EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
В. Є. Редько, О. С. Семичасна

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.68

УДК: 005.95

В. Є. Редько, О. С. Семичасна

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Анотація

Дана стаття є зразком практичного визначення перспектив розвитку системи управління персоналом підприємства банківської сфери. В ній на прикладі АТ КБ "Приватбанк" доведено, що розробка рекомендацій щодо удосконалення системи управління персоналом будь-якого підприємства, повинна спиратись на аналіз його зовнішнього та внутрішнього середовища, аналіз поточного стану системи управління людськими ресурсами. З цією метою в статті спершу здійснено оцінку ринкових позицій банку, розглянуто організаційну структуру підприємства, проведено аналіз кількісного та якісного складу персоналу, рівня його розвитку, мотивації та руху кадрів. Незважаючи на високу продуманість наявної системи управління персоналом, визначено, що у ній залишаються проблемні аспекти, які потребують доопрацювання. Ключовими з них є плинність кадрів та посередній рівень лояльності працівників до підприємства. Ідентифіковано й інші внутрішні проблеми в системі управління персоналом банку, серед яких: неконкурентноспроможність заробітної плати на низьких посадах, значне переважання змінної частки доходу над фіксованою, відсутність індивідуального підходу до адаптації, навчання та мотивації кадрів, відсутність просування і професійного зростання, низька зацікавленість працівників у розвитку банку, стресовий характер роботи, завищені нормативи праці тощо. Запропоновано заходи, які банк може запровадити для усунення встановлених недоліків, надано практичні поради з їх реалізації. На думку авторів, це мають бути: внесення змін до розміру та складу доходу працівника, запровадження адаптаційної надбавки, системи наставництва, індивідуальних бесід керівників підрозділів з підлеглими, горизонтальної ротації, делегування повноважень. Очікується, що впровадження наведених заходів має поліпшити ситуацію з плинністю кадрів у банку й підвищити лояльність його персоналу.

Ключові слова: людські ресурси; система управління персоналом банку; лояльність персоналу; заходи удосконалення системи управління персоналом; адаптаційна надбавка; система наставництва.

Література

1. Адаптация молодых специалистов URL: https://hrliga.com/index.php? module=profession&op=view&id=228
2. Бойченко В. С. Особливості мотивації персоналу в фінансовій установі (на прикладі ПАТ КБ «Приватбанк»). Економіч¬ний вісник Донбасу. 2014. № 3. С. 171-174.
3. Гузенко О. П., Шокало Т. П. Управління персоналом комерційного банку: проблематичний та інноваційний аспект. Young Scientist. 2015. № 2 (17). С. 41-44. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2015/2/66.pdf
4. Корпоративное управление URL: https://privatbank.ua/ru/about/management/corp
5. Кузнєцов А. М. Стратегічне управління персоналом банку в сучасних умовах розвитку економіки України. Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. 2014. № 40. С. 155-161. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pprbsu_2014_40_19
6. Кулініч І. О. Психологія управління : навчальний посібник. Київ : Знання, 2008. 292 с.
7. Наставничество как элемент системы развития персонала в компании URL: https://hrliga.com/index.php? module=profession&op=view&id=1373
8. О банке URL: https://privatbank.ua/ ru/about
9. Портрет банку Приватбанк - Bankografo+ URL: http://plus.bankografo.com/banks/privatbank.html#descrip tionView
10. Рейтинги банків України за фінансовими показниками URL: https://www.prostobank.ua/spravochniki/reytingi_bankov
11. Рейтинг українських банків - 2019 URL: https://mind.ua/publications/20194442-rejting-ukrayinskih-bankiv-2019
12. Річний звіт за 2016 рік URL: https://static.privatbank.ua/files/acpbua/Separate%20UKR_PB%202016.pdf
13. Річний звіт за 2017 рік URL: https://static.privatbank.ua/files/year_zvit_05_05.pdf
14. Річний звіт за 2018 рік URL: https://static.privatbank.ua/files/PB_SepUkr_2019.04.23FINAL1.pdf
15. Скібіцька Л. І. Організація праці менеджера : навчальний посібник. Київ : Центр учбової літератури, 2010. 360 с.
16. Статут акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/594-2019-%D0%BF
17. Стратегія АТ КБ Приватбанк до 2022 року URL: https://static.privatbank.ua/files/nakaz-minfin-560.pdf
18. Топ-13 найнадійніших банків України URL: https://finance.liga.net/bank/novosti/nazvany-samye-nadejnye-banki-top-13-ot-youcontrol
19. Юрчук Н. П., Захарчук Д. В. Мотивація персоналу в системі управління банку. Агросвіт. 2018. № 9. С. 64-70. URL: http://www.agrosvit.info/pdf/9_2018/12.pdf

