EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІННЯ ТОВАРНИМ АСОРТИМЕНТОМ ПРОДУКЦІЇ ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
В. В. Добрянська, О. В. Сіренко

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.71

УДК: 330. 341.1

В. В. Добрянська, О. В. Сіренко

УПРАВЛІННЯ ТОВАРНИМ АСОРТИМЕНТОМ ПРОДУКЦІЇ ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті розкрито основні підходи до розуміння категорії «асортиментна політика». Розглянуто методи формування асортименту продукції. Визначено сутність та специфіку управління товарним асортиментом продукції лісових господарств на засадах контролінгу. Запропоновано комплекс рішень щодо створення ефективних механізмів формування асортименту, які базуються на ідеології системних маркетингових досліджень, методології портфельного аналізу та контролінгу, застосуванні інструментарію аналітичної підтримки бізнес процесів. Запропоновану методику апробовано на прикладі ДП «Гадяцьке лісове господарство». Дослідження довели, що запровадження довкільно-орієнтованого маркетингу дасть змогу лісовому підприємству самостійно визначати можливості, оцінювати перспективи їх впровадження, розробляти асортимент екологічних товарів. Впровадження удосконалених форм організації праці й управління лісогосподарськими підприємствами слід розглядати як чинники здійснення маркетингової політики, яка створить конкурентні переваги та зміцнить ринкові позиції лісокористувачів.

Ключові слова: Асортимент продукції; лісове господарство; управління товарним асортиментом; портфельний аналіз; контролінг.

Література

1. Балабанова Л. В. Маркетинг : підручник/ Л. В. Балабанова. – К. : Знання Прес, 2012. – 645с. URL: http://library.cibs.ubs.edu.ua/ (дата звернення 10.01.2020)
2. Балашов А. В. Маркетинг в управлении фирмой / А. В. Балашов. – Одесса : ОИНХ, 2014. – 532 с. . URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ (дата звернення 10.01.2020)
3.Блекуелл Р. Поведение потребителей/ Р. Блекуелл, П. Миниард, Дж. Енджел ; [пер. с англ.]. – 10-е изд. – СПб. : Питер, 2012. – 944 с. URL: https://www.studmed.ru/blekuell-rd-miniard-p-endzhel-dzh-povedenie-potrebiteley_447c0b6f480.html (дата звернення 05.01.2020)
4. Гаркавенко С. С. Маркетинг: підручник / С. С. Гаркавенко. – К. : Лібра, 2013. – 720 с. URL: http://library.cibs.ubs.edu.ua/ (дата звернення 10.01.2020)
5. Горохівський О. І. Основні тенденції світової торгівлі деревиною лісопродукцією / О. І. Горохівський // Біоресурси і природокористування. – 2010. – Т. 2, № 1 – 2. – С. 151 – 156. URL: https://lib.dsau.dp.ua/book/74655?lang=ru (дата звернення 10.01.2020)
6. Добрянська В.В. Розвиток лісогосподарської галузі та впровадження «зеленого» туризму в Україні на засадах екологічного маркетингу/ В.В. Добрянська, Т.С. Глущенко // Технологічний аудит і резерви виробництва. – 2015. – № 3 (5 (23)). – С. 20 – 23. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/ (дата звернення 10.01.2020)
7. Кравець П. В. Основні напрями розвитку соціально-етичного маркетингу лісового комплексу України / П. В. Кравець, С. В. Розвод, О. П. Павліщук // Проблеми і перспективи ринково-орієнтованого управління інноваційним розвитком : монографія; за ред. С. М. Ілляшенка. – Суми : ТОВ «Друкарський дім «Папірус», 2011. – С. 589 – 598. URL: http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/journals/2013/4/ (дата звернення 10.01.2020)
8. Ламбен Ж. Стратегический маркетинг: Европейская перспектива / Ж. Ламбен ; [пер. с фр.]. – СПб. : Наука, 2012. – 589 с. URL: https://www.twirpx.com/file/71132/ (дата звернення 10.01.2020)
9. Мішенін Є. В. Розвиток екологічного маркетингу у лісовому комплексі / Є. В. Мішенін, І. Є. Ярова // Тези доповідей П’ятої міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу» (29 вересня – 1 жовтня 2013 р.). – Суми : ТОВ «ТД «Папірус», 2013. – С. 136 – 138. URL: http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/journals/2013/4/ (дата звернення 10.01.2020)
10. Окландер М. А. Маркетингова товарна політика : навч. посіб. / М. А. Окландер, М. В. Кірносова – К. : «Центр учбової літератури», 2014. – 208 с. URL: http://oklander.info/?p=1517 (дата звернення 10.01.2020)
11. Павліщук О. П. Цілі маркетингового менеджменту на підприємствах лісового господарства та передумови їх ефективної реалізації у сучасній системі господарювання / О. П. Павліщук // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : НЛТУ, 2012. – Вип. 18.11. – С. 203 – 209. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mimi_2013_4_31 (дата звернення 10.01.2020)
12. Польовська В. Т. Формування позитивного іміджу лісових і деревообробних підприємств за допомогою екологічного маркетингу / В. Т. Польовська // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2013. – Вип. 22.9. – С. 103 – 111. URL: http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/mmi2012_4_ (дата звернення 10.01.2020)
13. Сенько Є. І. Система показників оцінки комплексного використання лісових ресурсів. Науковий вісник: Еколого-економічні проблеми розвитку лісового комплексу / Є. І. Сенько, Н. С. Дворянина // Збірник науково-технічних праць. – Львів: Укр. ДЛТУ, 2013. – Вип. 11.3 – С. 46 – 53. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ (дата звернення 10.01.2020)
14. Синякевич І. М. Концепція національної цінової політики в лісовому господарстві України / І. М. Синякевич, В. С. Дудюк // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : НЛТУ України, 2012. – Вип. 15.7. – С. 145 – 151. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ (дата звернення 10.01.2020)
15. Яковенко К. В. Особливості контролінгу процесу інноваційної діяльності підприємств / К. В. Яковенко // Бізнес-інформ. – 2012. – № 5. – С. 75 – 78. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2012_5_20 (дата звернення 10.01.2020)

