EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НОВІ ПІДХОДИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ТА ЗМІН У ДЕРЖАВНІЙ РЕГІОНАЛЬНІЙ ПОЛІТИЦІ
І. В. Томашук

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.153

УДК: 332:005.521.46:78.3(477)

І. В. Томашук

НОВІ ПІДХОДИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ТА ЗМІН У ДЕРЖАВНІЙ РЕГІОНАЛЬНІЙ ПОЛІТИЦІ

Анотація

У статті проаналізовано реформу децентралізації у контексті її впливу на демократичну трансформацію й консолідацію суспільства, а також на національну та місцеву ідентичність, зміцнення державності і згуртованості в країні, посилення потенціалу громад й адміністративної ефективності місцевих органів влади. Даються рекомендації щодо подальшого формування дієздатного та відповідального місцевого самоврядування, впорядкування адміністративно-територіального устрою, вдосконалення організаційної системи управління й державного управління, створення територіальної консолідації шляхом ефективного поглиблення децентралізації владної реформи. Наголошено, що найважливішим результатом бюджетної децентралізації є збільшення частки місцевих податків і зборів у доходах місцевих бюджетів. Підкреслюється, що децентралізація - це одна з «орієнтованих на людину» реформ в Україні. Стверджується, що стратегічні цілі управління об’єднаними територіальними громадами повинні базуватися на досягненні саморозвитку, самозабезпеченості та самозайнятості шляхом використання внутрішнього потенціалу громади, що призведе до самодостатності у всіх сферах їхнього життя. Зроблено висновки, що пріоритетом роботи українського уряду щодо формування державної регіональної політики є створення конструктивного, рівноправного діалогу між центральною, регіональною та місцевою владою та органами місцевого самоврядування.

Ключові слова: сільські території; децентралізація; місцеве самоврядування; стратегія; об`єднані територіальні громади (ОТГ); інтеграція.

Література

1. Agricultural Policies for Poverty Reduction (2015). URL: https://www.cabi.org/bookshop/book/9781780641058 (дата звернення 04.11.2019).
2. Борщевський В., Волошин В.І. Інституційні важелі розвитку об’єднаних територіальних громад в умовах децентралізації управління. URL: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/vazheli_rozvutku-a6b6a.pdf (дата звернення 17.11.2019).
3. Гончарук І.В. Роль сільськогосподарських кооперативів у забезпеченні сталого розвитку сільських територій Вінницької області. ЕКОНОМІКА. ФІНАНСИ. МЕНЕДЖМЕНТ: актуальні питання науки і практики. 2017. № 8. С. 56-67.
4. Гончарук І.В., Томашук І.В. Державне регулювання розвитку ресурсного потенціалу сільських територій: загальні аспекти. ЕКОНОМІКА. ФІНАНСИ. МЕНЕДЖМЕНТ: актуальні питання науки і практики. 2018. № 4 (32). С.19-30.
5. Global Food Security: Challenges for the Food and Agricultural System (2015). URL: http://www.keepeek.com/Digita l-Asset-Management/oecd/agriculture-and-food/globa l- food-security _9789264 195363-en#page1 (дата звернення 21.11.2019).
6. Децентралізація. URL : https://decentralization.gov.ua/gromada (дата звернення 12.12.2019).
7. Жаліло Я.А., Шевченко О.В., Романова В.В. Децентралізація влади: порядок денний на середньострокову перспективу. Аналітична доповідь. Національний інститут стратегічних досліджень. К.: 2019. 115 с.
8. Калетнік Г. М., Мазур А. Г. Науково-теоретичні засади формування та розвитку людського капіталу в сільських територіях. ЕКОНОМІКА. ФІНАНСИ. МЕНЕДЖМЕНТ: актуальні питання науки і практики. 2016. № 10. С. 7-25.
9. Ковбасюк Ю.В. Нові підходи до формування регіональної політики та регіонального управління. Актуальні проблеми економіки. № 7(157). 2014. С. 246-253.
10. Лелеченко А. П., Васильєва О. І., Куйбіда В. С., Ткачук А. Ф.
Місцеве самоврядування в умовах децентралізації повноважень: навч. посіб. К. : 2017. 110 с.
11. Лише третина сільських населених пунктів увійшли до ОТГ. Agravery. URL : http://agravery.com/uk/posts/show/lise-tretina-silskih-naselenih-punktiv-uvijsli-do-otg (дата звернення 18.10.2019).
12. Плотнікова М. Ф. Стратегічні засади розвитку сільських територій в умовах децентралізації владних повноважень. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. Випуск 17. Частина 2. 2018. С. 43-46.
13. Россоха В., Плотнікова М. Розвиток сільських територій України в умовах децентралізації управління: стан, проблеми, перспективи. Економічний дискурс. Міжнародний науковий журнал. Вип. 4. 2018. С. 42-53.
14. Ткачук А. Про якірну точку та можливості сільського розвитку. URL: http://www.csi.org.ua/pro-yakir-nu-tochku-ta-mozhlyvosti-silskogo-rozvytku/ (дата звернення 22.12.2019).
15. Tomashuk I. V. (2017). Problems and prospects of management development of rural territories. Baltic Journal of Economic Studies, Vol. 3. № 5 December, рp. 214-220.

