EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ ДЛЯ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ
С. М. Василига

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.151

УДК: 005.7: 005.95/.96

С. М. Василига

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ ДЛЯ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Деякий час назад, взаємодія великих виробничих структур з представником малого бізнесу відбувалося за таким сценарієм, як використання підтримки з боку великого бізнесу (стабільність замовлень, транзакцій і т. д.) в обмін на забезпечення ефективності обороту їх капіталу. Однак в нинішніх кризових для великого бізнесу умовах, така стратегія розвитку малого бізнесу зіткнулася з природними бар’єрами і стала неефективною.
В статті розглянуто поняття стратегії та стратегічного планування, визначено особливості стратегічного планування в малих підприємствах. Відмічено, що існує безліч класифікацій стратегій. Стратегія розвитку організації може відбиратися як за характером вирішуваних завдань, так і за рівнем її використання.
За даними Державної служби статистики України за період з 2010 по 2018 роки кількість суб’єктів малого підприємництва скоротилася з 2161999 до 1822671. Тобто за менш ніж 10 років в Україні стало на 339328 (або на 16,2 %) малих підприємств менше. У зв’язку з останніми подіями в Україні все частіше підприємства стають банкротами, згортають свою діяльність. Поспішна, непрогнозована економічна політика, відсутність стабільності та інші фактори створюють додаткові значні складнощі для розвитку підприємств. Нерідко у зв’язку з цим стратегія розвитку перетворюється на стратегію виживання. Наразі стратегії виживання впроваджено навіть на окремих великих підприємствах. Малі ж підприємства, враховуючи обсяг ресурсів, якими вони розпоряджаються та які можуть бути використані для зменшення негативних наслідків зовнішніх змін, потребують визначення особливих напрямів стратегічного планування.
Найчастіше, малий бізнес, що вимагає для старту невеликі інвестиції, не має достатньо опрацьованого бізнес-плану. А однією з проблем, яку доводиться вирішувати власнику малого підприємства є дефіцит оборотних коштів. Тобто планування грошових потоків є важливою частиною стратегії малого підприємства.
Встановлено, що малі підприємства мають ряд особливостей порівняно з іншими підприємствами. Знання та вміння використовувати ці особливості дозволить укріпити конкурентні позиції малих підприємств.
В статті серед іншого, визначено одну із найоптимальніших в умовах сьогодення стратегію їх розвитку.

Ключові слова: стратегія; стратегічне планування; розвиток; малі підприємства.

Література

1. Грушенко В. І., Фомченкова Л. В. Кризовий стан підприємства: пошук причин і способів його подолання // Менеджмент в Росії і за кордоном. - 2007. - № 11. - с. 14-18.
2. Маркова В. Д., Кузнєцова С. А. Стратегічний менеджмент. - М .: Инфра-М, 2001 р.
3. Стратегічний менеджмент. Теорія та практика. Зуб А. Т. / М .: Аспект Пресс, 2002. - 415 с.
4. Піньковецкая Ю. С. Малі підприємства Росії: закономірності, класифікація та напрями підвищення ефективності / Ю. С. Піньковецкая, 2011. - 204 c.

S. Vasylyha

FEATURES OF FORMATION OF DEVELOPMENT STRATEGIES FOR SMALL ENTERPRISES

Summary

Some time ago, the interaction of large manufacturing structures with a small business representative occurred in such a scenario as the use of big business support (order stability, transactions, etc.) in exchange for ensuring the efficiency of their capital turnover. However, in the current crisis for big business, such a small business development strategy has faced natural barriers and has become ineffective.
The article deals with the concept of strategy and strategic planning, defines the features of strategic planning in small enterprises. It is noted that there are many classifications of strategies. The development strategy of an organization can be selected both by the nature of the tasks being solved and the level of its use.
According to the State Statistics Service of Ukraine, from 2010 to 2018, the number of small business entities decreased from 2161999 to 1822671. That is, in less than 10 years, there were 339328 (or 16.2%) small businesses in Ukraine. Due to recent events in Ukraine, more and more companies are going bankrupt and winding down their operations. Successful, unpredictable economic policies, lack of stability and other factors create additional challenges for business development. Often, this is why a development strategy becomes a survival strategy. Survival strategies are currently being implemented even at large enterprises. However, given the amount of resources available to them that can be used to mitigate the negative effects of external change, small businesses need to identify specific areas of strategic planning.
Most often, a small business that requires a small investment to start up does not have a well-developed business plan. And one of the problems that a small business owner has to solve is the shortage of working capital. That is, cash flow planning is an important part of a small business strategy.
It is established that small enterprises have a number of features compared to other enterprises. Knowledge and ability to use these features will strengthen the competitive position of small businesses.
Among other things, the article identifies one of the most optimal strategies for their development in the current conditions.

Keywords: strategy; strategic planning; development; small businesses.

References

1. Hrushenko, V. I. and Fomchenkova, L. V. (2007), “Crisis state of the enterprise: search for reasons and ways of overcoming it”, Menedzhment v Rosii i za kordonom, vol. 11, pp.14-18.
2. Markova, V. D. and Kuznietsova, S. A. (2001), Stratehichnyi menedzhment [Strategic management],Ynfra, Moscov, Russia.
3. Zub, A. T. (2002), Stratehichnyi menedzhment. Teoriia ta praktyka [Strategic management. Theory and Practice], Aspekt Press, Moscov, Russia.
4. Pinkovetskaia, Yu. S. (2011), “Russian small businesses: patterns, classification, and directions for increasing efficiency” PhD in Economics Thesis, business economics, Russian Academy of Entrepreneurship, Moscov, Russia.

№ 1 2020

Дата публікації: 2020-01-30

Кількість переглядів: 3533

Відомості про авторів

С. М. Василига

аспірант кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, Державний університет інфраструктури та технологій

S. Vasylyha

postgraduate student, department of management, public administration and administration, State university of infrastructure and technology

ORCID:

0000-0003-2521-4585

Як цитувати статтю

Василига С. М. Особливості формування стратегій розвитку для малих підприємств. Ефективна економіка. 2020. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7611 (дата звернення: 19.10.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.151

Vasylyha, S. (2020), “Features of formation of development strategies for small enterprises”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7611 (Accessed 19 Oct 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.151

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.