V. Dobryanska, O. Sіrenko

MANAGEMENT PRODUCT RANGE OF FOREST PRODUCTS

Summary

The relevance of the research topic is that in the current difficult economic and market conditions, forestry enterprises need to find opportunities for development, develop a set of marketing activities that would ensure the commercial success of these enterprises and create environmentally friendly goods and services for which there is market demand. The article describes the basic approaches to understanding the category "product mix", discusses the methods of forming an assortment of products. The essence and specificity of management of commodity assortment of forestry products on the basis of portfolio analysis and controlling are determined. Introduction of environment-oriented marketing planning will enable forest enterprises to independently identify opportunities, evaluate prospects for their implementation, and develop a product mix of environmental products. The complex of decisions on creation of effective mechanisms of assortment formation based on ideology of system marketing researches, methodology of portfolio analysis and controlling, application of tools of analytical support of business processes is offered. The proposed methodology was tested on the example of DP «Hadyatsʹke lisove hospodarstvo». Analyzing marketing at DP «Hadyatsʹke lisove hospodarstvo», it was revealed the reliability of expanding the range of products from trees. The company recommends introducing new wood products, purchasing new equipment, and investing more in these needs. Studies have shown that the introduction of environment-oriented marketing will allow the forest enterprise to independently identify opportunities, evaluate the prospects for their implementation, to develop an assortment of environmental products. The controlling system should be considered as an integral part of effective management of the marketing policy of state-owned forestry enterprises. The introduction of advanced forms of organization of work and management of forestry enterprises should be considered as factors for the implementation of marketing policy that will create competitive advantages and strengthen the market position of forest users.

Keywords: Product range; forestry; product range management; portfolio analysis; controlling.

