EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ СТАНУ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ
В. Г. Чернишев, Д. В. Окара, І. Л. Ковальова

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.66

УДК: 330.322

В. Г. Чернишев, Д. В. Окара, І. Л. Ковальова

АНАЛІЗ СТАНУ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Анотація

Одним з стратегічних пріоритетів розвитку України в умовах глобалізації, з урахуванням ключових світогосподарських тенденцій, має стати підвищення значущості регіонів. Структурне та якісне оновлення виробництва та створення ринкової інфраструктури практично повністю відбувається шляхом і за рахунок капітальних інвестицій. Зміцнення виробничої діяльності усіх підприємств реального сектора економіки, а тим самим підвищення суспільного відтворення, неможливе без інтенсифікації відтворення та поліпшення використання діючих основних засобів за рахунок капітальних інвестицій. Обґрунтовано актуальність проведення як на найближчу, так і на віддалену перспективу аналізу стану капітальних інвестицій в економіки регіонів України з метою збільшення економічних вигод. Проаналізовано динаміку зміни обсягу усіх капітальних інвестицій і капітальних інвестицій на одну особу за регіонами України у 2012 – 2018 рр. Зокрема, виявлено, що упродовж 2012 - 2018 рр. тенденція зміни значення коефіцієнту диференціації обсягу капітальних інвестицій на одну особу була мінливою: повільне зменшення з 13,0 у 2012 р. до 12,6 у 2013 р. і до 11,6 рази у 2014 р. (хоча у 2014 р. спостерігалося збільшення коефіцієнту для усього обсягу капітальних інвестицій), стрімке збільшення до 33,1 рази у 2015 р., зменшення до 19,7 рази у 2016 р. та знову стрімке збільшення до 30,8 у 2017 р. і до 46,2 рази у 2018 р. Стабільно найбільші обсяги капітальних інвестицій спостерігались в економіку м. Києва, найменші – в економіку Закарпатської (у 2012 р.), Херсонської (у 2013 - 2014 рр.) і Луганської (у 2015 – 2018 рр.) областей. Без урахування у 2015 – 2018 рр. показників Луганської області спостерігалась тенденція зміни значення коефіцієнту диференціації обсягу капітальних інвестицій на одну особу без значних стрибків: збільшення до 15,9 рази у 2015 р., зменшення до 12,6 рази у 2016 р. та знову збільшення до 14,2 у 2017 р. і до 16,7 рази у 2018 р. Найменші значення обсягів мали Донецька (у 2015 р.) і Чернівецька (у 2016 – 2018 рр.) області. Наведено авторські висновки та визначено перспективи для подальших досліджень. Надано пропозиції щодо підвищення ефективності сучасної регіональної політики в Україні.

Ключові слова: регіони України; капітальні інвестиції; основні засоби; економічний розвиток;коефіцієнт диференціації.

Література

1. The Global Competitiveness Report 2018 / World Economic Forum. 2018. URL: http://www3.weforum.org/docs/GCR2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2018.pdf
2. Хохич Д.Г. Механізм взаємодії інфляційного таргетування та економічного зростання в Україні / Д.Г. Хохич // Фінанси України. – 2019. – № 9. – С. 111 – 126.
3. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
4. Офіційний сайт Національного банку України. URL: https://bank.gov.ua
5. Богдан Т.П. Глобальний борг як індикатор проблем світової економіки та виклики для фінансової політики України / Т.П. Богдан // Фінанси України. – 2019. – № 9. – С. 43 – 63.
6. Розміщення продуктивних сил і регіональної економіки: Підручник / С.І.Дорогунцов, Т.А. Заяць, Ю.І. Пітюренко та ін.; за заг. ред. С.І. Дорогунцова. – К.: КНЕУ, 2005. – 988 с.
7. Територіальний розвиток і регіональна політика в Україні: виклики та пріоритети сталого ендогенного зростання регіонів України в умовах сучасних реформ: наук. доп. / ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»; наук. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2018. – 157 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку»). – Режим доступу: http://ird.gov.ua/irdp/p20180701.pdf
8. Лібанова Е.М. Модернізація економіка України в контексті соціальних викликів / Е.М. Лібанова // Демографія та соціальна економіка. – 2011. – № 1. – С. 24 – 38. – Режим доступу: https://dse.org.ua/arhcive/15/2.pdf
9. Майорова Т.С., Крук В.В., Шевчук Я.В. Капітальні інвестиції: сутність та проблеми реалізації в кризових умовах / Т.С. Майорова, В.В. Крук, Я.В. Шевчук // Інвестиції: практика та досвід. - 2015. - № 21. – С. 12 – 16. – Режим доступу: http://www.investplan.com.ua/pdf/21_2015/4.pdf
10. Радевич Т.В. Капітальні інвестиції в Україні: сучасні тенденції та перспективи розвитку / Т.В. Радевич // Сталий розвиток економіки. – 2015. – № 2. – С. 317 – 322.
11. Мармоза А.Т. Теорія статистики: підручник / А.Т. Мармоза. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 592 с.
12. Капитальные инвестиции, процент ВВП – классификация стран / The Global Economy. com - Режим доступу:https://ru.theglobaleconomy.com/rankings/Capital_investment/
13. Пашков М., Машовець К., Гончар М. [та ін.] Війна на Донбасі: реалії і перспективи врегулювання / М. Пашков, К. Машовець, М. Гончар [та ін.] // Національна безпека і оборона. – 2019. – № 1 – 2. – С. 2 – 109.

