EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СПІЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЕКОНОМІЧНИЙ ВАЖІЛЬ ЗБІЛЬШЕННЯ ОБСЯГІВ ВИРОЩУВАННЯ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ ТА ВИРОБНИЦТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ В РИБНИЦТВІ
Я. П. Іщенко, О. С. Мельник

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.83

УДК: 639.37:338.43

Я. П. Іщенко, О. С. Мельник

СПІЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЕКОНОМІЧНИЙ ВАЖІЛЬ ЗБІЛЬШЕННЯ ОБСЯГІВ ВИРОЩУВАННЯ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ ТА ВИРОБНИЦТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ В РИБНИЦТВІ

Анотація

У статті наведено статистичні дані щодо добування водних ресурсів у динаміці. Проведено аналіз обсягу зовнішньоторговельного обороту продукції аквакультури. Визначено, що з кожним роком обсяг імпорту та експорту продукції аквакультури зростає. Проте темп росту експорту саме цієї продукції перевищує темп росту імпорту.
Вказано, що станом на 01.01.2019 р. питома вага мікропідприємств становить 89 % у загальній кількості підприємств за видом економічної діяльності – Код КВЕД-2010: 03 «Рибне господарство». Дані підприємства під час виконання сезонних робіт залучають трудові ресурси шляхом укладання цивільно-правових та трудових договорів. Визначені основні характерні ознаки таких договорів. Зазначено, що на практиці можливе застосування угод, які включають ознаки вище вказаних договорів. Зокрема, відповідно до угоди про спільне виробництво здійснюється оплата безпосередньо процесу праці, проте бригада працівників цілеспрямована на отримання максимально можливого результату праці.
Визначено основний економічний важіль, за допомогою якого можливе нарощення обсягів вирощування біологічних активів та виробництва сільськогосподарської продукції. Ним є спільне ведення рибництва підприємством та фізичними особами.
Такий вид господарювання передбачає сумісне виробництво, що може мати ознаки як спільної діяльності або як фермерського господарювання. На практиці при веденні спільної діяльності підприємство за власні кошти здійснює зариблення ставу, виходячи з економічно обґрунтованого розрахунку. Для особистої матеріальної зацікавленості бригада працівників проводить зариблення за власний рахунок в межах норм зариблення відповідної водойми, але з врахуванням порогу вартості зарибка. Усіма основними засобами та засобами виробництва забезпечує працівників підприємство. Витрати на годівлю риби несе бригада працівників. Поточні витрати, понесені підприємством з метою виконання умов угоди, теж розділяються пропорційно одержаної риби на ставу. Такий вид господарювання є специфічним. І активне його застосування допоможе знизити процент безробіття в Україні.

Ключові слова: рибництво; витрати; статті витрат; цивільно-правовий договір; трудовий договір; спільна діяльність.

Література

1. Жук В.М. Методичні рекомендації з організації обліку біологічних активів і сільськогосподарської продукції за ринковою (справедливою) вартістю. Облік і фінанси АПК. 2008. № 1. С. 5–22.
2. Овчарова Н.В. Оцінка біологічних активів: проблеми методики та організації. Науковий вісник Ужгородського університету, 2016, C 411-417. URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream
3. Добування водних біоресурсів за регіонами. Офіційний сайт Державної служби статистики України . URL: http://www.ukrstat.gov.ua (28.09.2019)
4. Сумарний обсяг імпорту та експорту у розрізі товарних позицій за кодами УКТЗЕД – Офіційний портал Державної фіскальної служби України URL : http://sfs.gov.ua/ms/f11 (дата звернення 28.09.2019)
5. Баланси та споживання основних продуктів харчування населенням України. Офіційний сайт Державної служби статистики України . URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення 28.09.2019)
6. Кількість підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства за 2010−2018 роки URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення 28.09.2019)
7. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (дата звернення 16.01.2020).
8. Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р. № 322-VІІІ. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08 (дата звернення 02.01.2020).
9. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. URL :https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (дата звернення 29.12.2019).
10. Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Верховна рада України, Закон України від 08.07.2010 р. № 2464-VI
11. Мельник О.С. Організаційно-технологічні особливості біологічних перетворень у рибництві та їх вплив на побудову обліку. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2017. № 9. С. 171-184 Режим доступу: http://efm.vsau.org/files/pdfa/3934.pdf

Ya. Ishchenko, O. Melnyk

JOINT ACTIVITIES AS THE ECONOMIC IMPACT OF INCREASING VOLUME OF BIOLOGICAL ASSETS PRODUCTION AND AGRICULTURAL PRODUCTION PRODUCTION

