EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ КОНТРОЛІНГУ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
А. В. Сисоєв

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.150

УДК: 658.562-047.44

А. В. Сисоєв

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ КОНТРОЛІНГУ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Впровадження контролінгу на підприємствах торгівлі має цілком об’єктивну необхідність. Відповідно, з’являється питання потреби оцінки ефективності контролінгу за кожним з видів його діяльності, серед яких операційна діяльність посідає одне з найважливіших місць.
Нажаль, не існує єдиної системи показників оцінки ефективності контролінгу операційної діяльності. А існуючі наукові підходи потребують суттєвого удосконалення.
У статті, на основі критичного аналізу підходів науковців, оцінено доцільність включення окремих показників до системи оцінки ефективності контролінгу операційної діяльності. Розроблено та обгрунтовано застосування нові показники оцінки ефективності контролінгу операційної діяльності. На основі результатів критичного аналізу літератури та власних розробок нами запропоновано до використання систему показників оцінки ефективності операційної діяльності підприємств.

Ключові слова: контролінг; ефективність; операційна діяльність; оцінка.

Література

1. Троян О.В. Оцінка ефективності контролінгу на промислових підприємствах. Інвестиції: практика та досвід. 2008. № 14. с. 28-30.
2. Деменіна О.М. Методика оцінки ефективності системи оперативного контролінгу на промисловому підприємстві. Актуальні проблеми економіки. № 8 (38). 2004. с. 158-163.
3. Пилипенко С.М. Теоретичні засади оцінки ефективності Діяльності підприємства. Глобальні та національні проблеми економіки. № 10. 2016 р. (Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського) с. 452-456.
4. Хейне П. Экономический образ мышления: учебник [Б. м.]: Каталаксия, 1997. 704 с.
5. Горошанська О. О., Кащена Н. Б. Комплексна оцінка ефективності витрат операційної діяльності підприємств торгівлі. БІЗНЕСІНФОРМ. № 11. 2016. с. 162-166.
6. Олексюк О. І. Економіка результативності діяльності підприємства: [Текст]: монографія / ДВНЗ «Київський націо- нальний економічний університет імені Вадима Гетьмана». — К.: КНЕУ, 2008. — 362 с.
7. Саричев Д. О. Управління ефективністю операційної діяльності підприємств. Стратегія економічного розвитку України. № 30 (2012) с. 136-143.
8. Ірина Єрфорт, Юрій Єрфорт. Ефективність операційної діяльності підприємств/ Економічний аналіз. 2012 рік. Випуск 11. c. 215-219
9. Ковальчук І.В. Система показників оцінки ефективності діяльності підприємства на основі традиційного підходу. URL: https://westudents.com.ua/glavy/15452-sistema-pokaznikv-otsnki-efektivnost-dyalnost-pdprimstva-na-osnov-traditsynogo-pdhodu.html (Дата звернення 15.12.2019)
10. Івченко Є.І., Карпенк Є.А. Формування системи показників оцінки ефективності діяльності підприємств роздрібної торгівлі: процесний підхід. Культура народов Причерноморья. 2011. № 215. С. 58-62.
11. Лобов С., Нусінов В. Оцінювання ефективності операційної діяльності підприємств для різних суб’єктів оцінювання. Збірник наукових праць ЧДТУ №38. 2014. с. 12-17.
12. Осокіна А. В., Чичкан-Хліповка Ю. М., Теоретико-прикладні аспекти управління операційною ефективністю підприємства. Чернігівський науковий часопис. Серія 1, Економіка і управління № 1 (6), 2015. c. 46-56.
13. Бедринець М. Д. Використання матеріальних ресурсів. БІЗНЕСІНФОРМ № 4. 2013. с. 183-190.
14. Моргун Г.В. Стратегічний контролінг експортно-імпортної діяльності підприємства. Автореферат дис. канд. ек. наук. / Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. Харків. 2016. С. 21.
15. Гаврилюк Н.М. Логістичний контролінг в управлінні автотранспортними підприємствами. Автореферат дис. канд. ек. наук. 08.00.04 / Національний транспортний університет. Київ. 2017. С. 21.

