EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУТНІСТЬ ПОДАТКОВОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ СУЧАСНОЇ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
І. А. Дем’янчук, Л. А. Коваль, Н. В. Ліщук, С. В. Козак

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.53

УДК: 336.22

І. А. Дем’янчук, Л. А. Коваль, Н. В. Ліщук, С. В. Козак

СУТНІСТЬ ПОДАТКОВОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ СУЧАСНОЇ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Анотація

Податкове адміністрування має немале значення для проведення оцінки діючої податкової системи і розроблення пропозицій щодо її реформування. Уряд одержує від податкових органів великий потік інформації, аналіз якої дозволяє робити висновки про рівень ефективності проведеної податкової політики. Термін «адміністрування податків» в останні роки набув значного поширення в науковому, діловому і політичному обороті, йому надається значення одного з основних напрямків реалізації сучасної податкової політики України. Доводиться думка, що адміністрування є динамічним процесом, в процесі якого повинно яскраво виявлятися прагнення до заперечення формалізованого підходу. Тому для дослідження сутності податкового адміністрування враховано специфіку саме податкової сфери. В статті визначено сутність податкового адміністрування , предмет, об’єкт та стратегію основних цілей оподаткування в конкретних соціально-економічних, політичних і правових умовах. Проаналізовано підходи науковців до визначення сутності поняття «адміністрування податків» та виокремлено основні їхні напрями. Згідно з рейтингом «Paying Taxes 2019» досліджено ефективність української системи оподаткування за такими показниками, як кількість платежів, затрачений час на ведення обліку і складання звітності, навантаження на прибуток. Для досягнення мети збільшення податкових надходжень представлено комплекс взаємопов’язаних, взаємообумовлених складних процесів, які виступають функціональними елементами адміністрування податків. Відображено стратегію й тактику управління процесом справляння, що спрямовується на досягнення основних цілей оподаткування в конкретних соціально-економічних, політичних і правових умовах, враховуючи перспективи розвитку національного ринку, процеси глобалізації, виникнення різних ризиків. Запропоновано основні напрями підвищення ефективності системи адміністрування податків та критерії ефективності функціонування. На основі досвіду реалізації податкової політики європейських держав в частині практики діяльності податкових органів обґрунтовані напрями податкового контролю, спрямовані на підвищення ефективності роботи Державної податкової служби.

Ключові слова: податкова політика; податкове адміністрування;податкові органи; податки;податкові зобов’язання.

Література

1. Савчук В. А. 2013, Теоретичні засади організації адміністрування податків // Ефективна економіка: електронна версія журналу. 2013. № 3. URL: http://http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1852 (дата звернення 26 листопада 2019).
2. Податковий менеджмент / Ю.Б. Іванов, А.І. Крисоватий, А.Я. Кізима, В.В. Карпова. Київ: Знання, 2008. ‒ 525 c.
3. Кармінська-Белоброва М. В. Напрями реформування механізму адміністрування податків // Теорія та практика державного управління. 2010. Вип. 3 (30). С. 1–8.
4. Межейнікова В. Ф. Сутнісні аспекти податкового адміністрування в Україні // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: електронна версія журналу. 2005. Т. 13. С. 88‒97 URL: http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/ 123456789/4978 (дата звернення 26 листопада 2019).
5. Бандурка О. М. і Понікаров В. Д. і Попова С. М. 2012, Податкове право Центр учб. л-ри, Київ, Україна.
6. Щитнік Ю. О. Сучасна система адміністрування податків в Україні // Молодий вчений. 2015. № 2 (17). С. 156–158.
7. Андрущенко В. Фіскальне адміністрування як наука і мистецтво // Фінанси України. 2003. № 6. C. 27.
8. Осовська Г. В., Юшкович О. О., Завадський Й. С. Економічний словник: наукове видання / за ред. Осовської Г.В. Київ : Кондор, 2007. 358 с.
9. Етимологічний словник української мови: У 7 т. / Редкол. О. С. Мельничук (голов. ред.) та ін. – К.: Наук. думка, 1983. – (Словники України). - Т. 6: У - Я / Уклад.: Г. П. Півторак та ін. – 2012. – 568 с.
10. Сибірянська Ю. В. Адміністрування доходів бюджету: реалії та перспективи // Економіка та держава. 2008. № 11. С. 20-23.
12. Проскура К. П. Вплив застосування системи електронного документообігу на ефективність податкового адміністрування в Україні // Незалежний аудитор. 2013. № 6(ІV). С.60-69.
13. Податковий кодекс України // Вісник податкової служби України. 2013. № 2–3. 416 с.
14. Рейтинг «Paying Taxes 2019» Режим доступу: http://www.pwc.com/gx/en/services/tax/publications/paying-taxes-2019/overall-ranking-and-data-tables.html
15. Офіційний сайт Міністерства фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/control/uk/index.

