EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАУКОВО-ПРАКТИЧІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНОГО ПРОЕКТУВАННЯ
C. В. Мішина, О. Ю. Мішин

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.73

УДК: 364-78:005.12

C. В. Мішина, О. Ю. Мішин

НАУКОВО-ПРАКТИЧІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНОГО ПРОЕКТУВАННЯ

Анотація

Розглянуто сутність понять “проект”, “проектування“, “соціальний проект”, “соціальне проектування”. Уточнено визначення понять “соціальний проект” та “соціальне проектування” за рахунок їх формулювання на засадах цільового та ресурсного підходів, що дозволяє досягти їх універсальності та розширити сферу застосування. Розглянуто існуючі підходи до класифікації соціальних проектів. Запропонована систематизована багатокритеріальна класифікація соціальних проектів за такими ознаками, як: територіальна ознака; ступінь новизни; джерела фінансування; обсяги проектування; термін реалізації; кількість виконавців; за соціальною спрямованістю. Уточнено теоретичні засади соціального проектування за рахунок виділення системно-орієнтованого, інформаційно-орієнтованого, інноваційно-орієнтованого, організаційно-орієнтованого, управлінсько-орієнтованого та ресурсно-орієнтованого підходів. Обґрунтовано структуру концептуальної моделі соціального проекту виділенням таких складових, як: соціальна проблема, актуальність соціального проекту, мета і завдання соціального проекту, цільова аудиторія, вид соціального проекту, підхід до соціального проектування, ключові ідеї проекту, перелік заходів з реалізації соціального проекту, джерела фінансування, очікувані результати. Удосконалено методичний підхід щодо формування технології соціального проектування за рахунок уточнення переліку й змісту етапів соціального проектування та систематизації методів поетапної реалізації соціальних проектів. В якості етапів соціального проектування виділено: підготовчий, концептуальний, описовий, організаційний та оціночний етапи. Розглянуто структуру титульної сторінки, анотації, аплікаційної форми соціального проекту. Уточнено зміст та структуру форми розробки кошторису соціального проекту. Розглянуто сутність ресурсного обґрунтування соціальних проектів як сукупності кадрового, інформаційного та матеріального забезпечення. Запропоновано форму обґрунтування ресурсного забезпечення соціального проекту. Систематизовано перелік джерел фінансування соціальних проектів.

Ключові слова: соціальний проект; соціальне проектування; технологія соціального проектування; концептуальна модель соціального проекту; ресурсне забезпечення соціального проекту.

Література

1. Азарова Т. В. Технологія оцінки соціальних програм та проектів / Т. В. Азарова, Л. К. Абрамов. – Кіровоград : ІСКМ, 2007. – 100 с.
2. Безпалько О. В. Соціальне проектування: навч. посіб. – Київ : Київськ. Ун-т імені Бориса Грінченка, 2010. – 128 с.
3. Данілова А. П. Соціальний проект як засіб формування та розвитку ініціативності учнівської молоді / А. П. Данілова // Інститут проблем освіти Національної академії педагогічних наук України. – Київ. – 2013. – Вип. 17(1). – С. 237-245.
4. Дридзе Т. М. Основы социокультурного проектирования / Т. М. Дридзе, Э. А. Орлова. – Москва: Российский институт культурологии, 1995. – 148 с.
5. Іонова І. М. Проектна діяльність у роботі спеціалізованих соціальних служб / І. М. Іонова // Педагогічні науки. Збірник наукових праць. – 2016. – Випуск LXXIV. Том 2. – . 127 – 131.
6. Коган М. С. Метод проектов и условия его эффективного применения в воспитательной работе / М. С. Коган. – Москва: Дело, 1989. – 253 с.
7. Курбатов В. И. Социальное проектирование: Учеб. пособ. / В. И. Курбатов, О. В. Курбатова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2001. – 416 с.
8. Луков В. А. Социальное проектирование: Учеб. пособ. / В. А. Луков. – Москва: Изд-во Моск. гуманит.-социальн. академии, Финита, 2003. – 240 с.
9. Нагорна Г. О. Соціальне проектування: історія становлення та розвитку / Г. О. Нагорна // Молодий вчений. – 2016. – № 5 (32). – С. 451 – 454.
10. Пометун О. І. Молодь обирає дію: Соціальне проектування – новий підхід до виховання молоді / О. І. Пометун // Метод проектів: традиції, перспективи, життєві результати: Практико зорієнтований збірник. – Київ: Департамент, 2003. – С. 327 – 333.
11. Пономаренко О. В. Інструменти управління ризиками соціальних проектів / О. В. Пономаренко // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. ДРІДУ НАДУ при Президентові України. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2008. – Вип. 4 (34). – С.160–166.
12. Словарь-справочник по социальной работе / Под ред. Е. И. Холостовой. – Москва : Юрист, 2000. – 424 с.
13. Социальная работа / Под общ. ред. В. И. Курбатова. - Ростов-на-Дону: Феникс, 1999. – 576 с.
14. Тарасюк Г.М. Управління проектами: навч. посібник / Г.М.Тарасюк.– 3-є вид. – Київ: Каравела, 2009. – 320 с.
15. Тюптя Л. Т. Соціальна робота (теорія і практика): навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ Л. Т. Тютля, І. Б. Іванова. – Київ: ВМУРОЛ «Україна», 2004. – 408 с.
16. Шкуро В. П. Підвищення якості реалізації соціальних проектів / В. П. Шкуро // Збірник наукових праць. Психологічні науки. Т. 2. – Вип. 9. – 2016. – С. 265-269.
17. Шляпников С. Е. Социальное проектирование как конструирование темпоральности социальных структур / С. Е. Шляпников // Вестник Томского государственного университета. – 2011. – № 342. – С. 75 – 76.

