EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ЕКОЛОГІЧНОГО МАРКЕТИНГУ В КОНТЕКСТІ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
О. І. Рибіна

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.76

УДК: 339.138

О. І. Рибіна

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ЕКОЛОГІЧНОГО МАРКЕТИНГУ В КОНТЕКСТІ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Анотація

У статті проаналізовано теоретичні основи формування екологічного маркетингу. Розглянуто привабливість ринку «зелених» товарів та їх важливість для сучасного суспільства. Показано, що в умовах сучасного розвитку України намітилася тенденція масового зміщення маркетингових акцентів у бік екологізації бізнесу та екологічного позиціювання товарів та послуг. Це підтверджується появою екологічних програм, що реалізуються провідними компаніями і передбачають еко-модернізацію виробництва, встановлення еко-обладнання, випуск еко-продукції тощо. Аналіз кращих з програм подано в роботі. Проведений аналіз закордонних та вітчизняних публікацій щодо трактування сутності поняття «екологічний маркетинг». Встановлено, що концепції екологічного маркетингу розвивались стадійно, при цьому кожна наступна стадія є логічним продовженням попередньої та базується на сформованому на попередньому етапі методологічному апараті. В роботі наведено основні положення та принципи формування механізму екологічного маркетингу в контексті сталого розвитку суспільства, що включають: формування мети та планування заходів комплексної політики підприємства з урахуванням екологічної складової; визначення цільових пріоритетів; перевірка і вдосконалення організації та контролю маркетингу; створення організаційних передумов для успішної реалізації розроблених стратегій та розвиток систем виробничого екологічного контролю; розробка і впровадження в практику діяльності підприємства особливих стимулів для досягнення певних цілей. Визначено напрямки досліджень, що забезпечують ефективне функціонування механізму екологічного маркетингу. Показано, що основною їх сутністю є задоволення споживчих потреб при збереженні екологічної рівноваги довкілля, здоров’я населення, а також зниження виробничих витрат підприємства. Доведено, що поєднання інтересів економіки та екології є одним із шляхів досягнення сталого розвитку.

Ключові слова: маркетинг; сталий розвиток; екологічний маркетинг; зелений маркетинг; збалансований маркетинг; концепція екологічного маркетингу.

Література

1. Василевський Ю. (2019), “Топ-20 кращих еко-програм компаній”, Ділова столиця, [Online], URL: https://www.dsnews.ua/vlast_deneg/top-20-luchshih-eko-programm-kompaniy-22042019230500 (дата звернення 5 червня 2019).
2. Садченко Е.В. Экологический маркетинг: понятия, теория, практика и перспективы. Одесса, Институт проблем рынка и экономико- экологических исследований НАН Украины, 2001. 146 с.
3. Основи екології. Екологічна економіка та управління природокористуванням: Підручник / Л. Г. Мельника та М. К. Шапочка. Суми, ВТД «Університетська книга», 2005. 759 с.
4. Peattie К. Green marketing / R. Peattie. – London Pitman Publishing, 1992. 344 p.
5. Ottman J.A., Reilly W.R. Green Marketing: Opportunity for Innovation. – Booksurge Llc, 2006. 288p.
6. Зіновчук Н. В., Ращенко А. В. Екологічний маркетинг: навчальний посібник. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. 190 с.
7. Садченко О.В. Концепція екологічного маркетингу. Економічний вісник НГУ. 2009. №3. С. 71-79.
8. Трифонова Т.А., Селиванова Н.В., Ильина М.Е. Экологический менеджмент : учебное пособие. Владимир, 2003. 291 с.
9. Бородин Ю.Г., Хабарова Е.И. Маркетинг «зеленых» технологий. Практический маркетинг. 2010. № 5 (159). С. 13-17.
10. Захарова Т.В., Краковецкая И.В. Экологический маркетинг: помощь рынку , «зеленая» реклама и другие инструменты продвижения технологических инноваций в университетских городах мира и России. Вестник Томского государственного университета. Экономика. 2018. № 42. С. 231-245.

