EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА
Є. О. Діденко, О. В. Чумак

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.62

УДК: 338.12

Є. О. Діденко, О. В. Чумак

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті за допомогою матеріалів Державної служби статистики та Міністерства фінансів України досліджено сучасні умови розвитку підприємництва в державі. Зокрема: розглянуто динаміку кількості підприємств та обсягів реалізованої ними продукції, проаналізовано тенденцію зміни індексів інфляції та споживчих цін, розглянуто статистику щодо загальної ефективності діяльності суб’єктів господарювання, а також зміни у структурі їх капіталу. За результатами дослідження встановлено низку загальних проблем розвитку національної економіки, функціонування якої відбувається в контексті наявності широкого спектру бар’єрів, що походять з інноваційної сфери. Відповідно до встановленої мети, в роботі розглянуто сутність ефективності діяльності та охарактеризовано особливості управлінської щодо її забезпечення. Авторами розроблено модель стратегічного підходу до забезпечення ефективності діяльності підприємства, яка спирається на теорію життєвого циклу та положення концепції сталого розвитку суб’єкта господарювання. Дана модель розкриває особливості реалізації стратегічного циклу динамічного розвитку суб’єкта господарювання в контексті досягнення цільових орієнтирів діяльності підприємства, що, в свою чергу, має відбуватися з урахуванням забезпечення економічної, організаційної, соціальної та екологічної ефективності. Окрім того, в роботі охарактеризовано процес дослідження ефективності господарської діяльності підприємства, фундаментом реалізації якого виступає оціночний цикл. З урахуванням положень концепції сталого розвитку, авторами представлено узагальнену систему показників оцінки ефективності діяльності підприємства, що заснована на трьох рівнях (одиничні, групові та інтегральний показники). Також авторами розглянуто актуальні на даний момент зовнішні фактори сприяння розвитку підприємницького клімату в країні, правильне використання яких має сприяти зростанню ефективності функціонування національного товаровиробника, зміцненню його конкурентоспроможності на економічної безпеки, розвитку іміджу та стратегічного потенціалу.

Ключові слова: ефективність; стратегічне управління; прибутковість; конкурентоспроможність; імідж; потенціал; економічна безпека; сталий розвиток.

Література

1. Андрійчук В. Г. Ефективність діяльності підприємств: теорія, методика, аналіз / В. Г. Андрійчук // Київський національний економічний ун-т. – К. : КНЕУ, 2010. – 292 с.
2. Гречан А. П. Діагностика ефективності діяльності підприємств // А. П. Гречан, Н. Й. Радіонова // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2011. – № 10 (164), Ч. 1. – С. 56-61.
3. Говорушко Т. А. Управління ефективністю діяльності підприємств на основі вартісно-орієнтованого підходу : [монографія] / Т. А. Говорушко, Н. І. Клімаш. – К. : Логос, 2013. – 204 с.
4. Гудзинський О. Д. Управління формуванням конкурентоспроможного потенціалу підприємств (теоретико-методологічний аспект) : монографія / О. Д. Гудзинський, С. М. Судомир, Т. О. Гуренко // К. : ІПК ДСЗУ, 2010. – 212 с.
5. Діденко Є. О. Основи стратегічного планування інноваційного розвитку підприємства / Є. О. Діденко, А. А. Андрушко // Ефективна економіка. – 2018. – № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6670.
6. Діденко Є. О. Стратегічний аспект управління конкурентоспроможністю підприємства / Є. О. Діденко, Г. М. Когут // Ефективна економіка. – 2019. – № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7428.
7. Діденко Є. О. Процес інноваційного розвитку підприємства та його особливості / Є. О. Діденко, Ю. С. Моторна // Ефективна економіка. – 2019. – № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6848.
8. Економіка підприємства : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / [Мельник Л. Г. та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Л. Г. Мельника. – Суми : Університетський книга. – 2012. – 863 с.
9. Лопатинський Ю.М. Концепція сталого розвитку як фактор конкурентоспроможності націлнальної економіки / Ю. М. Лопатинський, В. І. Меглей // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2016. – Випуск 777-778. – С. 35-40.
10. Мадзігон В. Шляхи підвищення ефективності підприємницької діяльності підприємства / В. Мадзігон // Молодь і ринок. – 2011. – № 3 (74). – С. 21-25.
11. Матюшенко О. І. Життєвий цикл підприємства: сутність, моделі, оцінка / О. І. Матюшенко // Проблеми економіки. – 2010. – № 4. – С. 82-91.
12. Офіційний сайт «Державна служба статистики України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.
13. Офіційний сайт «Міністерство фінансів України» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://minfin.gov.ua.
14. Стукан Т. М. Теоретичні аспекти дослідження питань ефективності діяльності аграрних підприємств / Т. М. Стукан // Інтелект XXI. – 2016. – № 5. – С. 115-120.
15. Global Innovation Index [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.globalinnovationindex.org/analysis-indicator.