S. Mishyna, О. Mishyn

SCIENTIFIC AND PRACTICAL BASIS OF SOCIAL PROJECTING

Summary

The essence of the concepts of "project", "projecting", "social project", "social projecting" is considered. The definitions of the concepts of “social project” and “social projecting” are clarified on the basis of target and resource approaches, which allows to achieve their universality and expand the scope of application. The approaches to the classification of social projects are presented. The systematic and multicriteria classification of social projects is proposed. The following classification features are highlighted such as: territorial affiliation; degree of novelty; sources of financing; projecting scope; implementation period; number of performers; social orientation. The theoretical basis of social projecting is clarified by highlighting a system oriented, information oriented, innovative oriented, organizational oriented, managerial oriented and resource oriented approaches.
The structure of the conceptual model of the social project is justified. The next components as: social problem, relevance of a social project, goal and objectives of social project, target audience, type of social project, approach to social projecting, key project ideas, list of measures for implementing the social project, sources financing, expected results are finded. The methodological approach to the formation of social projecting technology is improved by clarifying the list and content of the stages of social projecting and systematizing the methods of phased implementation of social projects. The stages of social projecting such as: preparatory, conceptual, descriptive, organizational and evaluation stages are proposed. The structure of the cover page, annotation, application form of the social project are considered. The content and structure of the form of the estimate of social project are clarified. The essence of the resource justification of social project as a combination of personnel, information and material support is considered. The form of justification of the resource provision of a social project is proposed. The list of sources of financing social projects is systematized.

Keywords: social project; social projecting; technology of social projecting; conceptual model of social project; resourcing of social project.

References

1. Azarova, T. V. and Abramov, L. K (2007), Tekhnolohiia otsinky sotsial'nykh prohram ta proektiv [Technology for evaluating social programs and projects], ISKM, Kirovohrad, Ukraine.
2. Bezpal'ko, O. V. (2010), Sotsial'ne proektuvannia [Social projecting], Kyivs'k. Un-t imeni Borysa Hrinchenka, Kyiv, Ukraine.
3. Danilova, A. P. (2013), “Social project as a means of formation and development of initiative of students”, Instytut problem osvity Natsional'noi akademii pedahohichnykh nauk Ukrainy, vol. 17(1), рр. 237-245.
4. Dridze, T. M. and Orlova, Je. A. (1995), Osnovy sociokul'turnogo proektirovanija [Fundamentals of socio-cultural projecting], Rossijskij institut kul'turologii, Moscow, Russia.
5. Ionova, I. M. (2016), “Project activity in the work of specialized social services”, Pedahohichni nauky. Zbirnyk naukovykh prats', vol. LXXIV, no. 2, рр.127 – 131.
6. Kogan, M. S. (1989), Metod proektov i uslovija ego jeffektivnogo primenenija v vospitatel'noj rabote [Method of projects and conditions for its effective application in educational work], Delo, Moscow, Russia.
7. Kurbatov, V. I. and Kurbatova, O. V. (2001), Social'noe proektirovanie [Social projecting], Feniks, Rostov-on-Don, Russia.
8. Lukov, V. A. (2003), Social'noe proektirovanie [Social projecting], Izd-vo Mosk. gumanit.-social'n. akademii, Finita, Moscow, Russia.
9. Nahorna, H. O. (2016), “Social projecting: a history of formation and development”, Molodyj vchenyj, vol. 5(32), рр. 451 – 454.
10. Pometun, O. I. (2003), “Youth chooses action: Social projecting – a new approach to educating young people”, Metod proektiv: tradytsii, perspektyvy, zhyttievi rezul'taty: Praktyko zoriientovanyj zbirnyk, рр. 327 – 333.
11. Ponomarenko, O. V. (2008), “Tools of risk management of social projects”, Aktual'ni problemy derzhavnoho upravlinnia : zb. nauk. pr. DRIDU NADU pry Prezydentovi Ukrainy, vol. 4 (34), рр.160–166.
12. Holostovа, E. I. (2000), Slovar'-spravochnik po social'noj rabote [Dictionary-reference on social work], Jurist, Moscow, Russia.
13. Kurbatova, V. I. (1999), Social'naja rabota [Social work], Feniks, Rostov-on-Don, Russia.
14. Tarasiuk, H.M. (2009), Upravlinnia proektamy [Project Management], Karavela, Kyiv, Ukraine.
15. Tiuptia, L. T. and Ivanova, I. B. (2004), Sotsial'na robota (teoriia i praktyka) [Social work (theory and practice)], VMUROL “Ukraina”, Kyiv, Ukraine.
16. Shkuro, V. P. (2016), “Improving the quality of the implementation of social projects”, Zbirnyk naukovykh prats'. Psykholohichni nauky, vol. 9, no.2, рр. 265-269.
17. Shljapnikov, S. E. (2011), “Social design as a construction of the temporality of social structures”, Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta, vol. 342, pp. 75 – 76.

№ 1 2020

Дата публікації: 2020-01-30

Кількість переглядів: 6087

Відомості про авторів

C. В. Мішина

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та соціальних наук, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків

S. Mishyna

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor, Department of Department of Economic and Social Sciences, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

ORCID:

0000-0003-4925-5998


О. Ю. Мішин

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародного бізнесу та економічного аналізу, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків

О. Mishyn

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor, Department of International Business and Economic Analysis, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

ORCID:

0000-0003-1687-4805

Як цитувати статтю

Мішина C. В., Мішин О. Ю. Науково-практичі засади соціального проектування. Ефективна економіка. 2020. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7620 (дата звернення: 14.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.73

Mishyna, S. and Mishyn, О. (2020), “Scientific and practical basis of social projecting”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7620 (Accessed 14 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.73

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.