EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОГО ТУРИЗМУ НА ОСНОВІ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ ТУРИСТСЬКО-РЕКРЕАЦІЙНИХ ТЕРИТОРІЙ
Н. М. Влащенко, І. Л. Полчанінова, В. В. Абрамов

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.60

УДК: 338.48

Н. М. Влащенко, І. Л. Полчанінова, В. В. Абрамов

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОГО ТУРИЗМУ НА ОСНОВІ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ ТУРИСТСЬКО-РЕКРЕАЦІЙНИХ ТЕРИТОРІЙ

Анотація

У статті розроблено науково-практичні рекомендації щодо створення кластерних утворень з розвитку дитячо-юнацького туризму у Львівському регіоні, а також обґрунтовано методику виділення та оцінювання економічних кластерів у зазначеній сфері. Визначено три групи чинників, які уможливлюють утворення туристських кластерів на базі курортних районів із різним туристсько-рекреаційним потенціалом. Проведено групування 20 районів Львівського регіону за даними офіційної статистики за 2018 р. Кластерний аналіз проведено за допомогою двох методів: ієрархічної класифікації та К-середніх. Виділено 3 кластери, до першого входить 3 райони, до другого – 11, до третього – 6, які є подібними за рівнем розвитку мережі підприємств дитячо-юнацького туризму, супутньої інфраструктури та обсягом інвестування в основний капітал підприємств туристсько-рекреаційного призначення та інфраструктури відповідних районів. Адекватність отриманих даних була перевірена за допомогою побудови дендрограми методом повного зв’язку, дисперсійного аналізу, побудови графіку розподілу центрів кластерів. Визначено, що головними факторами, що впливають на розподіл районів Львівщини по кластерам, є кількість дитячо-юнацьких закладів, розмір інвестицій в розвиток інфраструктури районів і кількість обслугованих осіб. Доведено, що наразі виділені кластери за рівнем розвитку дитячо-юнацького туризму знаходяться на однаковому рівні, але відрізняються наявністю та станом відповідної інфраструктури. З метою забезпечення сталого розвитку кластерів дитячо-юнацького туризму пропонується державне регулювання діяльності таких кластерів. В роботі визначені нормативно-правові (адміністративні), соціальні, організаційно-економічні та інформаційно-аналітичні механізми державного регулювання та підтримки кластерів дитячо-юнацького туризму та їх складові елементи. Запропоновано інструменти державного регулювання і підтримки відповідних кластерів. Запропоновано структуру державних програм підтримки розвитку кластерних утворень в сфері дитячо-юнацького туризму. У якості перспектив подальших досліджень зазначено необхідність розробки нормативно-правових актів, які регламентують забезпечення принципів розвитку дитячо-юнацького туризму в Україні, розробку критеріїв оцінки якості та результативності діяльності організацій дитячо-юнацького туризму, розробки регіональних планів розвитку дитячо-юнацького туризму.

Ключові слова: дитячо-юнацький туризм; кластеризація; туристсько-рекреаційні території; державне регулювання.

Література

1. Регіональна стратегія розвитку Івано-Франківської області на період до 2020 р. URL: https://surdp.eu/uploads/files/Ivano-Frankivska_RDS_FINAL_UA.pdf
2. Регіональна стратегія розвитку Київської області на період до 2020 р. URL: https://surdp.eu/uploads/files/Kyivska_RDS_FINAL_UA.pdf
3. Регіональна стратегія розвитку Полтавської області на період до 2020 р. URL: https://surdp.eu/uploads/files/Poltavska_RDS_FINAL_UA.pdf
4. Porter M. E. Clusters and the New Economics of Competition. Harvard Business Review. 1998. № 76. Рр. 77–90.
5. Enright M. J. Regional clusters and economic development : a research agenda. Boston: Harvard Business School, 1993. 756 p.
6. Bergman E. M., Feser E. J. Industrial and Regional Clusters : Concepts and Comparative Applications. Morgantown: Regional Research Institute, West Virginia University, 1999. 403 p.
7. Андрющенко К. А. Природоохоронна кластеризація туристично-рекреаційного комплексу: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.06. К.: Рада по вивч. продукт. сил України, 2009. 19 с.
8. Гоблик В. В. Формування кластерів у рекреаційно-туристичному комплексі (на прикладі Закарпатської області): автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.05. Ужгород: Ужгород. нац. ун-т., 2009. 24 с.
9. Діденко Д. Ф. Удосконалення механізмів управління регіональними туристичними кластерними системами: дис... канд. екон. наук: 08.00.05. Київ: Київський національний університет культури і мистецтв, 2019. 212 с.
10. Долгова К. Кластерна модель територіального комплексу дитячого туризму та рекреації в Україні. Економічна та соціальна географія. 2017. Вип. 78. С. 47-52.
11. Нездоймінов С. Г. Підприємницький вектор розвитку регіонального туризму: Монографія. Одеса: Пальміра, 2011. 344 с.
12. Шилкіна К. О. Управління підприємствами туристичного бізнесу на принципах кластеризації: дис... канд. екон. наук: 08.00.04. Херсон: Херсонський національний технічний університет, 2018. 268 с.
13. Щепанський Е. В. Державне регулювання розвитку туристично-рекреаційної сфери в Україні: теорія, методологія та практика : монографія. Хмельницький : Хмельниц. ун-т упр. та права, 2018. 325 с.
14. Каднічанський Д. А. Молодіжний та навчальний туризм. Курс лекцій. Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. 60 с.
15. Кашуба Я. М. Формування системи дитячого оздоровлення і туризму: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.09.01. Луцьк : Луцький державний технічний університет, 2006. 21 с.
16. Колотуха О. В. Дитячо-юнацький туризм в Україні як територіальна соціально-економічна система: проблеми та перспективи розвитку: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.02. К. : НАН України. Ін-т географії, 2005. 20 с.
17. Колотуха О. В. Географія дитячо-юнацького туризму в Україні : навч. посіб. К.: Укр. держ. центр туризму і краєзнавства учн. молоді, 2008. 278 c.
18. Маланюк Т.З. Патріотичне виховання учнів основної школи засобами туристсько-краєзнавчої роботи: монографія. Івано-Франківськ: Місто НВ, 2017. 304 с.
19. Статистичний збірник «Туристична діяльність та колективні засоби розміщування у Львівській області». Львів: Головне управління статистики у Львівській області, 2018. 88 с.
20. Статистичній щорічник Львівської області за 2018 рік. Частина 1. За редакцією С. І. Зимовіної. Львів: Головне управління статистики у Львівській області, 2019. 323 с.

