EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ РЕПАТРІАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РЕІНТЕГРАЦІЇ
Л. П. Роман

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.65

УДК: 331.556.4

Л. П. Роман

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ РЕПАТРІАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РЕІНТЕГРАЦІЇ

Анотація

У статті розглянуто теоретичні аспекти та соціально-економічні передумови репатріації українських трудових мігрантів з акцентом на їх реінтеграції.
Описано теоретичні моделі повернення трудових мігрантів. Уточнено зміст понять повернення, репатріації та рееміграції трудових мігрантів. Розкрито демографічні аспекти доцільності репатріації трудових мігрантів. Наголошено на складності оцінки кількості трудових мігрантів у зв’язку з недоліками обліку міграційних процесів, що унеможливлює формування чіткого уявлення про репатріаційний потенціал. Акцентовано на впливі напрямків міграції на потенціал репатріації. Проаналізовано дані міжнародних організацій, що дозволяють уточнити оцінку потенціалу репатріації. Наголошено на складності оцінки потенціалу репатріації при включенні до нього представників діаспори.
Перспективним напрямком подальших досліджень визначено оцінку готовності соціально-економічних систем в Україні до репатріації та реінтеграції трудових мігрантів.

Ключові слова: трудова міграція; рееміграція; репатріація; реінтеграція трудових мігрантів; міграційна політика; демографічні аспекти міграції; чинники міграції.

Література

1. Про затвердження Інструкції про порядок виконання норм міжнародного гуманітарного права у Збройних Силах України: Наказ Міністерства оборони України № 164 від 23.03.2017. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0704-17 (дата звернення 29.08.2019).
2. Уварова І. С. Процеси рееміграції в сучасній системі міжнародного поділу праці. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2013. № 5–6. С. 68–73.
3. Ровенчак О.Визначення та класифікації міграцій: наближення до операційних понять. Політичний менеджмент. — 2006. — № 2. — С. 127–139.
4. Стельмащук Л. С. Особливості прояву сучасних видів міграції населення. Молодий вчений. 2015. № 4(2). С. 62–66.
5. Про схвалення Стратегії державної міграційної політики України на період до 2025 року: Розпорядження Кабінету міністрів України від 12 липня 2017 р. № 482-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/482-2017-%D1%80 (дата звернення: 09.06.2019).
6. Малиновська О.А. Міграційна політика: глобальний контекст та українські реалії: монографія. К.: НІСД, 2018. 472 с.
7. Населення. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/ds/nas_rik/nas_u/nas_rik_u.xlsx (дата звернення: 11.11.2019).
8. Українське суспільство: міграційний вимір: нац. доповідь / Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України. К., 2018. 396 с.
9. Відомості про міграційний рух населення. Методологічні пояснення. URL: http://www.te.ukrstat.gov.ua/files/DS/DS0.htm (дата звернення: 12.11.2019).
10. Про затвердження плану заходів на 2018-2021 роки щодо реалізації Стратегії державної міграційної політики України на період до 2025 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України № 602-р від 29 серпня 2018 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/602-2018-%D1%80 (дата звернення: 15.11.2019).
11. Рибакова Т. О. Стан та перспективи трудової міграції між Україною та Європейським Союзом в умовах євроінтеграції. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2016. Вип. 7(3). С. 45-49.
12. International Migration Database. URL: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MIG (last accessed: 02.12.2019).
13. Міграція в Україні: факти і цифри. URL: http://iom.org.ua/sites/default/files/ff_ukr_21_10_press.pdf (last accessed: 02.12.2019).

L. Roman

SOCIO-ECONOMIC PREREQUISITES FOR THE REPATRIATION OF UKRAINIAN MIGRANT WORKERS IN THE CONTEXT OF REINTEGRATION STRATEGY FORMATION

