EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РИНОК ЦУКРУ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
О. П. Красняк, С. Е. Амонс

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.64

УДК: 339.13:664.1

О. П. Красняк, С. Е. Амонс

РИНОК ЦУКРУ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Анотація

У статті розглянуто сучасний стан та тенденції розвитку ринку цукру в Україні та світі. Здійснено огляд домінантних тенденцій у сфері цукровиробництва, світового ринку цукру на основі чого узагальнено топ-6 країн-експортерів даного продукту. Проаналізовано тенденції експортно-імпортного обігу цукру, визначено особливості його виробництва та реалізації в Україні. Доведено, що колишній механізм управління вітчизняною цукровою галуззю залишається без належних змін і став непридатним для ринкової економіки; нова управлінська система ще не створена, в результаті має місце неконтрольоване і нерегульоване ринкове середовище, перенасичене іноземними товарами не завжди належної якості. Констатовано, що наразі відсутній необхідний пакет законодавчих актів, які б відповідали потребам конкурентного виробництва, враховували закони ринкових відносин. В Україні не сформовано науково-обґрунтовану державну економічну політику щодо бурякоцукрового виробництва та суміжних галузей, внаслідок цього держава втратила вплив та контроль за виробництвом та реалізацію цукру на внутрішньому та зовнішньому ринках. Окреслено ключові проблеми розвитку бурякоцукрового виробництва в Україні: відсутність регулювання ринку цукру, висока собівартість цукру, скорочення матеріально-технічного забезпечення бурякосіючих господарств і цукрових заводів. Встановлено, що цукрова галузь, особливо її сировинна складова, вимагає пильної уваги, як з позиції стратегічного управління, так і з позиції тактичної модернізації, вдосконалення і підвищення стабільності її функціонування. У цьому, на наш погляд, першочергову роль повинна відігравати економічно виважена і науково-обґрунтована політика використання науково-методичних розробок, яка виступить гарантом ефективності інноваційних заходів в галузі. Запропоновано внесення змін у механізм державного регулювання підкомплексу в напрямку поновлення довгострокового цільового програмування, квотування виробництва на тривалі терміни, запровадження прямого субсидування виробництва цукросировини, пільгового кредитування та сприяння залученню інвестицій.

Ключові слова: цукровий буряк; цукор; ринок цукру; виробництво та споживання цукру; світовий ринок цукру.

