EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПЕРСПЕКТИВИ ВЗАЄМОДІЇ ФОРМ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УМОВАХ БАГАТОУКЛАДНОЇ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ
Ю. В. Негода

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.86

УДК: 631.1.016

Ю. В. Негода

ПЕРСПЕКТИВИ ВЗАЄМОДІЇ ФОРМ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УМОВАХ БАГАТОУКЛАДНОЇ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ

Анотація

В статті встановлено, що привабливість формування агропродовольчих кластерів полягає, по-перше, в можливості державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання, що входять в кластер; по-друге, в економії фінансових ресурсів для розвитку аналогічних інфраструктурних об’єктів і можливості їх оснащення за сучасними світовими технологіями; по-третє, використання єдиного бренду, що позитивно позначається на інформаційному забезпеченні та маркетинговому просуванні продукції; по-четверте, включення в кластер середніх та дрібних виробників сприятиме збереженню традиційного сільського укладу життя населення при підвищенні рівня та якості життя населення сільських територій; по-п’яте, весь перерахований комплекс заходів сприятиме збільшенню доходів регіональних й місцевих бюджетів.
Визначено перспективи взаємодії форм господарювання в умовах багатоукладної аграрної економіки, які полягають в реалізації проекту нової споживчої кооперації в рамках механізму формування та розвитку агропродовольчих кластерів на основі забезпечення організаційних умов для прискореного генезису споживчих кооперативів на основі централізованої логістичної системи та виконує функцію бізнес-оператора й вирішує завдання створення логістичної інфраструктури (керуючого логістичного центру), утворення єдиної збутової мережі споживчої кооперації, мінімізації логістичних витрат, надання інформаційних, освітніх та інших послуг.

Ключові слова: аграрний сектор; господарювання; кластер; кооператив; трансформація.

Література

1. Бакум В.В. Методологія розробки агропромислових кластерних утворень регіону. Економіка АПК. 2009. №4. С.38 – 45.
2. Васільєва Л.М. Кластеризація як інструмент модернізації регіональної економіки. Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. 2015. № 1. С. 172-175.
3. Крисанов Д.Ф., Удова Л.О. Кластеризація економічної діяльності та обслуговування як інструмент сталого розвитку сільських територій. Економіка України. 2009. №10. С. 69-75.
4. Саблук П.Т., Кропивко М.Ф. Кластеризація як механізм підвищення конкурентоспроможності та соціальної спрямованості аграрної економіки. Економіка АПК. 2010. №1. С. 3-13.
5. Шмаглій О.Б. Інноваційний розвиток сільського господарства та харчової переробної промисловості. Економіка АПК. 2010. №5. С. 119-123.

Yu. Nehoda

FORMS OF ECONOMY INTERATION PROSPECTS IN THE CONDITIONS OF MULTIFACETED AGRARIAN ECONOMY

Summary

It has been determined in the article that the attractiveness of agricultural productive clusters forming is, first of all, in possibility of state management of economic entities activities that are included into the cluster; secondly, it is also in financial resources savings for similar infrastructural objects development and an ability of their being equipped by modern world technologies; thirdly, it is in usage of single brand, which positively influences on information support and product marketing promotion; fourthly, including into a cluster middle size and small size producers will foster preservation of traditional population rural way of life meanwhile improving level and quality of rural territories population life; fifthly, all the indicated above complex of measures will help to increase regional and local budget revenues. It is determined that the strategy of development of new consumer cooperation is to: preserve and increase the benefits of agricultural consumer cooperation based on the introduction of modern forms of its organization; identify and secure new market niches for agricultural consumer cooperatives; to develop effective forms of interaction of consumer cooperation with state and regional development institutes; ensure the implementation of strategic food security priorities. Measures are proposed that will allow the organization of a single marketing system under the common brand of high quality and environmentally friendly food products in rural areas, surrounding cities and metropolitan areas. We have found out the perspectives of economic forms interaction in the terms of multifaceted agrarian economy, that are in the implementation of new consumer cooperation project in the framework of formation mechanism and agricultural productive clusters development on the basis of organizational conditions ensuring for improved genesis of consumer cooperatives on the basis of centralized logistic system and fulfills the function of business-operator and solves a tasks of creating logistic infrastructure (logistic center manager), establishing single marketing network of consumer cooperatives, logistics costs minimization, providing of information, education and other services.

Keywords: agricultural sector; housing; cluster; cooperative; transformation.

References

1. Bakum, V.V. (2009), «Methodology for development of agro-industrial cluster entities in the region», APK Economy, vol. 4. pp. 38-45.
2. Vasilyeva, L.M. (2015), «Clustering as a tool for modernizing the regional economy», Bulletin of Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University, vol. 1. pp. 172-175.
3. Krysanov, D.F., Udova, L.O. (2009), «Clustering of economic activity and service as a tool for sustainable rural development». Economy of Ukraine, vol. 10. pp. 69-75.
4. Sabluk, P.T., Kropivko, M.F. (2010), «Clustering as a mechanism for increasing the competitiveness and social orientation of the agrarian economy», APK Economy, vol. 1. pp. 3-13.
5. Shmagliy, O.B. (2010), «Innovative development of agriculture and food processing industry», APK Economy, vol. 5. pp. 119-123.

№ 1 2020

Дата публікації: 2020-01-30

Кількість переглядів: 3720

Відомості про авторів

Ю. В. Негода

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

Yu. Nehoda

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

ORCID:

0000-0002-9714-5438

Як цитувати статтю

Негода Ю. В. Перспективи взаємодії форм господарювання в умовах багатоукладної аграрної економіки. Ефективна економіка. 2020. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7604 (дата звернення: 19.10.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.86

Nehoda, Yu. (2020), “Forms of economy interation prospects in the conditions of multifaceted agrarian economy”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7604 (Accessed 19 Oct 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.86

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.