EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ «ЗЕЛЕНОЇ» ЕКОНОМІКИ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Н. С. Пугачова

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.161

УДК: 504.062:330.3

Н. С. Пугачова

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ «ЗЕЛЕНОЇ» ЕКОНОМІКИ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Анотація

В статті вивчено та досліджено сутність та теоретичні аспекти формування концепції «зеленої» економіки, як основного напряму екологізації економіки. Також розглянуто світовий досвід формування концепції «зеленої» економіки та узагальнено теоретичні підходи до цього.
Було встановлено, що засади «зеленої» економіки, які закладені Програмою Організації Об’єднаних Націй з навколишнього середовища 2009 р. у своєму звіті «Глобальний зелений новий курс», набуває все більшої актуальності серед світової спільноти.
Нами було встановлено, що головною метою «зеленої» економіки є досягнення сталого розвитку, який і базується на трьох головних складових: економічній, екологічній та соціальній. Доведено, що для реалізації концепції «зеленої» економіки ймовірна лише за умови впровадження державних механізмів стимулювання інвестицій в екологічно-безпечні виробництва. Акцентовано увагу на тому, що на рівні уряду потрібно змінити методи та форми ведення фіскальної політики, прийняти відповідні закони та нормативні акти також докорінно реформувати політику субсидіювання та підтримки відновлюваних джерел енергії, додатково збільшити інвестиції в «зелені» сектори економіки.

Ключові слова: державна політика екологізації; «зелена» економіка; екологізація; реформи; сталий розвиток; економічний механізм; енергоефективність; екологічне страхування; навколишнє середовище.

Література

1. Cameron, A., Cloth, S., 2012. A guidebook to the Green Economy: Issue 1: Green Economy, Green Growth, and Low-Carbon Development – history, definitions and a guide to recent publications. [pdf] UN Division for Sustainable Development. 64 р.
2. Pearce, D., Markandya, A., Barbier B.E., 1989. Blueprint for a green economy. London: Earthscan, 192 p.
3. Allen C. A guidebook to the Green Economy. Issue 1: Green Economy, Green Growth and Low-Carbon Development history, definitions and a guide to recent publications Division for Sustainable Development / Cameron Allen, Stuart Clouth. – New York : UNDESA, Division for Sustainable Development. – 2012. – 65 р.
4. Доповідь України до Конференції ООН зі сталого (збалансованого) розвитку Ріо+20 (проект) / За ред. Л.Г. Руденка– Київ: Інститут географії НАН України, 2012. – 69 с.
5. Green economy [Електронний ресурс] // European Environmental Agency. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: https://www.eea.europa.eu/themes/waste/green-economy.
6. Маркевич К. «Зелені» інвестиції у сталому розвитку: світовий досвід та український контекст. Аналітична доповідь. Київ. 2019. 316 с.
7. Заходи, предбачені Угодою про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, відповідальність за реалізацію яких покладена на Мінприроди : Наказ Мінприроди від 15.10.2014 р. №317. URL: http://www.menr.gov.ua/docs/activity- adaptation/plany_ implementacii_es.pdf.
8. Bishop J. The Economics of Ecosystems and Biodiversity. Malta: Progress Press. 2011. 27p.
9. Навстречу «зеленой» экономике: пути к устойчивому развитию и искоренению бедности. Обобщающий доклад для представителей властных структур. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.unep.org/greeneconomy
10. Біла С. О., Баталов О. А. Ресурсний потенціал «зеленої економіки» як підґрунтя для формування "точок зростання" на регіональному рівні. Аналітична записка: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/1440/
11. Вахитова Л. В. Некоторые вопросы развития механизма управления природопользованием. Научно-технические вндомости СПбГПУ. Экономические науки. 2010. № 5. С. 30–33.
12. Державне управління : підручник : у 2 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; ред. кол. : Ю.В. Ковбасюк (голова), К.О. Ващенко (заст. голови), Ю.П. Сурмін (заст. голови) [та ін.]. – К.; Дніпропетровськ : НАДУ, 2012. – Т. 1. – 564 с.
13. Кумачова А. С. Політика формування та розвитку «зеленої економіки» як специфічний об’єкт державного регулювання. Електронне наукове фахове видання «Державне управління: удосконалення та розвиток». 2015. № 12. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=934.

N. Puhachova

THEORETICAL ASPECTS OF GREEN ECONOMY FORMATION IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Summary

