EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕФЕКТ «ДЕКАПЛІНГУ» В КОНТЕКСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ СТАЛОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ
В. В. Макарова

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.57

УДК: 332.36

В. В. Макарова

ЕФЕКТ «ДЕКАПЛІНГУ» В КОНТЕКСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ СТАЛОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

Анотація

Досліджено значення англомовного терміну «decoupling» через його прояв у інтерпретаціях зарубіжних і вітчизняних авторів. Означено наявну актуальність «ефекту декаплінгу» для проектування стійких (стабільних) еколого-економічних системних форм і в тому числі для організації усталеної системи сільськогосподарського землекористування. Запропоновано тлумачення дефініції «декаплінг» у контексті структуризації аграрного землегосподарювання з метою забезпечення ефективного і довготривалого функціонування земельних ресурсів. Визначено проблематику із розходження векторів економічного зростання і екологічного заміщення в системі продуктивного землекористування. Обґрунтовано сутність показника екологічної потужності як можливості системи сільськогосподарського землекористування забезпечувати сталий високий рівень продуктивності земель. Визначено шляхи можливого сходження траєкторій економічного розвитку та екологічної стійкості на прикладі організації структурованого сільськогосподарського виробництва.

Ключові слова: ефект декаплінгу; стале сільськогосподарське землекористування; структуризація аграрного землеробства; гармонізація; екологічні та економічні інтереси; продуктивне землекористування.

Література

1. Булигін С.Ю., Думін Ю.В., Куценко М.В. Оцінка географічного середовища та оптимізація землекористування. Харків: ТОВ «Світло зі Сходу», 2002. 168 с.
2. Дяків Р.С., Бохан А.В. Енциклопедія бізнесмена, економіста, менеджера. К.: МЕФ, 2004. 704 с.
3. Социально-экономический потенциал устойчивого развития / Под ред. Л.Г. Мельника, Л. Хенса. Сумы: Университетская книга, 2007. 1120 с.
4. Данилишин Б.М., Веклич О.О. Ефект декаплінгу як фактор взаємозв’язку між економічним зростанням і тиском на довкілля. Вісник НАН України. 2008. №5. С. 12-18.
5. Герман О.С. Декаплінг як баланс між економічним прогресом та інтенсивністю використання природних ресурсів. Матеріали VIII міжн. наук.-практ. конф., м. Одеса, 25.03.2016. Одеса, ОДУВС, 2016. С. 37-38.
6. Тур О.М. Економічне обґрунтування стратегії еколого-орієнтованого розвитку національної економіки: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук. Суми: СумДУ, 2012. 252 с.
7. Косовський Л.О. Концепція «декаплінгу»: розмежування економічного зростання, ресурсоспоживання та впливу на навколишнє середовище в Україні. Електронний журнал «Ефективна економіка». 2013. № 11. Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2493 (дата звернення 12 грудня 2019)
8. Літвак О.А. Декаплінг-аналіз економічного зростання та раціонального сільськогосподарського землекористування в аграрному секторі. Науковий вісник Херсонського національного університету. 2015. Випуск 15. Частина 4. С. 40-43.
9. Сотник І.М., Кулик Л.А. Декаплінг-аналіз економічного зростання та впливу на довкілля в регіонах України. Економічний часопис-XXI. 2014. 7-8 (2). С. 60-64.
10. Горський А. Ефект декаплінгу як критерій еколого-орієнтованого розвитку України. Економіка природокористування і охорони довкілля. 2014. № 2014. С. 23-26.
11. Баржина А.В. Ефект декаплінгу як інструмент аналізу впливу економічного розвитку на стан навколишнього середовища в контексті сталого розвитку. Економіка та суспільство. Електронне наукове фахове видання. 2018. Випуск 16. С. 606-611.
12. Макарова В.В. Структурування системи сільськогосподарського землекористування: ретроспектива і напрями модернізації: монографія. Суми: Університетська книга, 2018. 114 с.
13. Fischer-Kowalski M. Decoupling natural resource use and environmental impacts from economic growth. A Report of the Working Group on Decoupling to the International Resource Panel. UNEP. 2011. 174 p.
14. Социализм и природа / М.Я. Лемешев, В.А. Анучин, К.Г. Гофман и др. М.: Мысль, 1982. 222 с.
15. Тур О.М. Методичні підходи до еколого-економічного аналізу еластичності ВВП за антропогенним навантаженням. Економічний аналіз: Зб. наук. праць. Тернопільський національний економічний університет. Ред. В.А. Дерій. Тернопіль: Виробничо-поліграфічний центр тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2014. Том 15. № 1. С. 165-170.
16. Вандишев В.М. Філософія. Екскурс в історію вчень і понять: навчальний посібник. К.: Кондор, 2005. 474 с.
17. OECD Environmental Strategy for the First Decade of the 21st Century [online], available at: http:/oecd.org/dataoecd/33/40/1863639.pdf.
18. Indicators to measure decoupling of environmental pressure from economic growth, 2002 [Electronic recourse]. available at: http://search.oecd.org/officialdocuments/doclanduage=sg/sd(2002)1/final. (дата звернення 04 грудня 2019)
19. Europe in the global battle of sustainability: Rebound strikes back. Advanced Sustainability Analysis / J. Vehmas, P. Malaska, J. Luukkanen et. al. // Turku School of Economics and Business Administration. Series Discussion and Working Papers. 2003. Vol. 7.
20. Tapio P. Towards a theory of decoupling: degreesеs of decoupling in the EU and the case of road traffic in Finland between 1970 and 2001. Transport Policy. 2005. Vol. 12. P. 137-151.
21. ДСТУ 4362:2004. Якість ґрунту. Показники родючості ґрунтів. К.: Держспоживстандарт України, 2005. 32 с.

