EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОПТИМІЗАЦІЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЧЕРЕЗ ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМ BUSINESS INTELLIGENCE
О. В. Лиса, А. О. Завгородня

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.72

УДК: 658.5:657.3:334.02

О. В. Лиса, А. О. Завгородня

ОПТИМІЗАЦІЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЧЕРЕЗ ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМ BUSINESS INTELLIGENCE

Анотація

У сучасний період цифрової революції гостро постає питання діджиталізації діяльності підприємства, оскільки процеси вимагають дедалі більшої прозорості, автоматизації, зрозумілості та здатності швидко адаптуватись до змін, що відбуваються в зовнішньому і внутрішньому середовищі суб’єкта. Пріоритетними завданнями підприємств у цих умовах є визначення процесів, які можуть бути оптимізовані за рахунок використання спеціальних інформаційних систем обробки, узагальнення й форматування даних, відомих як системи Business Intelligence (BI). Метою статті є визначення сутності, видів та можливостей застосування систем Business Intelligence в діяльності підприємств і, зокрема, в операційній. Для досягнення цієї мети використано методи системного підходу, аналізу й синтезу та графічний метод дослідження.
Діджитал-трансформація діяльності підприємств передбачає зміну ключових блоків його діяльності: операційних бізнес-процесів; практичного досвіду роботи з покупцями або клієнтами; процесів взаємодії з постачальниками; процесу документообігу. У статті розглянута можливість оптимізації операційної діяльності підприємств через застосування систем Business Intelligence, які дозволяють завдяки інтенсивному використанню інформаційних технологій отримати швидкий доступ до відповідної інформації, причому в такій формі, якої потребують суб’єкти управління. Така трансформація діяльності передбачає розуміння конкурентних переваг, персоналізацію продажів і постачань, конструювання взаємовідносин між суб’єктами, що формують інформаційні потоки, та суб’єктами, що використовують результати їх узагальнення, групування та форматування. Для цього визначено сутність поняття “Business Intelligence”; наведено мету, компонентний склад, характеристику та сфери застосування інструментів Business Intelligence; узагальнено результати досліджень щодо застосування різноманітних систем, що належать до збірного поняття Business Intelligence, в діяльності закордонних (зокрема, турецьких) компаній. Результати цих досліджень свідчать про позитивний досвід використання вищезазначених систем у практичній діяльності різних за розміром та сферами функціонування компаній. Це дає підстави вважати доцільним застосування систем Business Intelligence в операційній діяльності українських підприємств.

Ключові слова: Business Intelligence; операційна діяльність; системи підтримки прийняття рішень; бізнес-аналітика; ERP-системи.

Література

1. Беляєв Л.В., Кантеладзе С. Г. Системи бізнес-аналітики та їх особливості. Інформаційні технології в економіці і управлінні : зб. наук. праць. Одеса : ОНЕУ, 2019. Вип. 1. С. 163-167.
2. Ahlawat J. ERP systems and business performance. International Economics & Finance Journal. 2011. Vol. 6. No. 2. P. 273-286. URL: https://pdfs.semanticscholar.org/b3b2/08fbdf8da856dd9b92784965ab5237946ee6.pdf.
3. Biere M. Business Intelligence for the Enterprise. IBM Press. 2003. Essays of an information scientist. URL: https://www.oreilly.com/library/view/business-intelligence-for/0131413031/ (Last accessed: 26.11.2019).
4. Columbus L. What Matters Most In Business Intelligence. Forbes. 2019. №5. URL: https://www.forbes.com/sites/louiscolumbus/2019/06/09/what-matters-most-in-business-intelligence-2019/#5fc0ddf5702d.
5. Conrad A. Enterprise Business Intelligence Tools: What are the Best Enterprise BI Solutions? SelectHub. Essays of an information scientist. URL: https://selecthub.com/business-intelligence/enterprise-bi-software/ (Last accessed: 26.11.2019).
6. Enterprise Business Intelligence: Choosing the Right Platform. Sisense. Essays of an information scientist. URL: https://www.sisense.com/whitepapers/enterprise-business-intelligence/ (Last accessed: 06.12.2019).
7. Scott T. How to Increase Adoption of Business Intelligence Across the Enterprise. Dundas BI. Essays of an information scientist. URL: https://www.dundas.com/resources/dundas-data-visualization-blog/how-to-increase-adoption-of-business-intelligence-across-the-enterprise (Last accessed: 26.11.2019).
8. Tunkay E. G., Belgin O. Effects of Business Intelligence techniques on enterprise productivity. Conference Paper. Conference: 16. World Productivity Congress, Vol. 2 (November 2010). Essays of an information scientist. URL: https://www.researchgate.net/publication/229586373_EFFECTS_OF_BUSINESS_ INTELLIGENCE_TECHNIQUES_ON_ENTERPRISE_PRODUCTIVITY (Last accessed: 06.12.2019).

