EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЦІЛЬОВЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ТА МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ В СФЕРІ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ
О. О. Матусевич

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.89

УДК: 656.025.2:330.341.1

О. О. Матусевич

ЦІЛЬОВЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ТА МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ В СФЕРІ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

Анотація

Потреба кожного підприємства в сучасних ринкових умовах своєчасно пристосовуватися до зовнішнього середовища з метою підтримки своєї конкурентоспроможності зобов’язує робити відповідні зміни. Як правило це здійснюється через управління змінами. Актуальність цієї проблеми на залізничному транспорті показують дослідження вчених щодо питань підвищення ефективності діяльності підприємств, на основі яких створено багато моделей управління змінами. Слід використовувати позитивні та негативні сторони різних моделей управління змінами для розробки авторської моделі для підприємства відповідної сфери діяльності. Таким чином, на нашу думку, в першу чергу слід зазначити залізничний транспорт, який забезпечує життєдіяльність різних областей країни. А у даному випадку саме збиткові залізничні пасажирські перевезення мають бути об’єктом дослідження. Збитковість залізничних пасажирських перевезень вимагає нових підходів щодо їх організації що потребує звернути увагу на управління змінами. Таким чином слід адаптувати існуючи моделі управління змінами на цю сферу діяльності.
Саме на основі аналізу останніх досліджень і публікацій щодо різних моделей управління змінами виникає необхідність та цільове призначення управління змінами на підприємстві. Виникає необхідність у розробці моделі проведення змін на підприємстві залізничного транспорту в сфері пасажирських перевезень.
На основі досліджених моделей побудована авторська модель управління змінами на підприємствах залізничного транспорту в сфері пасажирських перевезень. Ця загальна авторська модель надасть змогу застосовувати її у багатьох випадках з можливістю окремого коригування. І, таким чином, саме управління змінами зможе краще організувати роботу залізничних пасажирських перевезень, а також підвищити їх конкурентоспроможність.
Слід зазначити, що зміни на залізничному транспорті бувають двох видів: зміни що плануються та реакційні зміни. Нас в першу чергу інтересують зміни, що плануються на залізничному транспорті. Тому у статті були зведені напрямки управління змінами на підприємствах залізничного транспорту в сфері пасажирських перевезень зі змінами, що плануються згідно з вимогами Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року та стратегії управління реформування залізничним транспортом України.
Побудований зв'язок надасть в свою чергу змогу побудувати методологію дослідження при моделюванні системи змін в сфері пасажирських перевезень залізничного транспорту.
Результатом та науковою новизною цього дослідження є:
• запропонований побудований зв'язок напрямків управління змінами на підприємствах залізничного транспорту в сфері пасажирських перевезень зі змінами, що плануються на залізничному транспорті;
• авторська модель управління змінами на підприємствах залізничного транспорту в сфері пасажирських перевезень.
Таким чином наведена необхідність дослідження управління змінами на підприємствах залізничного транспорту в сфері пасажирських перевезень.

Ключові слова: зміни; управління змінами; підприємство; залізничний; пасажирський; транспорт; модель; напрямок; етап.