V. Маkarova

THE DECOUPLING EFFECT IN THE CONTEXT OF THE ORGANIZATION SUSTAINABLE AGRICULTURAL LAND USE

Summary

The article deals with the problem of sustainable land use and the influence of economic and environmental factors on its effective development through the effect of decoupling. Thus, the author has determined that the decoupling effect reconciles the economic and environmental components of agrarian production through the harmonization of rates of increase of social welfare and expenditures of resource potential. Proved that the meaning of the English term «decoupling» has a different interpretation depending on the scope. The relevance of the «decoupling effect» for the design of sustainable (stable) ecological and economic system forms, including for the organization of a stable system of agricultural land use were substantiated in the study. The author proposed its own meaning of the definition of «decoupling», which consists in the structuring of agricultural land management in order to ensure the effective and long-term functioning of land resources. The basic approaches to the need to preserve the value of productive land analyzed. Thus, author identified the problems of the difference between the vectors of economic growth and ecological substitution in the system of productive land use. It was substantiated the essence of the indicator of ecological power as an opportunity of the system of agricultural land use to provide a steady high level of productivity of lands. In particular, the study correlates the types of decoupling effect with the environmental power factor of the system. Proved that the effect of decoupling could be absolute and relative. The effect of relative decoupling effect occurs when there is a tendency to increase economic growth and are lower than the rate of loss of natural resources. In the case of a steady level of consumption of natural resources or its reduction to a minimum value while stabilizing the economic component or its growth, the decoupling effect recognized as absolute. The ways of possible convergence of the trajectories of economic development and environmental sustainability are determined on the example of structured agricultural production.

Keywords: decoupling effect; sustainable agricultural land use; structuring of agrarian agriculture; harmonization; ecological and economic interests; productive land using.