V. Chernyshev, D. Okara, I. Kovalova

ANALYSIS OF THE SITUATION WITH CAPITAL INVESTMENTS IN THE ECONOMY OF REGIONS IN UKRAINE

Summary

One of the strategic priorities for the development of Ukraine in the context of globalization, considering key global economic trends, should be to increase the importance of regions. Structural and qualitative renovation of production and creation of a market infrastructure is almost entirely carried out through and at the expense of capital investment. Strengthening the production activities of all enterprises in the real economy sector, and thereby increasing social reproduction, is impossible without the intensification of reproduction and improvement in existing fixed assets utilization through capital investments. It has been substantiated the relevance of conducting both the short and long term evaluation of the state of capital investments in the economies of regions of Ukraine in order to increase economic benefits. The dynamics of changes in all the capital investments volume and capital investments per capita in regions of Ukraine within the period of years 2012 - 2018 is analyzed. It was revealed as follows: in 2012 - 2018 the tendency to change the coefficient of differentiation in the total capital investments volume was variable: a slight decrease from 35.7 in 2012 to 33.1 times in 2013, an increase to 40.2 in 2014 and up to 42.8 times in 2015, a slight decrease to 39.8 times in 2016, a rapid increase to 45.5 in 2017 and up to 62.2 times in 2018. Consistently, the largest capital investments volumes were observed in the economy of Kiev, the smallest - in the economy of Chernivtsi (in 2012, 2014, 2016 - 2017), Luhansk (in 2015, 2018) and Kherson (in 2013) regions. Through years 2012 - 2018 the tendency to change the value for the coefficient of differentiation in the capital investment volume per capita was also volatile: slow decrease from 13.0 in 2012 to 12.6 in 2013 and to 11.6 times in 2014 (although, in 2014 there was observed an increase in this coefficient for the entire volume of capital investments), a rapid increase to 33.1 times in 2015, a decrease to 19.7 times in 2016 and again a rapid increase to 30, 8 in 2017 and up to 46.2 times in 2018. Still consistently the largest capital investments volumes were observed in the economy of Kiev, the smallest - in the economy of Transcarpathian (in 2012), Kherson (in 2013 - 2014) and Luhansk (in 2015 - 2018) areas. Excluding indicators of the Luhansk region for years 2015 – 2018 presented, a tendency to change the coefficient of differentiation in the capital investments volume per capita is found without significant leaps: an increase to 15.9 times in 2015, a decrease to 12.6 times in 2016 and again an increase to 14.2 in 2017 and to 16.7 times in 2018. The lowest volumes were observed in the Donetsk (in 2015) and Chernivtsi (in 2016 - 2018) regions. The work presents authors' conclusions and determines prospects for further studies. Suggestions are provided to improve the effectiveness of modern regional policy in Ukraine.

Keywords: egions of Ukraine; capital investments; fixed assets; economic development; coefficient of differentiation.