A. Sisoev

ASSESSMENT OF THE EFFICIENCY OF CONTROLLING THE OPERATIONS OF THE ENTERPRISE

Summary

The introduction of controlling at trading enterprises is quite objective requirement. So, there are tasks to assess the effectiveness of controlling for each of its activities, among which operating activity takes one of the most important places.
Unfortunately, there is no single system of indicators for evaluating the effectiveness of controlling operating activities. And existing scientific approaches need significant refinement.
In the article, on the basis of a critical analysis of the approaches of scientists, it is made assessed the ability of indicators to be used for the system of evaluation of the effectiveness of operating activity controlling. The application of new indicators for evaluating the effectiveness of controlling operating activities is developed and substantiated. Based on the results of the critical analysis of the literature and our own developments, we have proposed to use a system of indicators to assess the efficiency of operating activities of enterprises. It includes: Profitability indicators of operating activities (Profitability of sales; Profitability of operating activities; Return on assets; Return on non-current assets; Return on current assets; Return on equity); Business Indicators (Ratio of accounts payable; Ratio of inventory turnover; Ratio of accounts receivable; Period of turnover of accounts payable; Period of turnover of accounts receivable; Period of turnover of receivables Cycle; Duration); Indicators of efficiency of use of labor resources: (Profitability of personnel expenses; Ratio of efficiency of use of working time of the back office; Ratio of efficiency of use of working time of the front office); Target indicators of the efficiency of the operating activities of the enterprise: (Ratio of implementation of the sales plan; Ratio of execution of variable costs; Ratio of execution of fixed costs); Cost-oriented (Economic Value Added (EVA)); Liquidity ratios: (Absolute liquidity ratio; Intermediate liquidity ratio; Current liquidity ratio); Integrated Indicator (Integrated Performance Level). These indicators reflacts the efficiency of operational activity controlling.

Keywords: controlling; efficiency; operational activity; assessment.

References

1. Troyan, O.V. (2008), “Evaluation of the Controlling Effectiveness at Industrial Enterprises”, Investment: practice and experience, vol 14, pp. 28-30.
2. Demenina, O.M. (2004), “Methodology for evaluating the efficiency of the operational control system at an industrial enterprise”, Current problems of the economy, vol. 8 (38), pp. 158-163.
3. Pilipenko, S.M. (2016), “Theoretical basis for evaluating the effectiveness of the enterprise” , Global and national problems of economy. vol. 10, pp. 452-456.
4. Heine, P. (1997), Ekonomicheskyy obraz myshleniya: uchebnik [Economic image of thinking: a textbook], Catalaxia, Moscow, Russia.
5. Goroshanskaya, O.O. and Kashchena, N.B. (2016), “Complex assessment of cost effectiveness of operating activities of trade enterprises”, Business inform, vol. 11, pp. 162-166.
6. Oleksiuk, O.I. (2008), Ekonomika rezul'tatyvnosti diial'nosti pidpryiemstva [Economy of efficiency of enterprise activity], KNEU, Kyiv, Ukraine.
7. Sarychev, D.O. (2012), “Managing the efficiency of operating activities of enterprises”, Economic Development Strategy of Ukraine, vol. 30, pp. 136-143.
8. Erfort, I. and Erfort, Y. (2012), “Efficiency of operating activities of enterprises”, Economic analysis, vol. 11, pp. 215-219.
9. Kovalchuk, I.V. (2019), “The system of indicators of performance evaluation of the enterprise based on the traditional approach”, Katalog ukrajinskyh pidruchnykiv, available at https://westudents.com.ua/glavy/15452-system-indicator-otsnki-effectiveness-dyalnost-pdprimstva-on-basic-traditsynogo-pdhodu.html (Accessed 15 Dec 2019)
10. Ivchenko, E.I. and Karpenko, E.A. (2011), “Formation of a system of indicators for assessing the performance of retailers: a process approach”, Culture of the peoples of the Black Sea, vol. 215, pp. 58-62.
11. Lobov, S. and Nusinov, V. (2014), “Estimation of efficiency of operational activity of the enterprises for different subjects of evaluation”, Collection of scientific works of the CSTU , vol. 38. pp. 12-17.
12. Osokina, A.V. and Chichkan-Khlipovka, Yu. M. (2015), “Theoretical and applied aspects of managing the operational efficiency of the enterprise”, Chernihiv scientific journal, vol. 1 (6), pp. 46-56.
13. Bedrynets, M.D. (2013), “The use of material resources”, Business inform, vol. 4, pp. 183-190.
14. Morgun, G.V. (2016), “Strategic controlling of export-import activity of the enterprise”, PhD Thesis, economics and management of enterprise, Kharkiv. nat. econom. them. Semena Kuznetsia, Kharkiv. Ukraine.
15. Gavriluk, N.M. (2017), “Logistic controlling in the management of road transport enterprises” , PhD Thesis, economics and management of enterprise, National University of Transportation, Kiev, Ukraine.

№ 1 2020

Дата публікації: 2020-01-30

Кількість переглядів: 3470

Відомості про авторів

А. В. Сисоєв

аспірант кафедри економіки та фінансів підприємства,Київський національний торговельно-економічний університет

A. Sisoev

Postgraduate student of the department of economics and useful enterprises,Kyiv National University of Trade and Economics

ORCID:

0000-0001-8657-0925

Як цитувати статтю

Сисоєв А. В. Оцінка ефективності контролінгу операційної діяльності підприємства. Ефективна економіка. 2020. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7622 (дата звернення: 19.10.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.150

Sisoev, A. (2020), “Assessment of the efficiency of controlling the operations of the enterprise”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7622 (Accessed 19 Oct 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.150

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.