EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА: ВПЛИВ РИЗИКІВ НА ФІНАНСОВУ СТІЙКІСТЬ
В. П. Пильнова

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.77

УДК: 65.012.12:33

В. П. Пильнова

ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА: ВПЛИВ РИЗИКІВ НА ФІНАНСОВУ СТІЙКІСТЬ

Анотація

У статті розкрито зміст фінансової безпеки підприємства на основі вивчення існуючих поглядів і виявлення взаємозв'язку даного поняття з фінансовою стійкістю підприємства. Виявлено місце та роль фінансової безпеки підприємства в управлінні фінансами та забезпеченні фінансової стійкості підприємства. Систематизовано існуючі погляди на класифікацію ризиків фінансової безпеки як теоретичної основи для розробки заходів щодо їх зниження та нейтралізації. На засадах систематизації існуючих показників оцінки фінансового стану підприємства, визначені групи показників, які є індикаторами фінансової безпеки і сприяють виявленню істотних ризиків втрати фінансової стійкості. На основі дослідження особливостей функціонування малих і середніх підприємств систематизовані ризики фінансової безпеки, характерні для малих і середніх підприємств. Запропоновано методику оцінки фінансової безпеки малих і середніх підприємств з метою підвищення їх фінансової стійкості. Сформовано комплекс заходів, спрямованих на підвищення рівня фінансової безпеки малих і середніх підприємств. Розроблено теоретичні положення та методичні рекомендації з оцінки фінансової безпеки малих і середніх підприємств як чинника, що впливає на їх фінансову стійкість.

Ключові слова: фінансова безпека; підприємницький ризик; фінансова стійкість; взаємозв'язок; результативність управління.

Література

1. Блажевич О. Г. Финансовая безопасность предприятий: определение минимально необходимого уровня / О. Г. Блажевич // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції. – 2010. – №3. – С. 25-31.
2. Бланк І.А. Управління фінансовими ризиками / І.А. Бланк. – К. Ніка-Центр, – 2005. – 600 с.
3. Загорельская Т.Ю. Напрями забезпечення фінансової безпеки підприємства / Т.Ю. Загорельская. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/prvs/2009_1/0346.pdf
4. Кракос Ю.Б. Управління фінансовою безпекою підприємств / Ю.Б. Кракос, Р.О. Разгон // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. – 2008. – №1 (1). – С. 86-97.
5. Курочкін Д.В. Методи оцінки фінансової стійкості підприємства / Д.В. Курочкін // Сучасна економіка – 2011 – № 1. – С. 107-112.
6. Орєхова К.В. Удосконалення класифікації факторів фінансової безпеки підприємства / К.В. Орєхова // вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2012. – №1(13). – С. 79-86.
7. Пойда-Носик Н.Н. Сутність фінансової безпеки суб’єктів підприємництва та її роль в забезпеченні національної економічної безпеки / Н.Н. Пойда-Носик // Вісник ЖДТУ. – 2011. – № 1 (55). – С. 340-342.
8. Смірнов Ю.А., Панфілова Т.С. Оцінка фінансової безпеки підприємства на основі ідентифікації його фінансового стану / Ю.А. Смірнов, Т.С. Панфілова // Економіка промисловості. – 2013. – № 1-2 (61-62). – С. 313-317.

V. Pylnova

FINANCIAL SECURITY OF ENTREPRENEURS: THE IMPACT OF RISKS ON FINANCIAL SUSTAINABILITY

Summary

The article reveals the content of the financial security of the enterprise based on the study of existing views and identifying the relationship of this concept with the financial stability of the enterprise. The place and role of the financial security of the enterprise in managing finances and ensuring the financial stability of the enterprise is revealed. The internal and external factors affecting the financial stability and security of enterprises are determined. The existing views on the classification of financial security risks as a theoretical basis for developing measures to reduce and neutralize are systematized. Based on the systematization of existing indicators for assessing the financial condition of an enterprise, groups of indicators are identified that are indicators of financial security and help to identify significant risks of loss of financial stability. Based on the study of the functioning of small and medium-sized enterprises, the financial security risks specific to small and medium-sized enterprises are systematized. To analyze and evaluate the level of financial stability of small enterprises, we used a system of performance indicators that reflectively reflect various aspects of the financial activity of the enterprise and the impact of each of these aspects on minimizing the financial risks of small and medium enterprises. The methodology for diagnosing the level of financial security, based on a comprehensive assessment of the financial security of business entities, is substantiated. Methods and tools for assessing the financial security of an enterprise are proposed. A set of indicators has been developed for diagnosing the financial security of an enterprise. The main sources of information for diagnosing the financial security of small and medium enterprises are identified. A methodology for assessing the financial security of small and medium enterprises with the aim of increasing their financial stability is proposed. A set of measures has been formed aimed at improving the financial security of small and medium-sized enterprises. Theoretical provisions and guidelines for assessing the financial security of small and medium-sized enterprises as a factor affecting their financial stability have been developed.

Keywords: financial security; entrepreneurial risk; financial stability; interconnection; management performance.

References

1. Blazhevych, O. H. (2010), “Financial security of enterprises: determination of the minimum required level”, Naukovyj visnyk: finansy, banky, investytsii, vol. 3, pp. 25-31.
2. Blank, I.A. (2005), Upravlinnia finansovymy ryzykamy [Financial Risk Management], Nika-Tsentr, Kyiv, Ukraine.
3. Zahorel'skaia, T.Yu. (2009), “Areas of ensuring the financial security of the enterprise”, available at: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/prvs/2009_1/0346.pdf (Accessed 30 Dec 2019).
4. Krakos, Yu.B. and Razghon, R.O. (2008), “Management of financial security of enterprises”, Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy mashynobudivnoi haluzi: problemy teorii ta praktyky, vol. 1 (1), pp. 86-97.
5. Kurochkin, D.V. (2011), “Methods of estimation of financial stability of the enterprise”, Suchasna ekonomika, vol. 1, pp. 107-112.
6. Oriekhova, K.V. (2012), “Improving the classification of financial security factors of the enterprise”, Visnyk Universytetu bankivs'koi spravy Natsional'noho banku Ukrainy, vol. 1(13), pp. 79-86.
7. Pojda-Nosyk, N.N. (2011), “The essence of financial security of business entities and their role in ensuring national economic security”, Visnyk ZhDTU, vol. 1 (55), pp. 340-342.
8. Smirnov, Yu.A. and Panfilova, T.S. (2013), “Assessment of financial security of an enterprise on the basis of identification of its financial condition”, Ekonomika promyslovosti, vol. 1-2 (61-62), pp. 313-317.

№ 1 2020

Дата публікації: 2020-01-30

Кількість переглядів: 3545

Відомості про авторів

В. П. Пильнова

к. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Державний університет телекомунікацій, м. Київ

V. Pylnova

PhD in Economics, Associate professor, Associate Professor of the Department of Entrepreneurship,Trade and Stock Exchange, State University of Telecommunications, Kyiv

ORCID:

0000-0002-9777-7451

Як цитувати статтю

Пильнова В. П. Фінансова безпека суб’єктів підприємництва: вплив ризиків на фінансову стійкість. Ефективна економіка. 2020. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7595 (дата звернення: 19.10.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.77

Pylnova, V. (2020), “Financial security of entrepreneurs: the impact of risks on financial sustainability”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7595 (Accessed 19 Oct 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.77

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.