EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВІРТУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ПЕРЕДУМОВА РОЗВИТКУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Н. Г. Голіонко, А. М. Островська

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.69

УДК: 004.9:658:821

Н. Г. Голіонко, А. М. Островська

ВІРТУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ПЕРЕДУМОВА РОЗВИТКУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

В умовах сучасного динамічного функціонування будь-яка бізнес-організація прагне зберігати власні конкурентні переваги на ринку. Тому кожна компанія розробляє та впроваджує методи, які дають змогу не лише підтримувати стабільну позицію але й розвиватися та збільшувати масштаби діяльності у певній сфері. До таких методів можна віднести різні інноваційні рішення, залучення висококваліфікованого персоналу, вдосконалення системи управління, зміну технологічних процесів у виробництві тощо. Але, останнім часом все більшої популярності серед компаній набирають так звані технології віртуальної реальності (VR-технології). Вони набувають істотної ваги через стрімкий розвиток інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій, які значно полегшують та урізноманітнюють життя більшості людей і організацій. Технології віртуальної реальності поступово з’являються в робочих просторах і використовуються в багатьох галузях, таких як: медицина, будівництво та проектування, автомобільна індустрія, військова сфера, логістика, архітектура та дизайн, освіта, спорт, інженерія, дизайн речей, туризм тощо. Основною перевагою таких технології є можливість повного занурення у створену реальність, додатково набута здатність відчути і проаналізувати як позитивні сторони, так і негативні наслідки запланованих дій, а також змоделювати варіанти розвитку майбутніх подій.
Тому використання все більшою кількістю організацій сучасних VR-технологій відіграє вагому роль у розвитку їх конкурентоспроможності. За свідченнями науковців і практиків переваги від використання таких технологій полягають у, по-перше, створенні додаткової цінності для споживачів за допомогою нового набору здібностей і знань; по-друге, набутті організацією віртуальної конкурентної переваги; по-третє, досягненні компанією більшої гнучкості, динамічності і переконливості при використанні віртуальної реальності як частини демонстрації її продукту (наприклад, для розбору і збору власної продукції з метою пояснення внутрішньої будови механізму абощо); по-четверте, зменшенні тривалості виробничого процесу, у якому використовуються VR-технології; по-п’яте, зменшенні витрат і підвищенні прибутку організації в результаті такої оптимізації процесів, яка призведе до економії ресурсів і часу, та інші.

Ключові слова: віртуальні технології; конкурентоспроможність організації; віртуальна реальність; інновації.

Література

1. Історія віртуальної реальності з 19-го століття по наші дні - Електронний ресурс. – Режим доступу: https://www.imena.ua/blog/the-history-of-virtual-reality/
2. Луценко Є. Google розробив віртуальний тур Версальським палацом [Електронний ресурс] / Євгенія Луценко // hromadske.ua. – 2019. – Режим доступу до ресурсу: https://hromadske.ua/posts/google-rozrobiv-virtualnij-tur-versalskim-palacom
3. Антонюк М. Віртуальна та доповнена реальність: як нові технології надихають вчитися. Микола Антонюк // osvitoria.media - Електронний ресурс. – Режим доступу: https://osvitoria.media/opinions/virtualna-ta-dopovnena-realnist-yakoyu-mozhe-buty-suchasna-osvita/
4. Проскуряков С. Віртуальна реальність може замінити седативні препарати під час операцій — дослідження. Проскуряков Самуїл // hromadske.ua. – Електронний ресурс. - Режим доступу: https://hromadske.ua/posts/virtualna-realnist-dozvolila-pozbutisya-sedativnih-preparativ-pid-chas-operacij
5. IT-Enterprise. Виртуальная реальность (VR): лучшие практики / IT-Enterprise // it.ua – Електронний ресурс – Режим доступу: https://www.it.ua/ru/articles/virtualnaja-realnost-vr-luchshie-praktiki
6. Очкова Л. 9 сфер применения виртуальной реальности: размеры рынка и перспективы / Очкова Лена // vc.ru. – 2016 – Електронний ресурс – Режим доступу: https://vc.ru/flood/13837-vr-use
7. Ежиков А. Как использовать VR-технологии для бизнеса? / Ежиков Алексей // forbes.ru – 2017 – Електронний ресурс – Режим доступу: https://www.forbes.ru/tehnologii/343867-kak-ispolzovat-vr-tehnologii-dlya-biznesa
8. Virtual Reality & Digital Twins - Електронний ресурс. – Режим доступу до ресурсу: https://www.logistics.dhl/cg-en/home/insights-and-innovation/thought-leadership/trend-reports/virtual-reality-digital-twins.html

