EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗВИТОК СТРАХОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ
О. Л. Руда

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.55

УДК: 368:33.012

О. Л. Руда

РОЗВИТОК СТРАХОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті розглянуто історичне зародження страхового ринку, оскільки на сьогодні страхові ринки займають ключові позиції у фінансових системах економічно розвинутих країн, зважаючи на здатність цих ринків до акумулювання значних за розмірами фінансових ресурсів та основне завдання страхування, яке полягає у перерозподілі ризиків. Враховуючи це, набуває актуальності питання забезпечення фінансової стійкості страхових компаній (ФССК) як одного з визначальних факторів безперервного виконання їх зобов’язань, що, у свою чергу, безпосередньо впливає на майнові та фінансові інтереси застрахованих осіб при настанні страхових подій. Висвітлено етапи розвитку страхового ринку в незалежній Україні. Окремо охарактеризовано поняття «страхового ринку» та механізм страхування. Описано ознаки класифікації страхового ринку. Проведена оцінка страхового ринку в Україні за 2016-2018 роки. Також, нами було проведено аналіз проблем українського ринку страхування і відповідно запропоновані заходи щодо їх подолання.

Ключові слова: сраховий ринок; фінансова система; сфера послуг; страховик; страхувальник; срахові компанії; страхові премії; срахові виплати.

Література

1. Базилевич В.Д. Новітні тенденції та протиріччя на страховому ринку України / В.Д. Базилевич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2012. – Вип. 133. – С. 5-8.
2. Гринчишин Я.М. Стан та перспективи розвитку страхового ринку України / Я.М. Гринчишин, А.В. Прокопюк // Молодий вчений. – 2017. − №3 (43). – С. 622-626.
3. Диба В.А. Сучасний стан та перспективи розвитку страхових компаній в Україні / В.А. Диба // Економiка та держава. – 2016. – № 11. – С. 80-83.
4. Золотарьова О.В. Ключові тенденції та пріоритети розвитку ринку страхових послуг в Україні / О.В. Золотарьова // Економіка і суспільство. – 2017. − №11. – С. 413-420.
5. Кулина Г. Cвітовий ринок страхових послуг в умовах зміни парадигми глобального економічного розвитку / Г. Кулина, Я. Фаріон // Світ фінансів. – 2017. − № 3(52). – С. 48-59.
6. Малікова І.П. Оцінка концентрації страхового ринку України,її зв’язок з процесами монополізації та конкуренції / І.П. Малікова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2017. – Вип. 23.Частина 3. – С. 76-79.
7. Підсумки діяльності страхових компаній за 2018 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.nfp.gov.ua/files/OgliadRinkiv/SK/2018_rik/sk_%202018.pdf
8. Пономарьова О.Б. Визначення проблем страхового ринку та їх вирішення / А.В. Бодня, М.А. Іванченко, О.Б. Пономарьова // Глобальні та національні проблеми економіки [Електронний ресурс]. – 2015. − №5. − Режим доступу: http://global-national.in.ua/archive/5- 2015/166.pdf

O. Ruda

INSURANCE MARKET DEVELOPMENT IN UKRAINE

Summary

The article deals with the historical origin of the insurance market, as insurance markets today occupy key positions in the financial systems of economically developed countries, given the ability of these markets to accumulate significant financial resources and the primary task of insurance, which is to redistribute risks. Against this background, the issue of ensuring the financial stability of insurance companies (FASCs) becomes one of the determining factors for the continued fulfillment of their obligations, which, in turn, directly affects the property and financial interests of insured persons in the event of insured events.
The current stage of development of Ukraine, taking into account both the presence of crisis phenomena and the cyclical development of the world economy, is characterized by a decrease in sales of insurance products in certain segments of the insurance market. This reflects on the financial results of the insurers and actualizes the issue of determining the priority types of insurance, developing the tariff policy of the insurance company, formalizing the relationship between the insurance market and the reinsurance market, statistical risk assessment and managing the portfolio of the insurer as the main conditions for its stable functioning.
Development of new forms of ownership, organizational and legal forms of management, expansion of independence of producers, formation of market infrastructure, a sharp reduction of state influence on the development of industrial relations and distribution of material goods have radically changed the process of formation of the domestic insurance market, its content, types of insurance services offered by physical services legal entities.
The stages of development of the insurance market in independent Ukraine are covered. The concept of "insurance market" and the mechanism of insurance are separately characterized. The features of the insurance market classification are described. The insurance market in Ukraine for 2016-2018 was evaluated. We also analyzed the problems of the Ukrainian insurance market and proposed measures to overcome them.

Keywords: insurance market; financial system; services; insurer; insurer; insurance companies; insurance premiums; insurance payments.

References

1. Bazylevych V.D. (2012), “Recent Trends and Contradictions in the Ukrainian Insurance Market”, Bulletin of the Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economy, vol. 133, pp. 5–8.
2. Hrynchyshyn Ya.M. and Prokopiuk A.V. (2017), “The state and prospects of the Ukrainian insurance market development”, Molodyj vchenyj, vol. 3, pp. 622–626.
3. Dyba V.A. (2016), “Current state and prospects of development of insurance companies in Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 11, pp. 80–83.
4. Zolotar'ova O.V. (2017), “Key Trends and Priorities for the Development of the Insurance Services Market in Ukraine”, Ekonomika i suspil'stvo, vol. 11, pp. 413–420.
5. Kulyna H. And Ya. Farion (2017), “The global market for insurance services in a changing global economic development paradigm”, Svit finansiv, vol. 3, pp. 48–59.
6. Malikova I.P. (2017), “Assessment of the concentration of the insurance market of Ukraine, its connection with the processes of monopolization and competition”, Scientific Herald of Kherson State University. Series Economic Sciences, vol. 23, pp. 76–79.
7. The site of the National Commission, which carries out state regulation in the field of financial services markets (2018), “Information on the state and development of the insurance market of Ukraine”, available at: https://www.nfp.gov.ua/files/OgliadRinkiv/SK/2018_rik/sk_%202018.pdf (Accessed 24 January 2019).
8. Ponomar'ova O.B., Bodnia A.V., and Ivanchenko M.A. (2015), “Determination of the problems of the insurance market and their solution”, Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky, [Online], vol .5, available at: http://global-national.in.ua/archive/5- 2015/166.pdf (Accessed 22 January 2019).

№ 2 2020

Дата публікації: 2020-02-27

Кількість переглядів: 8730

Відомості про авторів

О. Л. Руда

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

O. Ruda

PhD in Economics, associate professor of department of finances, banking and insurance, Vinnytsia national agrarian University, Vinnytsya

ORCID:

0000-0002-3266-7470

Як цитувати статтю

Руда О. Л. Розвиток страхового ринку в Україні. Ефективна економіка. 2020. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7634 (дата звернення: 26.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.55

Ruda, O. (2020), “Insurance market development in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7634 (Accessed 26 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.55

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.