EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВНІ ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
О. В. Гасій, В. І. Клименко

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.61

УДК: 336.77

О. В. Гасій, В. І. Клименко

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВНІ ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Анотація

Досліджено стан розвитку банківської кредитної діяльності в Україні за 2007-2018 рр., обґрунтовано перспективи розвитку банківського кредитування в динамічних умовах розвитку вітчизняної економіки. Здійснено моніторинг діяльності банків у сфері надання кредитних послуг та перспектив їх розвитку в різних сегментах кредитного ринку. Висвітлено сучасні особливості функціонування банків у сфері кредитування суб’єктів господарювання та домогосподарств. Вирішення поставлених завдань здійснено за допомогою таких загальнонаукових і спеціальних методів дослідження: аналізу та синтезу, систематизації та моделювання перспектив розвитку банківського кредитування. Виявлено особливості ведення банківського бізнесу в сфері кредитування та визначено його роль у розвитку національної економіки. Встановлено відсутність стійкої тенденції розвитку банківського кредитування за аналізований період. На основі застосування методів прогнозування, надано розрахунок векторів розвитку банківського кредитування на 2020-2022 роки. На основі кореляційно-регресійного аналізу з’ясовано перспективи змін ВВП від чинників кредитного характеру, що на нього впливають різнобічно (обсяг банківського кредитування, активи банків, кредити, надані фізичним особам та юридичним особам). Обґрунтовано, що розвиток кредитної банківської діяльності є важливою складовою стабілізації національної економіки. Здійснено оцінку інституціонального складу банківської системи України та обґрунтовано необхідність створення передумов формування законодавчої основи до її розширення за рахунок нових видів банків регіонального значення. Відсутність чітко описаного механізму їх діяльності на рівні нормативно-правового забезпечення визначає низку проблем їх створення. Запропоновано розвивати сектор кооперативного кредиту за участю регіональних кооперативних банків як важливої складової банківської системи України. Основні наукові положення дослідження можна використовувати у практиці банків усіх рівнів банківської системи.

Ключові слова: активні операції; банк; кредит; кредитування; кооперативний банк; регіональна банківська система.

Література

1. Аналітичний огляд ринку споживчого кредитування. 2019. URL: http://integrumventures.com/files/Аналіз_ринку_споживчого_кредитування_Україна_лют.2019.pdf (дата звернення: 20.12.2019).
2. Господарський кодекс України: Кодекс від 16 грудня 2003 № 436-IV / Верховна рада України. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15. (дата звернення: 18.12.2019).
3. Єгоричева С.Б. Сучасний механізм функціонування регіональної банківської системи : монографія / С. Б. Єгоричева, О. В. Гасій. Полтава. ПУЕТ, 2016. 217 с.
4. Миськів Г.В. Проблеми розвитку кредитного ринку України та їх наслідки для національної економіки. 2016. Вип. 1(117). URL: http://ird.gov.ua/sep/sep20161(117)/sep20161(117)_074_MyskivH.pdf (дата звернення: 21.12.2019).
5. Офіційний сайт Національного банку України. URL: https://www.bank.gov.ua (дата звернення: 25.12.2019).
6. Положення про порядок формування та зберігання обов'язкових резервів банками України та філіями іноземних банків в Україні: Положення від 11 грудня 2014 № 806; Постанова Національного банку України / Національний банк України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0806500-14 (дата звернення: 23.12.2019).
7. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07 грудня 2000 №2121-III / Верховна рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14 (дата звернення: 23.12.2019).
8. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12 липня 2001 №2664-III / Верховна рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2664-14 (дата звернення: 23.12.2019).
9. Шиндер О.В. Соціальна роль банків у розвитку регіонів. Економіка та держава. 2010. Вип. 4. С. 97-99.
10. Швець Ю.О., Горбачов О.Є. Сучасний стан банківського кредитування в Україні: проблеми та перспективи. 2018. № 15. С. 793-798. URL: http://economyandsociety.in.ua/journal/15_ukr/120.pdf (дата звернення: 23.11.2019).
11. Klimenko V., Sokolova A., Hasii O. Status and prospects for the development of credit unions in Ukraine. Problems and Perspectives in Management (open-access). 2017. 15 (4). рр. 124-133. URL: https://businessperspectives.org/journals/problems-and-perspectives-in-management/issue-269/status-and-prospects-for-the-development-of-credit-unions-in-ukraine (дата звернення: 23.12.2019).
12. Stakeholders views on co-operative banks. URL: http://www.globalcube.net/clients/eacb/content/medias/events/4th_convention_cb/4th_convention_stakeholders_views_on_the_sector.pdf (дата звернення: 25.12.2019).
13. What is a Co-operative bank? : The European Association of Cooperative Banks (EACB). URL: http://www.eacb.coop/en/europeanassociation-of-co-operative-banks.html (дата звернення: 25.12.2019).