N. Vlaschenko, I. Polchaninova, V. Abramov

ENSURING THE DEVELOPMENT OF CHILD AND YOUTH TOURISM ON THE BASIS OF TOURISM AND RECREATIONAL AREAS’ CLUSTERING

Summary

In the article, scientific and practical recommendations for the creation of cluster formations on developing child and youth tourism in the Lviv region were designed, and the methodology for identifying and evaluating economic clusters in the specified area was justified as well. The three groups of factors enabling the foundation of tourism clusters on the basis of resort areas with the different tourism recreational potentials were determined. Grouping the 20 districts in the Lviv region according to official statistics for 2018 was conducted. Cluster analysis was made through two methods: a hierarchical classification and K - means. The study identified 3 clusters consisting of 3, 11, and 6 districts, respectively, which are similar in their development stage of child and youth tourism organizations’ network, associated infrastructure, and have the same level of investment in tourism recreational enterprises’ fixed capital and the related districts' infrastructure. The credibility of the obtained data was checked via building a dendrogram by complete-linkage clustering method, analysis of variance, and plotting a graph of cluster centers distribution. The study identified the number of child and youth organizations, investment amount in districts’ infrastructure development, and the number of clients served as the main factors influencing the division of districts into clusters in the Lviv region. It was proved that the selected clusters are now at the same level of child and youth tourism development but differentiating by the availability and state of the related infrastructure. The state regulation of such clusters’ activity is proposed to ensure sustainable development of child and youth tourism clusters. In the paper, the legislative (administrative), social, information-analytical and organizational economics mechanisms for the state regulation and support of child and youth tourism clusters were identified, as well as their components. Governmental regulation and support tools for the selected clusters were offered. The state program structure on supporting a cluster formation development in the sphere of child and youth tourism was presented. The necessity of regulatory acts’ development, which govern the realization of principles on child and youth tourism advancement in Ukraine, elaborating the criteria for quality and performance assessment of child and youth tourism organizations and establishing the regional plans on developing child and youth tourism are defined as the perspectives for further studies.

Keywords: child and youth tourism; clustering; tourism recreational areas; state regulation.

