EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОБЛЕМИ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
Н. М. Чухраєва, К. В. Циганова

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.54

УДК: 330.341

Н. М. Чухраєва, К. В. Циганова

ПРОБЛЕМИ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Анотація

У статті проаналізовано сучасний стан інноваційної активності підприємств в Україні. Досліджено показники інноваційної активності задля визначення поточних тенденцій, проблем поточного етапу розвитку та оцінювання перспективних показників цього виду діяльності. Для визначення основних тенденцій активності інноваційної діяльності та, перш за все, проблем розвитку, було також досліджено загальні показники інноваційної активності на макро- та мікрорівнях. Обґрунтовано підвищену роль інновацій для забезпечення конкурентоспроможності, що обумовлює активізацію інноваційної діяльності підприємств як найбільш пріоритетного напряму зміцнення її рівня. Також для підтримки конкурентоспроможності необхідно, щоб інноваційна діяльність була стабільним процесом, а не одноразовим заходом. Запропоновано визначення інноваційної активності підприємств. Для розв’язання відповідних проблем на рівні підприємства виділені напрямки для створення привабливого інвестиційного клімату та впровадження дієвих механізмів і стимулів з метою підвищення зацікавленості у впровадженні нововведень.

Ключові слова: інновації; інноваційна активність; інноваційна діяльність; конкурентоспроможність; активізація інноваційної діяльності.

Література

1. Інноваційна діяльність як чинник конкурентоспроможності підприємств / В. В. Джеджула, І. Ю. Єпіфанова, О. Г. Цвик // Інвестиції: практика та досвід. - 2017. - № 4. - С. 5-8.
2. Інноваційна діяльність підприємств та її фінансове забезпечення в умовах трансформаційних змін економіки України: монографія / В. В. Зянько, І. Ю. Єпіфанова – Вінниця : ВНТУ, 2015. – 172 с.
3. Оцінка сучасного стану інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств реального сектора економіки України / В. Г. Андрєєва, О. О. Сосновська // Проблеми економіки. - 2016. - № 1. - С. 68-74.
4. Саломатіна Л. М. Формування та розвиток інноваційного середовища регіонів України // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Серія: Економічні науки. – 2016. – Вип. 11. – С. 49–61.
5. Стан інноваційної діяльності та діяльності у сфері трансферу технологій в Україні у 2017 році: аналітична довідка / Т. В. Писаренко, Т. К. Кваша та ін. – К.: УкрІНТЕІ, 2018. – 98 с.
6. Статистичні дані Державного комітету Статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення 19 січня 2020).
7. Чернова А. С. Сущность инновационной активности предприятий // Молодой ученый. — 2015. — №1. — С. 311-312.
8. Юдіна О. І. Оцінка впливу інновацій на збереження ресурсів підприємства. Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Менеджмент інновацій. 2015. Вип. 5. С. 108–117.
9. Ястремська О. М., Доуртмес П. О. Інноваційна діяльність промислових підприємств: результати оцінювання // Бізнес Інформ. – 2016. – №4. – C. 161–168.
10. Dutta S. The Global Innovation Index 2018: The Human Factor in Innovation [Електронний ресурс] / S. Dutta, B. Lanvin, S. Wunsch-Vincent. – 2018. URL: http://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=3254&plang=EN (дата звернення 15 січня 2020).

№ 2 2020

Дата публікації: 2020-02-27

Кількість переглядів: 121

Відомості про авторів

Н. М. Чухраєва

к. е. н., доцент, доцент кафедри бізнес-економіки та підприємництва,ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана»

ORCID:

0000-0003-1537-4841


К. В. Циганова

студентка ф-ту економіки та управління,ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана»

ORCID:

0000-0003-4677-1823

Як цитувати статтю

Чухраєва Н. М., Циганова К. В. Проблеми активізації інноваційної діяльності підприємств України. Ефективна економіка. 2020. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7633 (дата звернення: 06.04.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.54

Чухраєва Н. М. and Циганова К. В. (2020), “”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7633 (Accessed 06 Apr 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.54

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.