EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ В СИСТЕМІ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ
О. І. Сахненко

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.79

УДК: 331.104

О. І. Сахненко

УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ В СИСТЕМІ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

Анотація

У статті досліджено теоретичні аспекти управління людським капіталом та підвищення його ефективності в системі кадрового забезпечення підрозділів Національної гвардії України. З’ясовано роль процесу відтворення людського капіталу та його вплив на формування та розвиток інноваційного суспільства. Розглянуто особливості формування людського капіталу в контексті сучасних умов ринкової економіки. Виділено фази процесу формування людського капіталу. Досліджено актуальність змін щодо теперішнього стану військової освіти, обґрунтовуються основні напрями та шляхи її подальшого розвитку. Сформульовано сутність, стратегію та основні завдання управління людськими ресурсами (персоналом, кадрами). Розглянуто підсистеми системи управління людськими ресурсами у військовій кадровій політиці. Досліджено багаторічний досвід Національної академії Національної гвардії України щодо управління людським капіталом в системі кадрового забезпечення, зазначено основні напрями удосконалення професійних компетентностей та педагогічної майстерності військовослужбовців та службовців (працівників) Академії. Проаналізовано основні напрями підвищення ефективності формування та управління людським капіталом.

Ключові слова: людський капітал; управління; кадрове забезпечення; військова освіта; держава; Національна гвардія України.

Література

1. Капелюшний С. А. Сутність та значення професійного розвитку молодшого керівного складу у формуванні системи кадрового забезпечення Національної гвардії України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://customs-admin.umsf.in.ua/archive/2019/3/29.pdf.
2. Лич Г. В. Організаційно-економічний механізм формування і ефективного використання людського капіталу: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» / Г. В. Лич. – Київ, 2007. – 20 с.
3. Сахненко О. І. Вплив відтворення людського капіталу на інноваційний розвиток суспільства. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5613
4. Бережний В. М., Кравчук Ю. Б., Овсієнко К. І. Розвиток людського капіталу – головна умова економічного зростання. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=29598
5. Кавецький В. В. Інвестиції в людський капітал: основні принципи та особливості / В. В. Кавецький // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – № 3, Т. 2. – С. 171–174.
6. Пищуліна О., Юрочко Т., Міщенко М., Жаліло Я. Розвиток людського капіталу: на шляху до якісних реформ. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://razumkov.org.ua/uploads/article/2018.
7. Серветник Р. М. Трансформація системи військової освіти – підґрунтя підготовки нової генерації військових фахівців / Р. М. Серветник // Вісник Національної академії оборони України. – 2009. – 4 (12). – С. 60–64.
8. Черних Ю. О. Військова освіта України: стан, проблеми, перспективи інноваційного розвитку / Ю. О. Черних // Збірник наукових праць ЖВІ НАУ. –Випуск 4. – С. 13–21.
9. Сахненко О. І. Освіта в системі управління людським капіталом: фінансово-економічний аспект. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7497.
10. Телелим В. М. Інноваційний розвиток військової освіти в Україні: становлення, проблеми, перспективи / В. М. Телелим // Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. – 2011. – № 2. – С. 177–187.

O. Sakhnenko

HUMAN CAPITAL MANAGEMENT IN THE HUMAN RESOURCES SYSTEM OF THE NATIONAL GUARD OF UKRAINE

Summary

The article explores the theoretical aspects of human capital management and enhances its efficiency in the personnel system of the National Guard units of Ukraine. The role of the reproduction of human capital and its influence on the formation and development of innovative society is clarified.
The peculiarities of human capital formation in the context of modern conditions of market economy are considered. The phases of the process of human capital formation are stated. The main mechanism for the formation of human capital is considered. The relevance of changes in the current state of military education is investigated; the main directions and ways of its further development are substantiated. Science and education are not only the determining factors of its effective development, but also a guarantee of the intelligibility and education of society as a whole. The authors drew attention to the fact that today the role of the state in the formation of human capital is quite high.
The main thing in the work with human resources is: establishment and use of individual abilities of candidates for a position (training) in accordance with the strategic goals of the organization for mastering new technology and technologies, integration of human needs and motives, its professional orientation with the interests of the organization.
The main task of human resources management is to find, effectively retain and reproduce, aimed at the formation and rational use of professionally trained, dedicated people who meet the needs of national security and defense of Ukraine.
The essence, strategy and main tasks of human resources management (personnel) are formulated. The subsystems of the human resources management system in military personnel policy are considered.
Long-term experience of the National Academy of the National Guard of Ukraine on human capital management in the human resources system is investigated; the main directions of improvement of professional competences and pedagogical skills of military personnel and employees of the Academy are specified. The basic directions of increase of efficiency of formation and management of human capital are analyzed. The process of formation, accumulation and reproduction of national human capital is presented.

Keywords: human capital; management; human resources; military education; state; National Guard of Ukraine.

References

1. Kapeliushnyj, S. A. (2019), “The essence and importance of professional development of junior management in the formation of personnel system of the National Guard of Ukraine”, [Online], available at: http://customs-admin.umsf.in.ua/archive/2019/3/29.pdf (Accessed 10 Dec 2019).
2. Lych, H. V. (2007), “Organizational and economic mechanism of formation and efficient use of human capital”, Ph.D. Thesis, Economy and management of the national economy, Research Economic Institute, Kyiv, Ukraine.
3. Sakhnenko, O. I. (2016), “The influence of reproduction of human capital on innovative development of society”, [Online], available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5613 (Accessed 10 Dec 2019).
4. Berezhnyj, V. M. Kravchuk, Yu. B. and Ovsiienko K. I. “The development of human capital – the main condition for economic growth”, [Online], available at: http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=29598 (Accessed 10 Dec 2019).
5. Kavets'kyj, V. V. (2007), “Investing in human capital: basic principles and features”, Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu, vol. 3, pp. 171–174.
6. Pyschulina, O. Yurochko, T. Mischenko, M. and Zhalilo, Ya. (2018), “Human capital development: Towards quality reforms”, [Online], available at: http://razumkov.org.ua/uploads/article/2018 (Accessed 10 Dec 2019).
7. Servetnyk, R. M. (2009), “Transformation of the military education system is the basis for the training of a new generation of military specialists”, Visnyk Natsional'noi akademii oborony Ukrainy, vol. 4, no. 12, pp. 60–64.
8. Chernykh, Yu. O., “Military education of Ukraine: state, problems, prospects of innovative development”, Zbirnyk naukovykh prats' ZhVI NAU, no. 4, pp. 13–21.
9. Sakhnenko, O. I. (2019), “Education in human capital management system: financial and economic aspect”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7497 (Accessed 25 Dec 2019).
10. Telelym, V. M. (2011), “Innovative development of military education in Ukraine: formation, problems, prospects”, Problemy innovatsijno-investytsijnoho rozvytku, vol. 2, pp. 177–187.

№ 1 2020

Дата публікації: 2020-01-30

Кількість переглядів: 3106

Відомості про авторів

О. І. Сахненко

старший викладач кафедри менеджменту та військового господарства,Національна академія Національної гвардії України, м. Харків

O. Sakhnenko

Senior Lecturer at the Department of Management and Military Economy,National Academy of the National Guard of Ukraine, Kharkiv

ORCID:

0000-0002-5168-0064

Як цитувати статтю

Сахненко О. І. Управління людським капіталом в системі кадрового забезпечення підрозділів національної гвардії України. Ефективна економіка. 2020. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7597 (дата звернення: 19.10.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.79

Sakhnenko, O. (2020), “Human capital management in the human resources system of the national guard of Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7597 (Accessed 19 Oct 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.79

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.