References

1. Ivano-Frankivsk Regional Council (2014), “Regional Development Strategy of Ivano-Frankivsk region for the period until 2020” [“Rehional'na stratehiia rozvytku Ivano-Frankivs'koi oblasti na period do 2020 r.”], аvailable at: https://surdp.eu/uploads/files/Ivano-Frankivska_RDS_FINAL_UA.pdf (Accessed 03 January 2020)
2. Kyiv Regional State Administration (2014), “Regional Development Strategy of Kyiv region for the period until 2020” [“Rehional'na stratehiia rozvytku Kyivs'koi oblasti na period do 2020 r.”], аvailable at: https://surdp.eu/uploads/files/Kyivska_RDS_FINAL_UA.pdf (Accessed 03 January 2020).
3. Poltava Regional State Administration (2014), “Regional Development Strategy of Poltava region for the period until 2020” [“Rehional'na stratehiia rozvytku Poltavs'koi oblasti na period do 2020 r.”], аvailable at: https://surdp.eu/uploads/files/Poltavska_RDS_FINAL_UA.pdf (Accessed 03 January 2020).
4. Porter, M. (1998), “Clusters and the New Economics of Competition”, Harvard Business Review, № 76, Pp. 77–90.
5. Enright, M. (1993), Regional clusters and economic development: a research agenda, Harvard Business School, USA.
6. Bergman, E., and Feser, E. (1999), Industrial and Regional Clusters: Concepts and Comparative Applications. West Virginia University, Regional Research Institute, Morgantown, USA.
7. Andriuschenko, K. A. (2009), “Environmental clustering of tourist and recreational complex”, Abstract of Ph.D. dissertation, Environmental Economics and Environmental Protection. Council for Ukraine's Productive Forces Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
8. Hoblyk, V. V. (2009), “Formation of clusters in the recreation and tourist complex (on the example of the Transcarpathian region)”, Abstract of Ph.D. dissertation, Development of productive forces and regional economy. Uzhhorod National University, Uzhhorod, Ukraine.
9. Didenko, D. F. (2019), “Improvement of mechanisms of management of regional tourism cluster systems”, Ph.D. Thesis, Development of productive forces and regional economy, Kyiv National University of Culture and Arts, Кyiv, Ukraine.
10. Dolgova, K. (2017), “Cluster model of territorial complex of children's tourism and recreation in Ukraine”, Ekonomichna ta sotsial'na heohrafiia, Vol. 78. pp. 47-52.
11. Nezdojminov, S. G. (2011), Pidpryiemnyts'kyj vektor rozvytku rehional'noho turyzmu : Monohrafiia [Entrepreneurial vector of regional tourism development : Monograph], Palmyra, Odessa, Ukraine.
12. Shylkina, K. A. (2018), “Management of tourism business enterprises on the principles of clustering, Ph.D. Thesis, Economics and enterprise management, Kherson National Technical University, Kherson, Ukraine.
13. Schepans'kyj, E. V. (2018), Derzhavne rehuliuvannia rozvytku turystychno-rekreatsijnoi sfery v Ukraini: teoriia, metodolohiia ta praktyka : monohrafiia [State regulation of the development of tourist and recreational sphere in Ukraine: theory, methodology and practice : monograph], Khmelnytsky University of Management and Law, Khmelnytsky, Ukraine.
14. Kadnichans'kyj, D. A. (2010), Molodizhnyj ta navchal'nyj turyzm : konspekt lektsyj [Youth and educational tourism: lecture notes], Publishing Center of Ivan Franko LNU, Lviv, Ukraine.
15. Kashuba, Ya. M. (2006), “Formation of the system of children's health improvement and tourism”, Abstract of Ph.D. dissertation, Demography, labor economics, social economy and politics, Lutsk State Technical University, Lutsk, Ukraine.
16. Kolotukha, O. V. (2005), “Child-youth tourism in Ukraine as a territorial socio-economic system: problems and prospects of development”, Ph.D. Thesis, Economic and social geography, Institute of Geography of NAS of Ukraine, Кyiv,
17. Kolotukha, O. V. (2008), Heohrafiia dytiacho-iunats'koho turyzmu v Ukraini : navchal'nyj posibnyk [Geography of child and youth tourism in Ukraine: tutorial], Ukrainian State Centre of tourism and regional studies of students, Кyiv, Ukraine.
18. Malanіuk, T. Z. (2017). “Patriotychne vykhovannia uchniv osnovnoi shkoly zasobamy turysts'ko-kraieznavchoi roboty : monohrafiia” [Patriotic upbringing of elementary school students by means of tourism and local lore : monograph]. City of NV, Ivano-Frankivsk, Ukraine.
19. Main Statistical Office in Lviv region (2018), “Statystychnyj zbirnyk “Turystychna diial'nist' ta kolektyvni zasoby rozmischuvannia u L'vivs'kij oblastі”. [Statistical compendium “Tourist activity and accommodation facilities in Lviv region”], Holovne upravlinnia statystyky u L'vivs'kij oblasti, Lviv, Ukraine.
20. Main Statistical Office in Lviv region (2019), “Rehional'na statystychnij schorichnyk L'vivs'koi oblasti za 2018 rik” [Statistical yearbook of Lviv region 2018], Holovne upravlinnia statystyky u L'vivs'kij oblasti, Lviv, Ukraine.

№ 1 2020

Дата публікації: 2020-01-30

Кількість переглядів: 3383

Відомості про авторів

Н. М. Влащенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри туризму і готельного господарства, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

N. Vlaschenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Tourism and Hospitality, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

ORCID:

0000-0002-4163-7185


І. Л. Полчанінова

к. е. н., доцент кафедри туризму і готельного господарства, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

I. Polchaninova

PhD in Economics, Associate Professor at the Department of Tourism and Hospitality, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

ORCID:

0000-0001-5961-5390


В. В. Абрамов

доцент кафедри туризму і готельного господарства, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

V. Abramov

Associate Professor at the Department of Tourism and Hospitality, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

ORCID:

0000-0002-6954-8205

Як цитувати статтю

Влащенко Н. М., Полчанінова І. Л., Абрамов В. В. Забезпечення розвитку дитячо-юнацького туризму на основі кластеризації туристсько-рекреаційних територій. Ефективна економіка. 2020. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7580 (дата звернення: 19.10.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.60

Vlaschenko, N., Polchaninova, I. and Abramov, V. (2020), “Ensuring the development of child and youth tourism on the basis of tourism and recreational areas’ clustering”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7580 (Accessed 19 Oct 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.60

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.