Summary

The article provides statistics on water extraction in dynamics. The volume of foreign trade turnover of aquaculture products is analyzed. It is determined that the volume of import and export of aquaculture products is increasing every year. However, the export growth rate of these products exceeds the import growth rate.
It is stated that as of 01.01.2019 the share of micro enterprises is 89% in the total number of enterprises by type of economic activity - Code NACE-2010: 03 "Fisheries". These enterprises, in the course of seasonal work, attract labor resources through the conclusion of civil and employment contracts. The main characteristics of such contracts are identified. It is noted that in practice, agreements that include the features of the above contracts may be applied. In particular, according to the co-production agreement, payment is made directly to the labor process, but the team of employees is focused on obtaining the maximum possible result of labor.
The basic economic lever by which the volume of cultivation of biological assets and production of agricultural products is possible is determined. It is the joint management of fisheries by businesses and individuals.
This type of management involves co-production, which can be attributed as a joint activity or as a farm. In practice, when conducting joint activities, the enterprise, at its own expense, carries out the stocking on the basis of economically reasonable calculation. For personal financial interest, a team of workers conducts stocking at their own expense within the limits of the rates of stocking of the respective reservoir, but taking into account the threshold of the cost of stocking. All fixed assets and means of production are provided by the employees of the enterprise. The cost of feeding the fish is borne by a team of workers. Current costs incurred by an entity to meet the terms of the agreement are also divided in proportion to the fish received per pond. In practice, the cost of the fish grown to a team of workers is compensated by the enterprise in the form of a bonus under the current labor legislation of Ukraine.
This type of management is specific. And its active application will help to reduce the unemployment rate in Ukraine.

Keywords: fisheries; costs; cost items; civil contract; employment contract; joint activity.

References

1. Zhuk, V.M. (2008), “Guidelines for the organization of accounting for biological assets and agricultural products at market (fair) value”, Oblik i finansy APK, vol. 1, pp. 5–22.
2. Ovcharova, N.V. (2016), “Assessment of biological assets: problems of methodology and organization”, Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu, pp 411-417, available at: https://dspace. uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream (Accessed 28 Dec 2019).
3. State Statistics Service of Ukraine (2019), “Extraction of aquatic bioresources by region”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 28 Dec 2019).
4 Official portal of the State Fiscal Service of Ukraine (2019), “The total volume of imports and exports by section of the heading by the codes”, available at: http://sfs.gov.ua/ms/f11 (Accessed 28 Dec 2019).
5 State Statistics Service of Ukraine (2019), “Balances and consumption of basic foodstuffs by the population of Ukraine”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 28 Dec 2019).
6 State Statistics Service of Ukraine (2019), “Number of enterprises by type of economic activity with division into large, medium, small and micro enterprises for 2010–2018”, (Accessed 28 Dec 2019).
7. The Verkhovna Rada of Ukraine (2003), “The Civil Code of Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (Accessed 16 Jan 2020).
8. The Verkhovna Rada of Ukraine (1971), The Labor Code of Ukraine, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08 (Accessed 02 Jan 2020).
9. The Verkhovna Rada of Ukraine (2010), “Tax Code of Ukraine”, available at::https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (Accessed 29 Dec 2019).
10. The Verkhovna Rada of Ukraine (2010), The Law of Ukraine “On the collection and accounting of the single contribution to compulsory state social insurance”.
11. Melnyk, O.S. (2017), “Organizational and technological features of biological transformations in fisheries and their impact on accounting”, Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktualni pytannia nauky i praktyky, vol 9, pp. 171-184, available at: http://efm.vsau.org/files/pdfa/3934.pdf (Accessed 28 Dec 2019).

№ 1 2020

Дата публікації: 2020-01-30

Кількість переглядів: 3377

Відомості про авторів

Я. П. Іщенко

к. е. н., доцент кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки,Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

Ya. Ishchenko

PhD in Economics, Associate Professor,Vinnytsia National Agrarian University (Vinnytsia)

ORCID:

0000-0002-6819-5997


О. С. Мельник

аспірант кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки,Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

O. Melnyk

postgraduate student, Department of Accounting and taxation in economic sector, Vinnitsa National Agrarian University (Vinnytsia)

ORCID:

0000-0002-1965-8510

Як цитувати статтю

Іщенко Я. П., Мельник О. С. Спільна діяльність як економічний важіль збільшення обсягів вирощування біологічних активів та виробництва сільськогосподарської продукції в рибництві. Ефективна економіка. 2020. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7601 (дата звернення: 19.10.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.83

Ishchenko, Ya. and Melnyk, O. (2020), “Joint activities as the economic impact of increasing volume of biological assets production and agricultural production production”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7601 (Accessed 19 Oct 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.83

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.