O. Hasii, V. Klimenko

STATE AND PERSPECTIVE VECTORS OF DEVELOPMENT OF BANKING CREDIT ACTIVITIES IN UKRAINE

Summary

The state of development of bank lending activity in Ukraine for 2007-2018 is researched, and the prospects of development of bank lending under dynamic conditions of development of domestic economy are substantiated. The activities of banks in the area of credit services and prospects of their development in various segments of the credit market were monitored. The modern features of the operations of banks in the area of crediting of economic entities and households are highlighted. The tasks are accomplished with the help of such general scientific and special methods of research: analysis and synthesis, systematization and modeling of perspectives of bank lending development. The peculiarities of banking business in the area of crediting are revealed and its role in the development of the national economy is determined. The absence of a steady tendency of development of bank lending for the analyzed period is established. Based on the application of forecasting methods, the calculation of vectors for the development of bank lending for 2020-2022 is provided. On the basis of the correlation-regression analysis, the prospects for changes in Gross Domestic Product from factors of credit nature that influence it in various ways (the volume of bank lending, bank assets, loans to individuals and legal entities) are found. It is substantiated that the development of credit banking is an important component of stabilizing the national economy. The institutional composition of the banking system of Ukraine has been evaluated and the necessity of creating the prerequisites for the formation of the legislative framework prior to its expansion due to new types of banks of regional importance has been substantiated. The lack of a clearly described mechanism of their activity at the level of regulatory support defines a number of problems of their creation. It is proposed to develop the cooperative credit sector with the participation of regional cooperative banks as an important component of the Ukrainian banking system. The basic scientific provisions of the study can be used in the practice of banks at all levels of the banking system.

Keywords: active operations; bank; credit; lending; cooperative bank; regional banking system.

References

1. Analytical review of the consumer lending market, available at: http://integrumventures.com/files/Аналіз_ринку_споживчого_кредитування_Україна_лют.2019.pdf (Accessed December 20, 2019).
2. The Verkhovna Rada of Ukraine (2003), “Economic Code of Ukraine”. available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15. (Accessed December 18, 2019).
3. Egoricheva, S. B. and Hasii, O.V. (2016), Suchasnyi mekhanizm funktsionuvannia rehionalnoi bankivskoi systemy [Modern mechanism of functioning of the regional banking system], Poltava, PUET, Ukraine.
4. Myskiv, H.V. (2016), “Problems of development of credit market of Ukraine and their consequences for the national economy”, vol. 1(117), available at: http://ird.gov.ua/sep/sep20161(117)/sep20161(117)_074_MyskivH.pdf (Accessed December 21, 2019).
5. Official site of the National Bank of Ukraine. available at: https://www.bank.gov.ua (Accessed December 25, 2019).
6. National Bank of Ukraine (2014), “Regulations on the procedure for the formation and storage of obligatory reserves by banks of Ukraine and branches of foreign banks in Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0806500-14 (Accessed December 23, 2019).
7. The Verkhovna Rada of Ukraine (2000), The Law of Ukraine “On about banks and banking”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14. (Accessed December 23, 2019).
8. The Verkhovna Rada of Ukraine (2001), The Law of Ukraine “On financial services and state regulation of financial services markets”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2664-14 (accessed 23 December 2019).
9. Shynder, O.V. (2010), “The social role of banks in regional development”. Ekonomika ta derzhava, vol. 4. , pp. 97-99.
10. Shvets, Yu.O. and Horbachov, O.Ye., (2018), “ The current state of bank lending in Ukraine: problems and prospects”, vol. 15, pp. 793-798. available at: http://economyandsociety.in.ua/journal/15_ukr/120.pdf (Accessed December 23, 2019).
11. Klimenko, V., Sokolova, A. and Hasii, O. (2017), “Status and prospects for the development of credit unions in Ukraine”, Problems and Perspectives in Management (open-access), 15 (4), рр. 124-133, available at: https://businessperspectives.org/journals/problems-and-perspectives-in-management/issue-269/status-and-prospects-for-the-development-of-credit-unions-in-ukraine (Accessed December 23, 2019).
12. Stakeholders views on co-operative banks, available at: http://www.globalcube.net/clients/eacb/content/medias/events/4th_convention_cb/4th_convention_stakeholders_views_on_the_sector.pdf. (Accessed December 25, 2019).
13. What is a Co-operative bank? : The European Association of Cooperative Banks (EACB). available at: http://www.eacb.coop/en/europeanassociation-of-co-operative-banks.html (Accessed December 25, 2019).

№ 1 2020

Дата публікації: 2020-01-30

Кількість переглядів: 8196

Відомості про авторів

О. В. Гасій

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи,Полтавський університет економіки і торгівлі, м. Полтава

O. Hasii

PhD in Economics,associate Professor of the Department of Finance and BankingPoltava University of Economics and Trade

ORCID:

0000-0002-5116-0448


В. І. Клименко

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки та міжнародних економічних відносин,Полтавський університет економіки і торгівлі, м. Полтава

V. Klimenko

PhD in Economics,associate Professor of the Department of Department of International Economics and International Economic RelationsPoltava University of Economics and Trade

ORCID:

0000-0003-1837-6500

Як цитувати статтю

Гасій О. В., Клименко В. І. Стан та перспективні вектори розвитку банківської кредитної діяльності в Україні. Ефективна економіка. 2020. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7617 (дата звернення: 14.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.61

Hasii, O. and Klimenko, V. (2020), “State and perspective vectors of development of banking credit activities in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7617 (Accessed 14 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.61

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.