At the present stage of human existence in modern conditions, such as overpopulation, climate change, poverty, lack of resources, food shortages and a large number of other equally important global problems, there is an urgent need to realize that the national economic systems of various States should move to a new model of economic development and growth, which should be based on the principles of greening and "green" economy. Now the formation of this concept is a modern planetary trend and is getting a significant public response.it is actively discussed by officials of different countries, politicians, scientists, experts and public figures.
The specific economic, political, historical, social, environmental and other conditions of each country lay the basis for the development of its own theoretical and methodological preparation of the state policy for the development of the "green" economy and the corresponding practice of its implementation. For Ukraine, the set of conditions is supplemented by crisis economic and political phenomena, a protracted military conflict on its territory, the process of European integration and a number of international obligations. In this context, it is necessary to find comprehensive and uncompromising approaches to the development and implementation of the state policy for the development of the "green" economy.
The article studies and studies the essence and theoretical aspects of the formation of the concept of "green" economy as the main direction of ecologization of the economy. The article also considers the world experience in forming the concept of a "green" economy and summarizes theoretical approaches to this.
It was found that the principles of the "green" economy, which were laid down by the United Nations environment Programme in 2009 in its report "Global green new deal", are becoming increasingly relevant among the world community.
We have established that the main goal of the "green" economy is to achieve sustainable development, which is based on three main components: economic, environmental and social. It is proved that the implementation of the concept of "green" economy is possible only if state mechanisms are introduced to encourage investment in environmentally safe production. Attention is focused on the need to change the methods and forms of fiscal policy at the government level, adopt appropriate laws and regulations, radically reform the policy of subsidizing and supporting renewable energy sources, and further increase investment in the "green" sectors of the economy. It is shown that the development and implementation of the concept of "green" economy in Ukraine should be considered as the main reference point and the basis of state policy.

Keywords: state policy of greening; "green" economy; greening; reforms; sustainable development; economic mechanism; energy efficiency; environmental insurance; environment.

References

1. Cameron, A. and Cloth, S. (2012), A guidebook to the Green Economy: Issue 1: Green Economy, Green Growth, and Low-Carbon Development – history, definitions and a guide to recent publications. UNDESA. New York. USA.
2. Pearce, D., Markandya, A. and Barbier B.E. (1989), Blueprint for a green economy. Earthscan, London. UK.
3. Allen C. and Cloth, S. (2012), A guidebook to the Green Economy. Issue 1: Green Economy, Green Growth and Low-Carbon Development history, definitions and a guide to recent publications Division for Sustainable Development. UNDESA. New York. USA.
4. Rudenko L. H. (2012), Draft of the Ukraine report at the UN conference on sustainable (balanced) development Rio + 20. Kyiv: Center for Environmental Education and Information (in Ukrainian).
5. European Environmental Agency “Green economy“ available at: https://www.eea.europa.eu/themes/waste/green-economy (Accessed 15 Dec 2019).
6. Markevych, K. (2019), «Zeleni» investytsii u stalomu rozvytku: svitovyj dosvid ta ukrains'kyj kontekst [«Green »Investments in Sustainable Development: World Experience and the Ukrainian Context]. Tsentr Razumkova, Kyiv, Ukraina.
7. Minpryrody (2014), “Zakhody, predbacheni Uhodoiu pro Asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu, z odniiei storony, ta Yevropejs'kym Soiuzom, Yevropejs'kym Spivtovarystvom z atomnoi enerhii i ikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoi storony, vidpovidal'nist' za realizatsiiu iakykh pokladena na Minpryrody“ available at: http://www.menr.gov.ua/docs/activity-adaptation/plany_implementacii_es.pdf. (Accessed 15 Dec 2019).
8. Bishop J. (2011), The Economics of Ecosystems and Biodiversity. Progress Press, Malta.
9. Navstrechu «zelenoy» ekonomike: puti k ustoychivomu razvitiyu i iskoreneniyu bednosti. Obobshchayushchiy doklad dlya predstaviteley vlastnykh struktur available at: www.unep.org/greeneconomy (Accessed 15 Dec 2019).
10. Natsional'nyj instytut stratehichnykh doslidzhen' (2014), “Resursnyi potentsial «zelenoi ekonomiky» yak pidgruntia dlia formuvannia «tochok zrostannia» na rehionalnomu rivni“ available at: http://www.niss.gov.ua/articles/1440/ (Accessed 15 Dec 2019).
11. Vahitova, L. V. (2010), “Nekotorye voprosy razvitija mehanizma upravlenija prirodopol'zovaniem”, Nauchno-tehnicheskie vndomosti SPbGPU, vol. 5. pp. 30–33.
12. Kovbasiuk, Yu.V. Vaschenko, K.O. Surmin, Yu.P. (2012), Derzhavne upravlinnia [Public administration], NADU, Kyiv–Dnipropetrovs'k, Ukraine.
13. Kumachova, A. S. (2015) “The policy of formation and development of "green economy" as a specific object of state regulation”, Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok, [Online], vol. 12, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=934 (Accessed 15 Dec 2019).

№ 12 2019

Дата публікації: 2019-12-27

Кількість переглядів: 5838

Відомості про авторів

Н. С. Пугачова

асистент кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління,Житомирський національний агроекологічний університет

N. Puhachova

Ph.D. postgraduate student of the Chair of economics theory and intellectual property Zhytomyr National Agroecological University

ORCID:

0000-0002-9101-1148

Як цитувати статтю

Пугачова Н. С. Теоретичні аспекти формування «зеленої» економіки в контексті сталого розвитку. Ефективна економіка. 2019. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7623 (дата звернення: 25.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.161

Puhachova, N. (2019), “Theoretical aspects of green economy formation in the context of sustainable development”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7623 (Accessed 25 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.161

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.