Summary

The concept of repatriation of labor migrants is insufficiently disclosed in current scientific research. This gives rise to certain discussion points. In particular, it is necessary to study more deeply the demographic and socio-economic preconditions for the repatriation of Ukrainian labor migrants. Extending research in this area will create the basis for improving the state migration policy in the field of return of migrant workers and their reintegration into the domestic political, legal and socio-economic space.
The purpose of the article is to summarize the socio-economic prerequisites for the repatriation of Ukrainian labor migrants in the context of forming a reintegration strategy.
The article describes theoretical models for the return of migrant workers. The content of the concepts of return, repatriation and re-emigration of labor migrants has been clarified. Demographic aspects of expatriate migrants' expatriation are revealed. Emphasis is placed on the complexity of estimating the number of migrant workers due to the deficiencies in accounting for migration processes, which makes it impossible to form a clear picture of repatriation potential. Emphasis is placed on the impact of migration destinations on the repatriation potential. Data from international organizations are analyzed to clarify the assessment of repatriation potential. The complexity of assessing the potential of repatriation when including representatives of the diaspora was emphasized..
It is established that at the current stage of socio-economic development, stimulation of repatriation processes will not produce the expected result. A much higher standard of living is needed to bring back populations that have taken root in other countries. However, we can draw attention to the considerable potential and importance of developing mechanisms for the reintegration of repatriates, since some of the countries where there is a significant proportion of Ukrainians by origin do not differ significantly in HDI.
A prospective direction for further research is to assess the readiness of socio-economic systems in Ukraine to repatriate and reintegrate migrant workers.

Keywords: labor migration; remigration; repatriation; reintegration of labor migrants; migration policy; demographic aspects of migration; factors of migration.

References

1. The Ministry of Defense of Ukraine (2017), Order of the Ministry of Defense of Ukraine "On approval of the Instruction on the procedure for implementation of international humanitarian law in the Armed Forces of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0704-17 (Accessed 29 August 2019).
2. Uvarova, I. S. (2013), "The processes of remigration in the modern system of international division of labor", Zovnishnia torhivlia: ekonomika, finansy, pravo, vol. 5–6, pp. 68–73.
3. Rovenchak, O. (2006), "Migration definition and classification: an approximation to operational concepts", Politychnyi menedzhment, vol. 2, pp. 127–139.
4. Stelmashchuk, L. S. (2015), "Features of manifestation of modern types of population migration", Molodyi vchenyi, vol. 4(2), pp. 62–66.
5. Cabinet of Ministers of Ukraine (2017), Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On Approval of the Strategy for State Migration Policy of Ukraine for the Period up to 2025", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/482-2017-%D1%80 (Accessed 09 June 2019).
6. Malynovska, O.A. (2018), Mihratsiina polityka: hlobalnyi kontekst ta ukrainski realii [Migration Policy: Global Context and Ukrainian Realities], NISD, Kyiv, Ukraine, p. 472.
7. State Statistics Service of Ukraine, "People", available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/ds/nas_rik/nas_u/nas_rik_u.xlsx (Accessed 11 Nov 2019).
8. Nat. report (2018), Ukrainske suspilstvo: mihratsiinyi vymir: nats. dopovid [Ukrainian Society: The Migration Dimension], Instytut demohrafii ta sotsialnykh doslidzhen im. M. V. Ptukhy NAN Ukrainy, Kyiv, Ukraine, p. 396.
9. State Statistics Service of Ukraine, "Information about the migration movement of the population. Methodological explanations", available at: http://www.te.ukrstat.gov.ua/files/DS/DS0.htm (Accessed 12 Nov 2019).
10. Cabinet of Ministers of Ukraine (2018), Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On Approval of the Action Plan for 2018-2021 on the Implementation of the Strategy for State Migration Policy of Ukraine for the Period until 2025", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/602-2018-%D1%80 (Accessed 15 Nov 2019).
11. Rybakova, T. O. (2016), "State and prospects of labor migration between Ukraine and the European Union in the context of European integration", Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo, vol. 7(3), pp. 45-49.
12. International Migration Database, available at: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MIG (Accessed 02 Dec 2019).
13. Migration in Ukraine: Facts and Figures, available at: http://iom.org.ua/sites/default/files/ff_ukr_21_10_press.pdf (Accessed 02 Dec 2019).

№ 1 2020

Дата публікації: 2020-01-30

Кількість переглядів: 3218

Відомості про авторів

Л. П. Роман

викладач, ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права», Львів

L. Roman

lecturer of Lviv University of Business and Law, Lviv

ORCID:

0000-0003-3281-3260

Як цитувати статтю

Роман Л. П. Соціально-економічні передумови репатріації українських трудових мігрантів у контексті формування стратегії реінтеграції. Ефективна економіка. 2020. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7585 (дата звернення: 19.10.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.65

Roman, L. (2020), “Socio-economic prerequisites for the repatriation of ukrainian migrant workers in the context of reintegration strategy formation”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7585 (Accessed 19 Oct 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.65

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.