V. Redko, O. Semychasna

IMPROVING THE STAFF MANAGEMENT SYSTEM OF JSC CB PRIVATBANK

Summary

This article is the sample of the practical determination of the development perspectives of the bank-enterprise`s personal management system. On the sample of JSC CB PRIVATBANK it is proved that the development of recommendations about any bank-enterprise`s personal management system has to rely on an analysis of its external and internal environment, on an analysis of actual state of the personal management system.
According to this purpose, the bank`s enterprise positions is realized the first, the organizational structure of enterprise is considered, there are carried out the analysis of the quantities and qualities staff, the level of its development, motivation and personal movement. Despite of high level of organization of the existing personal management system, it is determined that there are some problems in it and it needs to be improved. The main problems in this system are: staff turnover and the middle level of the employee loyalty to the enterprise. Also it is identified internal problems in the bank`s personal management system: uncompetitive wages on low positions, the strong highness of the variable share of revenue over fixed, the absence of the individual way for the adaptation, education and motivation of staff, the absence of the professional growing, the lack of staff`s interest in the bank`s development, stressing job, excessive labor normative, uniformity of work, mediocre indicators of staff loyalty etc.
It is suggested the ways, which bank is able to realize for the purpose of elimination of established disadvantages, it is provided the practical advices of its implementation. According to the author`s opinion, it has to be: the making changes in size and composition of employee income, introduction of the extra-charge, the mentor-system, individual dialogs of the head of division with employee, horizontal rotation, delegation of competency, team-building technologies, individual approach to creating a social package. It is expected that the implementation of these measures has to improve the situation with personal movements in the bank and has to rise the staff`s loyalty.

Keywords: human resources; the bank`s personal management system; loyalty of staff; measures of the improvement of the personal management system; adaptation allowance; mentoring system.

References

1. Adaptation of young professionals, [Online], available at: https://hrliga.com/index.php? module=profession&op=view&id=228
2. Boichenko, V. S. (2014), "Features of staff motivation in a financial institution (on the example of PJSC CB "Privatbank")", Ekonomichnyi visnyk Donbasu, vol. 3, pp. 171-174.
3. Huzenko, O. P. and Shokalo, T. P. (2015), "Commercial Bank Personnel Management: A Challenging and Innovative Aspect", Young Scientist, vol. 2 (17), pp. 41-44, [Online], available at: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2015/2/66.pdf
4. Corporate Governance, [Online], available at: https://privatbank.ua/ru/about/management/corp
5. Kuznietsov, A. M. (2014), "Strategic management of bank staff in the current conditions of development of Ukrainian economy", Problemy i perspektyvy rozvytku bankivskoi systemy Ukrainy, vol. 40, pp. 155-161, [Online], available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pprbsu_2014_40_19
6. Kulinich, I. O. (2008), Psykholohiia upravlinnia: navchalnyi posibnyk [Management psychology: a textbook], Znannia, Kyiv, Ukraine, P. 292.
7. Mentoring as an element of the personnel development system in a company, [Online], available at: https://hrliga.com/index.php? module=profession&op=view&id=1373
8. About the bank, [Online], available at: https://privatbank.ua/ ru/about
9. Portrait of Privatbank, [Online], available at: http://plus.bankografo.com/banks/privatbank.html#descrip tionView
10. Banking ratings of Ukraine for financial indicators, [Online], available at: https://www.prostobank.ua/spravochniki/reytingi_bankov
11. Rating of Ukrainian banks - 2019, [Online], available at: https://mind.ua/publications/20194442-rejting-ukrayinskih-bankiv-2019
12. 2016 Annual Report, [Online], available at: https://static.privatbank.ua/files/acpbua/Separate%20UKR_PB%202016.pdf
13. 2017 Annual Report, [Online], available at: https://static.privatbank.ua/files/year_zvit_05_05.pdf
14. 2018 Annual Report, [Online], available at: https://static.privatbank.ua/files/PB_SepUkr_2019.04.23FINAL1.pdf
15. Skibitska, L. I. (2010), Orhanizatsiia pratsi menedzhera: navchalnyi posibnyk [Organization of the manager's work: a textbook], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine, P. 360.
16. Charter of Joint-Stock Company Commercial Bank Privatbank, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/594-2019-%D0%BF
17. PrivatBank Bank's Strategy for 2022, [Online], available at: https://static.privatbank.ua/files/nakaz-minfin-560.pdf
18. Top 13 Most Reliable Banks in Ukraine, [Online], available at: https://finance.liga.net/bank/novosti/nazvany-samye-nadejnye-banki-top-13-ot-youcontrol
19. Yurchuk, N. and Zakharchuk, D. (2018), “Personnel motivation in the bank management system”, Agrosvit, vol. 9, pp. 64–70, [Online], available at: http://www.agrosvit.info/pdf/9_2018/12.pdf

№ 1 2020

Дата публікації: 2020-01-30

Кількість переглядів: 4049

Відомості про авторів

В. Є. Редько

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами,Дніпровський національний університет ім. О. Гончара

V. Redko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Departmentof Economics, Entrepreneurship and Enterprise Management, Oles Honchar Dnipro National University

ORCID:

0000-0003-3569-907X


О. С. Семичасна

магістрант кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами,Дніпровський національний університет ім. О. Гончара

O. Semychasna

Magistry of the Departmentof Economics, Entrepreneurship and Enterprise Management,Oles Honchar Dnipro National University

ORCID:

0000-0002-7722-3144

Як цитувати статтю

Редько В. Є., Семичасна О. С. Удосконалення системи управління персоналом ат кб «приватбанк». Ефективна економіка. 2020. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7588 (дата звернення: 19.10.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.68

Redko, V. and Semychasna, O. (2020), “Improving the staff management system of jsc cb privatbank”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7588 (Accessed 19 Oct 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.68

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.