N. Holionko, А. Ostrovska

VIRTUAL TECHNOLOGIES AS A PRECIOUS DEVELOPMENT OF ENTERPRISE COMPETITIVENESS

Summary

In today's dynamic functioning, any business organization seeks to maintain its own competitive advantages in the market. Therefore, each company develops and implements methods that can not only maintain a stable position but also grow and scale up activities in a particular field. Such methods include various innovative solutions, involvement of highly qualified personnel, improvement of the management system, change of technological processes in production and so on. But recently, so-called virtual reality (VR) technologies are gaining in popularity. They have gained such popularity through the rapid development of information and communication and digital technologies that greatly facilitate and diversify the lives of most people and organizations. Virtual reality technologies are gradually emerging in workspaces and are being used in many industries such as medicine, construction and design, automotive, military, logistics, architecture and design, education, sports, engineering, things design, tourism and more. The main advantage of such technologies is the possibility of full immersion in the created reality, additionally acquired the ability to sense and analyze both the positive sides and negative reactions of the planned actions, as well as to simulate options for the development of future events.
Therefore, the use of an increasing number of organizations of modern VR technologies is playing an important role in the development of their competitiveness. According to scientists and practitioners, the benefits of using them are, first, the creation of added value for consumers through a new set of abilities and knowledge; secondly, the organization's acquisition of virtual competitive advantage, even in the global market; third, the company's greater flexibility, dynamism and persuasion when using virtual reality as part of its product demonstration (for example, to disassemble and collect its own products to explain the internal structure of the mechanism); fourth, reducing the length of the manufacturing process that uses VR technologies; Fifth, reducing costs and increasing the profits of an organization as a result of streamlining processes that have saved resources and time, and more.

Keywords: virtual technologies; competitiveness of the organization; virtual reality; innovations.

References

1. Virtual reality history from the 19th century to the present, [Online], available at: https://www.imena.ua/blog/the-history-of-virtual-reality/
2. Lutsenko, Ye. (2019), "Google's Lutsenko developed a virtual tour of the Palace of Versailles", hromadske.ua, [Online], available at: https://hromadske.ua/posts/google-rozrobiv-virtualnij-tur-versalskim-palacom
3. Antoniuk, M. "Virtual and Augmented Reality: How New Technologies Inspire to Learn", osvitoria.media, [Online], available at: https://osvitoria.media/opinions/virtualna-ta-dopovnena-realnist-yakoyu-mozhe-buty-suchasna-osvita/
4. Proskuriakov, S. "Virtual reality can replace sedatives during surgery - research", hromadske.ua, [Online], available at: https://hromadske.ua/posts/virtualna-realnist-dozvolila-pozbutisya-sedativnih-preparativ-pid-chas-operacij
5. "IT-Enterprise. Virtual reality (VR): best practices", [Online], available at: https://www.it.ua/ru/articles/virtualnaja-realnost-vr-luchshie-praktiki
6. Ochkova, L. (2016), "9 spheres of application of virtual reality: market size and prospects", vc.ru, [Online], available at: https://vc.ru/flood/13837-vr-use
7. Ezhikov, A. (2017), "How to use VR technology for business?", forbes.ru, [Online], available at: https://www.forbes.ru/tehnologii/343867-kak-ispolzovat-vr-tehnologii-dlya-biznesa
8. Virtual Reality & Digital Twins, [Online], available at: https://www.logistics.dhl/cg-en/home/insights-and-innovation/thought-leadership/trend-reports/virtual-reality-digital-twins.html

№ 1 2020

Дата публікації: 2020-01-30

Кількість переглядів: 3475

Відомості про авторів

Н. Г. Голіонко

к. е. н., доцент, кафедри менеджменту,Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

N. Holionko

PhD in Economics, Associate Professor,Kyiv National Economic University named by Vadym Hetman

ORCID:

0000-0003-3755-1562


А. М. Островська

студентка факультету економіки та управлінняКиївський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

А. Ostrovska

Student of the Faculty of Economics and AdministrationKyiv National Economic University named by Vadym Hetman

ORCID:

0000-0002-2167-6654

Як цитувати статтю

Голіонко Н. Г., Островська А. М. Віртуальні технології як передумова розвитку конкурентоспроможності підприємства. Ефективна економіка. 2020. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7589 (дата звернення: 19.10.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.69

Holionko, N. and Ostrovska, А. (2020), “Virtual technologies as a precious development of enterprise competitiveness”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7589 (Accessed 19 Oct 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.69

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.