References

1. Balabanova, L. V. (2012), Marketynh: pidruchnyk [Marketing: a textbook], Znannya Pres, Kyiv, Ukraine.
2. Balashov, A. V. (2014), Marketing v upravlenii firmoy [Marketing in the management of the company], OINKH, Odessa, Ukraine.
3. Blackwell, R. D., Miniard, P. and Engle, J.. (2012) Povedeniye potrebiteley [Consumer behavior], 10rd ed zd., Piter, Saint-Petersburg, Russia
4. Garkavenko, S. S. (2013), Marketynh: pidruchnyk [Marketing: a textbook], Libra, Kyiv, Ukraine.
5. Horokhivs’kyy, O. I. (2010), “Basic trends in world timber trade in timber”, Bioresursy i pryrodokorystuvannya, vol. 1 – 2, pp. 151 – 156.
6. Dobryans’ka, V.V. Hlushchenko, T.S. (2015), “Development forestry industry and implementation of «green» tourism in Ukraine on base of ecological marketing”, Technology audit and production reserves vol. 3 (5 (23)), pp. 20 – 23.
7. Kravets’, P. V. Razvod, S.V. and Pavlishchuk, O.P. (2011), “Basic directions of development of social-ethical marketing of forest complex of Ukraine”, Problemy i perspektyvy rynkovo-oriyentovanoho upravlinnya innovatsiynym rozvytkom [Problems and prospects of market-oriented management of innovative development], TOV «Drukars’kyy dim «Papirus», Sumy, Ukraine.
8. Lambin, J.-J. (2012), Menedzhment, oriyentirovannyy na rynok [Market-Driven Management], Piter Kom, St.-Peterburg, Russia.
9. Mishenin. YE. V. (2013), “Development of Environmental Marketing in the Forest Complex”, Tezy dopovidey P’yatoyi mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi «Marketynh innovatsiy i innovatsiyi v marketynhu» [Abstracts of the Fifth International Scientific and Practical Conference "Marketing Innovation and Innovation in Marketing"], Sumy, Ukraine, pp. 151 – 156.
10. Oklander, M. A. (2014), Marketynhova tovarna polityka : navch. posib. [Marketing Commodity Policy], Tsentr uchbovoyi literatury, Kyiv, Ukraine.
11. Pavlishchuk, O. P. (2012), “The goals of marketing management at forestry enterprises and the preconditions for their effective implementation in the modern management system”, Naukovyy visnyk Natsional’noho lisotekhnichnoho universytetu Ukrayiny : zb. nauk.-tekhn. prats’, vol. 18.11, pp. 203 – 209.
12. Pol’ovs’ka, V. T. (2013), “Formation of positive image of forestry and woodworking enterprises by means of ecological marketing”, Naukovyy visnyk Natsional’noho lisotekhnichnoho universytetu Ukrayiny : zb. nauk.-tekhn. prats’, vol. 22.9, pp. 103 – 111.
13. Sen’ko, YE. I. (2013), “The system of indicators of evaluation of integrated use of forest resources”, Naukovyy visnyk: Ekoloho-ekonomichni problemy rozvytku lisovoho kompleksu. Zbirnyk naukovo-tekhnichnykh prats’, vol. 11.3, pp. 43 – 56.
14. Synyakevych, I. M. (2012), “Formation of positive image of forestry and woodworking enterprises by means of ecological marketing”, Naukovyy visnyk Natsional’noho lisotekhnichnoho universytetu Ukrayiny : zb. nauk.-tekhn. prats’, vol. 15.7, pp. 145 – 151.
15. Yakovenko, K. V. (2012), “Features of controlling the process of innovative activity of enterprises”, Business-inform, vol. 5, pp. 75 – 78.

№ 1 2020

Дата публікації: 2020-01-30

Кількість переглядів: 3419

Відомості про авторів

В. В. Добрянська

к. т. н., доцент, доцент кафедри економіки, підприємництва та маркетингу,Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

V. Dobryanska

PhD in Technical Sciences, Associate Professor,National University "Poltava Polytechnic named after Yuri Kondratyuk", Poltava, Ukraine

ORCID:

0000-0002-7639-6908


О. В. Сіренко

студент, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

O. Sіrenko

student, National University "Poltava Polytechnic named after Yuri Kondratyuk"", Poltava, Ukraine

ORCID:

0000-0001-9783-4842

Як цитувати статтю

Добрянська В. В., Сіренко О. В. Управління товарним асортиментом продукції лісогосподарських підприємств. Ефективна економіка. 2020. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7590 (дата звернення: 19.10.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.71

Dobryanska, V. and Sіrenko, O. (2020), “Management product range of forest products”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7590 (Accessed 19 Oct 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.71

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.