EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗВИТОК ЛОГІСТИКИ НА ОСНОВІ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ
М. О. Гоменюк

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.51

УДК: 656.07

М. О. Гоменюк

РОЗВИТОК ЛОГІСТИКИ НА ОСНОВІ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ

Анотація

У статті досліджено ключові аспекти розвитку логістичної сфери на основі використання інформаційних технологій. Зазначено, що упровадження сучасних цифрових технологій у логістичну діяльність призводить до зміни бізнес-моделей і стратегічного планування; покращує взаємодію між усіма учасниками логістичного процесу; збільшує продуктивність діяльності і, як наслідок, підвищує конкурентоспроможність логістичних підприємств на ринку.
У ході дослідження проаналізовано інтеграцію процесів цифровізації в роботу логістичних підприємств. Виокремлено основні логістичні операцій, які потребують упровадження інноваційних інформаційних технологій. Окреслено роль та значення мережевих та хмарних систем зберігання інформації для логістичних підприємств. Указано, що систему діджиталізації у сфері логістики можна представити у формі спільноти, сформованої на основі використання цифрових платформ і їх додатків, розробниками, надавачами та користувачами логістичних послуг, агентами, що мають досвід роботи в логістичній сфері та володіють компетенціями, набутими за допомогою використання цифрових інформаційних технологій. З’ясовано, що хмарна інформаційна система в логістиці є результатом додавання до фізичної реальності додаткових цифрових об'єктів, які зазвичай відображаються в якості допоміжної інформації, унаслідок чого формується змішана реальність.
У підсумку зазначено, що необхідно створити таку форму логістичної діяльності, яка поєднуватиме у собі принципи логістики та сучасні інноваційні форми ведення бізнесу. Основою для таких змін, на нашу думку, має бути упровадження процесів діджиталізації в систему фінансово-господарської та економічної діяльності. На основі упровадження процесів діджиталізації, підприємства підвищать якість своєї діяльності шляхом автоматизації та оптимізації процесів роботи, що дасть їм змогу бути більш конкурентоспроможними на ринку логістичних послуг.

Ключові слова: логістика; діджиталізація; інформаційні технології; інноваційні технології; розвиток; ефективність.

Література

1. Качуровський В.Є., Волонтир Л.О. Створення логістичних інформаційно-програмних модулів на основі логіко-часових функцій. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2008, №633. С. 294-300.
2. UNCTAD (2018). Review of Maritime Transport 2018. United Nations publication. Sales No. E.17.II.D.10. New York and Geneva. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/rmt2018_en.pdf.
3. Проект «Україна 2030Е – країна з розвинутою цифровою економікою». Український Інститут Майбутнього. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyu-ekonomikoyu.html.
4. Кривов'язюк І.В., Кулик Ю.М. Проблеми застосування інформаційних технологій в управлінні логістичною системою підприємства. Актуальні проблеми економіки. 2013, 12(150). С. 254-262.
5. Печенюк А.В., Гуцол Т.Д. Сучасні інформаційні технології в транспортній логістиці. Вісник СНУ ім. Володимира Даля. 2010. №6. С. 1-4.
6. Коваленко О.О., Марценюк Т.О., Яворська І.О. Проблеми використання інформаційних логістичних систем на українських підприємствах. Економічний простір. 2015, № 19. С. 274-282.
7. Окландер М.А. Логістика: підручник. Київ: Центр учбової літератури, 2008. 346 с.
8. Угрин Д.І., Шевчук С.Ф. Елементи розвитку і перспективи досліджень технології хмарних обчислень. Вісник НТУ «ХПІ». 2013, №70(1043). С.74-79.
9. Каточков, В.М. Вопросы методологии логистики взаимодействующих потоковых процессов. Экономика и менеджмент. 2005. Вып. 3 (29). С. 78-86.
10. Талан М.В. Логістична інформаційна система на торговельному підприємстві. Актуальні проблеми економіки, 2009. №10. С. 266-272.
11. Гавриленко А.В., Гаврилко Т.О. Інформаційні системи в управлінні корпоративними бізнес-процесами. Проблеми системного підходу в економіці. 2016, Вип. № 1(55). С. 112-116.
12. Сергеев В.И., Дыбская В.В., Зайцев Е.И. Логистика: учебное пособие. Москва: Эксмо, 2008. 944 с.
13. Крикавський Є.В., Чорнописька Н.В. Логістичні системи: навчальний посібник. Львів: Вид-во Національний університет «Львівська політехніка», 2009. 264 с.
14. Офіційний сайт DHL. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.dhlparcel.com