Література

1. Коденська М.Ю., Сегеда С.А. Закономірності розвитку аграрно-промислового виробництва та ефективність його функціонування. Економіка АПК. 2018. № 6. С. 30–39.
2. Красняк О.П. Методичні підходи дослідження інтеграційних процесів в бурякоцукровому підкомплексі та структури ринку цукру. Економіка. Фінанси. Право. 2017. № 5(1). С. 36–41.
3. Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру : Закон України від 15 трав. 2003 р. № 758. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/758-14 (дата звернення: 18.10.2019).
4. Про забезпечення переробки цукрових буряків урожаю 1997 року : Закон України від 24 вер. 1997 р. № 1063. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show (дата звернення: 22.10.2019).
5. Про нарощування обсягів виробництва цукрових буряків та цукру у 1998 і 1999 роках : Кабінет Міністрів України Постанова від 07 жовт. 1997 р. № 758. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show (дата звернення: 22.10.2019).
6. Про державне регулювання виробництва цукру та цукрових буряків у період з 1 вересня 2017 р. до 1 вересня 2018 року : Кабінет Міністрів України Постанова від 19 січ. 2017 р. № 22. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/22-2017 (дата звернення: 22.10.2019).
7. Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України «Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру» : Закон України від 04 вер. 2018 р. № 2518-19. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show (дата звернення: 26.10.2019).
8. Про державну підтримку сільського господарства України : Закон України від 15 серп. 2018 р. № 1877-15. URL: https://zakon.help/law/1877-IV/edition15.08.2018 (дата звернення: 15.11.2019).
9. Цукровий тиждень у цифрах. Національна асоціація цукровиків України : URL: http://www.ukrsugar.com/uk/post/nordzucker-investue-100-mln-evro-v-virobnictvo-cukru-v-svecii (дата звернення: 15.11.2019).
10. Листопадовий звіт (2019 р.) USDA по виробництву цукру в світі і окремих країнах у 2019/20 МР. Науково-практичний центр цукробурякового виробництва: веб-сайт. URL: http://sugarua.com/ua/main/lists/5129 (дата звернення: 18.11.2019).
11. Світовий ринок цукру може опинитися в дефіциті. УКРІНФОРМ : веб-сайт. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2750680-svitovij-rinok-cukru-moze-opinitisa-v-deficiti-prognoz.html (дата звернення: 14.12.2019).
12. Другий рік України у СОТ: тенденції у зовнішній торгівлі товарами та аналіз виконання зобов’язань / Кобута І. та ін. ; за ред. Марчіна Свєнчіцкі. Київ : Аналітично-дорадчий центр Блакитної стрічки, 2010. 80 с.
13. Саблук П.Т., Коденська М.Ю. Цукробурякове виробництво України: проблеми відродження, перспективи розвитку : монографія. Київ : ННЦ ІАЕ, 2007. 390 с.
14. Ярчук Т.М. Перспективи та наслідки ринку цукру в Європейському Союзі. Цукор України. 2010. № 2. С.14–20.
15. Калетнік Г.М., Старосуд В.І., Амонс С.Е. Організаційно-економічні засади підвищення ефективності виробництва насіння цукрових буряків. Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики». 2017. №10 (26). С.7–23.

О. Krasnyak, S. Аmons

SUGAR MARKET: PROBLEMS AND PROSPECTS

Summary

The article examines the current state and trends of the sugar market in Ukraine and the world. The review of the dominant trends in the field of sugar production, the global sugar market, which summarizes the top 6 exporting countries of this product. The trends of export-import circulation of sugar are analyzed, the peculiarities of its production and sale in Ukraine are determined. It is proved that the former mechanism of management of the domestic sugar industry remains unchanged and has become unsuitable for a market economy; a new management system has not yet been created, resulting in an uncontrolled and unregulated market environment, oversaturated with foreign goods, not always of good quality. It is stated that at present there is no necessary package of legislative acts that would meet the needs of competitive production, they have taken into account the laws of market relations. In Ukraine, no scientifically substantiated state economic policy on sugar beet production and related industries has been formed, as a result, the state has lost influence and control over the production and sale of sugar in the domestic and foreign markets. The key problems of the development of sugar beet production in Ukraine are outlined: lack of regulation of the sugar market, high cost of sugar, reduction of logistical support of beet-cutting farms and sugar factories. It is established that the sugar industry, especially its raw material component, requires careful attention, both from the position of strategic management and from the point of tactical modernization, improvement and increase of stability of its functioning. In our view, an economically sound and scientifically sound policy of using scientific and methodological developments, which will guarantee the effectiveness of innovative measures in the industry, should play a paramount role. It is proposed to make changes to the mechanism of state regulation of the subcomplex in the direction of renewal of long-term targeted programming, quotas of production for long terms, introduction of direct subsidization of production of raw materials, preferential lending and promotion of attracting investments.

Keywords: sugar beet; sugar; sugar market; sugar production; sugar consumption and sugar world market.