Література

1. Дикань В. Л. Забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств в умовах функціонування мережі міжнародних транспортних коридорів / В. Л. Дикань, М. В. Корінь // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2012. – № 38. – с. 156 – 162
2. Якименко Н. В. Управління економічним зростанням залізничного транспорту в умовах розвитку транспортного ринку України: монографія / Н. В. Якименко. – Х.: УкрДАЗТ, 2012. – 437 с.
3. Бараш Ю. С. Управління залізничним транспортом країни: монографія / Ю. С. Бараш. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. ак. В. Лазаряна, 2006 – 264 с.
4. Копитко В. І. Маркетингові дослідження залізничних перевезень як передумова ефективного менеджменту / В. І. Копитко // Вісн. Нац. Ун-ту «Львівська політехніка». – 2007. – № 580: Логістика. – С. 263 – 269
5. Копитко В. І. Маркетинго-логістичний підхід в організації пасажирських перевезень на залізничному транспорті, 2009. – С. 76 – 80 / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://docplayer.net/44801757-Marketingo-logistichniy-pidhid-v-organizaciyi-pasazhirskih-perevezen-na-zaliznichnomu-transporti.html
6. Калініченко Л. Л. Методологічний підхід до управління персоналом підприємств залізничного транспорту в умовах реформування галузі: монографія / Л. Л. Калініченко. – Х.: УкрДАЗТ, 2012 – 420 с.
7. Бараш Ю. С., Марценюк Л. В., Чаркіна Т. Ю. Інноваційний розвиток пасажирських компаній за рахунок обслуговування туристичних перевезень. Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». – 2017. – № 12
8. Степаненко С. В. Формування механізму управління організаційними змінами. // Всеукраїнський журнал науковий журнал «Актуальні проблеми інноваційної економіки». № 3/2016. – с. 60 – 67
9. Карпенко О. О. Управління змінами: Навчальний посібник / О. О. Карпенко. – К.: ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2018. – 216 с.
10. Широкова Г. В. Управление организационными изменениями: учеб. пособие / Г. В. Широкова. – СПб. : СПбГУ, 2005. – 330 с.
11. Пічугіна Т. С. Управління змінами: навч. пос. / Т. С. Пічугіна, С. С. Ткачова, О. П. Ткаченко. – Х.: ХДУХТ, 2017. – 226 с.
12. Шевченко І. Б. Управління змінами : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / І. Б. Шевченко. – К. : НТУ «КПІ» Політехніка, 2015. – 231 с.
13. Бараш Ю. С., Чаркіна Т. Ю. Стратегія управління реформування залізничним транспортом України / Ю. С. Бараш, Т. Ю. Чаркіна. // Зб. науково-практ. ст. «Вісник економіки транспорту і промисловості». – Харків : УкрДУЗТ, № 53, 2016. – С. 24-30.
14. Про схвалення Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року. – Електронний ресурс. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018
15. Стадник В. В. Менеджмент : підручник / В. В. Стадник, М. А. Йохна. – 2-ге вид., випр. и доп. – К. : Академвидав, 2007. – 472 с.
16. Матусевич О. О., Чаркіна Т. Ю., Колінько К. Г. Сутність змін і управління змінами на підприємстві та їх необхідність на залізничному транспорті. Ефективна економіка. 2018. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6742 (дата звернення: 12.01.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.85
17. Сучасні проблеми управління змінами на підприємствах регіону: монографія / [кол. авт.]; за заг. ред. Н. Є. Муромець, О. А. Мельниченка. – Х.: ТОВ «В справі», 2016. – 268 с.
18. Модель в науці / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/%CC%EE%E4%E5%EB%FC_(%E7%E0%E3%E0%EB%FC%ED%E5_%E7%ED%E0%F7%E5%ED%ED%FF)
19. Джордж Дж. М. Организационное поведение. Основы управления: учеб. / Дж. М. Джордж, Г. Р. Джоунс/ – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 463 с.
20. Виханский О. С. Менеджмент : учеб. / О. С. Виханский, А. И. Наумов. – М. : Экономистъ, 2006. – 670 с.
21. Kruger, W. Change Iceberg. Research: 24.09.2005 [Електронний ресурс] / http: // www. Valuebasedmanagement
22. Степаненко С. В. Формування механізму управління організаційними змінами. // Всеукраїнський журнал науковий журнал «Актуальні проблеми інноваційної економіки». № 3/2016. – с. 60 – 67
23. Степаненко С. В. Науково-теоретичне дослідження сутності поняття «механізм» в контексті управління організаційними змінами / С. В. Степаненко // Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. – 2015. – № 13. – с. 275 – 287
24. Воронков Д. К. Інтеграція підходів до управління змінами на підприємстві / Д. К. Воронков // «Економіка. Менеджмент. Підприємництво». Збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету імені В. Даля, 2010. – № 22 (ІІ). – с. 152 – 158
25. Найпак Д. В. Управління організаційними змінами в забезпеченні розвитку підприємства: авт. дис. к.е.н.: 08.00.04 / Д. В. Найпак; Харк. нац. економ. ун-т. – Х., 2011 – 20 с.
26. Гайдей о.о. управління змінами на підприємстві / о.о. Гайдей // вісник бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2012. – № 3(19). – с. 71–75.
27. Чаркіна Т. Ю. Туризм як засіб розширення життєвого простору людини / Л. В. Марценюк, Т. Ю. Чаркіна // Антропологічні виміри філософських досліджень. – 2017. – № 11. – С. 63-70.

