EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗВИТОК МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ: ЧИННИКИ ВПЛИВУ ТА АКТУАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ
Т. В. Омельяненко, К. О. Короткова

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.9

УДК: 334.012.61-022.51:005.412

Т. В. Омельяненко, К. О. Короткова

РОЗВИТОК МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ: ЧИННИКИ ВПЛИВУ ТА АКТУАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ

Анотація

У статті викладено результати ретроспективного аналізу розвитку малого підприємництва в Україні та визначено нинішній стан вітчизняного малого бізнесу, який авторами трактується як достатньо стабільний та такий, що виявляє позитивну динаміку. Аргументацію стосовно цього висновку здійснено на основі аналізу змін показників «Кількість суб’єктів господарювання в Україні (у тому числі суб’єктів малого підприємництва)», «Обсяги продукції, реалізованої вітчизняними суб’єктами господарювання (у тому числі суб’єктами малого підприємництва)», «Частка кількості найманих працівників малих суб’єктів господарювання у загальній кількості найманих працівників суб’єктів господарювання». Охарактеризовано екзогенні та ендогенні чинники, що протягом принаймні останнього десятиліття різнопланово впливали на розвиток малого бізнесу в Україні. До найбільш вагомих екзогенних чинників впливу віднесено: недосконалість податкової системи, загальний стан економіки держави та чинного законодавства, відсутність дієвого механізму державної підтримки малого бізнесу, монополізацію ринку суб’єктами великого підприємництва, високий рівень корупції та бюрократії. До найбільш вагомих ендогенних чинників впливу віднесено: низький рівень матеріально-технічного забезпечення діяльності малих підприємств, неефективність управлінських рішень, поєднання двох або більше видів діяльності в межах одного малого підприємства. Ідентифіковано новітні чинники впливу на розвиток малого бізнесу в Україні, у якості яких запропоновано розглядати ствердження у свідомості українців базових постулатів еко-ідеології та ескалацію діджитал-трансформаційних процесів, а також викладено спроби передбачень того, як вплив цих чинників змінить реалії вітчизняного малого бізнесу у найближчому майбутньому.

Ключові слова: підприємництво; мале підприємництво; малий бізнес; суб’єкти малого підприємництва; чинники впливу на розвиток малого бізнесу; еко-ідеологія; діджиталізація; цифрова трансформація.

Література

1. Малий і середній бізнес у пошуках місця в стратегії економічного зростання в Україні : зб. наук. ст. / за ред. Я. А. Жаліла. – К. : Альтерпрес, 2002. – 118 с.
2. Варналій З. С. Мале підприємництво: основи теорії і практики / З. С. Варналій. – К. : Т-во "Знання", КОО, 2005. – 302 с.
3. Розвиток підприємництва в Україні / Гайдуцький П. І., Лупенко Ю. О., Баліцька В. В та інші. – К. : Нора-друк, 2003. – 248 с.
4. Дрига С. Г. Підтримка малого підприємництва: економічна та соціальна доцільність / С. Г. Дрига // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2007. – № 4. – С. 5-12.
5. Соболь С. Розвиток малого бізнесу в Україні / С. Соболь // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2009. – № 6. – С. 48-59.
6. Азьмук Н. А. Управління розвитком малого підприємництва на регіональному рівні. Дис. канд. екон.наук. – К. : КНЕУ, 2003. – 212 с.
7. Дикань О. В. Розвиток малого бізнесу в Україні: проблеми та шляхи забезпечення / Дикань О. В. // Вісник економіки транспорту і промисловості – 2017. – № 57. – С. 58-66.
8. Бейгул С. Б. Розвиток малого підприємництва в регіонах України / Бейгул С. Б., Романова Т. В. // Ефективна економіка. – 2011. – № 3.
9. Тюленєва Ю.В. Проблеми розвитку малого підприємництва в Україні / Тюленєва Ю. В., Єнич В. С. // Сучасні проблеми економіки і підприємництво. – 2017. – № 19. – С. 193-197.
10. Табінський В.А. Деякі аспекти розвитку малого підприємництва в Україні / Табінський В. А., Сімон А. П., Стасюк А. В. // Економіка і суспільство. – 2016. – № 2. – С. 36-39.
11. Ткаченко Т.П. Особливості розвитку малого підприємництва в Україні / Ткаченко Т. П., Коляденко І. І. // Сучасні проблеми економіки і підприємництво. – 2016. – №18. – С. 152-158.
12. Дончак Л.Г. Розвиток малого та середнього бізнесу – запорука стабільності Вінниччини / Дончак Л. Г., Ціхановська О. М. // Економіка та управління підприємствами. – 2017. – № 17. – С. 286-290.
13. Крисак А. О. Проблеми та перспективи розвитку малого бізнесу в Україні / Крисак А. О., Мусятовська О. С. // Економiка та держава. – 2018. – № 12. – С. 68-73.
14. Господарський кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 436-IV // Відомості Верховної ради України. 2003, № 18, № 19-20, № 21-22, ст.144.
15. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
16. Омельяненко Т. Тренди стратегічного розвитку малого бізнесу в Україні / Омельяненко Т., Короткова К. // Стратегія бізнесу: футурологічні виклики : Зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (20–22 листопада 2019 р.) [Електронний ресурс]. – К. : КНЕУ, 2019. – С. 126-133. URL: https://56d7b6b3-0d1f-45d1-93f4-bcec91012c86.filesusr.com/ugd/1d34df_b5dece4c354247df8a2af133a71ea1dd.pdf
17. Лібанова Е. М. В Україні сьогодні проживають 38-40 мільйонів / Лібанова Е. М. // ZN.ua від 23.09.2019. URL: https://dt.ua/UKRAINE/v-ukrayini-sogodni-prozhivayut-38-40-milyoniv-libanova-324239_.html
18. Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.2010 № 2755-VI // Відомості Верховної Ради України, 2011. № 13-14, № 15-16, № 17, ст.112.
19. Рижко О.В. Фактори розвитку малого бізнесу / Рижко О. В. // Економіка та управління підприємствами. – 2016. – № 2. – С. 346-350.
20. Про відходи: Закон України від 05.03.1998 № 187/98-ВР зі змінами. Відомості Верховної Ради України, 1998, № 36-37, ст.242.
21. Проект Постанови про прийняття за основу проекту Закону України про обмеження обігу пластикових пакетів на території України. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=2051-1&skl=10
22. Тапскотт Д. Электронно-цифровое общество. Плюсы и минусы эпохи сетевого интеллекта / Дон Тапскотт. – К. : INT-press ; М. : Рефл-бук. – 1999. – 432 с.
23. Шваб К. Четверта промислова революція. Формуючи четверту промислову революцію / Клаус Шваб. – Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2019. – 416 с.
24. Офіційний сайт Міністерства та Комітету цифрової трансформації України. URL: https://thedigital.gov.ua