O. Lysa, A. Zavhorodniia

OPTIMISATION OF OPERATING ACTIVITIES AT ENTERPRISES THROUGH APPLYING BUSINESS INTELLIGENCE

Summary

In the modern era of the digital revolution, the issue of digitization of the activity of enterprises is becoming increasingly topical. These processes require ever greater transparency, automation, clarity, and the ability to quickly adapt to changes occurring in the external and internal environment of the entity. Enterprise priorities in these circumstances are to identify processes that can be optimized through the use of customized information systems for processing, generalizing, at the first place and then to format data known as Business Intelligence (BI) systems. The purpose of the article is to determine the nature, types and possibilities of applying Business Intelligence systems in the activity of enterprises and, in particular, in the operational processes. In order to achieve this goal were used systematic approach, analysis and synthesis methods and graphical research methods.
Digitally-transformed activities of enterprises involve changing essential blocks of its activity: operational business processes; practical experience with customers and consumers; processes of interaction with suppliers; workflow structure etc.. The article considers the possibility of optimizing the operating activity of enterprises through the use of Business Intelligence systems which allows intensive access to relevant information through the intensive use of information technology, in the form required by management. This transformation of activity involves understanding the competitive advantages, personalizing sales and deliveries, building relationships between entities that form the flow of information and entities that use the results of their generalization, grouping and formatting.. For this purpose the essence of the concept of “Business Intelligence” is defined; goals, component composition, characteristics and scope of Business Intelligence tools are outlined. The results of studies on the application of various systems belonging to the collective concept of Business Intelligence in the activity of foreign (in particular, Turkish) companies are generalized.
The results of these studies indicate a positive experience of using the above systems in the practice of companies of different size and specialization. This gives reason to consider it expedient to use Business Intelligence systems in the operational activity of Ukrainian enterprises.

Keywords: Business Intelligence; operational activity; systems for supporting decision-making processes; business analysis; ERP-systems.

References

1. Beljajev, L. V. and Kanteladze, S. Gh. (2019), “Business analytics systems and their features”, Informacijni tekhnologhiji v ekonomici i upravlinni : zb. nauk. pracj. ONEU, vol. 1, pp. 163-167.
2. Ahlawat, J. (2011), “ERP systems and business performance”, available at: https://pdfs.semanticscholar.org/b3b2/08fbdf8da856dd9b92784965ab5237946ee6.pdf (Accessed 10 Jan 2020).
3. Biere, M. (2003), “Business Intelligence for the Enterprise”, available at: https://www.oreilly.com/library/view/business-intelligence-for/0131413031/ (Accessed 10 Jan 2020).
4. Columbus, L. (2019), “What Matters Most In Business Intelligence”, available at: https://www.forbes.com/sites/louiscolumbus/2019/06/09/what-matters-most-in-business-intelligence-2019/#5fc0ddf5702d (Accessed 10 Jan 2020).
5. Conrad, A. (2019), “Enterprise Business Intelligence Tools: What are the Best Enterprise BI Solutions?”, available at: https://selecthub.com/business-intelligence/enterprise-bi-software/ (Accessed 10 Jan 2020).
6. Sisense Inc (2019), “Enterprise Business Intelligence: Choosing the Right Platform”, available at: https://www.sisense.com/whitepapers/enterprise-business-intelligence/ (Accessed 10 Jan 2020).
7. Scott, T. (2019), “How to Increase Adoption of Business Intelligence Across the Enterprise”, available at: https://www.dundas.com/resources/dundas-data-visualization-blog/how-to-increase-adoption-of-business-intelligence-across-the-enterprise (Accessed 10 Jan 2020).
8. Tunkay, E. G. and Belgin, O. (2010), “Effects of Business Intelligence techniques on enterprise productivity”, available at: https://www.researchgate.net/publication/229586373_EFFECTS_OF_BUSINESS_INTELLIGENCE_TECHNIQUES_ON_ENTERPRISE_PRODUCTIVITY (Accessed 10 Jan 2020).

№ 1 2020

Дата публікації: 2020-01-30

Кількість переглядів: 3697

Відомості про авторів

О. В. Лиса

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

O. Lysa

PhD in Economics, Associate Professor, Lecturer, Department of Finance, Banking and Insurance,Oles Honchar Dnipro National University

ORCID:

0000-0002-1870-0481


А. О. Завгородня

студентка ІІ курсу магістратури,спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування,Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

A. Zavhorodniia

Student of the ІІ course of Master’s degree, Finance, Banking and Insurance,Oles Honchar Dnipro National University

ORCID:

0000-0002-1451-4817

Як цитувати статтю

Лиса О. В., Завгородня А. О. Оптимізація операційної діяльності підприємств через застосування систем business intelligence. Ефективна економіка. 2020. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7591 (дата звернення: 19.10.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.72

Lysa, O. and Zavhorodniia, A. (2020), “Optimisation of operating activities at enterprises through applying business intelligence”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7591 (Accessed 19 Oct 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.72

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.