References

1. The Global Competitiveness Report 2018, World Economic Forum. 2018, [Online], available at: http://www3.weforum.org/docs/GCR2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2018.pdf
2. Khokhych, D.H. (2019), "The mechanism of interaction of inflation targeting and economic growth in Ukraine", Finansy Ukrainy, vol. 9, pp. 111 – 126.
3. State Statistics Service of Ukraine, [Online], available at: http://www.ukrstat.gov.ua/
4. The National Bank of Ukraine, [Online], available at: https://bank.gov.ua
5. Bohdan, T.P. (2019), "Global Debt as an Indicator of Global Economy Issues and Challenges for Ukraine's Financial Policy", Finansy Ukrainy, vol. 9, pp. 43 – 63.
6. Dorohuntsov, S.I. Zaiats, T.A. Pitiurenko, Yu.I. and others (2005), Rozmishchennia produktyvnykh syl i rehionalnoi ekonomiky [Deploying Productive Forces and Regional Economy], KNEU, Kyiv, Ukraine, P. 988.
7. Scientific Report (2018), "Territorial Development and Regional Policy in Ukraine: Challenges and Priorities for Sustainable Endogenous Growth of Ukrainian Regions in the Context of Modern Reforms", DU «Instytut rehionalnykh doslidzhen imeni M. I. Dolishnoho NAN Ukrainy»; nauk. red. V. S. Kravtsiv, Lviv, Ukraine, P. 157, [Online], available at: http://ird.gov.ua/irdp/p20180701.pdf
8. Libanova, E.M. (2011), "Modernization of the Ukrainian Economy in the Context of Social Challenges", Demohrafiia ta sotsialna ekonomika, vol 1, pp. 24–38, [Online], available at: https://dse.org.ua/arhcive/15/2.pdf
9. Maiorova, T.S. Kruk, V.V. and Shevchuk, Ya.V. (2015), "Capital investment: the nature and problems of implementation in crisis", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 21, pp. 12 – 16. – [Online], available at: http://www.investplan.com.ua/pdf/21_2015/4.pdf
10. Radevych, T.V. (2015), "Capital investment in Ukraine: current trends and prospects", Stalyi rozvytok ekonomiky, vol. 2, pp. 317 – 322.
11. Marmoza, A.T. (2013), Teoriia statystyky [Statistics theory], 2nd ed., Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine, P. 592.
12. Capital investment, percentage of GDP - classification of countries, The Global Economy. com, [Online], available at: https://ru.theglobaleconomy.com/rankings/Capital_investment/
13. Pashkov, M. Mashovets, K. Honchar, M. and others (2019), " The War in the Donbass: Realities and Prospects for Settlement", Natsionalna bezpeka i oborona, vol. 1 – 2, pp. 2 – 109.

№ 1 2020

Дата публікації: 2020-01-30

Кількість переглядів: 3860

Відомості про авторів

В. Г. Чернишев

к. ф.-м. н., доцент кафедри математичних методів аналізу економіки,Одеський національний економічний університет, м. Одеса

V. Chernyshev

PhD in Physico-Mathematical Sciences,Associate Professor at Department of Mathematical Methods of the Analysis Economics,Odesa National Economic University, Odesa

ORCID:

0000-0002-1531-7807


Д. В. Окара

к. ф.-м. н., доцент кафедри інформаційних технологій та прикладної математики,Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

D. Okara

PhD in Physico-Mathematical Sciences,Associate Professor at Department of Information Technologies and Applied Mathematics,Odesa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Odesa

ORCID:

0000-0002-4607-5521


І. Л. Ковальова

к. т. н., доцент кафедри інформаційних технологій та прикладної математики,Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

I. Kovalova

Associate Professor at Department of Information Technologies and Applied Mathematics,Odesa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Odesa

ORCID:

0000-0002-5363-3915

Як цитувати статтю

Чернишев В. Г., Окара Д. В., Ковальова І. Л. Аналіз стану капітальних інвестицій в економіку регіонів України. Ефективна економіка. 2020. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7586 (дата звернення: 19.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.66

Chernyshev, V., Okara, D. and Kovalova, I. (2020), “Analysis of the situation with capital investments in the economy of regions in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7586 (Accessed 19 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.66

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.