EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
І. В. Тюха, В. О. Іванина

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.80

УДК: 339.5

І. В. Тюха, В. О. Іванина

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

Анотація

У статті досліджено динаміку експортно-імпортних операцій України. Визначено питому вагу країн ЄС та СНД в експорті та імпорті товарів і послуг в торгівлі з Україною. Досліджено стан торгівельних стосунків з основними країнами-партнерами. Представлено географічну структуру експорту та імпорту товарів, проведено їх аналіз.
Проведено аналіз структури експорту та імпорту за групами товарів, виявлено головні статті українського експорту та імпорту. Визначено, що в Україні останніми роками спостерігається від’ємне сальдо, що свідчить про відсутність більшості товарів на вітчизняному ринку, необхідних для забезпечення потреб населення, а розвиток української економіки на сьогодні спрямований на скорочення високотехнологічних виробництв і орієнтацію на випуск сировини для її переробки за кордоном.
Показано роль України у світовій торгівлі та окреслено вектори її розвитку.

Ключові слова: зовнішня торгівля; експорт; імпорт; географічна структура; товарна структура.

Література

1. Вишинська, О. В. Сучасний стан зовнішньої торгівлі товарами в Україні [Текст] / Т. Л. Вишинська, О. В. Генералов, І. М. Севрук / ScienceRise. – 2015. – № 3/3(8). – С. 41-45.
2. Єлісєєнко, О. В. Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку зовнішньої торгівлі України [Текст] / О. В. Єлісєєнко, Г. С. Скобєлєва // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2014. – № 4. – С. 9–12.
3. Офіційний сайт Державного управління статистики України [Електронний ресурс].  Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
4. Офіційний сайт СОТ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.wto.org

I. Tycha, V. Ivanyna

CURRENT STATE AND TENDENCIES OF DEVELOPMENT OF FOREIGN TRADE OF UKRAINE

Summary

In the context of globalization of the world economy, the role of foreign trade of the country is increasing. It is international trade as a form of international economic relations that is a component of economic development of society, contributes to the development of the national economy, improves the standard of living of the population. Due to the high degree of influence of exogenous factors on the economy of Ukraine in the current conditions, foreign economic activity undergoes negative changes, which actualizes the need to study its state.
The purpose of the study is to determine the current state and prospects of foreign trade development in Ukraine; economic analysis of the commodity and geographical structure of exports and imports of Ukraine.
Dynamics of export-import operations of Ukraine is investigated in the article. The share of EU and CIS countries in export and import of goods and services in trade with Ukraine is determined. The status of trade relations with major partner countries has been investigated. The geographical structure of export and import of goods is presented, their analysis is made.
The structure of export and import by groups of goods is analyzed, the main articles of Ukrainian export and import are revealed. It is determined that in recent years there is a negative balance in Ukraine, which indicates that most goods on the domestic market are not needed to meet the needs of the population, and the development of the Ukrainian economy today is aimed at reducing high-tech industries and focusing on the production of raw materials for its processing abroad.
The role of Ukraine in world trade is shown and the vectors of its development are outlined.
It is determined that in recent years there is a negative balance in Ukraine, which indicates that most goods on the domestic market are not needed to meet the needs of the population, and the development of the Ukrainian economy today is aimed at reducing high-tech industries and focusing on the production of raw materials for its processing abroad.
It is revealed that Ukraine is redirecting its foreign trade directions from the CIS countries to the European Union countries.

Keywords: foreign trade; export; import; geographical structure; commodity structure.

References

1. Vyshyns'ka, T.L Heneralov, O.V. and Sevruk, I.M. (2015), “The current state of foreign trade in goods in Ukraine”, ScienceRise vol. 3, no. 8, pp. 41–45.
2. Yeliseienko, O. V. (2014), “Current state, problems and prospects of foreign trade development in Ukraine”, Vísnik Berdyans'kogo uníversitetu menedzhmentu í bíznesu, vol. 4, pp. 9–12.
3. The official site of State Statistics Service of Ukraine (2020), available at: http://vvv.ukrstat.gov.ua (Accessed 10 January 2020).
4. The official site of WTO (2020), available at: www.wto.org (Accessed 10 January 2020).

№ 1 2020

Дата публікації: 2020-01-30

Кількість переглядів: 3948

Відомості про авторів

І. В. Тюха

к. е. н, доцент, доцент кафедри економіки праці та менеджменту,Національний університет харчових технологій

I. Tycha

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Labour Economics and Management at the National University of Food Technologies, Kyiv

ORCID:

0000-0003-1629-398Х


В. О. Іванина

магістрант кафедри економіки праці та менеджменту, Національний університет харчових технологій

V. Ivanyna

Master Degree at the National University of Food Technologies, Kyiv

ORCID:

0000-0001-5217-4318

Як цитувати статтю

Тюха І. В., Іванина В. О. Сучасний стан та тенденції розвитку зовнішньої торгівлі України. Ефективна економіка. 2020. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7598 (дата звернення: 19.10.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.80

Tycha, I. and Ivanyna, V. (2020), “Current state and tendencies of development of foreign trade of Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7598 (Accessed 19 Oct 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.80

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.