I. Demianchuk, L. Koval, N. Lishchuk, S. Kozak

THE ESSENCE OF TAX ADMINISTRATION IN THE CONDITIONS OF MODERN TAX POLICY IMPLEMENTATION OF UKRAINE

Summary

Tax administration is of great importance for assessing the current tax system and developing proposals for reforming it. The government receives from the tax authorities a large flow of information, the analysis of which allows making conclusions about the level of effectiveness of the implemented tax policy. In recent years, the term "tax administration" has become widespread in scientific, business and political circulation, giving it the importance of one of the main areas of implementation of modern tax policy in Ukraine. It is argued that administration is a dynamic process, during of which the desire to deny a formalized approach should be clearly expressed. Therefore, the specific nature of the tax sphere is taken for the study of the essence of tax administration. The article defines the essence of tax administration, the subject, object and strategy of the main purposes of taxation in specific socio-economic, political and law conditions. The approaches of scientists to defining the essence of the concept of "tax administration" are analyzed and their main directions are outlined. According to the rating "Paying Taxes 2019" the effectiveness of the Ukrainian tax system has been investigated by such indicators as the number of payments, time spent on accounting and reporting, loading on profit.
To achieve the goal of increasing tax revenues, we present a set of interconnected, interrelated complex processes that act as functional elements of tax administration. It reflects the strategy and tactics of controlling the process of management, which aims to achieve the main goals of taxation in specific socio-economic, political and legal conditions, including the prospects of national market development, processes of globalization and the emergence of various risks. The main directions of improving the efficiency of the tax administration system are proposed. On the basis of the experience of the implementation of the European states tax policy in terms of the practice of the tax authorities’ activity, the directions of tax control aimed at improving the efficiency of the State Tax Service are grounded.

Keywords: tax policy; tax administration; tax authorities; taxes; tax obligations.

References

1. Savchuk, V. A. (2013), “Theoretical principles of the organization of tax administration”, Efektyvna ekonomika, vol. 3, available at: http://http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1852 (Accessed 10 Jan 2020).
2. Ivanov, Yu.B. Krysovatyj, A.I. Kizyma, A.Ya. and Karpova, V.V. (2008), Podatkovyj menedzhment [Tax management], Znannia, Kyiv, Ukraine.
3. Karmins'ka-Belobrova, M. V. (2010), “Areas of reform of the tax administration mechanism”, Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia, vol. 3 (30), pp. 1–8.
4. Mezhejnikova, V. F. (2005), “Essential aspects of tax administration in Ukraine”, Problemy i perspektyvy rozvytku bankivs'koi systemy Ukrainy, vol. 13, pp. 88‒97, available at: http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/4978 (Accessed 10 Jan 2020).
5. Bandurka, O. M. Ponikarov, V. D. and Popova S. M. (2012), Podatkove pravo [Tax Law], Tsentr uchb. l-ry, Kyiv, Ukraine.
6. Schytnik, Yu. O. (2015), “Modern system of tax administration in Ukraine”, Molodyj vchenyj, vol. 2 (17), pp. 156–158.
7. Andruschenko, V. (2003), “Fiscal administration as a science and art”, Finansy Ukrainy, vol. 6. C. 27.
8. Osovs'ka, H. V. Yushkovych, O. O. and Zavads'kyj J. S. (2007), Ekonomichnyj slovnyk [Economic Dictionary], Kondor, Kyiv, Ukraine.
9. Mel'nychuk, O. S. (1983), Etymolohichnyj slovnyk ukrains'koi movy: U 7 t. [Etymological Dictionary of Ukrainian: In 7 vols.], vol. 6, Nauk. dumka, Kyiv, Ukraine.
10. Sybirians'ka, Yu. V. (2008), “Budget revenue management: realities and prospects”, Ekonomika ta derzhava, vol. 11, pp. 20-23.
12. Proskura, K. P. V (2013), “The Impact of the Application of Electronic Document Management on the Efficiency of Tax Administration in Ukraine”, Nezalezhnyj audytor, vol. 6(IV), pp.60-69.
13. Verkhovna Rada of Ukraine (2013), “Tax Code of Ukraine”, Visnyk podatkovoi sluzhby Ukrainy, vol. 2–3.
14. Paying Taxes (2019), available at: http://www.pwc.com/gx/en/services/tax/publications/paying-taxes-2019/overall-ranking-and-data-tables.html (Accessed 10 Jan 2020).
15. Ministry of Finance of Ukraine (2020), available at: http://www.minfin.gov.ua/control/uk/index (Accessed 10 Jan 2020).

№ 2 2020

Дата публікації: 2020-02-27

Кількість переглядів: 9575

Відомості про авторів

І. А. Дем’янчук

к. е. н., доцент кафедри економіки і фінансів,Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука, м. Рівне

I. Demianchuk

PhD in Economics, Associate Professor, Private higher education establishment academician Stepan Demianchuk international university of economics and humanities, Rivne

ORCID:

0000-0002-4120-4590


Л. А. Коваль

к. е. н., доцент кафедри економіки і фінансів, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука, м. Рівне

L. Koval

PhD in Economics, Associate Professor, Private higher education establishment academician Stepan Demianchuk international university of economics and humanities, Rivne

ORCID:

0000-0001-7274-9377


Н. В. Ліщук

к. е. н., доцент кафедри економіки і фінансів, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука, м. Рівне

N. Lishchuk

PhD in Economics, Associate Professor, Private higher education establishment academician Stepan Demianchuk international university of economics and humanities, Rivne

ORCID:

0000-0002-6538-2623


С. В. Козак

к. е. н., доцент кафедри економіки і фінансів, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука, м. Рівне

S. Kozak

PhD in Economics, Associate Professor, Private higher education establishment academician Stepan Demianchuk international university of economics and humanities, Rivne

ORCID:

0000-0002-0904-4291

Як цитувати статтю

Дем’янчук І. А., Коваль Л. А., Ліщук Н. В., Козак С. В. Сутність податкового адміністрування в умовах реалізації сучасної податкової політики України. Ефективна економіка. 2020. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7632 (дата звернення: 23.07.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.53

Demianchuk, I., Koval, L., Lishchuk, N. and Kozak, S. (2020), “The essence of tax administration in the conditions of modern tax policy implementation of Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7632 (Accessed 23 Jul 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.53

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.