T. Omelianenko, K. Korotkova

DEVELOPMENT OF SMALL ENTREPRENEURSHIP AND SMALL BUSINESS IN UKRAINE: THE FACTORS OF INFLUENCE AND CURRENT TRENDS

Summary

The article presents the results of a retrospective analysis of the development of small business in Ukraine and identifies the current state of domestic small business, which the authors interpret as sufficiently stable and exhibiting positive dynamics. The reasoning regarding this conclusion is made on the basis of the analysis of changes in the indicators «Quantity of economic entities in Ukraine (including small business entities)», «Volumes of products sold by domestic economic entities (including small business entities)», «The share of the number of employees of small entities in the total number of employees». It was characterized exogenous and endogenous factors, which that in the last decade has largely influenced the development of small business in Ukraine. The most significant exogenous factors of influence include: imperfection of the tax system, general state of the economy of the state and the current legislation, lack of an effective mechanism of state support of small business, monopolization of the market by the subjects of big business, high level of corruption and bureaucracy. The most significant endogenous factors of influence: low level of logistical support, ineffective management decisions, combination of two or more activities within one small enterprise. It was identified the newest factors of influence on the development of small business in Ukraine, which include the dissemination of ideas of eco-ideology and popularization of digital transformation processes. The concept of eco-ideology as a strategic trend in the modern sense lies in the concern environmental problems of the so-called Generation Z, which is a direct consumer of small business products. This impetus is the driving force for creating a new trend in small business development. Digitization and digital transformation are continually entering into all spheres of life and business, thus changing the conditions of entry for businesses both large and small. Attempts have been made to predict how the impact of these factors will change the reality of domestic small business in the near future.

Keywords: entrepreneurship; small entrepreneurship; small business; small business entities; factors affecting small business development; eco-ideology; digitalization; digital transformation.

