019).

O. Kondratiuk, O. Rudenko, L. Obod

A BRIEF ANALYSIS OF COMPANY FINANCIAL POSITION THROUGH BUSINESS PERFORMANCE ASSESSMENT(ON THE EXAMPLE OF «PJSC KRYVYI RIH IRON AND STEEL WORKS»)

Summary

The article emphasizes the necessity of analytical information of companies’ financial position, which is explained by the increase of stakeholders’ interest in the competitors’ financial results, their financial position, best practices in the field of sustainable development. The urgency is also confirmed by numerous works of scientists on the subject. However, publications published on the Internet resource often outline the theoretical aspects of the analysis, there is a lack of scientific works researching the methodology of determining financial position through the practical data of enterprises and companies .
Complex analysis takes a long time. In practice, it is sufficient to use a limited number of ratios as financial indicators. Nowadays, for preliminary estimation of business, more and more users prefer to have a general idea about the financial position of the company and spend minimum time to obtain it. Therefore, it is important to research the methodology of a shorter and more concise analysis of the financial position.
The expediency of conducting a brief analysis of the financial position for obtaining the general characteristics of the company in a short period of time is substantiated. The purpose and areas of bref analysis are determined. The analysis of the main indicators reflecting the state of property, sources of its formation, liquidity, financial stability, business activity and probability of bankruptcy is presented on the example of PJSC "Kryvyi Rih Iron and Steel Works".
According to the results of biref analysis the conclusion is made that during the period chosen for the investigation the level of calculated ratios of liquidity, financial stability, business activity, profitability have both growth and decrease dynamics. In the vast majority, the ratios stay within or exceed regulatory values. In 2018 there was a decrease in values of all ratios (except liquidity) and, consequently, a decrease in sales revenue and profit, nevertheless, the company remained profitable.The absence of bankruptcy probability was ascertained by using four estimating models. Thus, financial stability, efficient use of resources and capabilities of the company can be stated.
The proposed analysis can be carried out by economists of the company or external users basing on the published information. The results of the brief analysis will be used by financial managers to develop decisions on improving liquidity, solvency, financial stability, business activity of the company and evaluate the executives’ performance, professional skills and innovative approaches in management.

Keywords: analysis; business activity; probability of bankruptcy; ratio; liquidity; financial position; financial stability; profitability.

References

1. Bilik, M.D. and Pavlovskya, N.M. (2005), Finansovyj analiz [Financial analysis], KNEU, Kyiv, Ukraine.
2. Bolyukh, M.A. and Burchevsky, V.Z. (2001), Ekonomichnyj analiz [Economis analysis], KNEU, Kyiv, Ukraine.
3. Deeva, N.M. and Dedikov, O.I. (2007), Finansovyj analiz [Financial analysis], Center for Educational Literatura , Kyiv, Ukraine.
4. Kindratska, G.I and Bilik, M.S. (2008), Ekonomichnyj analiz [Economis analysis], 3rd ed, Knowledge, Kyiv, Ukraine.
5. Kostirko, R.O. (2007), Finansovyj analiz [Financial analysis], Factor, Kherson, Ukraine.
6. Moshenskyj S.Z., Olijnyk O.V. (2007), Ekonomichnyj analiz [Economis analysis], ], 3rd ed, Ruta, Zhytomyr, Ukraine.
Ekonomichnyj analiz [Economis analysis], 2rd ed / за Ruta, Zhytomyr, Ukraine.
7. Podolskya, V.A. and Yarish, O.V. (2007), Finansovyj analiz [Financial analysis], Center for Educational Literatura , Kyiv, Ukraine.
8. Savitskaya, G.V. (2007) Ekonomichnyj analiz diial'nosti pidpryiemstva [Economis analysis of enterprise activity], 3rd ed, Knowledge, Kyiv, Ukraine.
9. Saliga, S.Y. and Dacia, N.V. (2006), Finansovyj analiz [Financial analysis], Center for Educational Literatura , Kyiv, Ukraine.
10. Tyutyunnik, Yu.M. (2012), Finansovyj analiz [Financial analysis], Knowledge, Kyiv, Ukraine.
11. Shilo, V.P. (2005), Analiz finansovoho stanu vyrobnychoi ta komertsijnoi diial'nosti pidpryiemstva [Analysis of the financial state of production and commercial activity of the enterprise], Condor, Kyiv, Ukraine.
12. Shmorhun, N.P. and Holovko, I.V. (2006) Finansovyj analiz [Financial analysis], CEL, Kyiv, Ukraine.
13. “Express analysis of financial position” (2008), Debet-Kredyt, vol 44, available at: https://dtkt.com.ua/show/1bid13844.html (Accessed 25 Dec 2019).
14. “Brief analysis of the pharmaceutical market: results of April 2019“, available at: https://www.apteka.ua/article/501382. (Accessed 25 Dec 2019).
15. “Analytical brief. Analysis of the draft state budget for 2020 (submission September 15, 2019)“, available at: https://ces.org.ua/wp-content/uploads/2019/10/%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0_final-007-1.pdf (дата звернення: 25 Dec 2019).
16. Official site of PJSC “Kryvbaszalizrudcom” (2019),available at: www.krruda.dp.ua (Accessed 25 Dec 2019).
17. Shapurova, O.O. (2009), “Bankruptcy and Crisis Assessment Models enterprise”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 59–64, available at: http://www.economy.in.ua/pdf/4_2009/17.pdf. (Accessed 25 Dec 2019).

№ 1 2020

Дата публікації: 2020-01-30

Кількість переглядів: 3214

Відомості про авторів

О. М. Кондратюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування,Криворізький економічний інститут «ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

O. Kondratiuk

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and TaxationKryvyi Rih Economic InstituteSHEE “Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman”

ORCID:

0000-0003-1000-0568


О. В. Руденко

к. е. н., доцент, зав. кафедри обліку і оподаткування, Криворізький економічний інститут«ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

O. Rudenko

PhD in Economics, Associate Professor, Head of the Department of Accounting and Taxation,Kryvyi Rih Economic InstituteSHEE “Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman”

ORCID:

0000-0001-7293-7773


Л. О. Обод

студентка магістратури, Криворізький економічний інститут«ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

L. Obod

Master’s student of Kryvyi Rih Economic InstituteSHEE “Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman”

ORCID:

0000-0002-1371-0867

Як цитувати статтю

Кондратюк О. М., Руденко О. В., Обод Л. О. Короткий аналіз фінансового стану в оцінці бізнесу компанії (на прикладі пат «криворізький залізорудний комбінат»). Ефективна економіка. 2020. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7575 (дата звернення: 19.10.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.56

Kondratiuk, O., Rudenko, O. and Obod, L. (2020), “A brief analysis of company financial position through business performance assessment(on the example of «pjsc kryvyi rih iron and steel works»)”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7575 (Accessed 19 Oct 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.56

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.