O. Rybina

FORMATION OF THE ENVIRONMENTAL MARKETING MECHANISM IN THE CONTEXT OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT CONCEPT

Summary

The theoretical bases of formation of ecological marketing are analyzed in the article. The attractiveness of the green goods market and their importance for the modern society are considered. It is shown that in the conditions of modern development of Ukraine there has been a tendency of mass shift of marketing accents towards greening of business and ecological positioning of goods and services. This is confirmed by the emergence of environmental programs implemented by leading companies and include eco-modernization of production, installation of eco-equipment, production of eco-products and more. An analysis of the best programs is presented in the paper. The analysis of foreign and domestic publications on the interpretation of the essence of the concept of "environmental marketing". It is established that the concepts of eco-marketing have been developed in stages, with each subsequent stage being a logical continuation of the previous one and based on the methodological apparatus formed at the previous stage. The main principles and principles of formation of the mechanism of ecological marketing in the context of sustainable development of the society are presented in the work, which include: formation of the purpose and planning of measures of the complex policy of the enterprise taking into account the ecological component; identifying target priorities; checking and improving the organization and control of marketing; creation of organizational prerequisites for successful implementation of the developed strategies and development of industrial environmental control systems; development and implementation of specific incentives for the enterprise to achieve certain goals. Areas of research that ensure the effective functioning of the mechanism of environmental marketing are identified. It is shown that their main essence is to meet consumer needs while maintaining the ecological balance of the environment, public health, and reducing production costs of the enterprise. It is proved that the combination of interests of economy and ecology is one of the ways to achieve sustainable development.

Keywords: marketing; sustainable development; environmental marketing; green marketing; balanced marketing; the concept of environmental marketing.

References

1) Vyshnevs'kyj, Y. (2019), “Top-20 kraschykh eko-prohram kompanij”, Dilova stolytsia, [Online], vol . 8, available at: https://www.dsnews.ua/vlast_deneg/top-20-luchshih-eko-programm-kompaniy-22042019230500 (Accessed 5 June 2019).
2) Sadchenko, E.V. (2001), Ekolohycheskyj marketynh: poniatyia, teoryia, praktyka y perspektyvy [Ecological marketing: concepts, theory, practice and prospects]. Odessa: Ynstytut problem rynka y ekonomyko- ekolohycheskykh yssledovanyj NAN Ukrayny, Ukraine.
3) Mel'nyk, L. H. and Shapochka, M. K. (2005), Osnovy ekolohii. Ekolohichna ekonomika ta upravlinnia pryrodokorystuvanniam [Basics of ecology. Ecological economy and environmental management]. Sumy: VTD «Universytets'ka knyha», Ukraine.
4) Peattie, К. (1992), Green marketing, Pitman Publishing, London, UK.
5) Ottman, J. A. and Reilly, W. R. (2006), Green Marketing: Opportunity for Innovation, Booksurge Llc.
6) Zinovchuk, N. V. and Raschenko, A. V. (2015), Ekolohichnyj marketynh : uchebnoe posobie [Ecological Marketing], Vyd-vo ZhDU im. I. Franka, Zhytomyr, Ukraine, P. 190.
7) Sadchenko, O. V. (2009), “Kontseptsiia ekolohichnoho marketynhu”. Ekonomichnyj visnyk NHU, vol. 3, pp.71-79.
8) Trifonova, T. A., Selivanova, N. V. and Il'ina, М. Е. (2003), Ekolohichnyj marketynh : uchebnoe posobie [Ecological Marketing], Vladimir, Russia, P. 291.
9) Borodin, Ju. G. and Habarova, E. I. (2010), “Marketing «zelenyh» tehnologij”. Prakticheskij marketing, vol. 5 (159), pp.13-17.
10) Zaharova, T. V. and Krakoveckaja, I. V. (2018), “Jekologicheskij marketing: pomoshh' rynku , «zelenaja» reklama i drugie instrumenty prodvizhenija tehnologicheskih innovacij v universitetskih gorodah mira i Rossii”. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta, vol. 42, pp.231-245.

№ 1 2020

Дата публікації: 2020-01-30

Кількість переглядів: 3129

Відомості про авторів

О. І. Рибіна

к. е. н., асистент кафедри маркетингу,Сумський державний університет

O. Rybina

PhD in Economics, Assistant’s Department of Marketing,Sumy State University

ORCID:

0000-0003-1639-2515

Як цитувати статтю

Рибіна О. І. Формування механізму екологічного маркетингу в контексті концепції сталого розвитку. Ефективна економіка. 2020. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7594 (дата звернення: 19.10.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.76

Rybina, O. (2020), “Formation of the environmental marketing mechanism in the context of the sustainable development concept”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7594 (Accessed 19 Oct 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.76

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.