EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
І. І. Кравчук, О. Ф. Присяжнюк, О. Б. Веселовський

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.1

УДК: 65.012.32:613/614

І. І. Кравчук, О. Ф. Присяжнюк, О. Б. Веселовський

УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Анотація

Реформування системи охорони здоров’я в Україні потребує адаптації медичних закладів до нових напрямів діяльності. Одну з ключових ролей у процесі запровадження на практиці відповідних змін відіграє ефективне управління персоналом. Дослідження проведені в умовах КНП «Центральна районна лікарня ім. Д. І. Потєхіна» Коростишівської районної ради. В статті наведено основні проблеми управління персоналом закладу в контексті проведення реформування галузі охорони здоров’я. Ведення господарської діяльності закладу супроводжується типовими для всіх подібних підприємств проблемами: низький рівень заробітної плати лікарів через недофінансування галузі, низька вмотивованість до продуктивної праці, низька зацікавленість молодих спеціалістів до праці у закладі, «дефіцит» деяких спеціалістів через фінансові ускладнення тощо. Першочергові заходи з удосконалення управління персоналом закладів охорони здоров’я - збереження кадрового потенціалу, удосконалення обладнання підприємств, застосування енергоощадних технологій, ремонт приміщень для створення комфортних умов праці тощо. Вирішенню проблем управління сприятиме також діджиталізація та застосування проектного та процесного підходів в управлінні.

Ключові слова: система; реформування; заклади охорони здоров’я; персонал; управління; удосконалення.

Література

1. Борщ В. І. Сучасна парадигма системи управління персоналом закладу охорони здоров’я. Економіка та управління національним господарством. 2019. № 1(69). 73-79
2. Дайджест змін в охороні здоров’я. URL: https://moz.gov.ua/uploads/2/14312-moz_digest_17_2019_1.pdf (дата звернення: 12.12. 2019).
3. Державна політика у сфері охорони здоров’я : кол. моногр.: у 2 ч. / [кол. авт. ; упоряд. проф. Я. Ф. Радиш ; передм. та заг.ред. проф. М. М. Білинської, проф. Я. Ф. Радиша]. К. : НАДУ, 2013. Ч. 1. 396 с.
4. Дмитрук О. В., Свінцицька О. М. Управління адаптацією персоналу закладів охорони здоров’я в нових умовах господарювання. Приазовський економічний вісник. 2018. Вип. 5(10). 182-186.
5. Короленко В. В. ., Юрочко Т. П. Кадрова політика у сфері охорони здоров’я України в контексті європейської інтеграції монографія. К., 2018. 96 с.
6. Ровенська В. В., Саржевська Є. О. Управління персоналом закладів охорони здоров’я в нових умовах господарювання та перспективи розвитку в Україні. Економічний вісник Донбасу. 2019. № 3 (57). 162-168.
7. Третьяк О. П. Роль менеджменту персоналу у формуванні та використанні трудового потенціалу медичних закладів. Бізнесінформ. 2014. № 11. С. 331-336

I. Kravchuk, O. Prysiazhniuk, O. Veselovsky

IMPROVEMENT OF HEALTH CARE FACILITIES PERSONNEL MANAGEMENT

Summary

Reforming the health care system in Ukraine is in need of adaptation to new areas of health care. One of the key roles in implementing these changes is the effective management of their staff. The studies were conducted in the conditions of Municipal non-profit enterprise «Central district hospital (named after D.I. Potekhin)» of the Korostyshiv District Council.
The article presents the main problems of the personnel management of the institution in the context of health care reform. Business management of the institution is accompanied by problems typical for all such enterprises: low level of salaries of doctors due to under-financing of the industry, low motivation to productive work, low interest of young specialists to work in the institution, "shortage" of some specialists due to financial complications, etc.
Priority measures for improving the management of the personnel of health care institutions are- preservation of human resources, improvement of the equipment of enterprises, application of energy-saving technologies, repair of premises for creation of comfortable working conditions, etc.
Management of the problems of management will also be facilitated by the digitization and application of design and process approaches in management. Digitization at healthcare facilities involves the creation of a digital information system. Its formation and subsequent use in the conditions of a separate institution will optimize the work of doctors, save time for the fulfillment of their professional tasks, as well as facilitate communication.
Continued use of digitization will help to create operational systems of communication with patients, between institutions and with public and state administrations of health care. The application of the process approach implies the delimitation of the activities of the institution's staff into processes.
This will allow you to quickly identify and respond to work complications .The project approach should be used as a way of solving the identified problems. It provides a clear distribution of tasks, executors and other resources to solve problems identified.

Keywords: system; reform; health care facilities; personnel; personnel management; improvement.

References

1. Borsch V. I.. (2019), “The current paradigm of the personnel management system of the healthcare facility”, Economy and management of national economy, vol. 1(69)., pp. 73-79.
2. The official site of of the Ministry of Health of Ukraine (2019), “Digest of changes in health care“, available at: https://moz.gov.ua/uploads/2/14312-moz_digest_17_2019_1.pdf. (Accessed 12 December 2019).
3. Radysh, Ya. F. (2013) Derzhavna polityka u sferi okhorony zdorov'ia. [Public health policy], NADU, Kyiv, Ukraine.
4. Dmytruk, O. V. and Svintsyts'ka, O. M. (2018), “Managing the adaptation of health care staff in the new business environment”, Pryazovs'kyj ekonomichnyj visnyk, vol. 5(10)., pp. 182-186.
5. Korolenko, V. V. and, Yurochko, T. P. (2018), Kadrova polityka u sferi okhorony zdorov'ia Ukrainy v konteksti ievropejs'koi intehratsii [Personnel policy in the field of health care of Ukraine in the context of European integration], Kyiv, Ukraine.
6. Rovens'ka, V. V. and Sarzhevs'ka, Ye. O. (2019), “Personnel management of healthcare facilities in the new economic environment and prospects for development in Ukraine”, Ekonomichnyj visnyk Donbasu, vol. 3 (57), pp. 162-168.
7. Tret'iak O. P. (2014), “The role of personnel management in the formation and use of the work potential of medical institutions”, Biznesinform, vol. 11, pp. 331-336.

№ 2 2020

Дата публікації: 2020-02-27

Кількість переглядів: 8920

Відомості про авторів

І. І. Кравчук

д. е. н., доцент,завідувач кафедри менеджменту організацій,Житомирський національний агроекологічний університет

I. Kravchuk

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of Department of Organizations and Administration Management (named after M. P. Polishchuk), Zhytomyr National Agroecological University

ORCID:

0000-0002-3561-6118


О. Ф. Присяжнюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту організацій,Житомирський національний агроекологічний університет

O. Prysiazhniuk

PhD in Economics, Associate Professor,Department of Organizations and Administration Management (named after M. P. Polishchuk), Zhytomyr National Agroecological University

ORCID:

0000-0003-0066-9065


О. Б. Веселовський

магістрант, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

O. Veselovsky

master at the Department of Organizations and Administration Management (named after M. P. Polishchuk), Zhytomyr National Agroecological University

ORCID:

0000-0003-2388-8957

Як цитувати статтю

Кравчук І. І., Присяжнюк О. Ф., Веселовський О. Б. Удосконалення управління персоналом закладів охорони здоров’я. Ефективна економіка. 2020. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7626 (дата звернення: 25.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.1

Kravchuk, I., Prysiazhniuk, O. and Veselovsky, O. (2020), “Improvement of health care facilities personnel management”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7626 (Accessed 25 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.1

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.