References

1. Zhalilo, Ya. A. (2002), Malyi i serednii biznes u poshukakh mistsia v stratehii ekonomichnoho zrostannia v Ukraini : zb. nauk. st. [Small and Medium Businesses Looking for a Place in Ukraine's Economic Growth Strategy: Coll. of sciences. Art.], Alterpres, Kyiv, Ukraine, P. 118.
2. Varnalii, Z. S. (2005), Male pidpryiemnytstvo: osnovy teorii i praktyky [Small business: the foundations of theory and practice], T-vo "Znannia", KOO, Kyiv, Ukraine, P.302.
3. Haidutskyi, P. I. Lupenko, Yu. O. Balitska, V. V and others (2003), Rozvytok pidpryiemnytstva v Ukraini [Entrepreneurship development in Ukraine], Nora-druk, Kyiv, Ukraine, P.248.
4. Dryha, S. H. (2007), "Supporting small business: economic and social feasibility", Visnyk Kyivskoho natsionalnoho torhovelno-ekonomichnoho universytetu, vol. 4, pp. 5-12.
5. Sobol, S. (2009), "Small Business Development in Ukraine", Visnyk Kyivskoho natsionalnoho torhovelno-ekonomichnoho universytetu., vol. 6, pp. 48-59.
6. Azmuk, N. A. (2003), "Management of small business development at the regional level", Abstract of Ph.D. dissertation, KNEU, Kyiv, Ukraine, P.212.
7. Dykan, O. V. (2017), "Small Business Development in Ukraine: Problems and Ways to Provide", Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, vol. 57, pp. 58-66.
8. Beihul, S. B. and Romanova, T. V. (2011), "Development of small business in the regions of Ukraine", Efektyvna ekonomika, vol. 3, [Online], available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=479
9. Tiulenieva Yu.V. and Yenych, V. S. (2017), "Problems of development of small business in Ukraine", Suchasni problemy ekonomiky i pidpryiemnytstvo, vol. 19, pp. 193-197.
10. Tabinskyi, V.A. Simon, A. P. and Stasiuk, A. V. (2016), " Some aspects of small business development in Ukraine", Ekonomika i suspilstvo, vol. 2, pp. 36-39.
11. Tkachenko, T.P. and Koliadenko, I. I. (2016), "Features of small business development in Ukraine", Suchasni problemy ekonomiky i pidpryiemnytstvo, vol. 18, pp. 152-158.
12. Donchak, L.H. and Tsikhanovska, O. M. (2017), "Development of small and medium business - a guarantee of stability of Vinnitsa region", Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy, vol. 17, pp. 286-290.
13. Krysak, A. and Musiatovska, O. (2018), “Current problems and development of small enterprises in Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 68–73. DOI: 10.32702/2306-6806.2018.12.68
14. The Verkhovna Rada of Ukraine (2003), The Law of Ukraine " Economic Code of Ukraine", Vidomosti Verkhovnoi rady Ukrainy, vol. 18, vol 19-20, vol 21-22, art.144.
15. State Statistics Service of Ukraine, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/
16. Omelianenko, T. and Korotkova, K. (2019), "Trends in the strategic development of small business in Ukraine", Zb. materialiv Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi Internet-konferentsii (20–22 lystopada 2019 r.) [Coll. Proceedings of the International Scientific and Practical Internet Conference (November 20-22, 2019) ], Stratehiia biznesu: futurolohichni vyklyky [Business strategy: futuristic challenges], KNEU, Kyiv, Ukraine, pp. 126-133, [Online], available at: https://56d7b6b3-0d1f-45d1-93f4-bcec91012c86.filesusr.com/ugd/1d34df_b5dece4c354247df8a2af133a71ea1dd.pdf
17. Libanova, E. M. (2019), "Today, 38-40 million people live in Ukraine", [Online], available at: https://dt.ua/UKRAINE/v-ukrayini-sogodni-prozhivayut-38-40-milyoniv-libanova-324239_.html
18. The Verkhovna Rada of Ukraine (2011), The Law of Ukraine "Tax Code of Ukraine", Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, vol. 13-14, vol. 15-16, vol. 17, art.112.
19. Ryzhko, O.V. (2016), "Factors for development of small business", Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy, vol. 2, pp. 346-350.
20. The Verkhovna Rada of Ukraine (1998), The Law of Ukraine "On waste", Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, vol. 36-37, art.242.
21. Draft Resolution on the adoption as a basis of the draft Law of Ukraine on Restriction of Circulation of Plastic Packages on the Territory of Ukraine, available at: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=2051-1&skl=10
22. Tapskott, D. (1999), Jelektronno-cifrovoe obshhestvo. Pljusy i minusy jepohi setevogo intellekta [Electronic-digital society. Pros and cons of the era of network intelligence], INT-press, Kiev, Ukkraine, ; Refl-buk, Moscow, Russia, P. 432.
23. Shvab, K. (2019), Chetverta promyslova revoliutsiia. Formuiuchy chetvertu promyslovu revoliutsiiu [The fourth promislov revolution. Formuyuchi fourth industrial revolution], Klub simeinoho dozvillia, Kharkiv, Ukraine, P. 416.
24. Official website of the Ministry of Digital Transformation of Ukraine, available at: https://thedigital.gov.ua

№ 1 2020

Дата публікації: 2020-01-30

Кількість переглядів: 3620

Відомості про авторів

Т. В. Омельяненко

д. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту, Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

T. Omelianenko

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of Management Department, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

ORCID:

0000-0001-6218-0455


К. О. Короткова

магістрант освітньо-професійної програми «Менеджмент бізнес-організацій», факультет економіки та управління, Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

K. Korotkova

Master's Degree in training program «Management of business-organization», Economics and Management Faculty, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

ORCID:

0000-0002-2670-8643

Як цитувати статтю

Омельяненко Т. В., Короткова К. О. Розвиток малого підприємництва та малого бізнесу в Україні: чинники впливу та актуальні тенденції. Ефективна економіка. 2020. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7584 (дата звернення: 19.10.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.9

Omelianenko, T. and Korotkova, K. (2020), “Development of small entrepreneurship and small business in Ukraine: the factors of influence and current trends”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7584 (Accessed 19 Oct 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.9

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.