References

1. Bulyhin S.Y., Dumin Y.V. and Kutsenko M.V. (2002), Otsinka heohrafichnoho seredovyscha ta optymizatsiia zemlekorystuvannia [Geographical environment assessment and land use optimization], TOV “Svitlo zi Skhodu”, Kharkiv, Ukraine.
2. Diakiv R.S. and Bokhan A.V. (2004), Entsyklopediia biznesmena, ekonomista, menedzhera [Encyclopedia of businessman, economist, manager], MEF, Kyiv, Ukraine.
3. Melnik L.G. and Hensa L. (2007), Socialno-jekonomicheskij potencial ustojchivogo razvitija [Socio-economic potential of sustainable development], Universitetska kniga, Sumy, Ukraine.
4. Danylyshyn B.M. and Veklych O.O. (2008), “The effect of decapling as a factor in the relationship between economic growth and environmental pressures”, Visnyk NAN Ukrayiny. Vol. 5. pp. 12-18.
5. Herman O.S. (2016), “Decapling as a balance between economic progress and the use of natural resources”, Materialy VIII mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konfrentsiyi [Proceedings of the VIII International Scientific and Practical Conference]. Odesa, ODUVS, pp. 37-38.
6. Tur O.M. (2012), “Economic substantiation of the strategy of ecological-oriented development of national economy”, Abstract of Ph.D. dissertation, Sumy State University, Sumy, Ukraine.
7. Kosovsʹkyy L.O. (2013), “The concept of "decapitation": delineating economic growth, resource consumption and environmental impact in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], Vol. 11. available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2493 (Accessed 12 Dec 2019)
8. Litvak O.A. (2015), “Decapling analysis of economic growth and sustainable agricultural land use in the agricultural sector”, Naukovyy visnyk Khersonsʹkoho natsionalʹnoho universytetu. Vol. 15. Part. 4. pp. 40-43.
9. Sotnyk I.M. and Kulyk L.A. (2014), “Decapling analysis of economic growth and environmental impact in the regions of Ukraine”, Ekonomichnyy chasopys-XXI. Vol. 7-8 (2). pp. 60-64.
10. Horskyy A. (2014), “The effect of decapling as a criterion for ecologically oriented development of Ukraine”, Ekonomika pryrodokorystuvannya i okhorony dovkillya. 2014. Vol. 2014. pp. 23-26.
11. Barzhyna A.V. (2018), “The effect of decapling as a tool for analyzing the impact of economic development on the environment in the context of sustainable development”, Ekonomika ta suspilʹstvo. Vol. 16. pp. 606-611.
12. Makarova V.V. (2018), Strukturuvannya systemy silʹsʹkohospodarsʹkoho zemlekorystuvannya: retrospektyva i napryamy modernizatsiyi [Structuring of agricultural land use system: retrospective and directions of modernization], Universytetska knyha, Sumy, Ukraine.
13. Fischer-Kowalski M. (2011), Decoupling natural resource use and environmental impacts from economic growth. A Report of the Working Group on Decoupling to the International Resource Panel, United Nations Environment Programme.
14. Lemeshev M.J., Anuchin V.A., Gofman K.G. and others (1982), Socializm i priroda [Socialism and Nature], Mysl, Moscow, Russia.
15. Tur O.M. (2014), “ Methodical approaches to ecological and economic analysis of GDP elasticity by anthropogenic load”, Ekonomichnyy analiz: Zbirnyk naukovih prats Ternopilʹsʹkogo natsionalʹnogo ekonomichnogo universytety. Vyrobnycho-polihrafichnyy tsentr ternopilʹsʹkoho natsionalʹnoho ekonomichnoho universytetu «Ekonomichna dumka», Ternopil, Tom 15. Vol. 1. pp. 165-170.
16. Vandyshev V.M. (2005), Filosofiya. Ekskurs v istoriyu vchenʹ i ponyatʹ [Philosophy. Excursion into the history of pupils and concepts], Kondor, Kyiv, Ukraine.
17. OECD Environmental Strategy for the First Decade of the 21st Century [online], available at: http:/oecd.org/dataoecd/33/40/1863639.pdf. (Accessed 1 Dec 2019)
18. Indicators to measure decoupling of environmental pressure from economic growth, (2002) [online], available at: http://search.oecd.org/officialdocuments/doclanduage=sg/sd(2002)1/final. (Accessed 4 Dec 2019).
19. Vehmas, J. Malaska, P. and Luukkanen, J. (2003), Europe in the global battle of sustainability: Rebound strikes back. Advanced Sustainability Analysis // Turku School of Economics and Business Administration. Series Discussion and Working Papers. Vol. 7.
20. Tapio P. (2005), Towards a theory of decoupling: degreesеs of decoupling in the EU and the case of road traffic in Finland between 1970 and 2001. Transport Policy. Vol. 12. pp. 137-151.
21. State Consumer Standard of Ukraine (2005), DSTU 4362:2004. Yakistʹ gruntu. Pokaznyky rodyuchosti gruntiv [Soil quality. Soil fertility rates], Kyiv, Ukraine.

№ 1 2020

Дата публікації: 2020-01-30

Кількість переглядів: 3203

Відомості про авторів

В. В. Макарова

к. е. н. , доцент, доцент кафедри маркетингу та логістики,Сумський національний аграрний університет

V. Маkarova

PhD in Economics, Associate Professor,Associate professor at Marketing and logistics Department,Sumy National Agrarian University

ORCID:

0000-0003-1076-9246

Як цитувати статтю

Макарова В. В. Ефект «декаплінгу» в контексті організації сталого сільськогосподарського землекористування. Ефективна економіка. 2020. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7576 (дата звернення: 19.10.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.57

Маkarova, V. (2020), “The decoupling effect in the context of the organization sustainable agricultural land use”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7576 (Accessed 19 Oct 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.57

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.