Ye. Didenko, O. Chumak

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PRINCIPLES FOR ENSURING THE EFFICIENCY OF THE ENTERPRISE

Summary

In the article, using the materials of the State Statistics Service and the Ministry of Finance of Ukraine explores the current conditions of business development in the country. In particular: the dynamics of the number of enterprises and the volume of products sold are analyzed, the tendency of changes in inflation and consumer prices is analyzed, statistics on the general efficiency of activity of economic entities and changes in the structure of their capital are considered. According to the results of the study, a number of common problems of development of the national economy were identified, the functioning of which occurs in the context of the presence of a wide range of barriers originating from the innovation sphere. In accordance with the established goal, the essence of the effectiveness of the activity is considered in the work and the features of management in its maintenance are characterized. The authors have developed a model of strategic approach to ensuring the effectiveness of the enterprise, which is based on the theory of life cycle and the concept of sustainable development of the entity. This model reveals the peculiarities of implementation of the strategic cycle of dynamic development of the economic entity in the context of achieving the targets of the enterprise, which, in turn, must take into account the provision of economic, organizational, social and environmental efficiency. In addition, the paper describes the process of studying the efficiency of economic activity of the enterprise, the basis of which is the evaluation cycle. Taking into account the provisions of the concept of sustainable development, the authors present a generalized system of indicators of performance evaluation of the enterprise, which is based on three levels (single, group and integral indicators). The authors also consider the current external factors contributing to the development of the business climate in the country, the proper use of which should promote the efficiency of the national commodity producer, strengthen its competitiveness in economic security, image development and strategic potential.

Keywords: efficiency; strategic management; profitability; competitiveness; image; potential; economic security; sustainability.

References

1. Andrijchuk, V. H. (2010), Efektyvnist' diial'nosti pidpryiemstv: teoriia, metodyka, analiz [Efficiency of enterprise activity: theory, methodology, analysis], KNEU, Kyiv, Ukraine.
2. Hrechan, A. P. and Radionova, N. J. (2011), “Diagnosis of efficiency of activity of the enterprises”, Visnyk Skhidnoukrains'koho natsional'noho universytetu imeni Volodymyra Dalia, vol. 10 (164), pp. 56-51.
3. Hovorushko, T. A. and Klimash, N. I. (2013), Upravlinnia efektyvnistiu diial'nosti pidpryiemstv na osnovi vartisno-oriientovanoho pidkhodu [Enterprise performance management based on cost-oriented approach], Lohos, Kyiv, Ukraine.
4. Hudzyns'kyj, O. D. Sudomyr, S. M. and Hurenko, T. O. (2010), Upravlinnia formuvanniam konkurentospromozhnoho potentsialu pidpryiemstv [Management of formation of competitive potential of enterprises], IPK DSZU, Kyiv, Ukraine.
5. Didenko, Ye. O. and Andrushko, A. A. (2018), “The bases of strategic planning of innovative development of the enterprise”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6670 (Accessed 12 Dec 2019).
6. Didenko, Ye. O. and Kogut, G. М. (2019), “Strategic aspect of enterprise competitiveness management”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6670 (Accessed 09 Dec 2019).
7. Didenko, Ye. O. and Motorna, Yu. S. (2019), “The process of innovation development of the enterprise and its features”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6848 (Accessed 09 Dec 2019).
8. Mel'nyk, L. H. (2012), Ekonomika pidpryiemstva [The economy of the enterprise], Universytets'kyj knyha, Sumy, Ukraine.
9. Lopatyns'kyj, Yu. M. and Mehlej, V. I. (2016), “The concept of sustainable development as a factor of competitiveness of the national economy”, Naukovyj visnyk Chernivets'koho universytetu, vol. 777-778, pp. 35-40.
10. Madzihon, V. (2011), “Ways to increase the efficiency of business enterprise”, Molod' i rynok, vol. 3 (74), pp. 21-25.
11. Matiushenko, O. I. (2010), “Enterprise life cycle: essence, models, evaluation”, Problemy ekonomiky, vol. 4, pp. 82-91.
12. Official site «State Statistics Service of Ukraine» (2019), available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 16 Nov 2019).
13. Official site «Ministry of Finance of Ukraine» (2019), available at: http://minfin.gov.ua (Accessed 02 Dec 2019).
14. Stukan, T. M. (2016), “Theoretical aspects of research of questions of efficiency of activity of agrarian enterprises”, Intelekt XXI, vol. 5, pp. 115-120.
15. Global Innovation Index (2019), available at: https://www.globalinnovationindex.org/analysis-indicator (Accessed 10 Dec 2019).

№ 1 2020

Дата публікації: 2020-01-30

Кількість переглядів: 3461

Відомості про авторів

Є. О. Діденко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

Ye. Didenko

PhD in Economics, associate professor of management department, Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

ORCID:

0000-0003-0290-732X


О. В. Чумак

студент, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

O. Chumak

student, Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

ORCID:

0000-0001-8745-2760

Як цитувати статтю

Діденко Є. О., Чумак О. В. Теоретико-методичні засади забезпечення ефективності функціонування підприємства. Ефективна економіка. 2020. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7581 (дата звернення: 19.10.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.62

Didenko, Ye. and Chumak, O. (2020), “Theoretical and methodological principles for ensuring the efficiency of the enterprise”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7581 (Accessed 19 Oct 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.62

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.