O. Matusevich

PURPOSE AND MODELS OF ENTERPRISE CHANGE MANAGEMENT RAILWAY TRANSPORT IN THE FIELD OF PASSENGER TRANSPORTATION

Summary

The need for each enterprise to adapt to the external environment in a timely market environment in order to maintain its competitiveness is bound to make the necessary changes. This is usually done through change management. The relevance of this problem to rail is shown by research by scientists on the issues of improving the efficiency of enterprises, which have created many models of change management. The positives and negatives of different change management models should be used to develop an authoring model for the enterprise in the relevant business area. Thus, in our opinion, first of all it is necessary to mention the railway transport which provides vital activity of different regions of the country. In this case, it is the loss of rail passenger traffic that should be the object of study. The loss of rail passenger traffic requires new approaches to their organization, which needs to pay attention to change management. Thus, existing change management models should be adapted to this area of activity.
It is on the basis of an analysis of the latest research and publications on the various models of change management that the need and purpose of change management in the enterprise arises. There is a need to develop a model of change at the rail transport enterprise in the field of passenger transportation.
On the basis of the researched models the author's model of change management at the enterprises of railway transport in the sphere of passenger transportation is constructed. This general authoring model will allow it to be applied in many cases with individual adjustments. And thus, change management will be able to better organize the work of rail passenger traffic and increase their competitiveness.
It should be noted that there are two types of changes in rail transport: planned changes and reactionary changes. We are first and foremost interested in the changes planned for the rail transport. Therefore, the article summarizes the directions of change management at railway enterprises in the field of passenger transportation with changes planned in accordance with the requirements of the National Transport Strategy of Ukraine for the period up to 2030 and the strategy of managing the reform of the railway transport of Ukraine.
The built connection will, in turn, be able to build a research methodology in modeling the system of changes in the field of passenger transportation of rail transport.
The result and scientific novelty of this study are:
• the proposed link of change management directions at railway undertakings in the field of passenger transportation with the changes planned for railway transport;
• an authoritative model of change management at rail transport undertakings in the passenger transport sector.
Thus the necessity of research of change management at the enterprises of railway transport in the sphere of passenger transportation is presented.

Keywords: change; change management; enterprise; railway; passenger; transport; model; direction; stage.