References

1. Kodenska, M.Yu. and Segeda, S.A. (2018), “Regularities of development of agro-industrial production and efficiency of its functioning”, Ekonomika APK, vol. 6, pp.30-39.
2. Krasnyak, O.P. (2017), “Methodical approaches of research of integration processes in a sugar-beet subcomplex and structure of market of sugar”, Ekonomika. Finansy. Pravo., vol. 5(1), pp.36-41.
3. Verkhovna Rada of Ukraine (2003), The Law of Ukraine “On State Regulation of Production and Sale of Sugar”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/758-14 (Accessed 30 Dec 2019).
4. Verkhovna Rada of Ukraine (1997), The Law of Ukraine “On providing of processing of sugar beets of harvest of 1997”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/1063-97-%D0%BF (Accessed 30 Dec 2019).
5. Cabinet of Ministers of Ukraine (1997), Resolution “About the increase of production of sugar beets and sugar volumes in 1998 and 1999”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show (Accessed 30 Dec 2019).
6. Cabinet of Ministers of Ukraine (2017), Resolution “About government control of production of sugar and sugar beets in a period from September, 1 in 2017 to September, 1, 2018”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/22-2017 (Accessed 30 Dec 2019).
7. Verkhovna Rada of Ukraine (2018), The Law of Ukraine “On government control of production and realization of sugar”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show (Accessed 30 Dec 2019).
8. Verkhovna Rada of Ukraine (2018), The Law of Ukraine “On state support of agriculture of Ukraine”, available at: https://zakon.help/law/1877-IV (Accessed 30 Dec 2019).
9. National Sugar association of Ukraine (2019), “A saccharine week is in number”, available at: http://www.ukrsugar.com/uk/post/nordzucker-investue-100-mln-evro-v-virobnictvo-cukru-v-svecii (Accessed 30 Dec 2019).
10. Research and practice center of sugar beet production (2019), “November report of 2019. USDA on the production of sugar in the world and separate countries in 2019/20 МР”, available at: http://sugarua.com/ua/main/lists/5129 (Accessed 30 Dec 2019).
11. UKRINFORM (2019), “World market of sugar can appear in a deficit”, available at: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2750680-svitovij-rinok-cukru-moze-opinitisa-v-deficiti-prognoz.html (Accessed 30 Dec 2019).
12. Kobuta, I. (2010), Drugyi rik Ukraina u SOT: tendentsii u zovnishnii torgivli tovaramy ta analiz vykonannia zoboviazan [Second year Ukraine in WTO: tendencies in foreign trade commodities and analysis of fulfiling commitment], Analitychno-doradchyy tsentr Blakytnoyi strichky, Kyiv, Ukraine.
13. Sabluk, P.T. and Kodenska, M.Yu. (2007), Tsukroburiakove vyrobnytstvo Ukrainy: problemy vidrodzhenia, perspektyvy rozvytku [Sugar beet production in Ukraine: problems of revival, prospects for development], NNTS IAE, Kyiv, Ukraine.
14. Yarchuk, T.M. (2010), “Prospects and consequences of the sugar market in the European Union”, Tsukor Ukrainy, vol. 2, pp.14-20.
15. Kaletnik, G.M. Starosud, V.I. and Amons, S.E. (2017), “Organizational and economic principles of increasing the efficiency of production of sugar beet seeds”, Vseukrainskyi naukovo-vyrobnychyi zhurnal «Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aknualni pytannia nauky i praktyky», vol. 10(26), pp.7-23.

№ 1 2020

Дата публікації: 2020-01-30

Кількість переглядів: 4326

Відомості про авторів

О. П. Красняк

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу та аграрного бізнесу, Вінницький національний аграрний університет

О. Krasnyak

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing and Agrarian Business,Vinnytsia National Agrarian University

ORCID:

0000-0003-1645-1431


С. Е. Амонс

к.с.-г.н., доцент, доцент кафедри маркетингу та аграрного бізнесу,Вінницький національний аграрний університет

S. Аmons

PhD in Agricultural Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing and Agrarian Business,Vinnitsia National Agrarian University

ORCID:

0000-0003-1193-2543

Як цитувати статтю

Красняк О. П., Амонс С. Е. Ринок цукру: проблеми та перспективи. Ефективна економіка. 2020. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7582 (дата звернення: 19.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.64

Krasnyak, О. and Аmons, S. (2020), “Sugar market: problems and prospects”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7582 (Accessed 19 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.64

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.