M. Gomeniuk

LOGISTICS DEVELOPMENT BASED ON THE INTRODUCTION OF DIGITALIZATION PROCESSES

Summary

At present almost all the spheres of human life undergo the digitalization processes which are characterized by innovation, objectivity and necessity of the processes. In the context of the epoch of global changes, digitalization envisages the appearance of innovative decisions in various spheres of human activity: social, political, technological, scientific, educational, as well as in the branch of economy and logistics. In the combination process of virtual and real worlds a mixed world is created where Internet and updated reality dominate, and based on this total digitalization appears in all the spheres of life, including a branch of logistics. The formation and development of the innovation structure of a logistic system based on the use of new forms of the information technologies is an urgent requirement of the present-day time. Which is why, it is expedient to create such form of logistic activity which will comprise logistics principles and modern innovative forms of running a business. The introduction of current digital technologies in the logistic activity results in the changes of business-models and strategic planning; it improves the interaction among all the participants of the logistic process; it enhances the performance, and as a result it increases a competitive ability of logistic enterprises in the market.
The purpose of the paper is to study the key aspects of the development of a logistic branch based on the use of information technologies and their integration into the work of logistic enterprises.
In the course of the research, the integration of digitalization processes into the work of logistic enterprises was analyzed. The main logistic operations which require the application of innovative information technologies have been identified. The role and significance of network and cloud systems of the information storage for logistic enterprises were defined. It has been stated that the system of digitalization in the sphere of logistics can be presented in the form of a community formed on the use of digital platforms and their applications by developers, providers and users of logistic services, by the agents who have work experience in the logistic sphere and have competency acquired while using digital information technologies. It has been found out that a cloud information system in logistics is the result of the addition of some digital objects to a physical reality, usually presented as additional information, and a mixed reality results from it. It has been stated that the applied task of digitalization is to reduce time, labor, financial expenses connected with the search of data as well as IT-applications to form an optimal scheme of business partnership based on effective modeling of horizontal industrial-economic and trade-economic contacts among various organizations-participants of a logistic process. And finally, it has been stressed that it is advisable to create the form of logistic performance which comprises logistic principles and updated innovation forms of running a business. We believe that the foundation for these changes has to be the introduction of digitalization processes into the system of financial-economic performance. Due to the introduction of digitalization processes, the enterprises will improve the quality of their performance through the automation and optimization of working technologies; all this will make it possible to become more competitive in the market of logistic services.

Keywords: logistics; digitalization; information technologies; innovative technologies; development; efficiency.

References

1. Kachurovsky, V.E. and Volontyr, L.O. (2008), “Creation of logistic information-software modules based on logic-time functions”, Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika», vol. 633, pp. 294-300.
2. UNCTAD (2018), “Review of Maritime Transport 2018”, available at: https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/rmt2018_en.pdf. (Accessed 22 January 2020).
3. Project “Ukraine 2030E – a country with advanced digital economy”, Ukrainskyi Instytut Maibutnoho, available at: https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyu-ekonomikoyu.html. (Accessed 22 January 2020).
4. Kryvoviaziuk, I.V. and Kulyk, Yu.M. (2013), “Problems of application of information technologies in management of logistic system of the enterprise”, Aktualni problemy ekonomiky, 12(150), рр. 254-262.
5. Pecheniuk, A.V. and Hutsol, T.D. (2010), “Modern information technologies in transport logistics”, Visnyk SNU im. Volodymyra Dalia, vol. 6, рр. 1-4.
6. Kovalenko, O.O., Martseniuk, T.O. and Yavorska, I.O. (2015), “Problems of using information logistic systems at Ukrainian enterprises”, Ekonomichnyi prostir, 19, рр. 274-282.
7. Oklander, M.A. (2008), Lohistyka [Logistics], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
8. Uhryn, D.I. and Shevchuk, S.F. (2013), “Elements of development and prospects of research of cloud computing technology”, Visnyk NTU «KhPI», 70(1043), рр.74-79.
9. Katochkov, V.M. (2005), “Methodological issues of logistics interacting flow processes”, Ékonomyka y menedzhment, 3(29), pp. 78-86.
10. Talan, M.V. (2009), “Logistic information system at a trading company”, Aktualni problemy ekonomiky, vol. 10, рр. 266-272.
11. Gavrilenko A.V. and Gavrilko, T.O. (2016), “Information systems in the management of corporate business processes”, Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi, 1(55), рр. 112-116.
12. Sergeev, V.I., Dybskaya, V.V. and Zajcev, E.I. (2008), Logistika [Logistics], Eksmo, Moscow, Russia.
13. Krykavskyi, Ye.V. and Chornopyska, N.V. (2009), Lohistychni systemy [Logistics Systems], Lvivska politekhnika, Lviv, Ukraine.
14. DHL. Official Website, [Online], available at: https://www.dhlparcel.com/ (Accessed 23 January 2020).

№ 2 2020

Дата публікації: 2020-02-27

Кількість переглядів: 9481

Відомості про авторів

М. О. Гоменюк

к. е. н, доцент,доцент кафедри менеджменту, Уманський національний університет садівництва

M. Gomeniuk

PhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor department of management, Uman National University of Horticulture

ORCID:

0000-0002-7285-7746

Як цитувати статтю

Гоменюк М. О. Розвиток логістики на основі впровадження процесів діджиталізації. Ефективна економіка. 2020. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7628 (дата звернення: 25.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.51

Gomeniuk, M. (2020), “Logistics development based on the introduction of digitalization processes”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7628 (Accessed 25 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.51

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.