References

1. Dykan, V. L. and Korin, M. V. (2012), "Providing competitiveness of industrial enterprises in the conditions of functioning of the network of international transport corridors", Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, vol. 38, pp. 156 – 162
2. Yakymenko, N. V. (2012), Upravlinnia ekonomichnym zrostanniam zaliznychnoho transportu v umovakh rozvytku transportnoho rynku Ukrainy [Management of economic growth of railway transport in the conditions of development of the transport market of Ukraine], UkrDAZT, Kharkiv, Ukraine, P. 437.
3. Barash, Yu. S. (2006), Upravlinnia zaliznychnym transportom krainy [Railway transport management in the country], 2nd ed., Vyd-vo Dnipropetr. nats. un-tu zalizn. transp. im. ak. V. Lazariana, Dnipropetrovsk, Ukraine, P. 264.
4. Kopytko, V. I. (2007), "Marketing research of rail transportation as a prerequisite for effective management", Visn. Nats. Un-tu «Lvivska politekhnika», vol. 580, Lohistyka, pp. 263 – 269.
5. Kopytko, V. I. (2009), "Marketing and logistics approach in the organization of passenger transportation by rail", [Online], available at: https://docplayer.net/44801757-Marketingo-logistichniy-pidhid-v-organizaciyi-pasazhirskih-perevezen-na-zaliznichnomu-transporti.html (Accessed 12 Jan 2020)
6. Kalinichenko, L. L. (2012), Metodolohichnyi pidkhid do upravlinnia personalom pidpryiemstv zaliznychnoho transportu v umovakh reformuvannia haluzi [Methodological approach to the management of the personnel of railway transport enterprises in the conditions of industry reforming], UkrDAZT, Kharkiv, Ukraine, P. 420.
7. Barash, Yu. S. Martseniuk, L. V. and Charkina, T. Yu. (2017), "Innovative development of passenger companies according to the carriage of tourism transportation", Efektyvna ekonomika, vol. 12, [Online], available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5928 (Accessed 12 Jan 2020)
8. Stepanenko, S. V. (2016), "Formation of the organizational change management mechanism", Vseukrainskyi zhurnal naukovyi zhurnal «Aktualni problemy innovatsiinoi ekonomiky», vol. 3, pp. 60 – 67.
9. Karpenko, O. O. (2018), Upravlinnia zminamy: Navchalnyi posibnyk [Change management: A study guide], TOV «SIK HRUP UKRAINA», Kyiv, Ukraine, P. 216.
10. Shirokova, G. V. (2005), Upravlenie organizacionnymi izmenenijami: ucheb. posobie [Organizational Change Management: A Textbook. manual], SPbGU, SPb., P. 330.
11. Pichuhina, T. S. Tkachova, S. S. and Tkachenko, O. P. (2017), Upravlinnia zminamy: navch. pos. [Change management: A study guide], KhDUKhT, Kharkiv, Ukraine, P. 226.
12. Shevchenko, I. B. (2015), Upravlinnia zminamy : navch. posibnyk dlia stud. vyshchykh navch. zakladiv [Change management: teach. study guide. higher education. institutions], NTU «KPI» Politekhnika, Kyiv, Ukraine, P. 231.
13. Barash, Yu. S. and Charkina, T. Yu. (2016), "Railway Reform Management Strategy of Ukraine", Zb. naukovo-prakt. st. «Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti», vol. 53, pp. 24-30.
14. The Verkhovna Rada of Ukraine, The Law of Ukraine "On approval of the National Transport Strategy of Ukraine until 2030", [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018 (Accessed 12 Jan 2020)
15. Stadnyk, V. V. and Yokhna, M. A. (2007), Menedzhment: pidruchnyk [Management: textbook], 2nd ed., Akademvydav, Kyiv, Ukraine, P. 472.
16. Matusevich, O., Charkina, T. and Kolinko, K. (2018), “The essence of change and management by changes in the enterprise and their need for rail transport”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6742 (Accessed 12 Jan 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.85
17. Muromets, N. Ye. and Melnychenko, O. A. (2016), Suchasni problemy upravlinnia zminamy na pidpryiemstvakh rehionu: monohrafiia [Modern problems of change management at enterprises of the region: monograph], TOV «V spravi», Kharkiv, Ukraine, P. 268.
18. Model in Science, [Online], available at: http://uk.wikipedia.org/wiki/%CC%EE%E4%E5%EB%FC_(%E7%E0%E3%E0%EB%FC%ED%E5_%E7%ED%E0%F7%E5%ED%ED%FF) (Accessed 12 Jan 2020)
19. Dzhordzh Dzh. M. (2003), Organizacionnoe povedenie. Osnovy upravlenija: ucheb. [Organizational behavior. Fundamentals of management: textbook], JuNITI-DANA, Moscow, Russia, P. 463.
20. Vihanskij, O. S. and Naumov, A. I. (2006), Menedzhment: ucheb. [Management: textbook], Jekonomist, Moscow, Russia, P. 670.
21. Kruger, W. Change Iceberg. Research: 24.09.2005, [Online], available at: / http: // www. Valuebasedmanagement (Accessed 12 Jan 2020)
22. Stepanenko, S. V. (2016), "Formation of the organizational change management mechanism", Vseukrainskyi zhurnal naukovyi zhurnal «Aktualni problemy innovatsiinoi ekonomiky», vol. 3, pp. 60 – 67.
23. Stepanenko, S. V. (2015), "Scientific-theoretical study of the essence of the concept of "mechanism" in the context of organizational change management", Visnyk Volynskoho instytutu ekonomiky ta menedzhmentu, vol. 13, pp. 275 – 287.
24. Voronkov, D. K. (2010), "Integration of approaches to change management at the enterprise", «Ekonomika. Menedzhment. Pidpryiemnytstvo». Zbirnyk naukovykh prats Skhidnoukrainskoho natsionalnoho universytetu imeni V. Dalia, vol. 22 (II), pp. 152 – 158.
25. Naipak, D. V. (2011), "Management of organizational changes in ensuring the development of the enterprise", Ph.D. Thesis, 08.00.04, D. V. Naipak; Khark. nats. ekonom. un-t., Kharkiv, Ukraine, P. 20.
26. Haidei, O.O. (2012), "Enterprise Change Management", Visnyk berdianskoho universytetu menedzhmentu i biznesu, vol. 3(19), pp. 71–75.
27. Martseniuk, L. V. and Charkina, T. Yu. (2017), "Tourism as a Means of Expanding Human Living Space", Antropolohichni vymiry filosofskykh doslidzhen, vol. 11, pp. 63-70.

№ 1 2020

Дата публікації: 2020-01-30

Кількість переглядів: 3030

Відомості про авторів

О. О. Матусевич

к. е. н.., доцент, доцент кафедри «Облік і оподаткування»,Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаряна

O. Matusevich

PhD in Economics, associate professor, associate professor of the Department of Accounting and Taxation, Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan (Dnipro), Ukraine

ORCID:

0000-0002-9486-1308

Як цитувати статтю

Матусевич О. О. Цільове призначення та моделі управління змінами підприємств залізничного транспорту в сфері пасажирських перевезень. Ефективна економіка. 2020. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7607 (дата звернення: 19.10.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.89

Matusevich, O. (2020), “Purpose and models of enterprise change management railway transport in the field of passenger transportation”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7607 (Accessed 19 Oct 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.89

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.