I. Tomashuk

NEW APPROACHES TO THE DEVELOPMENT OF THE RURAL TERRITORIES OF UKRAINE IN THE CONDITIONS OF DECENTRALIZATION AND CHANGES IN THE STATE REGIONAL POLICY

Summary

Decentralization reform has been analyzed in the context of its impact on democratic transformation and consolidation of society, nationwide and local identity, strengthening the statehood and cohesion of the country, enhancing the capacity of communities and the administrative effectiveness of local governments. Recommendations for further formation of capable and responsible local self-government, streamlining of the administrative-territorial system, improvement of the system of organization of government and public administration, ensuring of territorial consolidation through effective deepening of the decentralization of power reform are substantiated. The effectiveness of state regulation of regional development and regional governance depends significantly on the interaction between central state executive bodies, local (at the level of regions), state executive bodies and regional self-government bodies, as well as on the optimal organization of power directly at the level of sub-national regions of primary division. It is emphasized that the most significant result of fiscal decentralization is the increase in the share of local taxes and fees in local budget revenues. It is emphasized that decentralization is one of the most «human-centered» reforms implemented in Ukraine. Decentralization of power as a component of state policy on regional development is one of the defining agenda of reforms in Ukraine. It has created the groundwork for rooting institutional change, for improving the quality of life of citizens, and for the continuation of sectoral reforms. Thanks to the creation of a new system of distribution of powers between central and local authorities in Ukraine, a new system of relations between different branches of power and a new balance of checks and balances are in fact being formed today. It is argued that the strategic goals of managing territorial communities should be based on the achievement of self-development, self-sufficiency and self-employment through the use of the community's internal potential, which will result in self-sufficiency in all spheres of its life. It is concluded that the priority of the Ukrainian government's activity in shaping state regional policy is the creation of constructive equal dialogue between central, regional and local authorities, as well as local self-government bodies.

Keywords: ural areas; decentralization; local self-government; strategy; integrated territorial communities; integration.

References

1. Brooks, J. (2015), “Agricultural Policies for Poverty Reduction”, available at: https://www.cabi.org/bookshop/book/9781780641058 (Accessed 04 November 2019).
2. Borschevsky, V., and Voloshin, V.I. (2016), “Institutional levers of development of united territorial communities in the conditions of decentralization of management”, available at: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/vazheli_rozvutku-a6b6a.pdf (Accessed 17 November 2019).
3. Goncharuk, I.V. (2017), “The role of agricultural cooperatives in ensuring the sustainable development of rural areas in Vinnytsia region”, EKONOMIKA. FINANSY. MENEDZhMENT: aktualni pytannia nauky i praktyky, vol. 8, pp. 56-67.
4. Goncharuk, I.V. and Tomashuk, I.V. (2018), “State regulation of rural potential resource development: general aspects”, EKONOMIKA. FINANSY. MENEDZhMENT: aktualni pytannia nauky i praktyky, vol. 4 (32), pp.19-30.
5. OECD (2015), “Global Food Security: Challenges for the Food and Agricultural System”, available at: http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/agriculture-and-food/finel-food-security_9789264195363-en#page1 (Accessed 21 November 2019).
6. Decentralization (2019), available at: https://decentralization.gov.ua/gromada (Accessed 12 December 2019).
7. Zhalilo, E.A. Shevchenko, O.V. and Romanova, V.V. (2019), Detsentralizatsiia vlady: poriadok dennyi na serednostrokovu perspektyvu. Analitychna dopovid [Decentralization of power: an agenda for the medium term. Analytical report], National Institute for Strategic Studies, Kyiv, Ukraine.
8. Kaletnik, G.M. and Mazur, A.G. (2016), “Scientific and theoretical principles of formation and development of human capital in rural territories”, EKONOMIKA. FINANSY. MENEDZhMENT: aktualni pytannia nauky i praktyky, vol. 10, pp. 7-25.
9. Kovbasyuk, Yu.V. (2014), “New approaches to regional policy making and regional governance”, Aktualni problemy ekonomiky, vol. 7 (157), pp. 246-253.
10. Lelchenko, A.P. Vasilyeva, O.I. Kuibida, V.S. and Tkachuk, A.F. (2017). Mistseve samovriaduvannia v umovakh detsentralizatsii povnovazhen. [Local self-government in the conditions of decentralization of powers], Kyiv, Ukraine.
11. Agravery (2018), “Only a third of rural settlements were included in united territorial communities”, available at: http://agravery.com/en/posts/show/lise-tretina-silskih-naselen-punktiv-uvijsli-do-otg (Accessed 18 October 2019).
12. Plotnikova, M.F. (2018), “Strategic foundations of rural development in the conditions of decentralization of power”, Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo, vol.17, no. 2, pp. 43-46.
13. Rossokha, V. and Plotnikova, M. (2018), “Development of rural territories of Ukraine in the conditions of decentralization of management: state, problems, prospects”, Ekonomichnyi dyskurs. International scientific journal, vol. 4, pp. 42-53.
14. Tkachuk, A. (2016), “On the anchor point and opportunities for rural development”, available at: http://www.csi.org.ua/pro-yakir-nu-tochku-ta-mozhlyvosti-silskogo-rozvytku/ (Accessed 22 December 2019).
15. Tomashuk, I. V. (2017), “Problems and prospects of rural development management”, Baltic Journal of Economic Studies, vol. 3, no. 5, pp. 214-220.

№ 1 2020

Дата публікації: 2020-01-30

Кількість переглядів: 2978

Відомості про авторів

І. В. Томашук

асистент кафедри аналізу та статистики,Вінницький національний аграрний університет

I. Tomashuk

assistant of the department of analysis and statistics,Vinnytsia National Agrarian University

ORCID:

0000-0001-6847-3136

Як цитувати статтю

Томашук І. В. Нові підходи розвитку сільських територій України в умовах децентралізації та змін у державній регіональній політиці. Ефективна економіка. 2020. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7613 (дата звернення: 19.10.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.153

Tomashuk, I. (2020), “New approaches to the development of the rural territories of Ukraine in the conditions of decentralization and changes in the state regional policy”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7613 (Accessed 19 Oct 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.153

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.